Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 13

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 13

 

 

145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 168
ARIZA S‹NYALLER‹
ASR SİSTEMİ (Kaymayı önleyen
Ar za durumunda ESP sistemi otomatik olarak devre-
sistem) (bazı tiplerde)
den ç kar ve á uyar lambas ekrandaki mesaj ile birlik-
te yanar (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak -
n z). Bu durumda mümkün olan en k sa sürede yetkili
ASR fonksiyonu, otomobilin çekişini kontrol alt nda tu-
bir Tofaş servisine gidiniz.
tar ve dinamik tekerleklerden biri veya her ikisi de kay-
d ğ nda, otom atik olarak müdahalede bulunur.
Kayma koşullar alt nda, iki farkl kumanda sistemi dev-
reye girer:
❐ eğer fazla güç aktar m sebebi ile her iki dinam ik te-
kerlekte de kayma söz konusu ise, ASR sistemi müda-
halede bulunur ve motor taraf ndan aktar lan gücü azal-
t r.
❐ Eğer dinamik tekerleklerden sadece birinde kayma
söz konusu ise, ASR sistemi otomatik olarak müdahale-
de bulunur ve kayan tekerleği frenler.
Yedek lastiğin kullan›lmas› durumunda ESP sistemi çal›şmas›na devam eder. Bunun-
D‹KKAT la birlikte, yedek lastiğin küçük olduğunu (baz› tiplerde) ve bu nedenle yol tutuşu-
nun zay›f olacağ›n› unutmay›n›z.
D‹KKATESP sisteminin düzgün çal›şmas› için, lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle ayn› mar-
ka ve tipte, mükemmel durumda ve hepsinden önce belirtilen marka ve ebatta ol-
mal›d›r.
168
168 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 169
ASR sistemi, özellikle aşağ daki durumlarda faydal d r;
ASR FONKS‹YONUNUN DEVREYE
❐ iç taraftaki tekerleğin, dinam ik yükteki değişim in et-
ALINMASI
kisi ile veya aş r h zlanma sebebi ile, virajda kaymas ;
ASR fonksiyonu, motor her çal şt r ld ğ nda otomatik
❐ yol tutuş koşullar na göre tekerleklere çok fazla güç
olarak devreye girer.
aktar lmas ;
Devreye girmesi ekrandaki ilgili mesaj ile belirtilir
❐ kaygan, karl veya donm uş yüzeylerde h zlanm a;
(“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne bak n z).
❐ slak yüzeylerde yol tutuşunun azalmas (su yast ğ
oluşmas ).
Sistemin, aktif güvenlik aç›s›ndan sağlad›ğ› performans, sürücünün lüzumsuz risk-
D‹KKAT
ler almas›n› gerektirmez. Sürüş tarz›; daima yol yüzeyine, görüş mesafesine ve tra-
fik koşullar›na uygun olmal›d›r. Yol güvenliği ile ilgili sorumluluk daima sürücüye
aittir.
169
169 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:41
Sayfa 170
Fonksiyon, sürüş esnas nda devre d ş b rak l r ve orta konsoldaki (A) bu-
tonuna bas larak devreden ç kar labilir veya devreye al nabilir.
Fonksiyonun devreden ç kart lmas buton üzerindeki ledin yanmas ve ek-
randaki ilgili mesaj ile belirtilir (“Uyar lambalar ve mesajlar” bölümüne ba-
k n z).
Eğer fonksiyon, sürüş esnas nda devre d ş b rak l r ise, motor tekrar çal -
şt r ld ğ nda otomatik olarak devreye girer.
Karl yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken, ASR sisteminin devre d ş
b rak lmas uygun olur. Bu koşullarda, otomobilin kalk ş esnas nda dinamik
F0C0066m
tekerleklerin kaymas , çekişin daha iyi olmas n sağlar.
ARIZA UYARISI
Herhangi bir ar za durumunda, ASR sistemi otomatik olarak devre d ş ka-
l r ve ekranda ilgili mesaj n görüntüye gelm esi ile birlikte, gösterge tablo-
su üzerindeki V uyar lambas da sürekli olarak yanar (“Uyar lambalar
ve mesajlar” bölümüne bak n z). Bu durumda, mümkün olan en k sa süre-
de yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçilmesi gerekir.
D‹KKATKüçük tip yedek lastiğin kullan›lmas› halinde, ASR fonksiyonu devre d›ş› kal›r ve ek-
randa ilgili mesaj›n görüntüye gelmesi ile birlikte, gösterge tablosu üzerindeki V
uyar› lambas› da sürekli olarak yanar (“Uyar› lambalar› ve mesajlar” bölümüne ba-
k›n›z).
ASR sisteminin doğru olarak çal›şmas› için, bütün lastiklerin mükemmel durumda,
D‹KKAT
ayn› marka ve tipte olmalar› gerekir; hepsinden de önemlisi lastiklerin belirtilen tip,
marka ve boyutta olmalar›d›r.
170
170 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
145-171 TÜRKÇE N‹HAL:145-171 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
09:42
Sayfa 171
MSR sistemi (Motor sürüş ayar›) (baz› tiplerde)
Burada amaç şudur:
Otomobil ASR sistemi ile entegre çal şan, ani vites
❐ sistem in verim ini kontrol alt nda tutm ak;
küçültme durumunda motora sağlanan torku keserek
❐ emisyonlar n verilen limitlerin d ş na ç kmas na ne-
devreye giren, bir sistem ile donat lmş t r. Özellikle za-
den olan ar zalar bildirmek;
y f yol tutuşlar nda denge kayb na yol açabilen dinam ik
tekerleklerin aş r frenlemesini önlemektedir.
❐ aş nm ş parçalar n değiştirilm esini önerm ek.
Sistem ayr ca, elektronik kontrol ünitesinin haf zas nda
bulunan ar za kodlar n n diyagnostik bir soket ile bağ-
EOBD SİSTEMİ
lant s olan uygun bir gösterge üzerinde motorun çal ş-
(sadece bazı benzinli tiplerde)
mas ile ilgili spesifik parametreler doğrultusunda okun-
mas n sağlamaktad r.
EOBD sistemi (Avrupa otomobil üzerinde test sistemi),
emisyon sistemi ile ilgili elemanlar n sürekli test edilme-
DİKKAT Ar za giderildikten sonra sistemin komple
sini sağlar.
kontrol edilmesi için yetkili Tofaş servisleri test cihaz-
lar ile gerekli kontrolleri yapar.
Ayr ca sürücüyü U uyar lambas n n gösterge üzerinde
yanmas
(ekran üzerindeki mesaj ile birlikte)
(“Uyar
lambalar ve mesajlar” bölümüne bak n z) ile parçalar n
çok iyi durumda olmad ğ n belirtir.
Eğer kontak anahtar› MAR pozisyonuna çevrildiğinde U uyar› lambas› yanmaz veya sürüş esnas›n-
da sabit olarak yanar veya yan›p söner ise (ekrandaki mesaj ile birlikte) derhal yetkili bir Tofaş ser-
visi ile temasa geçilmelidir. U uyar› lambas›n›n çal›şmas› özel cihazlar ile kontrol edilebilir. Daima
trafik kurallar›na uyunuz.
171
171 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 172
RADYO VER‹C‹LER‹ VE CEP TELEFONLARI
SES SİSTEMİ
Otomobilin d ş k sm na monte edilmiş ayr bir anten
Fiat Stilo’nun ses sistemi, sabit tiptir: ses sistemi kulla-
kullan lmadan, cep telefonlar ve diğer radyo vericileri
n m aç klam alar için “Ses Sistemi Kitapç ğ na” bak n z.
otomobil içinde kullan lamaz.
DİKKAT Cep telefonlar , diğer radyo verici sistemleri
veya benzerlerinin otomobil içinde kullan m (anten ol-
madan) elektromanyetik alanlar oluşturur. Bu elektro-
manyetik alanlar kabin içindeki rezonans sebebi ile kuv-
ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN
vetlenirse, sağl ğa zararl olabilmelerinin ve otomobil
üzerindeki elektrikli sistemlerin fonksiyonlar n etkile-
SATIN ALINAN AKSESUARLAR
melerinin yan s ra, otomobilinizin ve yolcular n güven-
Otomobiliniz sat n ald ktan sonra, sürekli elektrik çe-
liğini de tehlikeye sokar.
ken aksesuarlar (alarm, radyo-navigattor, vs) veya bir
Bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonksiyonlar ,
şekilde elektrik yükü getirecek cihazlar takmak isterse-
otomobil gövdesinin koruyucu yap s ndan da etkilenebi-
niz;
lir.
size daha uygun cihazlar önermek ve otomobilin elekt-
rik sisteminin istenen elektrik yükünü kald rabileceği
konusunu tespit etmek (veya daha güçlü bir aküye ihti-
yaç olduğunu belirleyebilmek) için yetkili bir Tofaş ser-
visi ile temasa geçiniz.
‹lave spoiler, saç jant ve standart olmayan jant kapağ› takarken dikkat ediniz: bun-
D‹KKAT
lar frenlerin havaland›rmas›n› azaltabilir ; bu nedenle ani ve arda arda yap›lan fren-
lemelerde ve yokuş aşağ› kullan›mlarda frenleme etkisini azaltabilir. Frene bas›ld›-
ğ›nda engel olabilecek nesnelerin pedal›n alt›nda bulunmad›ğ›ndan emin olunuz.
172
172 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 173
“ÇİFT ETKİLİ (DUAL DRIVE)” ELEKTRİKLİ
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ
Elektrikli hidrolik direksiyon sadece kontak anahtar MAR pozisyonunda
ve motor çal ş yor iken devreye al n r. “Çift etkili”olarak adland r lan yeni
elektrikli hidrolik direksiyon Fiat Stilo’da bulunmaktad r ve sürüş şartlar -
na göre ayarlanabilir.
DİKKAT Kontak anahtar r n h zla çevrilmesinden
1-2 saniye sonra
elektrikli hidrolik direksiyonun tüm fonksiyonlar devreye al n r.
F0C0065m
DEVREYE ALMA/DEVREDEN ÇIKARTMA (CITY fonksiyonu)
CITY fonksiyonunu devreye almak/devreden ç kartmak için orta konsol
üzerinde vites kolu yak n ndaki (A) butonuna bas n z.
Uyar lambas yan nca fonksiyon devreye al n r veya otomobilin tipine gö-
re ekranda CITY mesaj görüntülenir.
CITY fonksiyonu ile, direksiyon daha hafif ve otomobilin park edilmesi es-
nas nda daha az kuvvet gerektirir. Bu sistem şehir içinde kullan mda fayda-
l d r.
173
173 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 174
ARIZA UYARI LAMBALARI
Direksiyon park manevralar ndan sonra sertleşebilir. Bu
normaldir ve motorun fazla s nmas n önleyen sistem-
Herhangi bir ar za, göstergedeki g uyar lambas n n
den kaynaklan r. Herhangi bir bak m gerektirmez. Elekt-
(mevcut ise) yanmas
(ekrandaki mesaj ile birlikte) ile
rikli hidrolik direksiyon otomobilin bir sonraki kullan l -
belirtilir; ar za durumunda “Uyar lambalar ve mesajlar”
ş nda norm al çal şm as na geri döner.
bölümüne bak n z.
Sistemin ar zas durumunda, otomobil mekanik direksi-
yon sistemi ile kullan labilir.
DİKKAT Baz durumlarda, elektrikli hidrolik direksiyon
d ş ndaki bağ ms z faktörler g uyar lambas n n (mevcut
ise) yanmas na veya otomobilin tipine göre ekranda
CITY kelimesinin görüntülenmesine neden olurlar.
Otomobilinizi derhal durdurman z , motoru yaklaş k 20
saniye kapatman z ve daha sonra tekrar çal şt rman z
tavsiye ediyoruz. Uyar lambas yine yanar (“Uyar lam-
balar ve mesajlar” bölümüne bak n z) ise yetkili bir To-
faş servisi ile temasa geçiniz.
Herhangi bir bak›m işleminden önce, özellikle tekerlekler yerden yükseltilmiş ise,
D‹KKAT daima motoru durdurunuz, anahtar› yerinden ç›kart›n›z ve direksiyon kilidini devre-
ye al›n›z. Bunun mümkün olmad›ğ› durumlarda (örneğin kontak anahtar›n›n MAR
pozisyonunda bulunmas› veya motorun çal›şmas› zorunluluğunda), bak›m işlemin-
den önce elektrikli hidrolik direksiyonun koruyucu ana sigortas›n› yerinden ç›kart›-
n›z.
174
174 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 175
PARK SENSÖRLERİ (bazı tiplerde)
Park sensörleri sistemi otomobilin arkas nda bulunan engelleri alg lar ve
sürücüyü uyar r (akustik sinyal ile).
DEVREYE ALINMASI
Sensörler, geri vitese tak ld ğ zaman otomatik olarak devreye girerler.
Sesli sinyal, otomobil ile engel aras ndaki mesafe 30 cm’den daha az kald -
ğ zam an süreklilik kazan r.
F0C0301m
AKUST‹K S‹NYAL
Geri vitese tak ld ğ zaman fas lal akustik sinyal otomatik olarak başlar.
Sinyal:
❐ otom obil ve engel aras ndaki mesafenin azalm as nda, sinyal artar;
❐ otom obil ve engel aras ndaki mesafe 30 cm’den daha az kald ğ nda sü-
reklilik kazan r ve bu mesafe art nca durur;
❐ eğer mesafe değişm iyor ise sesli sinyal fas las sabit kal r. Eğer bu du-
F0C0364m
rum yan sensörler için ise, duvarlar yan nda manevra yap l rken ses belir-
tilerini önlemek için sinyal 3 saniye sonra durur.
175
175 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 176
Alg›lama mesafeleri:
RÖMORK ‹LE ÇALIŞMA ŞEKL‹
Merkezi
150 cm
Park sensörleri, römork elektrik kablosunun otomobil-
deki çeki kancas soketine tak lmas ile otomatik olarak
Köşeli
60 cm
devreden ç kar.
Sensörler kablonun ç kart lmas ile tekrar devreye al -
Eğer bir kaç engel varsa, kontrol ünitesi en yak n belir-
n r.
ler.
ARIZA UYARI LAMBASI
Sistemde bir ar za durumunda, geri vitese takarken sü-
rücü sesli uyar ve è uyar lambas n n (mevcut ise) yan-
mas (ekrandaki mesaj ile birlikte) ile uyar l r (“Uyar lar
ve mesajlar” bölümüne bak n z).
Sistemin düzgün çal›şmas› için, tampon üzerindeki sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temiz-
lenmelidir. Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için dikkatli olunuz; bu nedenle kuru ve sert bez-
ler kullanmay›n›z. Eğer gerekirse, sensörler temiz bir su ile ve otomobil deterjan› ile y›kanabilir. Y›-
kama istasyonlar›nda, sensörler en az 10 cm uzakl›ktan bas›nçl› su veya buhar ile temizlenmelidir.
Park manevralar› daima sürücünün sorumluluğundad›r ve manevra alan›ndaki in-
D‹KKAT sanlar›n (özellikle çocuklar›n) veya hayvanlar›n mevcudiyetini kontrol etmelidir. Bu
sadece sürücüye yard›mc› sistemdir fakat sürücü çok düşük h›zlarda dahi manevra
yaparken dikkatini kaybetmemelidir.
176
176 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 177
GENEL UYARILAR
EASY GO-ELEKTRONİK ANAHTAR
❐ Otom obili park ederken, sensörlerin üzerinde veya
(CID) (Otomobil sahibini tanıtıcı
alt ndaki engellere dikkat ediniz.
cihaz) (bazı tiplerde)
❐ Otom obilin önünde veya arkas nda bulunan baz en-
geller alg lanamayabilir ve bu nedenle de otomobilin ha-
sar görmesine neden olabilir.
GENEL B‹LG‹LER
❐ Sensörler taraf ndan gönderilen belirtiler, sensörle-
CID (otomobil sahibi tan t c cihaz) olarak adland r lan
rin üzerindeki kir, kar, buz veya ses ötesi sistemler (ör-
elektronik anahtar sistemi, otomobilde mevcut olan
neğin kamyon haval frenleri veya pneumatik çekiçler)
(açma, kapatma ve motoru çal şt rma) kontak anahtar -
taraf ndan değiştirilebilir.
n n yapt ğ ayn işlemleri, elektronik anahtar n bulundu-
ğu kişiyi, otomobilin sahibi olarak tan d ğ için manuel
işlem gerektirmeden yerine getirir
Bu nedenle, otomobil sahibinin yolcu kabini içine girme-
si ve kontak anahtar olmaks z n motoru çal şt rmas
için elektronik anahtar , örneğin üzerindeki bir cebin
içinde bulundurarak sistemin kendisini tan mas n ve izin
vermesini sağlamas yeterlidir.
Otomobil sahibinin tan mlanmas , kap kolunun çekil-
mesi veya bagaj kap s açma koluna bas lmas ile çal ş r:
Eğer sistem elektronik anahtar
(CID) tan rsa elektro-
nik alarm
(baz tiplerde) devreden ç kart r ve kap ve
bagaj kap s açma mekanizmas n çal şt r r.
Eğer elektronik anahtar (CID) otomobilin içinde ise
motor çal şt r labilir. Bu nedenle, yolcu kabininin içinde
bulunan çocuklar n veya diğer muhtemel kişilerin mo-
toru çal şt rmamas için çok dikkatli olunmal d r.
Yolcu kabinine girebilmek için elektronik anahtar n
(CID) daima yan n zda bulunmas gerekmektedir.
177
177 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 178
ÖNEML‹
❐ kap lar veya bagaj kilitlem ek/açm ak için, elektronik
anahtar n otomobilin d ş nda ve ilgili kilit ile aras ndaki
❐ elektrom anyetik dalgalar elektronik anahtar n (CID)
uzakl k maksimum 1 metre olmal d r.
ömrünü etkileyebilir. Bu nedenle, elektronik anahtar
(CID) elektronik cihazlar n (PC ekranlar , televizyon,
❐ eğer elektronik anahtar (CID) otom obilden uzaklaş-
vb) yan nda bulundurmay n z.
t r lmş ise (örneğin bir çanta, bavul veya cebin içinde),
kap lar açmak ve motoru çal şt rmak mümkün değildir.
❐ baz elektronik cihazlar (örneğin cep telefonlar
PDA, vb) elektronik anahtar n (CID) doğru tan nmas n
❐ elektronik anahtar (CID) sistem taraf ndan yanl ş ta-
etkileyebilir.Bu nedenle elektronik anahtar
(CID) bu
n nm as n önlem ek için Skywindow (baz tiplerde) üze-
tip cihazlar n uzağ nda bulundurman z tavsiye edilir (ör-
rine koymay n z. Bu nedenle, elektronik anahtar (CID)
neğin farkl bir cebe yerleştirerek)
daima yan n zda bulundurunuz (örneğin cebinizde).
Yolcu kabininin içinde bulunan çocuklar›n veya diğer muhtemel kişilerin motoru çal›şt›rmamas› için,
elektronik anahtar› (CID) daima yan›n›zda bulundurman›z ve otomobilin içinde b›rakmaman›z tav-
siye edilir.
Sistemin çal›şmas› farkl› faktörlere bağl›d›r; örneğin, d›ş kaynaklardan yay›lan
D‹KKAT elektromanyetik dalgalara, elektronik anahtar pilinin seviyesi veya elektronik
anahtar ve otomobilin yak›n›ndaki metal nesneler. Bununla birlikte elektronik
anahtar (CID) üzerinde bulunan metal bölüm ile çal›ş›labilir.
178
178 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 179
KAPI K‹L‹TLER‹N‹N AÇILMASI VE YOLCU KAB‹N‹NE
G‹R‹LMES‹
(A) kolunu çekiniz: sistem elektronik anahtar (CID) tan r, elektronik alar-
m (mevcut ise) devreden ç kart r ve kap kilidini açm a mekanizm as n ça-
l şt r r.
Sadece sürücü kap s n n veya ayn anda diğer kap kilitlerinin aç lmas n ek-
ran üzerindeki menüden (“My car - set-up menu” /
“Otomobilim - ayar
menüsü) ayarlayabilir. Sürücü kap s kilidinin aç lmas ayarlan nca, otomo-
bile sadece bu kap dan girilebilir. Diğer kap kilitlerinin aç lmas için, elekt-
F0C0334m
ronik anahtar üzerindeki (CID)
R
butonuna iki kez bas n z.
Kap kilitlerinin aç lmas sinyal lambalar n n iki kez yan p sönmesi ve ayn
zamanda sürücü kap s üzerindeki ledin sönmesi ile belirtilir.
DİKKAT Pil zay flam ş olsa dahi, elektronik anahtar (CID) daima yan n z-
da bulundurunuz.
DİKKAT Otomobilin akü şarj seviyesi düşük olduğunda, anahtar üzerinde-
ki metal bölümü kap üzerindeki kilide takarak kilitleyiniz.
DİKKAT Kap lar metal bölüm ile kap kilidi vas tas yla veya kap içindeki
butona bas larak veya kilitleme/açma butonu ile (sürücü taraf ndaki kap
üzerindeki) kilitlenmiş ise, sistemin otomobilin içine girme fonksiyonu ge-
F0C0427m
çici olarak devreden ç kar. Fonksiyon, elektronik anahtar üzerindeki
R
butonuna bas larak veya anahtar n metal bölümü ile kap kilidinin aç lmas
ile tekrar devreye al n r.
F0C0330m
179
179 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 180
KAPILARIN K‹L‹TLENMES‹ VE OTOMOB‹LDEN ÇIKILMASI
(kapatma)
Kap lar kilitlemek için, aşağ daki işlemleri uygulay n z:
❐ elektronik anahtar n (CID) yan n zda olduğunu kontrol ediniz;
❐ d ş kap kolunun (A) k smna bast rarak kap y kapat n z. Sistem elekt-
ronik anahtar (CID) tan r, kap lar kilitler, direksiyonu kilitler ve elektro-
nik alarm
(mevcut ise) devreye al r.
Eğer kap lardan birisi veya bir kaç aç k ise, sürücü kap s ledi ve sinyal lam-
F0C0405m
balar bir kez yan p söner; bu durumda kap lar kapat n z ve işlemi tekrar-
lay n z.
Kap kilitleme işleme aşağ daki durumlarda kabul edilmez:
❐ üzerinde elektronik anahtar (CID) bulunm ayan bir kişi taraf ndan kap
tutamağ n bast r lmas nda ve otomobil üzerinde elektronik anahtar (CID)
bulunmad ğ nda;
- gösterge tablosu aç k ise.
Elektronik anahtar (CID) pili zay f iken, sistemin performans düşer.
DİKKAT Kap lar kilitlemeden önce, otomobilin içinde elektronik anahtar
(CID) b rak lmad ğ ndan emin olunuz.
GLOBAL K‹L‹TLEME (DEAD LOCK)
Elektrikli camlar ve Skywindow’u (baz tiplerde) kapat n z, kap kolunun
(A) k sm na camlar ve Skywindow (baz tiplerde) kapan ncaya kadar bast -
r n z. Eğer kap kolu daha önce serbest b rak lrsa, camlar ve Skywindow
bulunduklar yerde duracakt r.
180
180 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
172-192 TÜRKÇE N‹HAL:172-192 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
10:02
Sayfa 181
Aşağ da, sistem taraf ndan sağlanan farkl kapatma modlar özet olarak verilmiştir.
ÇALIŞMA ŞEKL‹
SONUÇ
BEL‹RT‹LER
Kap tutamağ n n (A) noktas na tek bas ş
Kap lar ve bagaj n merkezi olarak kilitlenme-
Sinyal lambalar n n bir kez yan p sönmesi ve
si, direksiyonun kilitlenmesi, elektronik alar-
motor kapat l nca ekranda direksiyon kilidi
m n (mevcut ise) devreye al nmas
mesaj (*)
Kap tutamağ n n A noktas na uzun bas ş (2
Kap lar ve bagaj n merkezi olarak kilitlenme-
Sinyal lambalar n n bir kez yan p sönmesi ve
saniyeden daha uzun bir süre)
si, direksiyonun kilitlenmesi, elektronik alar-
motor kapat l nca ekranda direksiyon kilidi
m n (mevcut ise) devreye al nmas ve cam ve
mesaj (*)
Sunroof’un (mevcut ise) kapat lmas (*)
(*) Motoru kapat rken, ekranda “Steering locked if doors locked (Eğer kap lar kilitlenirse direksiyon kilitlenir)” veya otomobilin tipine göre
“Steering locked when doors locked (Kap lar kilitlenince direksiyon kilitlenir) mesaj görüntülenecektir.
D‹KKATKap›lar›n d›şar›dan kapat›lmas› ile kap› içlerindeki açma butonlar› devreden ç›kar.
Eğer dead lock devrede ise, yolcu kabini içinde bulunan yolcu içeriden kap›lar›
AÇAMAZ.
Skywindow’un ve camlar›n otomatik olarak kapat›lmas› s›ras›nda sürücü, yolcula-
D‹KKAT
r›n ve hayvanlar›n direkt olarak veya şahsi eşyalar› vas›tas› ile hareket halindeki
camdan veya Skywindow’dan zarar görmeyeceklerinden emin olmal›d›r.
181
181 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..