Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 16

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 16

 

 

276

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Skub kontaktarmen væk fra dig
selv med lyskontakten i positionen

.

Indikatoren for det automatiske
fjernlys lyser, når forlygterne er
tændt, for at angive, at systemet er
aktivt.

: Hvis monteret

Indikator for automatisk fjernlys

Det automatiske fjernlys benytter en frontsensor i bilen til at
måle lysstyrken fra gadebelysning, lyset fra forankørende biler
osv. og slår automatisk fjernlyset til og fra efter behov.

ADVARSEL

Begrænsninger for det automatiske fjernlys

Stol ikke blindt på det automatiske fjernlys. Kør altid forsigtigt, hold øje med
dine omgivelser, og slå fjernlyset til eller fra manuelt efter behov.

Sådan forhindres forkert brug af det automatiske fjernlys

Overlast ikke bilen.

Aktivering af det automatiske fjernlys

OM12K97DK.book  Page 276  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

277

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Skift til nærlys

Træk kontaktarmen tilbage til
den oprindelige position.

Indikatoren for automatisk fjern-
lys slukker.
Skub kontaktarmen væk fra dig
selv for at aktivere det automati-
ske fjernlys igen.

Skift til fjernlys

Drej lyskontakten til 

.

Indikatoren for det automatiske
fjernlys slukker og fjernlysindika-
toren lyser.

Manuel til-/frakobling af fjernlyset

OM12K97DK.book  Page 277  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

278

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Til- og frakoblingsbetingelser for det automatiske fjernlys

Når alle nedenstående betingelser er opfyldt, tændes der automatisk for
fjernlyset (efter ca. 1 sekund):
• Bilens hastighed er højere end cirka 40 km/t.
• Området foran bilen er mørkt.
• Der er ingen biler foran med tændte forlygter eller baglygter.
• Der er få gadelamper på vejen foran.

Hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt, slås fjernlyset automatisk fra:
• Bilens hastighed er lavere end ca. 30 km/t.
• Området foran bilen er ikke mørkt.
• De forankørende biler har tændte forlygter eller baglygter.
• Der er mange gadelamper på vejen foran.

Informationer fra frontsensoren

Fjernlyset slås muligvis ikke automatisk fra i følgende situationer:
• Hvis der pludselig dukker en forankørende bil frem fra et sving
• Hvis en anden bil skærer ind foran
• Hvis forankørende biler er ude af syne pga. mange sving, midterrabatter

eller vejtræer

• Hvis der er forankørende biler langt fremme på en bred vej
• Hvis forankørende biler ikke har lys på

Fjernlyset slås muligvis fra, hvis der registreres en forankørende bil med
tågelygterne tændt uden at forlygterne er tændt.

Lys fra huse, gadelys, trafiksignaler og oplyste reklametavler eller skilte kan
medføre, at fjernlyset skifter til nærlys eller ikke aktiveres.

Følgende faktorer kan påvirke, hvor lang tid det tager at slå fjernlyset til eller fra:
• Lysstyrken fra forlygter, tågelygter og baglygter på forankørende biler
• Forankørende bilers bevægelse og retning
• Hvis lyset på en forankørende bil kun virker i den ene side
• Hvis der kører et tohjulet køretøj foran
• Vejens beskaffenhed (hældning, sving, vejbelægningen osv.)
• Antallet af passagerer og mængden af bagage

Fjernlyset kan aktiveres eller slukkes, når føreren ikke venter det.

Cykler eller tilsvarende objekter registreres muligvis ikke.

OM12K97DK.book  Page 278  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

279

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

I nedenstående situationer kan systemet muligvis ikke registrere den omgi-
vende lysstyrke korrekt. Det kan medføre, at fjernlyset ikke tændes, eller at
det skaber problemer for fodgængere, forankørende og andre trafikanter. I
disse tilfælde skal der skiftes manuelt mellem fjernlys og nærlys.
• I dårligt vejr (regn, sne, sandstorm osv.)
• Når forruden er formørket af tåge, dis, is, snavs osv.
• Forruden er revnet eller beskadiget.
• Frontsensoren er deformeret eller snavset.
• Frontsensorens temperatur er meget høj.
• Det omgivende lysstyrkeniveau er det samme som lysstyrkeniveauet for

forlygter, baglygter eller tågelygter.

• Forlygterne eller baglygterne på bilerne foran er slukkede, snavsede, har

skiftende farver eller er ikke indstillet korrekt.

• Når der køres igennem et område med hyppigt skiftende lys og mørke.
• Hvis der ofte og gentagne gange køres bakke op/bakke ned eller på veje

med ru, hullet eller ujævn belægning (som f.eks. brosten, grusveje osv.).

• Hvis der er mange kurver eller der køres på en snoet vej.
• Der er en genstand foran bilen, der reflekterer lyset kraftigt, fx et skilt eller

et spejl.

• Bagenden af et køretøj foran er stærkt reflekterende, som fx en container

på en lastbil.

• Bilens forlygter er beskadigede, snavsede eller fejljusterede.
• Bilen krænger eller ryster på grund af et fladt dæk, en påkoblet anhænger osv.
• Der skiftes flere gange mellem fjernlys og nærlys på en unormal måde.
• Føreren mener, at fjernlyset kan give problemer for eller distrahere andre

bilister eller fodgængere.

OM12K97DK.book  Page 279  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

280

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

RSA genkender specifikke færdselstavler via frontsensoren og leverer
oplysninger til føreren på multi-informationsdisplayet.
Hvis systemet vurderer, at bilen kører med en hastighed, er er højere end
hastighedsgrænsen, foretager ulovlige handlinger osv. i forhold til de
færdselstavler, det genkender, informeres føreren med en advarselsmed-
delelse og en advarselssummer

*

.

*

: Denne indstilling skal tilpasses.

Frontsensor

RSA (oplysninger på færdselstavler)

: Hvis monteret

Oversigt over funktionen

OM12K97DK.book  Page 280  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

281

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Når frontsensoren genkender en færdselstavle, vises den på multi-
informationsdisplayet, når bilen passerer færdselstavlen.

Når systemet til sikker og let kør-
sel er valgt, kan der højst vises
3 færdselstavler. (

S. 107)

Når andre funktioner end syste-
met til sikker og let kørsel er
valgt, kan der vises en færdsel-
stavle med hastighedsbegræns-
ning eller en ophævelsestavle.
(

S. 107)

Tavler med overhaling forbudt og
hastighedsbegrænsningstavler
med supplerende tavler vises ikke.
Hvis der genkendes andre tavler
end tavler med hastighedsbe-
grænsning, nævnes de under den
aktuelle tavle med hastighedsbe-
grænsningen.

Visning på multi-informationsdisplayet

OM12K97DK.book  Page 281  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

282

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Følgende typer færdselstavler, herunder elektroniske tavler og blin-
kende tavler, genkendes.
En ikke-officiel (ikke i henhold til Wienerkonventionen) eller en ny
færdselstavle vil muligvis ikke blive registreret.

*

1

: En hastighedsbegrænsningstavle med en værdi over 130 vil muligvis ikke

blive registereret, eller der kan vises en forkert hastighedsgrænse.

*

2

: Hvis blinklyset ikke aktiveres under vejbaneskift, vises mærket ikke.

Typer færdselstavler, der genkendes

Type

Multi-informationsdisplay

Hastighedsbegrænsning begynder/

ophører

*

1

Hastighedsbe-

grænsning med 

supplerende tavle 

(Vises sammen 

med hastigheds-

grænsen)

(Eksempel på dis-

play)

Regn

Is

Til-/frakørsel

*

2

Supplerende tavle 

(Indhold genken-

des ikke)

Overhaling forbudt begynder/ophører

Alt ophører 

(Alle begrænsninger ophører. Stan-

dardfærdselsreglerne gælder).

OM12K97DK.book  Page 282  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

283

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

I følgende situationer informerer RSA-systemet føreren med en
advarselsmeddelelse.

Når bilen kører hurtigere end grænsen for hastighedsadvarsel for
hastighedsgrænsen på den færdselstavle, der vises på multi-infor-
mationsdisplayet. Færdselstavlens farver vises inverteret.

Hvis systemet registrerer, at du overhaler, når der er vist en færd-
selstavle med overhaling forbudt på multi-informationsdisplayet,
blinker tavlen.

Afhængig af situationen kan trafikken (kørselsretning, hastighed,
enhed) blive registreret forkert, og en advarsel vil muligvis ikke fun-
gere korrekt.

Automatisk deaktivering af RSA-visning af færdselstavler

Én eller flere færdselstavler deaktiveres automatisk i følgende situationer.

En ny tavle genkendes ikke for en strækning.

Vejen ændrer sig på grund af et venstre- eller højresving osv.
Afhængig af situationen kan kørslen (sving, vejbaneskift osv.) blive registre-
ret forkert, og den automatiske slukning vil muligvis ikke fungere korrekt.

Advarselsmeddelelser

OM12K97DK.book  Page 283  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

284

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Situationer, hvor funktionen muligvis ikke virker eller registrerer korrekt

I følgende situationer fungerer RSA ikke normalt, og genkender muligvis ikke
tavler, viser forkerte tavler osv. Dette er dog ikke en fejl.

Frontsensoren er fejljusteret på grund af et kraftigt slag mod sensoren osv.

Der sidder snavs, sne, mærkater osv. på forruden i nærheden af sensoren.

I barsk vejr som kraftig regn, tåge, sne eller sandstorme

Der skinner lys fra en modkørende, solen osv. på frontsensoren.

Færdselstavlen er lille, snavset, falmet, vippet eller bøjet, eller kontrasten er
lille på en elektronisk tavle.

Hele eller dele af færdselstavlen er skjult bag blade, en stolpe osv.

Færdselstavlen er kun synlig for frontsensoren i kort tid.

Vejforløbet (sving, vejbaneskift osv.) fejlvurderes.

Hvis færdselstavlen ikke passer ind i vejforløbet, f.eks. afkørselsskilte lige
efter en motorvejsudfletning eller i en tilstødende vejbane før fletning.

Der sidder klistermærker bag på den forankørende bil.

En færdselstavle, der ligner en færdselstavle, som er kompatibel med syste-
met, genkendes.

Bilen kører i et land med en anden trafikretning.

Færdselstavler for hastighedsbegrænsning på sideveje kan registreres og
vises (hvis de sidder i frontsensorens synsfelt), mens bilen kører på den
større vej.

Færdselstavler med hastighedsbegræsning for udkørsler fra rundkørsler
kan registreres og vises (hvis de sidder i frontsensorens synsfelt) under kør-
sel i rundkørsler.

Hastighedsoplysninger på instrumentet og i navigationssystemet (hvis monte-
ret) kan være forskellige, fordi navigationssystemet anvender kortdata.

OM12K97DK.book  Page 284  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

285

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Når bilen kører i et land, hvor der anvendes en anden hastighedsenhed

Da RSA genkender skilte på basis af instrumentets indstillede enhed, skal
instrumentet enhed ændres. Indstil instrumentets enhed efter hastighedsen-
hederne på færdselstavlerne på stedet. (

S. 630)

Til-/frakobling af systemet

Visning af færdselstavle med hastighedsgrænse

Hvis tændingskontakten sidst blev slået fra, mens der var vist en færdsel-
stavle med en hastighedsgrænse på multi-informationsdisplayet, vises den
samme færdselstavle igen, når tændingskontakten drejes til "ON" (biler uden
smart-nøgle) eller IGNITION ON (biler med smart-nøgle).

Når "Check RSA system." vises på multi-informationsdisplayet

Der kan være fejl i systemet. Få omgående bilen efterset af en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Individuel tilpasning

Indstillingerne for advarselsmeddelelse, advarselssummer

*

, grænse for

advarsel om for høj hastighed osv. kan ændres. (Funktion, der kan tilpasses:

S. 630)

*

: Hvis en hastighedsgrænse med supplerende mærke overskrides, lyder

advarselssummeren ikke.

Vælg 

 på indstillingsdisplayet

(

S. 113)

Tryk på enter/indstil-kontakten på
instrumentbetjeningsknapperne.

ADVARSEL

Før brug af RSA

Overlad aldrig kontrollen RSA-systemet. RSA er et system, der hjælper
føreren ved at levere informationer, men det erstatter ikke førerens eget syn
og egen opmærksomhed. Kør sikkert ved altid at være opmærksom på og
overholde færdselsreglerne.
Ukorrekt eller skødesløs kørsel kan føre til en uventet ulykke.

1

2

OM12K97DK.book  Page 285  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

286

OM12K97DK

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

Når gearvælgeren står på D eller M

Standsning af motoren

Træd bremsepedalen helt ned,
og stop bilen, mens der køres
med gearvælgeren i D eller M.

Indikatoren for Stop & Start
lyser.

Genstart af motoren

Slip bremsepedalen.

Stop & Start-indikatoren slukkes.

Stop & Start-system (Smart Stop)

: Hvis monteret

Stop & Start-systemet standser og genstarter motoren ud fra brugen
af bremsepedalen og gearvælgeren (biler med multidrive) eller kob-
lingspedalen (biler med manuel transmission), når bilen stoppes.

Brug af Stop & Start-systemet (biler med multidrive)

OM12K97DK.book  Page 286  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

287

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Hvis gearvælgeren flyttes til P eller N

Standsning af motoren

Træd bremsepedalen ned,
og stands bilen.
Flyt gearstillingen til P eller
N. (

S. 223)

Indikatoren for Stop & Start
lyser.
Hvis gearvælgeren flyttes til P
eller N fra D eller M, mens moto-
ren er standset af Stop & Start-
systemet, forbliver motoren
standset.

Genstart af motoren

Sæt gearvælgeren på D, M eller R. (

S. 223)

Træd bremsepedalen ned, mens gearvælgeren flyttes.
Stop & Start-indikatoren slukkes.

Standsning af motoren

Træd koblingspedalen helt
ned, og træd derefter brem-
sepedalen ned, og stop bilen.
Sæt gearvælgeren på N
(

S. 230), og slip koblingen.

Indikatoren for Stop & Start
lyser.

Genstart af motoren

Tjek, at gearvælgeren er i N, og træd koblingen i bund.

Stop & Start-indikatoren slukkes.

1

2

Brug af Stop & Start-systemet 
(biler med manuel transmission)

1

2

OM12K97DK.book  Page 287  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

288

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Du kan frakoble Stop & Start-
systemet ved at trykke på den til-
hørende kontakt.

Indikatoren for frakobling af Stop &
Start lyser.
Ved tryk på kontakten igen aktiveres
Stop & Start-systemet, og indikato-
ren for frakobling af Stop & Start
slukkes.

Automatisk gentilkobling af Stop & Start-systemet

Biler uden smart-nøgle

Selvom Stop & Start-systemet er frakoblet vha. kontakten til frakob-
ling af Start & Stop-systemet, tilkobles det automatisk igen, når
tændingskontakten drejes fra "LOCK" til "START".

Biler med smart-nøgle

Selvom Stop & Start-systemet er frakoblet vha. kontakten til frakob-
ling af Start & Stop-systemet, tilkobles det automatisk igen, når tæn-
dingskontakten slås fra, og motoren startes igen.

Hvis knappen til at frakoble Stop & Start-systemet bruges,
mens bilen står stille

Når motoren er stoppet vha. Stop & Start-systemet, kan du ikke
starte den igen ved at trykke på knappen til at frakoble Stop & Start. 
Men næste gang du standser bilen (efter frakobling af Stop &
Start-systemet), vil motoren ikke blive stoppet.

Når Stop & Start-systemet er frakoblet, vil systemet blive tilkoblet
igen ved tryk på kontakten til frakobling af Stop & Start-systemet.
Motoren vil dog ikke blive standset. 
Motoren vil blive stoppet fra næste gang, du standser bilen (efter
tilkobling af Stop & Start-systemet).

Frakobling af Stop & Start-systemet

OM12K97DK.book  Page 288  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

289

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Når motoren er standset af Stop & Start-systemet, mens bilen befinder
sig på en stigning, opretholdes bremsekraften midlertidigt for at forhin-
dre, at bilen ruller tilbage, til motoren startes igen, og der genereres
drivkraft.
Når der genereres drivkraft, frakobles bremsekraften automatisk.

Denne funktion fungerer på flade overflader såvel som stejle bakker.

Der kan komme lyd fra bremserne. Dette er ikke en fejl.

Bremsepedalens reaktion kan ændres, og der kan forekomme
vibrationer. Dette er ikke fejl.

Funktionsbetingelser

Stop & Start-systemet fungerer, når følgende betingelser er opfyldt:
• Biler med multidrive: Bremsepedalen trædes ikke helt ned.
• Biler med multidrive: Gearvælgeren er i en anden position end R.

 er slukket.

• Førerens sikkerhedssele er spændt.
• Motoren er varmet tilstrækkeligt op.
• Førerdøren er lukket.
• Biler med multidrive: Speederen er ikke trådt i bund.
• Biler med manuel transmission: Koblingspedalen er ikke trådt i bund.
• Udendørstemperaturen er mindst -5 °C.
• Biler med manuel transmission: Gearvælgeren står i N.
• Motorhjelmen er lukket.

Hjælp til start på bakke (biler med multidrive)

OM12K97DK.book  Page 289  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

290

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

I følgende situationer bliver motoren muligvis ikke stoppet af Stop & Start-
systemet. Dette er dog ikke tegn på en fejl i Stop & Start-systemet.
• Airconditionsystemet anvendes, når omgivelsestemperaturen er høj eller lav.
• Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet eller er i gang med en regelmæssig

opladning.

• Bremseforstærkerens vakuum er lavt.
• Biler med multidrive: Bilen er stoppet på en stejl stigning.
• Rattet drejes.
• Bilen stoppes gentagne gange på grund af trafik eller andre forhold.
• Bilen kører i et højtliggende område.
• Kølervæske- eller transmissionsolietemperaturen er meget høj eller lav.
• Batterivæsketemperaturen er meget høj eller lav.
• Batteriet er udskiftet for nylig, eller batteriterminalerne har været frakoblet

for nylig.

• Biler med tilskudsvarmer: Tilskudsvarmeren er i brug.

I følgende situationer starter motoren automatisk igen, når den stoppes af
Stop & Start-systemet. (Bilen skal køre for at kunne stoppes af Stop & Start-
systemet).
• Airconditionsystemet tændes.

 tændes.

• Rattet drejes.
• Biler med multidrive: Gearvælgeren flyttes til R fra D eller M.
• Biler med multidrive: Gearvælgeren flyttes til D, M eller R fra P eller N.
• Førerens sikkerhedssele er ikke spændt.
• Førerdøren åbnes.
• Biler med multidrive: Der trædes på speederpedalen.
• Der trykkes på kontakten for annullering af Stop & Start.
• Bilen begynder at rulle på en skråning.
• Biler med tilskudsvarmer: Tilskudsvarmeren tændes.

I følgende situationer kan motoren starte automatisk igen, når den stoppes
af Stop & Start-systemet. (Bilen skal køre for at kunne stoppes af Stop &
Start-systemet).
• Du pumper på bremsepedalen eller træder den hårdt ned.
• Airconditionsystemet anvendes.
• Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet.

OM12K97DK.book  Page 290  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

291

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Motorhjelm

Biler med multidrive: Hvis kølerhjelmen åbnes, mens motoren er standset af
Stop & Start-systemet, mens gearvælgeren står i D eller M, går motoren i
stå og kan ikke genstartes af den automatiske motorstartfunktion. I så fald
skal motoren startes med brug af den normale motorstartprocedure.
(

S. 209, 213)

Biler med multidrive: Hvis motorhjelmen åbnes, mens motoren er standset
af Stop & Start-systemet, og gearvælgeren står i P eller N, startes motoren
igen automatisk.

Biler med manuel transmission: Hvis kølerhjelmen åbnes, mens motoren er
standset af Stop & Start-systemet, går motoren i stå og kan ikke genstartes
af den automatiske motorstartfunktion. I så fald skal motoren startes med
brug af den normale motorstartprocedure. (

S. 209, 213)

Hvis motorhjelmen lukkes, efter at motoren er startet med motorhjelmen
åben, aktiveres Stop & Start-systemet ikke. Luk motorhjelmen, sluk for tæn-
dingskontakten, vent mindst 30 sekunder, og start så motoren igen.

Her skal Stop & Start-systemet bruges

Biler med manuel transmission: Hvis motoren stoppes ved hjælp af Stop &
Start-systemet, og gearvælgeren stilles i en anden position end N, uden at
koblingen er trådt ned, lyder en summer, og indikatoren for Stop & Start blin-
ker. Det er et tegn på, at motoren kun er blevet stoppet af Stop & Start-
systemet, men ikke er helt slukket.

Brug Stop & Start-systemet, når du standser bilen midlertidigt ved rødt lys, et
vejkryds eller lignende. Stop motoren helt, når du standser bilen i længere tid.

Når systemet ikke fungerer, afbrydes, eller der opstår en fejl, informeres
føreren via advarselsmeddelelser (kun biler med instrument med 2 ringe) og
advarselssummeren. (

S. 294)

Biler med smart-nøgle: Hvis der trykkes på tændingskontakten, mens moto-
ren er standset af Stop & Start-systemet, går motoren i stå og kan ikke gen-
startes af den automatiske motorstartfunktion. I så fald skal motoren startes
med brug af den normale motorstartprocedure. (

S. 209, 213)

Når motoren startes igen af Stop & Start-systemet, kan strømudtaget sættes
midlertidigt ud af funktion. Dette er ikke en fejl.

Installation og afmontering af elektriske komponenter og trådløse enheder
kan påvirke Stop & Start-systemet. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/
-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk for yderligere oplysninger.

OM12K97DK.book  Page 291  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..