Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 17

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 17

 

 

292

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Hvis forruden dugger til, mens motoren er stoppet af Stop & Start-systemet

Tænd for 

. (Motoren starter pga. den automatiske motorstart): 

S. 413

Hvis forruden ofte dugger til, skal du trykke på kontakten til frakobling af Stop
& Start-systemet for at deaktivere systemet.

Airconditionsystem mens motoren er stoppet af Stop & Start-systemet

Mens motoren er stoppet af Stop & Start-systemet, afbrydes airconditionsy-
stemet (køling, opvarmning og affugtning), og det kan kun blæse luft ind eller
stoppe indblæsning af luft. For at forhindre, at airconditionsystemet afbrydes,
deaktiveres Stop & Start-systemet ved at trykke på afbryderkontakten til Stop
& Start-systemet.

Skift af tomgangsstoptid med airconditionsystemet tændt

Den tid, Stop & Start-systemet er aktiveret, når airconditionsystemet er tændt,
kan ændres på følgende måde. (Den tid, Stop & Start-systemet er aktiveret,
når airconditionsystemet ikke er tændt, kan ikke ændres).

Biler med instrument med 3 ringe

Indstilles ved at holde kontakten til frakobling af Stop & Start-systemet inde

Biler med instrument med 2 ringe

Indstilles ved at holde kontakten til frakobling af Stop & Start-systemet inde
Hver gang, kontakten for annullering af Stop & Start-systemet holdes nede i
3 sekunder eller længere, skifter systemet mellem normal og udvidet. Syste-

mets status kan bekræftes på multi-informationsdisplayet 

 Skærmen

(Displayindstilinger). (

S. 113)

Indstillinger fra skærmen 

 (Displayindstillinger) på multi-informations-

displayet

 

S. 113

Hver gang, kontakten for annullering
af Stop & Start-systemet holdes nede i
3 sekunder eller længere, skifter drift-
stiden. Den aktuelle indstilling vises
på multi-informationsdisplayet.

Standard
Udvidet

1
2

OM12K97DK.book  Page 292  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

293

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Funktion til beskyttelse af Stop & Start-systemet

Biler uden smart-nøgle: Hvis du skruer meget højt op for audiosystemet,
kan det slå automatisk fra for at reducere batteriforbruget. Hvis det sker,
skal du slå tændingskontakten fra, vente mindst 3 sekunder og derefter stille
den på "ACC" eller "ON" for at aktivere audiosystemet igen.

Biler med smart-nøgle: Hvis du skruer meget højt op for audiosystemet, kan
det slå automatisk fra for at reducere batteriforbruget. Hvis det sker, skal du
slå tændingskontakten fra, vente mindst 3 sekunder og derefter stille den på
ACCESSORY eller IGNITION ON for at aktivere audiosystemet igen.

Audiosystemet aktiveres muligvis ikke, når batteriets poler frakobles og til-
kobles igen. Hvis det sker, skal du slå tændingskontakten fra og gentage føl-
gende procedure to gange for at aktivere audiosystemet på normal vis.
• Biler uden smart-nøgle: Stil tændingskontakten på "ON" og derefter på OFF.
• Biler med smart-nøgle: Stil tændingskontakten på IGNITION ON og der-

efter på OFF.

Udskiftning af batteriet

S. 598

Visning af status for Stop & Start-systemet

S. 111

OM12K97DK.book  Page 293  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

294

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Meddelelser på multi-informationsdisplayet (biler med instrument med
2 ringe)

I følgende situationer kan der vises 

 og en meddelelse på multi-infor-

mationsdisplayet.

Når motoren ikke kan stoppes af Stop & Start-systemet

Meddelelse

Beskrivelse

"Depress brake
firmly to activate."

Der trædes ikke nok på bremsepedalen.

Systemet fungerer, hvis der trædes mere
på bremsepedalen.

"For climate con-
trol"

• Airconditionsystemet anvendes, når

omgivelsestemperaturen er høj eller lav.

Hvis forskellen på den indstillede tempera-
tur og temperaturen i kabinen er lille, akti-
veres systemet.

 står på ON.

OM12K97DK.book  Page 294  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

295

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

"Battery charging"

• Batteriets opladningstilstand kan være

lav.

Stop af motoren forhindres midlertidigt for
at prioritere opladning af batteriet. Når
motoren har kørt i en kort periode, tillades
stop af motoren.

• Der kan udføres en supplerende oplad-

ning (Eksempler: kort tid efter udskift-
ning af batteriet, afmontering af
batteripoler osv.)

Efter en supplerende opladning på 5 - 40
minutter kan systemet anvendes.

• Motoren kan være startet med motor-

hjelmen åben.

Luk motorhjelmen, sluk for tændingskon-
takten, vent lidt, og start så motoren igen.

• Batteriet kan være koldt.

Ved at lade motoren køre i et kort stykke
tid kan systemet genoprettes som følge af
temperaturstigningen i motorrummet.

• Batteriet kan være meget varmt.

Hvis motoren stoppes, og motorrummet
får lov at køle tilstrækkeligt af, genoprettes
systemet.

"For brake system"

• Bilen kører i et højtliggende område.
• Bremseforstærkerens vakuum er lavt.

Når bremseforstærkerens vakuum når et
fastsat niveau, aktiveres systemet.

"Bonnet open"

Motoren er startet med motorhjelmen åben.

Systemet aktiveres ved at lukke motorhjel-
men, slukke for tændingskontakten, vente
lidt, og så starte motoren igen.

"Driver seat belt
unbuckled"

Førerens sikkerhedssele er ikke spændt.

Meddelelse

Beskrivelse

OM12K97DK.book  Page 295  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

296

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Når motoren starter igen automatisk, når den er stoppet af Stop & Start-
systemet

Biler med manuel transmission: Når motoren ikke kan genstartes af Stop &
Start-systemet

"Non-dedicated
battery." (kun 
8NR-FTS-motor)

Der kan være installeret et batteri, som
ikke er beregnet til Stop & Start-systemet.

Stop & Start-systemet fungerer ikke. Få
bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

Meddelelse

Beskrivelse

Meddelelse

Beskrivelse

"For climate con-
trol"

• Airconditionsystemet er i brug eller

tændes.

 er tændt.

"For brake system"

Bremsepedalen er trådt hårdere ned eller
pumpes.

Systemet aktiveres, når motoren kører, og
bremseforstærkerens vakuum når et fast-
sat niveau.

"Battery charging"

Batteriets opladningstilstand kan være lav.

Motoren genstartes for at prioritere oplad-
ning af batteriet. Når motoren kører i kort
tid, genoprettes systemet.

"Steering wheel tur-
ned"

Rattet er drejet.

"Bonnet open"

Motorhjelmen er åbnet.

"Driver seat belt
unbuckled"

Førerens sikkerhedssele er løsnet.

Meddelelse

Beskrivelse

"Stop & Start
system active. Shift
to N and depress
clutch to restart."

Gearvælgeren er flyttet til fra N til en
anden position med koblingen sluppet.

Motoren genstartes ved at flytte gearvæl-
geren til N og trykke koblingen ned.

OM12K97DK.book  Page 296  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

297

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Hvis "Stop & Start system malfunction. Inspect at dealer." vises på multi-
informationsdisplayet (biler med instrument med 2 ringe)

Der kan være fejl i systemet. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis indikatoren for frakobling af Stop & Start-systemet bliver ved med
at blinke

Der kan være fejl i systemet. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL

Når Stop & Start-systemet er i brug

Biler med multidrive: Tryk bremsepedalen ned, og aktivér parkeringsbrem-
sen, når det er nødvendigt, mens motoren er stoppet af Stop & Start-syste-
met (mens indikatoren for Stop & Start-systemet er tændt).

Biler med manuel transmission: Hold gearvælgeren på N, og træd brem-
sepedalen ned, eller aktivér parkeringsbremsen, mens motoren er stand-
set af Stop & Start-systemet (mens Stop & Start-indikatoren lyser).

Ingen må forlade bilen, mens motoren er standset af Stop & Start-syste-
met (mens Stop & Start-indikatoren lyser). 
Der er risiko for uheld pga. den automatiske motorstart.

Stands aldrig motoren med Stop & Start-systemet på steder med dårlig
ventilation. Motoren kan starte igen pga. den automatiske motorstart, hvil-
ket kan resultere i, at der ophobes udstødningsgas. Denne gas kan
trænge ind i bilen med døden eller alvorlig sundhedsfare til følge.

OM12K97DK.book  Page 297  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

298

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

BEMÆRK

For at sikre, at systemet fungerer korrekt

Hvis en af følgende situationer opstår, fungerer Stop & Start-systemet
muligvis ikke korrekt. Få bilen efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Mens førerens sikkerhedssele er spændt, blinker indikatoren for førerens
og forsædepassagerens sikkerhedssele.

Selvom førerens sikkerhedssele ikke er spændt, lyser indikatoren for føre-
rens og forsædepassagerens sikkerhedssele ikke.

Biler med instrument med 3 ringe: Selvom døren på førersiden er lukket,
lyser advarselslampen for åben dør, eller kabinelyset tændes, når kontak-
ten for kabinelyset er i dørpositionen.

Biler med instrument med 2 ringe: Selvom døren på førersiden er lukket,
lyser advarselslampen for åben dør på multi-informationsdisplayet, eller
kabinelyset tændes, når kontakten for kabinelyset er i dørpositionen.

Biler med instrument med 3 ringe: Selvom døren på førersiden er åben,
lyser advarselslampen for åben dør ikke, eller kabinelyset tændes ikke,
når kontakten for kabinelyset er i dørpositionen.

Biler med instrument med 2 ringe: Selvom døren på førersiden er åben,
vises advarslen for åben dør ikke på multi-informationsdisplayet, eller
kabinelyset tændes ikke, når kontakten for kabinelyset er i dørpositionen.

OM12K97DK.book  Page 298  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

299

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Fartpiloten bruges til at opretholde en indstillet hastighed, uden at du
skal trykke på speederpedalen.

Indikatorer
Kontaktarm til fartpilot

Fartpilot

: Hvis monteret

Oversigt over funktioner

1
2

OM12K97DK.book  Page 299  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Tryk på "ON-OFF"-knappen for
at aktivere fartpiloten.

Fartpilotindikatoren tændes.
Tryk på knappen en gang til for at
deaktivere fartpilotfunktionen.

Øg eller sænk farten til den
ønskede hastighed ved hjælp
af speederen (over ca. 40 km/t),
og tryk grebet ned for at ind-
stille hastigheden.

Fartpilotindikatoren "SET" tændes.
Bilens hastighed på det tidspunkt,
hvor kontaktarmen slippes, bliver
den indstillede hastighed.

Indstilling af hastigheden

1

2

OM12K97DK.book  Page 300  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

301

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Hvis du vil ændre den indstillede hastighed, skal du bevæge kontakt-
armen, indtil den ønskede hastighed opnås.

Øger hastigheden
Reducerer hastigheden

Finjustering: Bevæg kortvarigt kon-
taktarmen i den ønskede retning.
Grovjustering: Hold kontaktarmen
i den ønskede retning.

Hastigheden øges eller sænkes som følger:

Finjustering: Med ca. 1,6 km/t, hver gang kontaktarmen bevæges.
Grovjustering: Hastigheden øges eller sænkes, indtil kontaktarmen slippes.

Funktionen for konstant hastig-
hed deaktiveres ved at trække
kontaktarmen ind mod dig.

Hastighedsindstillingen annulleres
også, når du træder på bremsen
eller træder koblingen ned (kun
manuel transmission).

Du genaktiverer funktionen for
konstant hastighed ved at
skubbe kontaktarmen opad.

Fartpiloten kan dog genaktiveres, når bilens hastighed er over ca. 40 km/t.

Justering af den indstillede hastighed

1
2

Deaktivering og genaktivering af funktion for konstant hastighed

1

2

OM12K97DK.book  Page 301  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

302

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Fartpiloten kan indstilles, når

Biler med multidrive

Gearvælgeren står i D eller område 4, eller der er valgt højere end M.

Omåde 4 eller højere er valgt med gearskiftknappen. 
(biler med gearskiftknap)

Bilens hastighed er ca. 40 km/t eller højere.

Biler med manuel transmission

Bilens hastighed er ca. 40 km/t eller højere.

Acceleration efter indstilling af bilens hastighed

Bilens hastighed kan øges ved at trykke speederen ned. Efter acceleratio-
nen vender bilen tilbage til den indstillede hastighed.

Den indstillede hastighed kan øges uden at annullere fartpiloten ved først at
accelerere bilen til den ønskede hastighed og derefter skubbe kontaktarmen
nedad for at indstille den nye hastighed.

Automatisk annullering af fartpilot

Fartpiloten annulleres automatisk i nedenstående situationer.

Når bilens faktiske hastighed falder til mere end ca. 16 km/t lavere end den
indstillede kørehastighed. 
Hastighedsindstillingen bevares ikke længere.

Når bilens faktiske hastighed falder til under ca. 40 km/t.

Når VSC aktiveres.

Når fartbegrænseren aktiveres. (hvis monteret)

Hvis indikatoren for fartpilot lyser gult (biler med instrument med 3 ringe)
eller "Check cruise control system." vises på multi-informationsdisplayet
(biler med instrument med 2 ringe)

Tryk én gang på "ON-OFF"-knappen for at deaktivere systemet, og tryk deref-
ter på knappen igen for at slå systemet til igen.
Hvis kørehastigheden ikke kan indstilles, eller fartpiloten slår fra umiddelbart
efter aktivering, kan der være en fejl i fartpilotsystemet. Få bilen tjekket hos
en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 302  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

303

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Sådan undgår du at aktivere fartpiloten ved en fejl

Slå fartpiloten fra ved hjælp af "ON-OFF"-knappen, når den ikke er i brug.

Situationer, der ikke egner sig til fartpilot

Brug ikke fartpilot i nedennævnte situationer. 
Dette kan medføre, at du mister kontrollen, og forårsage en ulykke med
døden eller alvorlig kvæstelse til følge.

I tæt trafik

På veje med skarpe sving

På snoede veje

På veje, der er glatte pga. regn, is eller sne

På stejle bakker
Bilens hastighed kan overskride den indstillede hastighed, når du kører
ned ad en stejl bakke.

Når du kører med anhænger eller ved nødbugsering

OM12K97DK.book  Page 303  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

304

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Du kan indstille en ønsket maksimalhastighed med kontaktarmen til
fartpiloten. Fartbegrænseren forhindrer så, at bilens hastighed over-
skrider den indstillede hastighed.

Indikator
Kontakt til fartbegrænser
Indstillet hastighed

Fartbegrænser

: Hvis monteret

Oversigt over funktioner

Biler med instrument med 3 ringe

Biler med instrument med
2 ringe

1
2
3

OM12K97DK.book  Page 304  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

305

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Aktivér fartbegrænseren ved at
trykke på kontakten.

Tryk på knappen én gang til for at
deaktivere fartbegrænseren.

Øg eller sænk farten til den
ønskede hastighed, og skub
kontaktarmen til fartpiloten
nedad for at indstille den
ønskede maksimalhastighed.

Hvis kontakten trykkes ned, mens
bilens hastighed er under ca. 30 km/t,
indstilles hastigheden til 30 km/t.

*

1

: Biler med instrument med 3 ringe

*

2

: Biler med instrument med 2 ringe

Øg hastigheden
Sænk hastigheden

Vip og hold kontaktarmen opad
eller nedad, indtil du har nået den
ønskede hastighed.
Finjustering af den indstillede køre-
hastighed kan ske ved at vippe
kontaktarmen en anelse opad eller
nedad og straks slippe den igen.

Indstilling af hastigheden

*

1

*

2

Type A

Type B

1

*

1

*

2

2

Justering af den indstillede hastighed

1
2

OM12K97DK.book  Page 305  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

306

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Annullering

Vip kontaktarmen ind mod dig selv
for at annullere fartbegrænseren.

Genaktivering

Vip kontaktarmen opad for at
genaktivere fartbegrænseren.

Overskridelse af den indstillede hastighed

I de følgende situationer overstiger bilens hastighed den indstillede hastig-
hed, og displaytegnene blinker:

Når du træder speederen helt ned

Når du kører ned ad bakke

Automatisk annullering af fartbegrænser

Fartbegrænseren annulleres automatisk i nedenstående situationer:

Fartpiloten er aktiveret.

Kun 8NR-FTS-motor: Når VSC-systemet og/eller TRC-systemet slås fra ved
at trykke på kontakten VSC OFF.

Hvis indikatoren for fartbegrænser lyser gult (biler med instrument med
3 ringe) eller "Check speed limiter system." vises på multi-informations-
displayet (biler med instrument med 2 ringe)

Stop motoren, og start den igen. Når motoren er genstartet, indstilles fartbe-
grænseren. Hvis fartbegrænseren ikke kan indstilles, kan der være en fejl i fart-
begrænseren. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

Annullering og genaktivering af fartbegrænseren

1

2

OM12K97DK.book  Page 306  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

307

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Sådan undgår du at slå fartbegrænseren til ved en fejl

Slå altid fartbegrænseren fra på kontakten, når du ikke bruger den.

Situationer, der ikke egner sig til fartbegrænser

Brug ikke fartbegrænseren i nedenstående situationer. 
Dette kan medføre, at du mister kontrollen over bilen, og forårsage en
ulykke med døden eller alvorlig kvæstelse til følge.

På veje, der er glatte pga. regn, is eller sne

På stejle bakker

Når du kører med anhænger

OM12K97DK.book  Page 307  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..