Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 18

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 18

 

 

220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 238
SÜRÜŞ ŞEKL‹
Gaza birden yüklenerek motor devrini art rmak, yak t
tüketimini ve emisyonlar art r r. H z n z yavaş yavaş ar-
t r n z ve maksim um torkun üzerine ç km ay n z.
Motorun çal›şt›r›lmas›
Otomobil duruyor iken; yüksek ya da düşük devirlerde
KULLANIM ŞEKL‹
motoru s tmay n z. Bu şekilde motor çok daha yavaş
s n r, elektrik tüketim i ve emisyonlar artar. Motorun
çabuk s nmas için, yavaşça hareket ederek, motoru bir
Soğuk motorun çal›şt›r›lmas›
süre düşük devirlerde çal şt r n z.
K sa yolculuklar ve s k s k soğuk motorun çal şt r lmas ,
optimum çal şma s cakl ğ na erişilmesini engeller. Bu du-
Gereksiz manevralar
rumda yak t tüketimi (şehir içinde %15-30 civar nda) ve
zararl emisyonlar artar.
Trafik ş klar nda beklerken veya motoru durdurmadan
önce ani gaz vermeyiniz. Bunlar modern otomobillerde
sadece yak t tüketiminin ve çevre kirliliğinin artmas na
Trafik ve yol durumu
sebep olur.
Yoğun trafikte, düşük viteslerin s k s k kullan larak, oto-
mobilin yavaş sürüldüğü veya çok say da trafik ş ğ n n
Vites seçimi
bulunduğu büyük şehirlerde yak t tüketimi artar. Oto-
mobilin virajl yollarda, dağ yollar nda ve bozuk yollar-
Trafik şartlar uygun olur olmaz bir üst vitese geçiniz.
da kullan lmas da yak t tüketimini art r r.
H zlanmak için, düşük viteslerde gaza fazla bas lmas ya-
k t tüketim ini art r r.
Benzer şekilde, yüksek viteslerin uygun olmayan şekilde
Trafikte durulmas›
kullan lmas da; yak t tüketimini, emisyonlar ve moto-
Uzun süre durman z gerekiyor ise (hemzemin geçitler-
run aş nmas n art r r.
de), motoru durdurunuz.
Maksimum h›zlar
Yak t tüketimi, h z ile orant l olarak artar. Yak t tüketi-
minin ve emisyonlar n artmas na sebep olan gereksiz
frenlemelerden ve h zlanmalardan kaç n n z.
H›zlanma
238
238 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 239
Çeki kancas ndaki yük otomobilin çekiş gücünü ayn
RÖMORK ÇEKİLMESİ
oranda azalt r. Maksimum çekme ağ rl ğ n geçmediği-
nizden emin olmak için, aksesuarlar ve şahsi yükler de
dahil olmak üzere römorkun tam yüklü ağ rl ğ n göz
ÖNEML‹
önüne alman z gerektiğini unutmay n z.
Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde
Otomobilinizi kulland ğ n z ülkede, römork çekmek için
onaylanm ş bir çeki kancas ve uygun elektrik sistemi ol-
belirlenen maksimum h z limitlerini geçmeyiniz. Her du-
mal d r. Montaj işlemleri daima uzman kişiler taraf ndan
rumda, 100 km/saatten h zl gitmeyiniz.
yap lmal d r.
Trafik kurallar na uygun özellikte ve/veya ilave dikiz ay-
nalar tak n z.
Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre maksimum eğim-
deki yokuşlar ç kmakta zorlanacağ n , frenleme aral ğ -
n n yükseleceğini ve önünüzdeki arac sollam an n daha
uzun süre alacağ n unutmay n z.
Yokuş aşağ inerken, sürekli frene basmak yerine vitesi
küçültünüz.
ABS fren sistemi römork frenlerine etki etmez. Bu sebeple kaygan yollarda gider-
D‹KKAT ken dikkatli olunmal›d›r.
Kesinlikle, römork frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde deği-
D‹KKAT şiklik yapmay›n›z. Römorkun fren sistemi, otomobilin hidrolik fren sisteminden ta-
mamen bağ›ms›z olmal›d›r.
239
239 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 240
Çeki kancas 94/20/EC direktiflerine uygun olmal d r.
Elektrik bağlant lar na ilave olarak, otomobilin elektrik
sistemine; sadece elektrikli fren sistemi ve içerideki bir
Kullan lan her tipteki çeki kancas , monte edilen oto-
lamba için 15W’yi geçmeyen hatlar bağlanabilir.
mobilin maksimum çekme kapasitesi ile uyum sağlama-
l d r.
Bağlant lar için 2,5 mm2’den daha küçük alanl akü kab-
losu kullanmay n z.
Elektrik bağlant lar için, genellikle çeki kancas ndaki
braket üzerinde bulunan grup bağlant s ve otomobil
üzerine monte edilecek römork d ş lambalar kumanda-
Montaj şemas›
s için özel ECU kullan lm ald r.
Çeki kancas , toplam 6 adet M10 c vatalar kullan larak
Elektrik bağlant lar için, otomobil Üreticisi ve/veya çe-
Ø işareti ile belirtilen noktalardan bağlanm al d r.
ki kancas Üreticisi taraf ndan verilen aç klamalara uyu-
larak 7, 12V’lik bağlant kullan lmal d r (CUNA/UNI ve
1 plakalar n n minim um kal nl ğ 4 mm olm al d r.
ISO/DIN standarlar ). Otomobil üreticisi ve/veya çeki
2 plakalar n n minim um kal nl ğ 6 mm olm al d r.
kancas üreticisi taraf ndan verilen aç klamalara uyunuz.
Çeki kancas arka tampona monte edilirken; tampon
Elektrikli fren sistemi, kesit alan minimum
2,5 mm2
üzerinde, çeki kancas n n sökülmesi halinde görülebile-
olan bir kablo ile direkt olarak aküye bağlanmal d r.
cek delme ve kesme işlemleri yap lmamal d r.
DİKKAT Elektrikli fren veya diğer teçhizatlar motor
DİKKAT
çal ş yor iken kullan lmal d r.
BAGLANTIDAKİ MAKSİMUM YÜK: 60 kg yazan, uygun
boyutlarda ve uygun malzemeden yap lm ş, rahatl kla
görülebilecek bir plakan n, tak lmas gereklidir.
Montajdan sonra, egzoz gaz n n içeri girmemesi için vi-
da yuvalar izole edilmelidir.
240
240 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 241
Mevcut yuva
Küresel
Küresel bağlant
bağlant
F0C0249m
F0C0434m
Sedan tipleri
Stationwagon tipleri
241
241 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 242
DİKKAT K ş lastikleri kullan l rken otomobilin yapabile-
KIŞ LASTİKLERİ
ceği (%5 artarak) maksimum h z limitleri indeksi, yolcu
Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyu-
kabini içinde, sürücünün görebileceği yerde bulunmal -
tunda kar lastikleri kullan n z.
d r (CE Direktiflerine uygun).
Yetkili Tofaş servisleri iyi bir verim alabileceğiniz en
Frenleme esnas nda iyi kontrol ve yüksek sürüş güven-
uygun lastikleri önerebilirler.
liği için tüm tekerleklerin ayn marka ve ebatta olmas
gerekir.
Kullan lacak lastikler için, lastik bas nçlar ve spesifikas-
yonlar n n verildiği
“Teknik özellikler” bölümündeki
Lastiklerin dönme yönünün değiştirilmemesi gerektiği-
“Lastikler” k sm na bak n z.
ni unutmay n z.
Lastik diş derinliği 4 mm’nin alt na indiğinde, lastiğin k ş
özelliği azalacakt r. Bu durumda değiştirilmelidir.
Lastiklerin k ş şartlar nda kullan m özelliklerinden dola-
y , norm al şartlarda ve uzun otoyollarda kullan mlarda
bu lastiklerin performans , standart lastiklerin perfor-
mans ndan daha düşük olacakt r.
Kar lastikleri maksimum h›zlar›: “Q” işaretli lastikler için 160 km/saat, “T” işaretli
D‹KKAT lastikler için 190 km/saat, “H” işaretli lastikler için 210 km/saat’tir. Bununla birlik-
te trafik h›z limitlerine kesinlikle uyulmal›d›r.
242
242 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 243
Küçük yedek lastiğe kar zincirlerinin tak lmas mümkün
KAR ZİNCİRLERİ
değildir. Eğer ön lastiklerden biri patlar ise, önce arka
Zincir kullan m otomobilin kullan ld ğ ülkenin kuralla-
lastiklerden birini yedek lastik ile değiştiriniz ve sonra
r na göre uygulanmal d r.
patlak lastiğin yerine ç kart lan arka lastiği tak n z. Böy-
lece, ön lastikler normal boyutta olacağ için, üzerleri-
Zincirler sadece dinamik tekerlekler üzerine (ön teker-
ne kar zincirleri tak labilir.
lekler) tak labilir.
DİKKAT Kar zincirleri, ön amortisör kirişlerine çarpa-
Zincir tak labilecek lastikler ile ilgili tabloya bak n z.
cağ için 215/45 R17 87W ebatd ndaki lastikde kullan l-
Aç klamalara uyunuz.
mayabilir.
Tipler
Zincir tak›labilecek lastikler
Kullan›lacak zincir tipi
195/65 R15 91T
1.216V
205/55 R16 91V
195/65 R15 91H
1.616V - 1.9 JTD
205/55 R16 91V
115
Maksimum zincir yüksekliği 12 mm olan küçük
195/65 R15 91V
profilli zincir kullan n z.
205/55 R16 91V
1.816V
205/55 R16 91W
2.420V
195/65 R15 91T
195/65 R15 91H ()
1.9 JTD 80
205/55 R16 91W
() Stationwagon tipleri
Kar zincirleri tak›labilecek lastikler için yukar›daki tabloyu dikkate al›n›z. Aç›klamalar› uygulay›n›z.
Otomobilinize kar zinciri tak›lm›ş ise, h›z›n›z› düşürünüz. 50 km/saat h›z› geçmeyiniz. Çukur-
lara, tümseklere ve kald›r›mlara dikkat ediniz ve otomobili uzun süre kar olmayan yerlerde
kullanmay›n›z. Aksi taktirde amortisör ve direksiyon sistemine zarar verebilirsiniz.
243
243 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
220-244
TÜRKÇE N‹HAL:220-244
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:02
Sayfa 244
UZUN SÜRELİ PARK
❐ ön cam silecek süpürgeleri lastikleri üzerine talk
pudras sürüp, silecekleri cam üzerinden kald r n z.
❐ camlar çok az aç n z.
Eğer otomobilinizi uzun süre kullanmayacak iseniz, aşa-
ğ daki önlemleri al n z:
❐ otom obilinizi bez veya delikli plastikten yap lm ş bir
örtü ile örtünüz. Otomobilin üzerindeki nemin buhar-
❐ otom obili kapal , kuru ve mümkünse yeterli havalan-
laşmas n engelleyen deliksiz plastik k l flar kullanmay -
d rm as olan bir yere park ediniz;
n z.
❐ otom obilinizi herhangi bir vitese tak n z;
❐ lastikleri norm al bas nc n 0,5 bar daha üzerinde bir
❐ el frenini indiriniz;
değere şişiriniz ve zaman zaman kontrol ediniz.
❐ akü kutup başlar n sökm ediyseniz, akü şarj durum u-
❐ akü kutup başlar n sökünüz (önce negatif kutup ba-
nu her ay kontrol ediniz. Eğer optik gösterge ortas nda
ş n ) ve akü şarj durum unu kontrol ediniz. Otom obil
yeşil bölge olmadan koyu bir renkde ise, akü tekrar şarj
uzun süreli park halinde iken, bu kontrol ayda bir kez
edilmelidir.
yap lmal d r. Eğer optik gösterge ortas nda yeşil bölge
olmadan koyu bir renkde ise, akü tekrar şarj edilmeli-
❐ motor soğutm a sistem ini boşaltm ay n z.
dir;
DİKKAT Mevcut ise, uzaktan kumanda ile elektronik
❐ boyal bölümleri tem izleyiniz ve korum ak için koru-
alarm devreden ç kart n z.
yucu cila yap n z;
❐ parlak metal bölümleri özel bir ürün ile tem izleyiniz
ve koruyunuz;
244
244 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:41
Sayfa 245
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
GENEL UYARILAR
246
FIAT ŞİFRE SİSTEMİ
265
FREN HİDROLİK SEVİYESİ ÇOK DÜŞÜK
247
ALARM ARIZASI
266
EL FRENİ ÇEKİK
247
HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ
266
FREN BALATALARI AŞINMIŞ
248
ELEKTRONİK ANAHTARIN (CID) TANINMAMASI . . 266
HAVA YASTIĞI ARIZASI
249
DİREKSİYON KİLİDİ/KAPI KİLİDİ
267
ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI
250
ELEKTRONİK ANAHTAR (CID) OTOMOBİLİN İÇİNDE
DEĞİL
267
ARKA YAN HAVA YASTIKLARI DEVRE DIŞI
250
OTOMOBİLİ KORUMA SİSTEMİ ARIZASI -
EMNİYET KEMERİ BAĞLANMAMIŞ
251
DİREKSİYON KİLİDİ
268
AKÜ ŞARJI DÜŞÜK
251
DIŞ AYDINLATMA LAMBASI ARIZASI
269
MOTOR YAĞ BASINCI ÇOK DÜŞÜK
252
ARKA SİS LAMBALARI
271
SELESPEED OTOMATİK VİTES ARIZASI
253
ÖN SİS LAMBALARI
271
“ÇİFT ETKİLİ” (DUAL DRIVE) ELEKTRİKLİ HİDROLİK Dİ-
REKSİYON
253
SOL SİNYAL UYARI LAMBASI
271
MOTOR SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK254
SAĞ SİNYAL UYARI LAMBASI
271
KAPILAR TAM KAPANMAMIŞ
256
PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR
272
SÜRAT LİMİTİ GEÇİLDİ
257
“FOLLOW ME HOME” FONKSİYONU
272
YAKIT REZERVİ
257
UZUN FARLAR
272
ENJEKSİYON SİSTEMİ ARIZASI
258
CRUISE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ)
272
EOBD MOTOR KUMANDA SİSTEMİ ARIZASI
259
YAKIT KESME DÜĞMESİ
273
ESP SİSTEMİ (Elektronik denge program )
261
DÜŞÜK MOTOR YAĞI SEVİYESİ
273
ISITMA BUJİLERİ SICAKLIK SİSTEMİ ARIZASI
261
UYARI LAMBASI ARIZASI
273-274
ISITMA BUJİLERİ
262
SENSÖR ARIZASI
275
DİZEL FİLTRESİNDE SU VAR
262
YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA
277
ABS SİSTEMİ ARIZASI
263
CAMDA SIKIŞMAYI ÖNLEME GÜVENLİK
ASR - TEKERLEKLERİN KAYMASINI
SİSTEMİ ARIZASI
277
ÖNLEYEN SİSTEM
264
245
245 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:41
Sayfa 246
GENEL UYARILAR
DİKKAT Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda görülen
uyar lambalar ikiye ayr l r: çok ciddi ve ciddi anormal-
Sesli uyar (ayarlanabilir) ve ilgili uyar lambas ile birlik-
likler. Çok ciddi anormallikler bir evvel görüntüdeki
te (mevcut ise) ekrandaki ar za işaretleri, özel uyar me-
mesaj durdurarak hemen görünür ve anormallik düze-
sajlar ile birlikte görünür
(örneğin,
“Servise gidiniz”,
lene kadar kontak anahtar n n MAR pozisyonuna her
“Motoru durdurunuz”, vs.). Uyar lar k sa/öz ve önlem
çevrilişinde görüntüye gelir. Ayr ca,
“görüntü s ras ”
al c ve ar za durumunda sürücünün h zl davranmas n
abutonuna bas larak durdurulabilir: Bu durumda ilgili
önerir. Bununla birlikte, uyar lar tüm ayr nt lar ve/veya
sembol, anormallik düzelene kadar ekran n orta bölge-
tamamiyle okunulmas gereken Kullan c El Kitab ’n n al-
sinde görülecektir.
ternatifi olarak düşünülmemelidir. Bir problem oluştu-
ğunda daima bu bölümü okuyunuz.
Ciddi anormallikler, yaklaş k 20 saniye ekranda görünür
ve sonra kaybolur. Fakat kontak anahtar n n MAR po-
DİKKAT Çok fonksiyonlu ekranda görünen õ sembo-
zisyonuna her çevrilişinde ekranda görünecektir. Ekran-
lü “servise gidiniz” anlam ndad r. Bu sembol görüntülen-
daki görüntü s ras sonunda, yaklaş k 20 saniye veya a
diğinde, otomobilinizi dikkatli kullanarak mümkün olan
butonuna bas ld ğ nda, anormallik düzelene kadar ilgili
en k sa zamanda yetkili bir Tofas servisine gidiniz.
sembol ekran n alt bölgesinde görülecektir.
246
246 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:41
Sayfa 247
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ekrandaki mesaj
lambas›
FREN H‹DROL‹K SEV‹YES‹ ÇOK
DÜŞÜK (k›rm›z›)
x
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, gösterge tablosundaki uyar lamba-
s yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmesi
gerekir.
Devredeki muhtemel bir s z nt sebebi ile
rezervuardaki fren hidroliği seviyesi mini-
mumun alt na düştüğünde, uyar lambas
(ekrandaki mesaj ile birlikte) yanar.
EL FREN‹ ÇEK‹K (k›rm›z›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
x
diğinde, gösterge tablosundaki x uyar
lambas yanar, fakat birkaç saniye sonra
sönmesi gerekir.
El freni çekildiğinde uyar lambas yanar.
x uyar› lambas›, otomobil hareket halinde iken yanar ise otomobilinizi derhal
D‹KKAT
durdurunuz ve yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
247
247 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:41
Sayfa 248
Uyar›
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
lambas›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
FREN BALATALARI AŞINMIŞ
Eğer ön fren balatalar aş nm ş ise, fren pe-
d
dal na bas ld ğ nda gösterge tablosundaki
uyar lambas (baz tiplerde) yanar (ekranda-
ki mesaj ile birlikte). Bu durumda, balatala-
r n mümkün olan en k sa süre içinde değiş-
tirilmesi gerekir.
DİKKAT Otomobilde sadece ön fren bala-
talar için aş nma sensörleri mevcut oldu-
ğundan dolay , bunlar değiştirilirken, arka
fren balatalar n n da kontrol edilmesi gere-
kir.
248
248 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:41
Sayfa 249
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
HAVA YASTIĞI ARIZASI (k›rm›z›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
¬
diğinde, gösterge tablosundaki uyar lamba-
s yanar, fakat bir kaç saniye sonra sönme-
si gerekir. Eğer hava yast ğ sisteminde bir
çal şma ar zas mevcut ise, uyar lambas
(ekrandaki mesaj ile birlikte) sürekli olarak
yanar.
Eğer ¬ uyar› lambas› kontak anahtar› MAR pozisyonunda iken yanmaz veya sü-
rekli yanar ise, ya da otomobil hareket halinde iken yanar (ekrandaki mesaj ile bir-
D‹KKAT
likte) ise, derhal motoru durdurunuz ve yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
¬ uyar› lamb as›nd aki ar›za ise (uyar› lamb as› yanmaz), yolcu hava yast›ğ ›n ›n
D‹KKAT
devre d›ş› b›rak›ld›ğ›n› bildiren ¬ uyar› lambas›n›n normal süresinden daha uzun
bir süre ile yan›p sönmesi ile bildirilir.
249
249 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 250
Uyar›
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
lambas›
mesaj
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI DEV-
RE DIŞI (sar›)
F
Ön yolcu hava yast ğ ilgili düğme ile dev-
reden ç kart l nca gösterge tablosu üzerin-
deki F uyar lambas yanar. Yolcu hava
yast ğ devrede iken, kontak anahtar MAR
pozisyonuna çevrildiğinde, F uyar lam-
bas yaklaş k 4 saniye yanar, daha sonra
tekrar yaklaş k bir 4 saniye yanar ve daha
sonra da sonra sönmesi gerekir.
ARKA YAN HAVA YASTIKLARI
DEVRE DIŞI (baz› tiplerde) (sar›)
À
Arka yan hava yast klar bagaj n içindeki il-
gili düğme ile devreden ç kart l nca, göster-
ge tablosu üzerindeki À uyar lambas ya-
nar. Arka yan hava yast klar devrede iken,
kontak anahtar MAR pozisyonuna çevril-
diğinde, uyar lambas yaklaş k 4 saniye ya-
nar, daha sonra tekrar yaklaş k bir 4 sani-
ye yanar ve daha sonra da sonra sönmesi
gerekir.
F ikinci semb ol ¬ hava yast›ğ › ar›za uyar› lamb as› sön ük durumd a iken, Fbi-
rinci sembol À uyar› lambas›n›n 4 saniyeden daha uzun bir süre ile yan›p sönme-
D‹KKAT
si, hava yast›ğ› ar›za uyar› lambas›n›n kendisinde bir ar›za olduğunu belirtir. Bu
durumda, derhal yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
250
250 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
245-277 TÜRKÇE N‹HAL:245-277 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
11:42
Sayfa 251
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu ekrandaki
Uyar›
(baz› tiplerde) ekrandaki mesaj
mesaj
lambas›
EMN‹YET KEMER‹ BAĞLANMAMIŞ
(k›rm›z›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevrildi-
<
ğinde, sürücünün emniyet kemeri uygun şe-
kilde bağlanmam ş ise, gösterge tablosunda-
ki uyar lambas sürekli olarak yanar.
AKÜ ŞARJI DÜŞÜK (k›rm›z›)
Kontak anahtar MAR pozisyonuna çevrildi-
w
ğinde gösterge tablosundaki uyar lambas
(mevcut ise) yanar, fakat motor çal ş r çal ş-
maz sönmesi gerekir (motor rölantide çal -
ş rken, lamban n sönm esinde k sa bir gecik-
me kabul edilebilir). Eğer uyar lambas sön-
mez (ekrandaki mesaj ile birlikte) ise, der-
hal yetkili bir Tofaş servisi ile temasa geçi-
niz.
251
251 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..