Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 10

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 10

 

 

153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 157
Lastiði aþaðýda açýklanan þekilde
Diðer sürücülerin sizi farketmesi için
deðiþtiriniz:
üçgen reflektörünü uygun bir þekilde
yola yerleþtiriniz.
Otomobili trafik akýþýna engel teþkil
etmeyecek ve lastiði güven içinde
bagaj kapaðýný açýnýz ve kilimi veya
deðiþtirebileceðiniz bir yere park edi-
kargo kutusunu (bazý tiplerde) çýkarýnýz;
niz. Zemin düz ve yeterli derecede sert
olmalýdýr;
Motoru durdurunuz ve el frenini
çekiniz;
Birinci vitese veya geri vitese takýnýz;
F0M0188m
þekil 2
vidayý gevþetiniz (A-þekil 2);
takým çantasýný (C-þekil 2) dýþarý alýnýz
ve deðiþtirilecek tekerleðin yanýna
koyunuz;
yedek lastiði çýkartýnýz (B-þekil 2);
157
157 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 158
F0M0190m
þekil 3
Verilen anahtarla (E-þekil 3) bir kez
döndürerek tekerleðin bijonlarýný
gevþetiniz; otomobilde alaþým jant mev-
cut ise jantý çýkarmak için biraz zor-
F0M0191m
þekil 4
layýnýz;
krikoyu yükseltmek için, krikonun üst
krikoyu çalýþtýrmak için kolu L (þekil)
kýsmýný (G-þekil 4) H (þekil 4) yu-
4 takýnýz ve tekerlek yerden kalkacak
vasýna düzgün þekilde oturana kadar
þekilde aracý kaldýrýnýz.
yükseltmek üzere F (þekil 4) elemanýný
kullanýnýz;
kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýnda-
ki herkesi uyarýnýz. Tekrar yere indiri-
lene kadar otomobilden uzakta durmalý
ve otomobile dokunmamalýdýrlar.
158
158 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 159
STANDART
LASTÝÐÝN TAKILMASI
Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak oto-
mobili kaldýrýnýz ve yedek lastiði çýkartýnýz.
F0M0192m
F0M0194m
þekil 5
þekil 6
tekerlek poryasýna sahip tipler için, 3
anahtar kullanarak takýlan bijon ile
bijonu gevþettikten sonra tekerlek
hilal þeklindeki deliði üst üste getirerek
poryasýný çýkarýnýz ve sonunda dördüncü
tekerlek poryasýný yerleþtiriniz;
bijonu da gevþeterek L (þekil 5) teker-
bijonlarý sýkýnýz;
leði çýkarýnýz;
Krikonun kolunu (L-þekil 4) çevirerek
yedek lastik ile temas edecek yüzeylerin
otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz;
temiz olduðundan ve üzerlerinde
bijonlarýn daha sonra gevþemesine
bijonlarý þekilde gösterilen sýra ile sabit-
sebep olabilecek maddeler bulun-
leyiniz (þekil 6);
madýðýndan emin olunuz;
alaþým jantýna sahip tekerleði
yedek lastiði iki yiv için ilk cývatayý
deðiþtirirken yedek lastik bölmesine
þiþirme valfýna en yakýn deliðe yer-
saðlam tarafý üste gelecek þekilde geçi-
leþtirerek takýnýz;
ci olarak yerleþtiriniz
159
159 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 160
Saç jantlý tipler için:
Alaþým jantlý tipler için:
Bitirdiðinizde:
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
küçük yedek tekerleði bagaj içindeki
yerine yerleþtiriniz;
Lastik ile temas edecek yüzeylerin te-
Tekerleði tekerlek poyrasýna takýp vi-
miz olduðundan ve üzerlerinde bijon-
dalarý verilen anahtar ile sýkýnýz;
Yolculuk esnasýnda titreþim yapmasýný
larýn daha sonra gevþemesine sebep ola-
önlemek için güç kullanarak krikoyu
Otomobili indiriniz ve krikoyu
bilecek maddeler bulunmadýðýndan
kýsmen açýk olarak yerine yerleþtiriniz
çýkartýnýz;
emin olunuz;
(C-þekil 2)
Anahtarý kullanarak, bijonlarý þekilde
Standart lastiði þiþirme subabýnýn
El aletlerini tekrar kutudaki yerlerine
gösterildiði gibi sabitleyiniz.
yakýnýndaki pimine denk gelecek þekilde
koyunuz;
takýnýz;
kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde
takýlan cývata ile hilal þeklindeki deliði
küçük yedek tekerleðin üzerine yer-
üst üste getirerek tekerlek poryasýný
leþtiriniz (C-þekil 2);
yerleþtiriniz, ardýndan diðer 3 vidayý da
Alet çantasýnýn mandalýný sýkýnýz (A-
takýnýz;
þekil 2);
Verilen anahtarý kullanarak tespit
bagaj kilimini veya kargo kutusunu (bazý
cývatalarýný sýkýn;
tiplerde) yeniden yerleþtiriniz.
Otomobili indiriniz ve krikoyu
çýkartýnýz;
Bijonlarý þekil 10’da gösterildiði gibi
sabitleyiniz.
160
160 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 161
HIZLI LASTÝK TAMÝR
KÝTÝ - FIX & GO
(bazý tiplerde)
Hýzlý lastik tamir kiti Fix & Go bagajda
bulunmaktadýr.
Kit (þekil 7) aþaðýdakileri içerir:
Macunu (A) içeren þiþe aþaðýdakileri
F0M0198m
F0M0199m
þekil 7
þekil 8
içerir:
- dolum borusu B;
kompresörün yan boþluðunda yer alan
Alet çantasýnda (bagajda kilimin altýnda bu-
bir çift koruma eldiveni;
lunmaktadýr) ayrýca tornavida ve çeki kan-
- “azami
80 km/h” yazýsý olan bir
casý da bulunmaktadýr.
farklý elemanlarý þiþirmek için adaptör-
etiket, lastik onarýldýktan sonra
ler.
sürücünün göreceði bir þekilde yer-
leþtirilmelidir (C) (gösterge tablo-
suna).
UYARI
hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þe-
Kit ile onarýlan lastik
kilde kullanmak ve ardýndan lastik tamir
üzerinde iþlem yapacak olan
kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde çalýþa-
personele talimat broþürünü veriniz.
cak olan personele verilmek için bir
talimat broþürü (þekil 8);
ibre ve baðlantýlar dahil olmak üzere
kompresör (D-þekil 7);
161
161 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 162
Aþaðýdakiler göz önünde
Lastiðin yabancý nesneler
UYARI
tutulmalýdýr:
tarafýndan patlatýlmasý duru-
Jantta
(hava kaçaðýnýn
munda lastik izi üzerinde
olduðu deformasyon) veya
Hýzlý lastik tamir kitinin macunu -20°C ila
veya kenardaki hasar azami
daha önce belirtilen sýnýr alanlarýnýn
+50°C arasý dýþ sýcaklýklarýnda etkilidir.
4 mm çapa kadar tamir edilebilirdir.
dýþýndaki lastikteki hasarlarda,
Macunun belirli bir süre ömrü vardýr.
onarým mümkün deðildir. Lastiðe
girmiþ olan yabancý maddeleri
(vidalarý veya çivileri) çýkarmayýnýz.
UYARI
UYARI
Lastiðin yan duvarlarýnda
Kompresör, 20 dakikadan
meydana gelen delik ve
fazla çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý
hasarlar tamir edilemez. Hasar, inik
ýsýnma tehlikesi vardýr! Hýzlý lastik
lastikle otomobili sürmekten kay-
tamir kitiyle tamir edilen lastikler
naklanýyorsa hýzlý lastik tamir kitini
sadece geçici olarak kullanýlmalýdýr-
kullanmayýnýz.
lar.
162
162 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 163
UYARI
Yalýtýcý tükenirse silindiri
Silindir etilen glikol içermek-
deðiþtiriniz. Silindir ile yalýtým
tedir. Silindir lateks içerebilir
sývýsýný atmayýnýz. Yalýtýcý
ve bu alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
sývýyý ve silindiri ulusal ve
Yutulduðunda veya solunduðunda
yerel kanunlara uygun olarak çöpe
zararlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir.
atýnýz.
Herhangi bir temas halinde hemen su
ile yýkayýnýz ve kirli giysilerinizi
çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz,
aðzýnýzý çalkalayýnýz, çok miktarda su
F0M0201m
þekil 9
içiniz ve hemen doktora haber veriniz.
Çocuklardan uzak tutunuz. Bu ürün
ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
astým hastalarý tarafýndan kullanýlma-
malýdýr. Buharlarýný solumayýnýz. Aler-
jik reaksiyonlar olduðunda hemen
doktora baþvurunuz. Silindiri bu amaç
UYARI
için açýlan boþlukta saklayýnýz ve sý-
Hýzlý lastik tamir kiti ile bir-
caktan uzak tutunuz. Macunun sýnýr-
likte verilen koruma eldiven-
lý bir ömrü vardýr.
lerini giyiniz.
El frenini çekiniz. Lastik þiþirme
valfýnýn baþlýðýný gevþetiniz, lastik valfýn-
dan dolum hortumunu (A-þekil 9) ve
halka somunu (B) çýkarýnýz; kompresör
þalterini (D-þekil 10)
163
163 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 164
“Teknik bilgiler” bölümünde “Teker-
lekler” kýsmýnda belirtilen lastik basýncý-
na ulaþtýktan sonra hemen otomobili
sürmeye baþlayýnýz;
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir
takýmý ile tamir edildiðini
F0M0202m
F0M0204m
þekil 10
þekil 12
belirten bir etiketi, sürücünün kolay-
ca görebileceði bir yere yapýþtýrýnýz.
F-þekil
10
göstergesinde lastik
Özellikle virajlarý dönerken, otomo-
basýncýný kontrol ediniz, deðerleri
bili dikkatli sürünüz. 80 km/s hýz
doðru þekilde okumak için kom-
sýnýrýný aþmayýnýz. Ani hýzlanmalar-
presörü kapatýnýz.
dan veya sert fren yapmaktan
kaçýnýnýz.
5 dakika sonra asgari 1.5 barlýk deðere
ulaþmak mümkün olmuyorsa valfý kul-
lanarak kompresörü ve akým çýkýþýný
10 dakika kadar otomobili sürdükten
devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun
sonra durup lastik basýncýný yeniden
lastiðe eþit þekilde daðýlmasýný saðlamak
kontrol ediniz; el frenini çekiniz;
için otomobili 10 metre ileri hareket et-
F0M0203m
þekil 11
tirin ve þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz;
0 (kapalý) konumuna getiriniz, motoru
Bu iþlem sonunda 5 dakika sonrasýnda
UYARI
çalýþtýrýpE-þekil 11 fiþini en yakýn elek-
yine de
1.8 bar deðerine ulaþmak
trik prizine takýnýz ve ardýndan kom-
mümkün olmuyorsa, lastik aþýrý þekilde
Eðer basýnç 1.8 barýn altýna
presörü (D-þekil 10) þalterini I (açýk)
hasarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz,
düþerse, lastik aþýrý derecede
konumuna getirerek çalýþtýrýnýz. Lastiði
hýzlý lastik tamir kiti lastiðin uygun þe-
hasarlý olduðundan otomobili stop
“Teknik bilgiler” bölümündeki”Teker-
kilde tamir edilmiþ olduðunu garanti
ediniz ve bundan dolayý hýzlý lastik
lekler” kýsmýnda belirtilen basýnçlarda
edemez, yetkili Fiat servisi ile temasa
tamirkiti Fix&Go, uygun þekilde
þiþiriniz.
geçiniz;
tamir edilmiþ olduðunu garanti ede-
mez. Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
164
164 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 165
en az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun
basýncý þiþirin (motor çalýþýyor ve el
freni çekili vaziyetteyken) ve yeniden
çalýþtýrýnýz;
dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn
lastik servisine gidiniz.
UYARI
Lastiðin kesinlikle hýzlý lastik
F0M0205m
F0M0206m
þekil 13
þekil 14
tamir kiti ile tamir edilmiþ
olduðunu belirtmelisiniz. Talimat
SADECE BASINCIN KONTROLÜ
SÝLÝNDÝR DEÐÝÞTÝRME
broþürünü kit ile tamir edilmiþ olan
VE DÜZELTÝLMESÝ
PROSEDÜRÜ
lastik üzerinde iþlem yapacak olan
personele veriniz.
Kompresör ayný zamanda basýncýn
Silindiri deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
düzeltilmesi için de kullanýlabilir. Hýzlý
leri yapýnýz:
baðlantýyý sökünüz ve doðrudan lastik valfý-
baðlantýyý sökünüz (A-þekil 14);
na baðlayýnýz (þekil 13); bu yolla silindir
kompresör ile baðlantýlý olmaz ve macun
deðiþitirilecek silindiri saat tersi
lastiðe doðru akmaz.
yönünde döndürünüz ve yükseltiniz;
yeni silindiri takýn ve saat yönünde
çeviriniz;
A baðlantýsýný veya B hortumunu
yuvasýna yeniden takýn.
165
165 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 166
AMPULÜN
UYARI
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Elektrik
sisteminde
(elektronik kontrol üniteleri
üzerinde) yapýlan modifikasyonlarýn
GENEL BÝLGÝLER
veya tamirlerin düzgün þekilde yapýl-
mamasý ve sistemin özelliklerini
Bir lamba yanmýyorsa, ampulü
gözetilmeden
gerçekleþtirilmesi
deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý
arýzalara ve yangýn tehlikesine yol
kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için
açabilir.
“Bir sigortanýn atmasý” bölümüne
bakýnýz;
Bir ampulü deðiþtirmeden önce, baðlan-
UYARI
tý yerinin oksitlenip oksitlenmediðini
Halojen ampuller yüksek
kontrol ediniz;
basýnçlý gaz içerirler ve kýrýl-
malarý halinde etrafa cam parçacýk-
Yanan ampuller, ayný tip ve güçte am-
larý sýçrayabilir.
puller ile deðiþtirilmelidir;
Ampul deðiþiminden sonra, far yüksek-
liðini daima kontrol ediniz.
DÝKKAT Far iç yüzeyi buðulanabilir; bu
düþük hava sýcaklýðý ve havadaki nem
Halojen ampulleri sadece me-
oranýndan
kaynaklanmaktadýr
ve
þekil 15
F0M0207m
tal kýsýmlarýndan tutunuz.
normaldir. Buðulanma farlar yanar yan-
Ampülün cam kýsmýna
maz ortadan kalkacaktýr. Far içindeki
B Pim kilitli ampuller: bu tip ampulü
dokunulduðu takdirde, ýþýk
damlalar ise bir problemi iþaret ede-
tutucusundan çýkarmak için ampulün
yoðunluðu düþer ve ampulün kullaným
bilir.Yetkili bir Fiat servisi ile temasa
üzerine bastýrýn, saat tersi yönde
ömrü kýsalýr. Kazara ampule dokun-
geçiniz.
döndürünüz.
manýz halinde, alkol ile nemlendirilmiþ
C Tüp tipi ampuller: çýkarmak için
bir bez ile silip, kurumaya býrakýnýz.
AMPUL TÝPLERÝ
baðlantýlarýndan çýkarýnýz.
Otomobil üzerinde farklý tiplerde ampuller
D-E Halojen ampuller: Ampulü çýkarmak
mevcuttur:
için ampulü yerinde tutun klipsi
açýnýz.
A Cam ampuller: yerlerine klipslen-
miþlerdir. Çýkartmak için sadece
çekiniz.
166
166 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 167
Ampuller
Referans þekil
Tip
Güç
Uzun farlar
D
H4
55W
Kýsa farlar
D
H4
60W
Ön park lambalarý
A
W5W
5W
Ön sis lambalarý (bazý tiplerde)
-
H3
55W
Ön sinyal lambalarý
B
PY21W
21W
Yan sinyal lambalarý
A
WY5W
5W
Arka sinyal lambalarý
B
P21W
21W
Arka park lambalarý
B
R5W
5W
Fren lambalarý
B
P21/5W
5W
Üçüncü fren lambasý (ilave fren lambalarý)
B
-
2.3W
Geri vites lambasý
-
P21W
21W
Arka sis lambalarý
-
P21W
21W
Plaka lambasý
A
W5W
5W
Hareketli lenslere sahip ön tavan lambasý
C
C10W
10W
Spot ýþýklarýna sahip ön tavan lambasý
C
C10W
10W
Arka tavan lambasý
C
C10W
10W
Bagaj lambasý
A
W5W
5W
Ýç aydýnlatma lambasý
C
C5W
5W
167
167 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 168
BÝR DIÞ LAMBA
YANDIÐINDA
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
F0M0178m
F0M0179m
þekil 16
þekil 17
ÖN LAMBA ÜNÝTELERÝ (þekil 16)
PARK LAMBALARI (þekil 17)
Ön lamba üniteleri uzun farlarý, park lam-
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
balarý, sinyal lambalarýný ve kýsa far am-
leri yapýnýz:
pullerini içermektedir.
A muhafazasýný okla gösterilen yöne
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi
doðru çýkarýnýz;
yerleþtirilmiþtir:
B uçlarýna basarak ampul tutucusunu
A yan lambalar
çýkarýnýz;
B kýsa farlar/uzun farlar (double light)
ampulü C çýkarýnýz ve deðiþtiriniz;
C sinyal lambalarý
ampul tutucusunu yeniden yerine
takarak A, baþlýðýný yerleþtiriniz, uygun
þekilde kilitlendiðinden emin olunuz.
168
168 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 169
ampulü D iterek ve saat yönünün ter-
sine çevirerek yavaþça çýkarýnýz
(“bayonet baðlantýsý”);
saat yönünde döndürerek C muhafaza-
sýný/ampul tutucusunu yeniden takýnýz
ve uygun þekilde kilitleyiniz;
B kapaðýný kapatýnýz ve A kancasýný
çeviriniz.
F0M0180m
F0M0181m
þekil 18
þekil 19
UZUN FARLAR/KISA FARLAR
SÝNYAL LAMBALARI
(þekil 18)
Ön (þekil 19)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
A muhafazasýný okla gösterilen yöne
doðru çýkarýnýz;
sað/sol tekerleði þekilde gösterildiði gibi
dýþa döndürün;
elektrik soketini çýkarýnýz
ve
ampul tutucusunun mandalýný serbest
okla gösterildiði gibi A kancasýný
býrakýnýz;
döndürünüz, ardýndan B kapaðýný kul-
lanýnýz;
ampulü B çýkarýnýz ve deðiþtiriniz;
C muhafazasýný saat tersi yönüne
yeni ampulü takýnýz, metalik kýsmýn
çeviriniz;
kenarlarý ile reflektörün oluklarýnýn üst
üste gelmesine dikkat ediniz;
ampul tutucusunun mandalýný yerine
yerleþtiriniz ve elektrik konnektörünü
yeniden baðlayýnýz;
koruma muhafazasýný (A) uygun þekilde
takýnýz.
169
169 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 170
F0M0182m
F0M0223m
þekil 20
þekil 21
Yan sinyal (þekil 20)
ÖN SÝS LAMBALARI
(bazý tiplerde)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
Ön sis lambalarýný
(A-þekil
21)
deðiþtirmek ve ayarlamak için yetkili Fiat
iç kancayý (B) sýkýþtýrmak içinA lens-
Servisi ile temasa geçiniz.
lerini kullanýnýz, ardýndan üniteyi dýþarý
doðru çekiniz;
ampul tutucusunu (C) saat yönünün
tersine çeviriniz ve tutturularak
yerleþtirilen ampulü
(D) çýkarýp
F0M0184m
þekil 22
deðiþtiriniz;
ampul tutucusunu C saat yönünde
ARKA LAMBA ÜNÝTELERÝ (þekil
döndürerek lenslere takýnýz;
22-23)
kancasý B yuvasýna kliklenecek þekilde
Arka ýþýk üniteleri arka lambalarýn, fren
üniteyi yeniden yerleþtiriniz.
lambalarýnýn ve sinyal lambalarýnýn ampul-
lerinden oluþmaktadýr.
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi
yerleþtirilmiþtir:
B sinyal lambalarý
C arka lambalar
D arka lambalar/fren lambalarý (double
lambalar).
170
170 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 171
F0M0208m
F0M0209m
þekil 24
þekil 25
B, C veya D’yi deðiþtirmek için ampulü
GERÝ VÝTES LAMBASI (þekil 25)
hafifçe iterek ve saat yönünün tersine
Geri vites lambasýný
(A-þekil
21)
çevirerek (“bayonet” mandal) çýkarýnýz
deðiþtirmek ve ayarlamak için yetkili Fiat
ve deðiþtiriniz;
Servisi ile temasa geçiniz.
ampul tutucusunu yeniden takýp E
vidalarýný sýkýnýz;
elektrik baðlantý parçasýný yeniden
baðlayýnýz, üniteyi uygun þekilde oto-
mobilin gövdesine takýnýz ve A sýkma
F0M0185m
þekil 23
vidalarýný sýkýnýz.
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
ARKA SÝS LAMBASI (þekil 24)
bagaj kapaðýný açýnýz ardýndan iki bijonu
Arka sis lambalarýný
(A-þekil
21)
gevþetiniz (A);
deðiþtirmek ve ayarlamak için yetkili Fiat
Servisi ile temasa geçiniz.
merkez elektrik baðlantý parçasýnýn
baðlantýsýný keserek lens ünitesini dýþarý
doðru çekiniz;
E vidalarýný gevþeterek ampul tutu-
cusunu çýkarýnýz;
171
171 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 172
F0M0210m
F0M0211m
F0M0212m
þekil 26
þekil 27
þekil 28
ÝLAVE FREN LAMBASI
D (þekil 27) uçlarýna basýnýz ve ampul
(üçüncü stop) (þekil 26-27)
tutucusunu çýkarýnýz;
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
klipsle takýlan lens ünitesini çýkarýnýz ve
leri yapýnýz:
deðiþtiriniz.
bagajý açýnýz;
kauçuk baþlýklarý çýkarýnýz (A-þekil 26);
B (þekil 26) mandallarýna bastýrýnýz ve
lens ünitesini (C-þekil 27) çýkarýnýz;
F0M0233m
þekil 29
elektrik konektörünü devreden
çýkarýnýz;
PLAKA LAMBASI (þekil 28-29)
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
lensi çýkarýnýz (A-þekil 28);
yan tutucularýndan çýkararak ampulü
deðiþtiriniz (þekil 29) ve yeni ampulün
tutuculara düzgün þekilde geçirdiðinden
emin olunuz;
klipsle takýlan lens ünitesini tekrar
takýnýz.
172
172 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 173
ÝÇ LAMBALARDAN
BÝRÝNÝN YANMASI
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün
deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
ÖN TAVAN LAMBASI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
leri yapýnýz:
F0M0213m
F0M0214m
þekil 30
þekil 32
oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
lambayý çýkarýnýz (A-þekil 30);
koruma kapaðýný açýnýz (B);
yan tutuculardan çýkartarak ampulleri
(C-þekil 31) deðiþtiriniz; yeni ampullerin
tutucularýna doðru þekilde oturduðun-
dan emin olunuz;
(B-þekil 31) kapaðýný yeniden kapatýnýz
A-þekil 30 lambasýnýn yuvasýna düzgün
þekilde kilitlenmesini saðlayýnýz.
F0M0234m
F0M0235m
þekil 31
þekil 33
ARKA TAVAN LAMBASI
yan tutuculardan çýkartarak ampulleri (F-
(bazý tiplerde)
þekil 33) deðiþtiriniz; yeni ampullerin
tutucularýna doðru þekilde oturduðun-
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlem-
dan emin olunuz;
leri yapýnýz:
B (þekil 31) kapaðýný yeniden kapatýnýz
oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak
A (þekil 30) lambasýnýn yuvasýna düzgün
ön tavan lambasýný çýkarýnýz (D-þekil
þekilde kilitlenmesini saðlayýnýz.
32);
koruma kapaðýný açýnýz E (þekil 33);
173
173 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..