Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 14

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14     

 

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 14

 

 

223’ten baslayarak.qxd
05.12.2007
17:11 Page 213
YAÐLAR VE SIVILAR
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Orjinal yaðlar
Kullaným
Otomobilin En Ýyi Þekilde Kullanýmý Ýçin
Deðiþim
Yað ve Sývýlarýn Teknik Özellikleri
ve sývýlar
Periyodik
FIAT 9.55535- M2 spesifikasyonlarýný karþýlayan sentetik
Bakým
Benzinli motorlar için yaðlar
bazlý çok dereceli SAE 5W-40 yaðý.
SELENIA K
Tablosu’na
göre
Periyodik
Dizel motorlar için
FIAT 9.55535- N2 spesifikasyonlarýný karþýlayan sentetik
Bakým
yaðlar
bazlý SAE 5W-40 yaðý
SELENIA WR
Tablosu’na
göre
U)
P)
Normal þartlarda DPF’li (Dizel Partikül Filtreli) Multijet otomobillerde sadece orjinal yaðý kullanýnýz. Acil bir durumda (orjinal
ürün yok ise) sadece maksimum 0,5 Lt’lik baþka bir ürünle ilave yapabilirsiniz. Daha sonra acil olarak Fiat yetkili servisine gidi-
niz.
Farklý özelliklerde ürünlerin kullanýmý motora zarar verebilir ve bu tip hasarlar garanti kapsamýna girmez. Çok soðuk iklimlerde
kullanýlacak Selenia ürünleri için servisinize müracaat ediniz.
Orjinal SAE 5W-40 ürünü yoksa, benzinli motorlar için minimum ACEA A3, dizel motorlar için ise minimum ACEA B4 spesi-
fikasyonlarýný karþýlayan ürünler kullanýlabilir. Bu durumda yüksek motor performansý garanti edilemez.
ACEA A3 ve ACEA B4’ten daha düþük kaliteli ürünlerin kullanýmý motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamýna
girmez. Çok soðuk iklim þartlarýnda kullanýlabilecek Selenia ürünleri için Fiat yetkili servisine danýþýnýz.
225
213 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
223’ten baslayarak.qxd
11.08.2006
15:43 Page 214
Kullaným
Otomobilin En Ýyi Þekilde Kullanýmý Ýçin
Orjinal
Yað ve Sývýlarýn Teknik Özellikleri
yaðlar ve sývýlar
Uygulama
Sentetik bazlý yað, derecesi SAE 75W-85
TUTELA CAR
Mekanik vites kutusu
API GL4 PLUS standardýna uygun.
TECHNYX
ve diferansiyel (benzin
motorlu tipler ve 1.3
Multijet 75 HP tipleri)
Mekanik vites kutusu ve
TUTELA CAR
Sentetik bazlý yað, derecesi SAE 75W-85
diferansiyel (1.3 Multijet
MATRYX
API GL-4 standardýna uygun.
90HP ve 1.9 Multijet tip-
lerinde)
Transmisyon
için
Molibden bisülfata sahip lityum sabunu bazlý gres. NLGI 2
Tekerlek tarafýndaki
yaðlar ve gresler
kývamýnda
TUTELA STAR 500
sabit hýz mafsallarý
Lityum sabun bazlý gres.
Sabit hýz mafsallarý,
TUTELA
NL.GI.0 kývamýnda
diferansiyel tarafý
(1.9
MRM ZERO
Multijet tipleri hariç)
Yüksek sýcaklýklara dayanýklý polyurea yaðý sentetik bazlý gres
Sabit hýz mafsallarý,
TUTELA STAR 325
uygundur. NL.GI. 2 kývamýnda
diferansiyel
tarafý
(1.9 Multijet tipleri)
Fren ve kavrama
Fren hidroliði
Sentetik hidrolik FMVSS no. 116 DOT 4, ISO 4925 SAE
TUTELA TOP 4
hidrolik kumandalarý
J1704, CUNA NC 956- 01
Radyatörler için
Radyatör antifriz oraný:
Ýnhibite edilmiþ monoetilen glikol ve organik formül bazlý
PARAFLU UP
koruyucu sývý
%50 su ve
%50
kýrmýzý renkli antifriz özellikli koruyucu, CUNA NC 956-
PARAFLU
UP
16, ASTM D 3306 standardýna uygun
Ön/arka cam
Ön/arka cam
yýkayýcý/silecek sistem-
yýkama sývýsý
Alkol, su ve deterjan karýþýmý CUNA NC 956-11
TUTELA
lerinde sulandýrýlarak
PROFESSIONAL SC
veya sulandýrýlmadan
35
kullanýlmalýdýr
DÝKKAT Belirtilenlerden daha farklý özelliklere sahip sývýlarla dolum yapmayýnýz veya karýþtýrmayýnýz.
226
214 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
223’ten baslayarak.qxd
30.11.2007
14:14 Page 215
YAKIT TÜKETÝMÝ
U þehir dýþý çevrim: otomobil,
DÝKKAT Yol durumu, trafik, hava þartlarý,
þehir dýþý trafiðindekine benzer þart-
sürüþ þekli, donanýmlar, aksesuarlar, araç-
larda, bütün viteslerde sýk sýk hýzlanarak
taki yük, portbagaj, aracýn durumu ve
Aþaðýdaki tabloda verilen yakýt tüketim
kullanýlýr: sürüþ hýzý
0 ve 120 km/s
aracýn aerodinamik özelliklerini etkileyen
deðerleri belli Avrupa Birliði Direktifle-
arasýnda deðiþiklik gösterir;
diðer faktörlere baðlý olarak; gerçek yakýt
rince belirlenmiþ homologasyon testleri
tüketimi, belirtilen deðerlere göre farklýlýk
esas alýnarak belirlenmiþtir.
U ortalama yakýt tüketimi: Otomobil
gösterir.
yaklaþýk %37 normal þehir içi trafikte
Aþaðýdaki prosedürler tüketimi ölçmek
ve yaklaþýk
%63 þehir dýþ trafikte
için gerçekleþtirilmiþtir:
kullanýlarak elde edilir.
U þehir içi çevrim: motor soðuk iken yola
çýkýlýr ve otomobil þehir içinde yerleþim
bölgelerindekine benzer þartlarda
kullanýlýr;
1999/100/EC normlarýna göre yakýt tüketimleri (litre x 100 km)
Tipler
Þehir içi
Þehir dýþý
Ortalama
1.2
7.4
5.0
5.9
1.4 8V
7.7
5.2
6.1
1.4 16V
7.7
5.2
6.1
1.4 T - JET
8.7
5.4
6.6
1.3 Multijet 75 HP
5.9
4.0
4.7
1.3 Multijet 90 HP (5 vitesli)
5.5
3.9
4.5
1.3 Multijet 90 HP (6 vitesli)
5.9
3.9
4.6
1.9 Multijet
7.4
4.4
5.5
1.9 Multijet Sport
7.8
4.7
5.8
227
215 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
223’ten baslayarak.qxd
30.11.2007
14:18 Page 216
CO2 EMÝSYONLARI
Egzoz gazlarý içindeki CO2, emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.
Versiyonlar CO2
1999/100/CE normlarýna göre CO2
emisyonlarý (g/km)
1.2
140
1.4
140
1.4 16V
142
1.4 T - JET
155
1.3 Multijet 75 HP
1.3 Multijet 90 HP (5 vitesli)
119
1.3 Multijet 90 HP (6 vitesli)
122
1.9 Multijet
145
1.9 Multijet Sport
153
228
216 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
230-240 Punto Nuova TR_d zen.qxd
05.12.2007
17:07 Page 240
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar ve psi olarak)
Tipler
1.2
1.4
1.4 16V
1.4 T-JET
1.3 Multijet 75 HP
1.3 Multijet 90 HP
1.9 Multijet
Ön
Arka
Ön
Arka
Ön
Arka
Ön
Arka
Ön
Arka
Ön
Arka
Ön
Arka
175/65 R15 84T
2.2
(32)
2.1 (30)
2.2
(32)
2.1 (30)
-
-
-
-
2.4 (35)
2.1 (30)
-
-
-
-
Ortalama yükte
2.2
(32)
2.2 (32)
2.2
(32)
2.2 (32)
-
-
-
-
2.5 (36)
2.2 (32)
-
-
-
-
Tam yükte
185/65 R15 88T
Ortalama yükte
2.2 (32)
2.0 (29)
2.2
(32)
2.0 (29)
2.2 (32)
2.0 (29)
-
-
2.3 (33)
2.1 (30)
2.3
(35)
2.1 (30)
-
-
Tam yükte
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2
(32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
-
-
2.3 (33)
2.3 (33)
2.3
(35)
2.3 (35)
-
-
185/65 R15 88H
-
-
-
-
-
-
2.2 (32)
2.0 (29)
-
-
-
-
2.4
(35)
2.2 (32)
Ortalama yükte
Tam yükte
-
-
-
-
-
-
2.2 (32)
2.2 (32)
-
-
-
-
2.4
(35)
2.2 (32)
195/55 R16 87H
-
-
-
-
2.2 (32)
2.0 (29)
2.2 (32)
2.0 (29)
-
-
2.3 (35)
2.1 (30)
2.4 (35)
2.2 (32)
Ortalama yükte
Tam yükte
-
-
-
-
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
-
-
2.4 (35)
2.4 (35)
2.6 (38)
2.4 (35)
205/45 R17 88V
Ortalama yükte
-
-
-
-
2.4 (35)
2.2 (32)
2.4 (35)
2.2 (32)
-
-
2.4 (35)
2.2 (32)
2.6 (38)
2.3 (33)
Tam yükte
-
-
-
-
2.4 (35)
2.4 (35)
2.4 (35)
2.4 (35)
-
-
2.5 (36)
2.4 (35)
2.8 (40)
2.5 (36)
Lastik sýcak iken yapýlan ölçümlerde; verilen deðere +0.3 bar eklenmelidir. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
Kar lastikleri þiþirme basýncý belirtilen deðerlerden +0.2 fazla olmalýdýr.
MOTOR YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
1.2
1.4
1.4 16V
1.4 T-Jet
1.3 Multijet 75 HP
1.3 Multijet 90 HP
1.9 Multijet
litre
kg
litre
kg
litre
kg
litre
kg
litre
kg
litre
kg
litre
kg
Karter ve filtre
2,6
2,25
2,6
2,25
2.9
2.55
2.4
2.6
3,2
2,75
3,2
2,75
4,18
3,49
YAKIT KAPASÝTELERÝ (litre)
1.2 - 1.4 - 1.4 16V - 1.4 T-JET - 1.3 Multijet 75 HP - 1.3 Multijet 90 HP - 1.9 Multijet
Yakýt deposu
45
Rezerv
5 ÷ 7
Benzin motorlu otomobiller için minimum 95 oktanlý (RON) kurþunsuz benzin kullanýnýz.
Dizel motorlu otomobiller için ise sadece Avrupa Standartýna uygun dizel yakýtý kullanýnýz (EN590 standartýna uygun ve
50ppm. kükürt seviyesinde).
ÜRETÝCÝ FÝRMA
ÝTHALATÇI / GENEL DÝSTRÝBÜTÖR
Fiat Auto S.p.A. - After Sales - Assistenza Tecnica - Ingegneria
TOFAÞ Türk Otomobil Fabrikasý A.Þ.
Assistenziale Largo Senatore G. Agnelli. 5 - 10040
Büyükdere Cad. No:145, Tofaþ Han Zincirlikuyu - ÝSTANBUL
Volvera - Torino (Italia) Print N. 603.45.489 - VI/2005 - 1stedition
Tel: 212 275 29 60 Faks: 212 275 03 57

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14