Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 13

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 13

 

 

189-210 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
18:22 Page 210
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ
KOLTUKLARIN VE KUMAÞ VE
ORÝJÝNAL DERÝ ÖRTÜLÜ
KADÝFE BÖLÜMLERÝN
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES
Sacýn paslanmasýna sebep olabileceði için,
TEMÝZLENMESÝ
KOLU TOPUZU
paspaslarýn altýnda su birikip birikmediði-
Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça
Bu elemanlar su ve nötr sabun ile temiz-
ni (ayakkabý ve þemsiyelerden damlayan
veya elektrik süpürgesi kullanýnýz. Fýrça
lenmelidir. Kesinlikle ispirto veya alkol ba-
sular gibi) zaman zaman kontrol ediniz.
hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi temizlenebilir.
zlý ürünler kullanmayýnýz.
Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe
Ýç mekaný temizlemek için herhangi bir
ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz.
özel ürün kullanmadan önce, etiket tali-
matlarýný ve bilgilerini bunlarýn ispirto
UYARI
ve/veya alkol bazlý maddeler içermedik-
ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR
lerinden emin olmak için dikkatlice
Otomobilin içini hiçbir za-
Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan
okuyunuz.
man yað, eter veya iþlenmiþ
nötr bir deterjan ile nemlendirilmiþ bezle
petrol ürünleriyle temizlemeyiniz.
Ön camý özel cam temizleme ürünleri kul-
siliniz. Gres veya sert kirleri çýkarmak için
Silme sýrasýnda oluþabilecek elektro-
lanarak temizlerken bazý damlalar direk-
parçalarýn görünümlerini koruyacak uygun
statik kývýlcýmlar yangýna sebep ola-
siyon simidi/vites deðiþtirme kolu baþlýðýn-
bir ürün kullanýnýz.
bilir.
daki deri örtünün üstüne düþerse, bun-
DÝKKAT Gösterge tablosunun camýný
larý hemen su ve nötr sabun ile temiz-
temizlemek için alkol veya benzin kullan-
leyiniz.
mayýnýz.
UYARI
Otomobil içinde aerosol ku-
tularý bulundurmayýnýz, pat-
lama tehlikesi vardýr. Aerosol kutu-
larýnýn 50° C daha fazla sýcaklýða
maruz kalmamalarý gerekir. Hava
ýsýnmaya baþladýðýnda, otomobil için-
deki sýcaklýk bu rakamn üzerine
çýkabilir.
208
210 7T8h2o7m9a0s4Nero
7T8h2o7m9a0s4603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:47 Page 211
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
OTOMOBÝL TANITIM PLAKALARI
210
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI
212
MOTOR
213
YAKIT BESLEME/ATEÞLEME
214
AKTARMA ORGANLARI
214
FRENLER
215
SÜSPANSÝYONLAR
215
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
215
TEKERLEKLER
216
BOYUTLAR
220
PERFORMANS
221
AÐIRLIKLAR
222
KAPASÝTELER
224
YAÐ VE SIVILARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
225
YAKIT TÜKETÝMÝ
227
CO2 EMÝSYONLARI
228
209
211 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:47 Page 212
OTOMOBÝL TANITIM
H Azami arka aks yükü.
PLAKALARI
I
Motor kodu.
L
Þasi kodu.
Tanýtým kodlarýný not almanýz önerilir.
Plakalarda basýlý olarak verilen tanýmlama
M Yedek parça kodu.
verileri ve yerleri aþaðýdaki gibidir:
N Duman indeksi için bölüm (sadece
Tanýtým plakasý.
dizel tiplerde)
Þasi kod numarasý.
F0M0166m
þekil 1
Boya tanýtým plakasý.
Motor numarasý.
TANITIM PLAKASI (þekil 1)
Motor bölmesinde, sað üst süspansiyon
baðlantýsý üzerinde yer alýr ve aþaðýdaki
bilgileri içerir:
A Ýmalatçý firma ismi.
B Tip onay numarasý.
C Araç tip kodu.
D Þasi numarasý.
E Azami yüklü aðýrlýk.
F Römorkla birlikte tam yüklü maksi-
mum araç aðýrlýðý.
G Azami ön aks yükü.
210
212 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:48 Page 213
MOTOR NUMARASI
Motor iþareti silindir bloðu üzerine
basýlmýþtýr ve model ve numarasýný içerir.
F0M0167m
F0M0168m
þekil 2
þekil 3
BOYA TANITIM PLAKASI
ÞASÝ NUMARASI (þekil 3)
(þekil 2)
Motor bölmesinde, sað üst süspansiyon
Motor kaputunun iç tarafýndadýr ve aþaðý-
baðlantýsý üzerinde yer alýr ve aþaðýdaki
dakileri içerir:
bilgileri içerir:
A Boya üreticisi.
otomobil modeli (ZFA 199000);
B Renk ismi.
þasi numarasý.
C Fiat renk kodu.
D Yeniden boyama ve rötuþ kodu.
211
213 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxd
30.11.2007
10:58 Page 214
MOTOR KODLARI - ÞASÝ VERSÝYONLARI
Versiyonlar
Motor
Þasi tipi
kodu
3 kapýlý tiplerde
5 kapýlý tiplerde
4 koltuklu
5 koltuklu
1.2
199A4000
199AXA1A 00C
199AXA1A 00
199BXAIA 01
1.4
350A1000
199AXB1A 02C
199AXB1A 02
199BXBIA 03
1.4 16V
199A6000
199AXGIB 13B
199AXGIB 13
199BXGIB 14
1.3 Multijet 75HP
199A2000
199AXD1A 04C
199AXCIA 04
199BXCIA 05
199AXDIA 06C (U)
199AXD1A 11(U)
199BXDIA 12 (U)
1.3 Multijet 90HP
199A3000
199AXDIB 06B (P)
199AXDIB 06 (P)
199BXDIB 07 (P)
199AXDIB 06E (*)
199AXDIB 06D (*)
199BXDIB 07B (*)
199A1000
199AXEIB 08F
199AXEIB 08
199BXEIB 09
1,9 Multijet
199AXEIB 08H (*)
199AXEIB 08G (*)
199BXEIB 09B (*)
1.9 Multijet Sport
199A5000
199AXFIB 10C
199AXFIB 10
-
1.4 T-JET
198A4000
199AXM125B
199AXM1A25
199BXM1A26
(U) : 5 vitesli tipler
(P) : 6 vitesli tipler
(*)
: DPF’li tipler
212
214 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxp
04.12.2007
14:42 Page 215
MOTOR
GENEL BÝLGÝLER
1.2
1.4
1.4 16V
1.4 T - JET
1.3 Multijet
1.3 Multijet
1,9 Multijet
75 HP
90 HP
Motor tipkodu
199A4000
350A1000
199A6000
198A4000
199A4000
199A4000
939A1000
Çevrim
Otto
Otto
Otto
Otto
Dizel
Dizel
Dizel
Silindir adedi ve silindirlerin yerleþimi
4 silindirli
4 silindirli
4 silindirli
4 silindirli
4 silindirli
4 silindirli
4 silindirli
tek sýra
tek sýra
tek sýra
sýra tipi
tek sýra
tek sýra
tek sýra
Piston çapý ve kursu
mm
70,8 x 78,86
72 x 84
72 x 84
72 x 84,0
69.6 x 82
69.6 x 82
82 x 90,4
Motor hacmi
cm3
1242
1368
1368
1368
1248
1248
1910
Sýkýþtýrma oraný
11.1
11.1
10.8V
9.8
17.6
17.6
18
Maksimum güç (EEC)
kW
48
57
70
88
55
66
88
HP
65
77
95
120
75
90
120
Devir/dakikada
5500
6000
6000
5000
4000
4000
4000
Maksimum tork (EEC)
Nm
102
115
125
206
190
200
280
kgm
10.4
11.7
12.9
21
19.4
20.4
28,5
Devir/dakikada
3000
3000
4500
1750
1750
1750
2000
Bujiler
NGK
NGK
NGK
NGK
-
-
-
ZKR7A-10
ZKR7A-10
ZKR7A-10
IKR9F8
Yakýt
Kurþunsuz
Kurþunsuz
Kurþunsuz
Kurþunsuz
Dizel yakýýt
Dizel yakýtý
Dizel yakýtý
benzin min. 95
benzin min.95
benzin min.
benzin min.
(EN590
(EN590
(EN590
Oktan (RON)
Oktan (RON)
95 Oktan
95 Oktan
Standardý)
Standardý)
Standardý)
RON (EN
(EN 228 Stan.)
(EN 228 Stan.)
RON (EN
228 Stan.)
228 Stan.)
213
215 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxp
05.12.2007
17:09 Page 216
YAKIT BESLEME/ATEÞLEME
1.2 - 1.4 - 1.4 16V
1.4 T - JET
1.3 Multijet - 1.9 Multijet
Yakýt beslemesi
Çok noktalý elektronik
Çok noktalý sýralý fazlý enjeksiyon
Doðrudan enjeksiyon, “Common Rail”
enjeksiyon
turbo þarjer ve intercooler
DÝKKAT
Yakýt sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin veya onarýmlarýn doðru olarak veya teknik özelliklerin dikkate alýnarak
yapýlmamasý, yangýn riski ile birlikte arýzalara sebep olabilir.
AKTARMA ORGANLARI
1.2
1.4
1.3 Multijet 75HP
1.3 Multijet 90HP
1.9 Multijet
Vites kutusu
Ýleri hýzlar için senkromeç
Ýleri hýzlar için senkromeç
beþ ileri ve bir geri vites
beþ veya altý ileri ve bir geri vites
Debriyaj (Kavrama)
Kendinden ayarlý pedal
Sürüþ
Önden
214
216 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:48 Page 217
FRENLER
1.2
1.4 - 1.4 16V
1.3 Multijet
1.9 Multijet
Servis frenleri:
- ön
disk (bazý tiplerde kendinden havalandýrmalý)
- arka
Kampana (bazý tiplerde disk)
El freni
el freni ile kontrol edilir, arka frenlerde çalýþýr
DÝKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bundan dolayý ilk frenleme esnasýnda
performans düþüklüðüne neden olabilirler.
SÜSPANSÝYONLAR
1.2 - 1.4 - 1.4 16V - 1,3 Multijet - 1.9 Multijet
Ön
Mc Pherson baðýmsýz tekerlekler
Arka
Tork çubuðu ile baðlantýlý tekerlekler
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
1.2
1.4
1.4 16V
1.3 Multijet 1.3 Multijet
1.9 Multijet
75HP
90HP
Tip
Kramayer kumanda ve elektrik destekli
Dönüþ çapý
m
10.1
10.1
10.5
10.1
10.5
10.5
215
217 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:48 Page 218
YEDEK LASTÝK
TEKERLEKLER
Pres çelik jant. Tubeless lastik.
JANTLAR VE LASTÝKLER
TEKERLEK AYARLARI
Preslenmiþ sac veya alaþým jantlar. Radyal
tubeless lastikler. Onaylanan lastikler kayýt
Ön tekerlek toe-in:
2,0 ± 1 mm
kitapçýðýnda belirtilmiþtir.
Arka tekerlek toe-in:
1,3 ± 2 mm
Önceden tanýmlanmýþ deðer elde edilerek,
hareket halinde aracýn güvenliðini saðla-
Bu deðerler otomobilin normal çalýþma
F0M0169m
mak için tüm jantlara ayný marka ve tipte
durumu içindir.
þekil 4
lastik takýlmalýdýr.
LASTÝK ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN
DÝKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç
DOÐRU OKUNMASI (þekil 4)
lastik kullanmayýnýz.
Örnek: 175/65 R 15 84T
175 = Nominal geniþlik (S, mm cinsinden
iki kenar arasýndaki mesafe).
65
= Yükseklik/geniþlik oraný yüzdesi
(H/ S).
R
= Radyal lastik.
15
= Ýnç cinsinden jant çapý (Ø).
84
= Yük (kapasite) oraný.
T
= Maksimum hýz oraný.
216
218 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:48 Page 219
Lastiðin maksimum hýz endeksi
Yük endeksi (kapasite)
JANT ÜZERÝNDEKÝ
BÝLGÝLERÝN DOÐRU OKUNMASI
Q = 160 km/h’e kadar.
70 = 335 kg
81 = 462 kg
(þekil 4)
R = 170 km/h’e kadar.
71 = 345 kg
82 = 475 kg
Örnek: 6J x 15 ET43
S
= 180 km/h’e kadar.
72 = 355 kg
83 = 487 kg
6
= jant geniþliði inç olarak (1).
T = 190 km/h’e kadar.
73 = 365 kg
84 = 500 kg
J
= lastik topuðunun oturduðu jantýn
U = 200 km/h’e kadar.
74 = 375 kg
85 = 515 kg
yan çýkýntýsýnýn profili (2).
H = 210 km/h’e kadar.
75 = 387 kg
86 = 530 kg
15
= inç cinsinden jantýn nominal çapý
(takýlacak jantýn çapýna karþýlýk
V = 240 km/h’e kadar.
76 = 400 kg
87 = 545 kg
gelir) 3 = Ø.
77 = 412 kg
88 = 560 kg
Kýþ lastikleri için maksimum
ET43 = tekerlek kamber açýsý (disk/jant
hýz endeksi
78 = 425 kg
89 = 580 kg
destek düzlemi ile tekerlek jant
merkezi arasýndaki mesafe).
QM + S = 160 km/saate kadar.
79 = 437 kg
90 = 600 kg
TM + S = 190 km/saate kadar.
80 = 450 kg
91 = 615 kg
HM + S = 210 km/saate kadar.
217
219 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxd
30.11.2007
11:53 Page 220
Tip
Jantlar
(*)
Lastikler
Yedek lastik
Standart lastik
Kar lastiði
Jantlar (*)
Lastik
175/65 R15 84T
175/65 R15 84T (M+S)
175/65 R15 84T
1.2
6J X 15’’ - ET 43
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T (M+S)
185/65 R15 88T
175/65 R15 84T
175/65 R15 84T (M+S)
175/65 R15 84T
1.4
6J X 15’’ - ET 43
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T (M+S)
185/65 R15 88T
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
1.4 16V
185/65 R15 88T (M+S)
6J X 16’’ - ET 45
195/55 R16 87H
- 1,4 T - JET
185/65 R15 88T
195/55 R16 87H (M+S)
6J X 15’’ - ET 43
6,5J X 17’’ - ET 46
205/45 R17 88V
175/65 R15 84T (M+S)
6J X 15’’ - ET 43
175/65 R15 84T
175/65 R15 84T
1.3 Multijet 75 HP
185/65 R15 88T (M+S)
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
1.3 Multijet 90 HP
6J X 16’’ - ET 45
185/65 R15 88T (M+S)
195/55 R16 87H
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88T
6,5J X 17’’ - ET 46
195/55 R16 87H (M+S)
205/45 R17 88V
6J X 15’’ - ET 43
185/65 R15 88H
185/65 R15 88H (M+S)
1,9 Multijet
6J X 16’’ - ET 45
6J X 15’’ - ET 43
195/55 R16 87H
185/65 R15 88H
195/55 R16 87H (M+S)
6,5J X 17’’ - ET 46
205/45 R17 88V
(*) 100 mm saplama boþluðuna sahip M 12 x 1.5 saplamalarý sadece bu otomobile uygun tekerleklerde kullanýnýz.
218
220 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxd
30.11.2007
15:08 Page 221
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar ve psi olarak)
Tipler
1.2
1.4
1.4 16V
1.3 Multijet
1.3 Multijet
1.9 Multijet
1. 4 T- JET
75 HP
90 HP
Ön Arka
Ön Arka
Ön Arka
Ön Arka
Ön Arka
Ön Arka
175/65 R15 84T
Ortalama yükte
2.2 (32)
2.1(30)
2.2 (32)
2.1(30)
-
-
2.4 (35)
2.1 (30)
-
-
-
-
Tam yükte
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2
(32)
2.2 (32)
-
-
2.5 (36)
2.2 (32)
-
-
-
-
185/65 R15 88T
Ortalama yükte
2.2 (32)
2.0 (29)
2.2
(32)
2.0 (29)
2.2 (32)
2.0 (29)
2.3 (33)
2.1 (30)
2.3 (33)
2.1 (30)
-
-
Tam yükte
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.2 (32)
2.3 (33)
2.3 (33)
2.3
(33)
2.3 (33)
-
-
185/65 R15 88H
Ortalama yükte
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4
(35)
2.2 (32)
Tam yükte
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4
(35)
2.2 (32)
195/55 R16 87H
Ortalama yükte
-
-
-
-
2.2 (32)
2.0 (29)
-
-
2,3 (33)
2.1 (30)
2.4
(35)
2.2 (32)
Tam yükte
-
-
-
-
2.2 (32)
2.2 (32)
-
-
2.4
(35)
2.4 (35)
2.6
(38)
2.4 (35)
205/45 R17 88V
Ortalama yükte
-
-
-
-
2.4 (35)
2.2 (32)
-
-
2.4
(35)
2.2 (32)
2.6 (38)
2.3 (33)
Tam yükte
-
-
-
-
2.4 (35)
2.4 (35)
-
-
2.5 (36)
2.4 (35)
2.8
(40)
2.5 (36)
Lastik sýcak iken yapýlan ölçümlerde; verilen deðere +0.3 bar eklenmelidir. Lastik soðuk iken basýncý tekrar kontrol ediniz.
Kar lastikleri þiþirme basýncý belirtilen deðerlerden +0.2 fazla olmalýdýr.
Sürekli 160 km/s deðeri üzerinde seyahat etmeniz durumunda lastikleri tam yük basýncýna kadar þiþiriniz.
T.P.M.S. sistemli araçlarda, verilen deðere +0.1 bar eklenmelidir.
T.P.M.S. sistemi 175/65 R15 84T lastiði için mevcut deðildir.
219
221 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-229 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
14:48 Page 222
BOYUTLAR
Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve
standart lastiklerle donatýlmýþ araç için
geçerlidir.
Yükseklik yüksüz otomobil için geçerlidir.
Bagaj hacmi
Boþ bagaj hacmi
(V.D.A. standartlarý)
275 dm3
Arka koltuk katlanmýþ vaziyetteyken
bagaj hacmi
638 dm3
þekil 5
F0M0170m
Tipler
A
B
C
D
E
F
G
H
3 - 5 kapýlý tipler
1.2 - 1.4 - 1.4 16V
1.3 Multijet
4030
875
2510
645
1490
1473
1687
1466
1.9 Multijet
DÝKKAT Güzergah ölçümleri jant/lastik boyutuna göre deðiþebilir.
220
222 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxd
30.11.2007
12:01 Page 223
PERFORMANS
Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.
Benzinli Versiyonlar
1.2
1.4
1.4 16V
1.4 T - JET
155
165
178
195
Multijet tipleri
1.3 Multijet 75 HP
1.3 Multijet 90 HP
1.9 Multijet
190
165
175
200 (U)
(U) Sporting modeli
221
223 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
211-222 Punto Nuova TR_R.qxp
04.12.2007
14:47 Page 224
AÐIRLIKLAR
K
Aðýrlýklar (kg)
1.2
1.4
1.4 16V
1.4 T - JET
3 kapý
3 kapý
5 kapý
3 kapý
3 kapý
5 kapý
3 kapý
3 kapý
5 kapý
3 kapý
3 kapý
5 kapý
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
Boþ aðýrlýk
Y
(yakýt, küçük yedek
1015
1015
1030
1025
1025
1040
1060
1060
1075(U)
1155
1155
1170
lastik, aletler ve
aksesuarlar):
Y
Sürücü dahil otomobilin
480
560
560
480
560
560
480
560
560
480
560
560
y
taþýyabileceði yük (*):
M
Ýzin verilen
azami yük (**)
850
850
850
850
850
850
850
850
850
950
950
950
M
- ön aks:
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
M
- arka aks:
1495
1575
1590
1505
1585
1600
1540
1620(U)
1635(U)
1635
1715
1730
- toplam:
M
M
Römork çekme yükü
- frenli römork:
900
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
V
- frensiz römork:
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tavandaki
H
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
maksimum yük:
Ö
Çekme baðlantýsýnda
v
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
maksimum yük
s
(frenli römork):
(
(*)
Özel donaným (açýlýr tavan, çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz otomobil aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý
azalýr.
(
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayýsýyla bu sýnýrlara
uyum sürücünün sorumluluðundadýr.
(
(U)
5 kapýlý tiplerde
(
(P) Sporting dýþýndaki 5 kapýlý tiplerde
222
224 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
225’ten ba layarak.qxd
03.02.2006
18:10 Page 211
Multijet versiyonlarý
Aðýrlýklar (kg)
1.3 Multijet 75 HP
1.3 Multijet 90 HP
1.9 Multijet
3 kapý
3 kapý
5 kapý
3 kapý
3 kapý
5 kapý
3 kapý 3 kapý
5 kapý
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
4 koltuk
5 koltuk
5 koltuk
Boþ aðýrlýk
(yakýt, küçük yedek lastik,
1090
1090
1105
1130
1130
1145
1205
1205
1220
aletler ve aksesuarlar):
Sürücü dahil otomobilin taþýyabileceði yük (*):
480
560
560
480
560
560
480
560
560
Ýzin verilen azami yük (**)
- ön aks:
950
950
950
950
950
950
850
850
850
– arka aks:
850
850
850
850
850
850
850
850
850
- toplam:
1570
1650
1665
1610
1690
1705
1685
1765
1780
Römork çekme yükü
- frenli römork:
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
– frensiz römork:
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tavandaki maksimum yük:
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Çekme baðlantýsýnda maksimum
yük (frenli römork):
60
60
60
60
60
60
60
60
60
(*)
Özel donaným (açýlýr tavan, çekme baðlantýsý vs) takýlmýþsa yüksüz otomobil aðýrlýðý artarak belirtilen taþýnabilir yük miktarý
azalýr.
(**) Yük deðerleri aþýlmamalýdýr. Bagajdaki ve/veya tavandaki yükleri ayarlamak ve dolayýsýyla bu sýnýrlara
uyum sürücünün sorumluluðundadýr.
223
211 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
223’ten baslayarak.qxd
05.12.2007
17:11 Page 212
KAPASÝTELER
1.2
1.4
1.4 16V
1.4
1.3
1.3
1.9
Yakýtlar ve
T - JET
Multijet
Multijet
Multijet
orjinal ürünler
75 HP
90 HP
Yakýt deposu:
litre
45
45
45
-
-
-
Minimum 95 R.O.N. (oktanlý)
45
yedek yakýt dahildir: litre
5 ÷ 7
5 ÷ 7
5 ÷ 7
-
kurþunsuz benzin
5 ÷ 7
-
-
Yakýt deposu:
litre
-
-
-
-
45
45
45
Dizel motorlu araçlar için yakýt
yedek yakýtla birlikte:
litre
-
-
-
-
5 ÷ 7
5 ÷ 7
5 ÷ 7
(EN590 Standardý)
Motor soðutma sistemi:
%50 su ve
litre
5,27
5,27
5,27
6,0
7,3
7,4
6,35
PARAFLU UP karýþýmý
Motor yað karteri:
litre
2,4
2,4
2,75
2,4
-
-
-
SELENIA K
Motor karteri ve filtresi: litre
2,6
2,6
2,9
2,6
-
-
-
Motor yað karteri:
litre
-
-
-
-
3,0
3,0
3,8
SELENIA WR
Motor karteri ve filtresi: litre
-
-
-
-
3,2
3,2
4,18
Vites kutusu/
litre
TUTELA CAR TECHNYX (U)
diferansiyel muhafazasý:
1,5 (U)
1,5 (U)
1,5 (U)
1,5 (U)
1,5 (U)
2,08 (P)
2,08 (P)
TUTELA CAR MATRYX (P)
Hidrolik fren devresi:
0,5
0,5
0,5
0,5
TUTELA TOP 4
0,5
0,5
0,5
Ön cam, arka cam
Su ve
ve far yýkayýcý
litre
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
TUTELA PROFESSIONAL
sývý haznesi:
litre
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
SC 35 karýþýmý
(*)
5 vitesli1.3 Multijet 90 HP içinde geçerlidir.
(**)
6 vitesli tipler
224
212 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..