Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 9

 

 

139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 140
UYARI LAMBALARI VE
DÜÞÜK FREN
El freni çekili
HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ
MESAJLAR
Uyarý lambasý, el freni çekili olduðunda
x
(kýrmýzý)
yanar.
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ
Bazý tiplerde, eðer otomobil hareket
GENEL UYARILAR
(kýrmýzý)
halinde ise sesli uyarýcý devreye girecektir.
Her bir arýza gösterimi ilgili bir uyarý
DÝKKAT Uyarý lambasý, otomobil hareket
ýþýðýnýn yanmasý (bazý tiplerde) ve varsa,
Kontak anahtarý MAR konumuna geti-
halinde iken yanarsa el freninin çekili
gösteri panelindeki ilgili uyarý mesajý ve
rildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý
olmadýðýný kontrol ediniz.
sesli uyarý ile belirtilir. Bu gösterimler
lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
tedbir amaçlýdýr ve otomobilde her-
birkaç saniye sonra sönmelidir.
hangi bir arýza durumu söz konusu
olduðunda sürücünün hýzlýca yapmasý
gereken iþlemi gösterme hedefi taþýr.
Düþük fren hidroliði seviyesi
Arýza belirtisi durumunda, bu bölümde
bulunan bilgilere müracaat ediniz.
Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren
hidroliðinin asgari seviyenin altýna düþme-
si durumunda uyarý ýþýðý yanar.
DÝKKAT Ekranda bildirilen arýza göste-
rimleri iki kategori altýnda toplanýr: çok
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
ciddi ve daha az ciddi arýzalar.
gösterilir.
Çok ciddi arýzalar tekrarlanan ve uzun
süre devam eden uyarý
“çevrimi” ile
UYARI
bildirilir.
x uyarý lambasý, otomobil
Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý
hareket halinde iken
“çevrimi” ile bildirilir.
yanarsa otomobilinizi derhal durdu-
Bu “çevirimi” durdurmak için MENU
runuz ve yetkili bir Fiat servisi ile
ESC butonuna basýnýz: . Bu durumda ise
temasa geçiniz.
arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn
alt tarafýnda durmaya devam eder.
Dualogic vites kutusuyla donatýlmýþ tipler
ile ilgili mesajlar için iliþikteki Ek kitapçýða
bakýnýz.
140
140 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 141
HAVA YASTIÐI
MOTOR SOÐUTMA
UYARI
ARIZASI (kýrmýzý)
SUYU SICAKLIÐI ÇOK
Kontak anahtarýný MAR
ç
¬
YÜKSEK (kýrmýzý)
pozisyonuna çevirdiðinizde
Kontak anahtarý MAR konu-
¬ uyarý ýþýðý yanmýyor veya seya-
muna getirildiðinde, gösterge tablosunda-
Kontak anahtarý MAR konumuna geti-
hat esnasýnda yanýyorsa,
(bazý
ki uyarý lambasý yanmalý ve motor
rildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý
tiplerde ekranda ilgili mesaj ile bir-
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sön-
lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
likte) güvenlik sistemlerinde bir
melidir.
birkaç saniye sonra sönmelidir.
arýza mevcut demektir. Bu durum-
Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma
da herhangi bir çarpýþma anýnda
Uyarý lambasý, motor aþýrý ýsýndýðýnda
arýzasý varsa uyarý lambasý sürekli olarak
hava yastýklarý ve ön gergiler tetik-
yanar.
yanar.
lenmeyebilir ve bazý durumlarda da
kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kont-
Eðer uyarý lambasý sürüþ sýrasýnda yanarsa,
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
rol ettirmek için Fiat yetkili servisi
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
terilir.
ile baðlantý kurunuz.
normal sürüþ durumunda: oto-
mobili durdurup, motoru stop ediniz
ve soðutma suyunun MIN referansýnýn
UYARI
altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz.
¬ uyarý lambasýndaki arýza
Diðer bir ifadeyle motorun soðumasý
(uyarý lambasý yanmaz),
için birkaç dakika bekleyiniz, sonra ka-
yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý
paðý yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz,
býrakýldýðýný bildiren F uyarý lam-
soðutma suyuyla tamamladýktan
basýnýn dört saniyeden daha fazla
sonra rezervuardaki seviyenin MIN ve
yanýp sönmesi ile bildirilir.
MAX iþaretleri arasýna gelip gelmediði-
ni kontrol ediniz. Gözle sýzýntý
kontrolü yapýnýz. Motoru tekrar
çalýþtýrdýðýnýzda uyarý lambasý yanarsa,
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
141
141 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 142
zor þartlarda kullanýmda (örneðin
DÜÞÜK MOTOR YAÐ
Ýlk gösterimin ardýndan motorun her
yokuþ yukarý römork çekiyor veya
BASINCI (kýrmýzý)
çalýþtýrýlmasýnda
v
uyarý ýþýðý 60 saniye
otomobil tam yüklü iken): yavaþlayýnýz,
v
boyunca ve yað deðiþtirilene kadar her 2
eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa,
saatte bir yanýp söner.
YETERSÝZ YAÐ
otomobili durdurunuz. Motoru çalýþýr
(kýrmýzý) (DPF’ye sahip
durumda 2 veya 3 dakika býrakýnýz ve
Multijet tipi)
motor soðutma suyunun sirkülas-
yonunu hýzlandýrmak için, hafifçe gaza
UYARI
basýnýz ve motoru stop ediniz. Önce-
Düþük motor yaðý basýncý
Uyarý ýþýðý
v
yanýp sön-
den açýklandýðý gibi uygun soðutma
Kontak anahtarý MAR konumuna getir-
meye baþlarsa, motor
suyu seviyesini kontrol ediniz.
ildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý lam-
yaðýnýn deðiþtirilmesi ve gösterge
basý yanmalý, ancak motor çalýþtýrýldýktan
tablosundaki
uyarý
ýþýðýnýn
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným duru-
hemen sonra sönmelidir.
söndürülmesi için yetkili Fiat Servisi
munda, motoru durdurmadan önce mo-
tor çalýþýr durumda iken bir kaç dakika
ile temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
hafifçe gaza basýnýz.
terilir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
terilir.
“ÇÝFT ETKÝLÝ”
UYARI
ELEKTRÝK DESTEKLÝ
DÜÞÜK AKÜ ÞARJI
DÝREKSÝYON ARIZASI
v
uyarý lambasý seyir
g
(kýrmýzý)
halinde iken yanarsa (bazý
(kýrmýzý)
w
versiyonlarda ekrandaki mesajla
Anahtarýn MAR pozisyonuna
birlikte) motoru hemen durdurunuz
Kontak anahtarý MAR konumuna getir-
çevrilmesiyle kadran üzerindeki uyarý lam-
ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa
ildiðinde, gösterge tablosundaki uyarý lam-
basý yanar, ancak motor çalýþtýrýldýktan
geçiniz.
basý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
hemen sonra sönmelidir (motor rölantide
birkaç saniye sonra sönmelidir.
çalýþýyorken lambanýn sönmesi kýsa bir
Eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa, direk-
süre gecikebilir).
siyon takviyesinden yararlanamazsýnýz ve
Eðer uyarý lambasý hala yanýyor ise; derhal
Yetersiz yað
direksiyonu çevirmek için daha fazla
yetkili Fiat Servisi’ne baþvurunuz.
kuvvet kullanmanýz gerekecektir; bunun-
Uyarý ýþýðý bazý tiplerde ekranda ilgili
la birlikte direksiyonu kullanmak mümkün
mesajla birlikte sistem motor yaðýnýn tük-
olacaktýr. Yetkili bir Fiat servisi ile temasa
endiðini tespit ettiðinde yanýp sönmeye
geçmeniz tavsiye edilir.
baþlar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
terilir.
142
142 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 143
KAPILAR TAM
EMNÝYET KEMERLERÝ
EBD
KAPANMAMIÞ (kýrmýzý)
TAKILMADI (kýrmýzý)
ELEKTRONÝK
´
(bazý tiplerde)
<
x >
FRENLEME
Uyarý ýþýðý sürücü ve yolcunun
DÝSTRÝBÜTÖRÜ
Bazý tiplerde bir veya birden
emniyet kemeri düzgün takýlmamýþsa sürek-
ARIZASI
fazla kapý veya bagaj düzgün kapatýlmadýðý
li yanar: Otomobil hareket ettiðinde uyarý
(kýrmýzý)
takdirde uyarý ýþýðý yanar.
ýþýðý sesli bir uyarýcýyla birlikte kýsa bir za-
(sarý)
man için devreye girer ve yanýp sönmeye
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
baþlar. S.B.R. (Emniyet Kemeri Hatýrlatýcýsý)
terilir.
Motor çalýþýyorken x ve > uyarý
sesli sinyali yalnýzca Fiat Yetkili Satýcýsý
ýþýklarýnýn birlikte yanmasý EBD
tarafýndan iptal edilebilir. Bazý tiplerde sis-
Kapýlar/bagaj açýk kalmýþ ve otomobil
tem ayar menüsü vasýtasýyla da iptal
sisteminde bir arýza olduðunu bildirir;
hareket halinde ise sesli uyarý devreye
edilebilir.
bu durumda þiddetli bir frenleme
girer.
esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan
önce kilitlenebilir ve kaymaya yol
DÜÞÜK MOTOR YAÐ
açabilir. Sistemi kontrol ettirmek için,
SEVÝYESÝ (kýrmýzý)
otomobilinizi en yakýn Fiat servisine
k
kadar çok dikkatli bir þekilde kullanýnýz.
Kontak anahtarý MAR, konu-
muna çevrildiðinde kadranda ilgili
uyarý ýþýðý yanar fakat birkaç saniye sonra
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
sönmelidir.
gösterilir.
Kadranda bulunan uyarý ýþýðý (bazý tiplerde)
motor yað seviyesi asgari seviyenin aþaðýsý-
na düþtüðünde yanar. Uygun þekilde se-
viyeyi tamamlayýnýz
(bkz
“Otomobilin
bakýmý” bölümündeki “Seviye kontrolleri”
kýsmý).
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gös-
terilir.
143
143 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 144
ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ
EOBD motor kumanda sistemi
Uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlarsa,
ARIZASI
arýzasý (bazý tiplerde)
yanýp sönmeyi durdurana kadar
U
(Multijet tiplerinde - sarý)
motorun devrini düþürmek için gaz
Kontak anahtarý MAR konumuna
pedalýný býrakmak gerekir; baþka yanýp
getirildiðinde, gösterge tablosundaki
sönmelere sebep olabilecek sürüþ
EOBD SÝSTEMÝ ARIZASI
þartlarýndan kaçýnarak normal bir hýzda
uyarý lambasý yanmalý, ancak motor
(benzin motorlu tiplerde -
çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir.
yola devam ediniz ve en kýsa zamanda
sarý)
Uyarý lambasýnýn kýsa bir þekilde
yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
yanmasý, lambanýn normal olarak
Enjeksiyon sistemi arýzasý
çalýþtýðýný gösterir. Eðer uyarý lambasý
sönmez veya seyahat esnasýnda yanar
Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý
ise aþaðýdaki durumlar söz konusudur:
MAR konumuna çevrildiðinde, uyarý
Kontak anahtarý MAR
lambasý yanar, fakar motor çalýþýr
konumuna getirilirse, uyarý
sürekli yanmasý: egzozda yüksek
çalýþmaz sönmesi gerekir.
lambasý U yanmaz veya
emisyonlara yol açan besleme/ateþleme
yolculuk sýrasýnda sürekli
sistemi arýzasý, olasý performans
yanar ya da yanýp söner
Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý,
düþüklüðü, düþük sürüþ kalitesi ve
(ayarlanabilir çok fonksiyonlu
olasý performans düþüklüðünü, düþük
yüksek tüketim seviyeleri anlamýna
ekranda mesajla birlikte), mümkün
sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim
gelmektedir.
olan en kýsa zamanda yetkili Fiat
deðerlerini bildirmek için uyarý ýþýðý
servisine baþvurunuz. U iþletimi,
sabit olarak yanar veya seyahat
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
uygun donaným ile trafik görevlileri
esnasýnda yanar.
gösterilir.
tarafýndan kontrol edilebilmektedir.
Bu yüzden bulunduðunuz ülkenin
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
Bu koþullar altýnda, motora fazla
yasa ve düzenlemelerine uyunuz.
gösterilir.
yüklenilmeden veya yüksek süratlere
çýkýlmadan yola devam edilmesi
Bu koþullar altýnda, motora fazla
mümkündür. Uyarý lambasý yanarken
yüklenilmeden veya yüksek süratlere
seyahate devam edilmesi hasara sebep
çýkýlmadan yola devam edilmesi
olabilir. En kýsa zamanda bir Fiat Servisi
mümkündür. Bu durumda en kýsa
ile temasa geçiniz. Eðer arýza giderilir
zamanda bir yetkili Fiat servisi ile
ise, uyarý lambasý söner, fakat arýza
temasa geçiniz.
sistem belleðinde kayýtlý kalýr.
yanýp sönme: katalitik konvertörün
hasar görmüþ olabileceðini belirtir (“Ön
panel ve kumandalar” bölümündeki
“EOBD sistemi” konusuna bakýnýz).
144
144 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 145
ÖN YOLCU HAVA
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI
YAKIT REZERVÝ (sarý)
(sarý)
FYASTIÐI DEVRE DIÞI
ç
>
Kontak anahtarý MAR konu-
(sarý) (bazý tiplerde)
Kontak anahtarý MAR
muna getirildiðinde, gösterge
konumuna getirildiðinde, gösterge
panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve
tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve
Uyarý lambasý F ön yolcu hava yastýðý
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye
devre dýþýyken yanar.
sonra sönmelidir.
sonra sönmelidir.
Ön yolcu hava yastýðý devreye
girdiðinde kontak anahtarý MAR
Uyarý lambasý sistem etkisiz veya arýzalý
Uyarý ýþýðý depoda yaklaþýk 7 litre yakýt
konumuna getirildiði zaman, F uyarý
olduðunda yanar. Bu durumda, fren
kaldýðýnda yanar.
lambasý 4 saniye boyunca sürekli yanýp
sisteminin performansý deðiþmez, fakat
ardýndan sonraki 4 saniye boyunca yanýp
ABS sisteminden yararlanýlamaz.
DÝKKAT Uyarý ýþýðý bir arýzayý iþaret
sönerek devreden çýkar.
Dikkatli olunmasý ve yetkili bir Fiat
etmek için yanýp sönerse, sistemi
Servisi ile temasa geçilmesi gerekir.
kontrol ettirmek için yetkili Fiat Servisi
ile en kýsa zamanda temasa geçiniz.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
UYARI
gösterilir.
F uyarý lambasý ayrýca ¬
uyarý lambasýnýn kendi-
sinde de bir arýza olduðunu
göstermektedir. Bu, F uyarý
lambasýnýn
4 saniyeden fazla
fasýlalý olarak yanýp sönmesiyle
belirtilir. Bu ayrýca ¬ uyarý lambasý
var olmasý olasý güvenlik sistemi
arýzalarýný
göstermektedir.
Sistemin kontrolü için derhal yetkili
Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
145
145 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 146
ISITMA BUJÝLERÝ
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU
ARAÇ KORUMA
ISITMASI (Multijet
VAR (Multijet tiplerinde-
SÝSTEMÝ ARIZASI - FIAT
m
tiplerinde - sarý)
sarý)
ÞÝFRE SÝSTEMÝ (sarý)
c
Y
ISITMA BUJÝLERÝ
Kontak anahtarý MAR konumuna
Kontak
anahtarý
MAR
ARIZASI
(Multijet
getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý
pozisyonuna çevrildiðinde uyarý lambasý
tiplerinde - sarý)
lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
açýlýr; yalnýzca bir kez yanýp sönerek
birkaç saniye sonra sönmelidir.
kapanmalýdýr.
Buji ön ýsýtmasý
Uyarý lambasý dizel filtresinde su olmasý
Eðer
kontak
anahtarý
MAR
Kontak anahtarý MAR konumuna
durumda yanar.
konumundayken uyarý lambasý yanmaya
çevrildiðinde uyarý lambasý yanar; ýsýtma
devam ederse, bu bir hatanýn olduðunu
bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
göstermektedir
("Ön panel ve
de söner. Uyarý lambasý söndükten
gösterilir.
kumandalar" bölümünde "Fiat Þifre
hemen sonra motoru çalýþtýrýnýz.
Sistemi" konusuna bakýnýz).
Yakýt
devresinde
su
DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek
DÝKKAT U ve Y uyarý lambalarýnýn
bulunmasý, tüm enjeksiyon
olmasý durumunda, uyarý lambasý kýsa
ayný anda yanmasý, Fiat ÞÝFRE sisteminde
sistemine ciddi zararlar
bir süre için yanabilir.
bir arýza olduðunu belirtir.
verebilir
ve motorun
düzensiz çalýþmasýna sebep olabilir.
Isýtma Bujisi Arýzasý
Eðer c uyarý lambasý yanarsa (bazý
Motor çalýþýyorken Y uyarý lambasý,
yanýp sönerse, otomobilin motor
tiplerde ekranda ilgili mesaj ile
kilitleme sistemi tarafýndan korunmadýðý
Buji ýsýtma arýzasý mevcutsa ayarlanabilir
birlikte)
sistemdeki
suyun
anlamýna gelir
("Ön panel ve
uyarý ýþýðý yanar. En kýsa zamanda bir
boþaltýlmasý için mümkün olan en
kumandalar" bölümünde "Fiat Þifre
Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
kýsa sürede yetkili Fiat Servisiyle
Sistemi" konusuna bakýnýz).
temasa geçiniz. Eðer yukarýda
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
sayýlan belirtiler yakýt dolumundan
gösterilir.
hemen sonra ortaya çýkýyorsa
Tüm anahtarlarýn hafýzaya kaydedilmesi
muhtemelen deponun içine su
için yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
girmiþtir, motoru hemen durdurunuz
ve yetkili Fiat Servisiyle temasa
geçiniz.
146
146 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 147
DIÞ LAMBA ARIZASI
GENEL ARIZA
Yaðmur
sensörü
arýzasý
(sarý)
BÝLDÝRÝMÝ (sarý)
(bazý tiplerde)
è
W
Aþaðýda belirtilen lambalardan
Uyarý
ýþýðý
aþaðýdaki
Uyarý ýþýðý yandýðýnda bu, yaðmur
biri arýzalandýðýnda uyarý ýþýðý
durumlarda yanar.
sensörünün arýzalýdýðý anlamýna gelir.
yanar:
Yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
- park lambalar
Motor yað basýncý sensörü arýzasý
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
- fren lambalarý
Motor yað basýncý sensörü arýza-
landýðýnda uyarý lambasý devreye girer.
Park sensörü arýzasý (bazý tiplerde)
- arka sis lambalarý
En kýsa zamanda yetkili bir Fiat Servisi
ile temasa geçiniz.
6 uyarý lambasý için yapýlan
- sinyal lambalarý
açýklamaya bakýnýz.
Dýþ lamba arýzasý
- plaka aydýnlatma lambalarý.
Lastik basýncý gözetleme sistemi
6 uyarý lambasý için yapýlan açýklamaya
arýzasý (bazý tiplerde)
Bu lambalarla ilgili arýzalarýn sebebi
bakýnýz.
þunlar olabilir: bir veya daha fazla
T.P.M.S
(Lastik Basýncý Gözetleme
ampulün yanýk olmasý, sigortanýn yanýk
olmasý veya elektrik baðlantýsýnýn
Ataletli yakýt kesme anahtarý
Sistemi) sisteminde herhangi bir arýza
kesilmiþ olmasýdýr.
durumunda uyarý ýþýðý yanar.
Ataletli
yakýt
kesme anahtarý
Bazý tiplerde alternatif olarak è uyarý
tetiklendiðinde uyarý ýþýðý yanar.
En kýsa zamanda yetkili bir Fiat Servisi
lambasý yanar.
ile temasa geçiniz.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
Bir veya birkaç tekerlek sensör olmadan
gösterilir.
takýlýrsa, gösterge tablosundaki uyarý
ýþýðý yanar ve baþlangýç koþullarý yerine
ARKA SÝS LAMBALARI
getirilmediði sürece sönmez.
(sarý)
4
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
Arka sis lambalarý yandýðýnda
uyarý ýþýðý devreye girer.
147
147 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 148
Dizel yakýt filtresi sensörü arýzasý
ESP SÝSTEMÝ ARIZASI
FREN BALATALARI
(Multijet tiplerinde)
(sarý) (bazý tiplerde)
AÞINMIÞ (sarý)
á
d
Uyarý ýþýðý yanmasý dizel partikül
Kontak anahtarý MAR
Ön fren balatalarý aþýnmýþsa
filtresinin týkandýðý ve sürüþ koþullarý
konumuna getirildiðinde, gösterge
uyarý ýþýðý yanar; bu durumda en
otomatik
olarak
temizleme
tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve
kýsa zamanda bunlarý deðiþtiriniz.
prosedürünü baþlatamadýðý anlamýna
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye
gelir.
sonra sönmelidir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
Temizleme prosedürünü devreye almak
Uyarý ýþýðý sönmezse veya seyahat
için, uyarý ýþýðý sönünceye kadar
esnasýnda buton üzerindeki ASR OFF
otomobili çalýþýr vaziyette tutunuz.
ledi ile birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat
Servisi ile temasa geçiniz.
YOKUÞ TUTUCU
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
SÝSTEM (HILL
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
HOLDER) ARIZASI
gösterilir.
(sarý) (bazý tiplerde)
Not Seyahat esnasýnda uyarý lambasýnýn
Kontak anahtarý MAR konumuna
yanýp sönmesi ESP sisteminin devrede
getirildiðinde, gösterge tablosundaki
olduðunu belirtir.
uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra
sönmelidir.
Eðer uyarý lambasý yanmaya devam
ederse bu Yokuþ Tutucu sisteminde bir
arýza olduðu anlamýna gelir. En kýsa
zamanda yetkili bir Fiat Servisi ile
temasa geçiniz.
Bazý tiplerde alternatif olarak á uyarý
lambasý yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
gösterilir.
148
148 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 149
PARK SENSÖRÜ
LASTÝK BASINCINI
Düþük lastik basýncý
ARIZASI
KONTROL EDÝNÝZ
(bazý tiplerde) (sarý)
(bazý tiplerde) (sarý)
Bir veya birkaç lastiðin basýncý belirlenen
sýnýrdan aþaðý düþtüðünde uyarý lambasý
Uyarý lambasý park sensörlerinde
nÞÜK LASTÝK BASINCI
yanar.
Bu yolla T.P.M.S sistemi
bir arýzanýn mevcut olduðunu bildirmek
(bazý tiplerde) (sarý)
sürücüyü lastik-lastiklerin tehlikeli
için yanar.
þekilde inmiþ ve olasý þekilde patlamýþ
HIZ ÝÇÝN UYGUN OLMAYAN
olduklarý konusunda uyarýr.
Bazý tiplerde alternatif olarak è uyarý
LASTÝK BASINCI
lambasý yanar.
(bazý tiplerde) (sarý)
DÝKKAT Bir veya daha fazla lastiðiniz
patlamýþsa hemen aracý durdurunuz,
Yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz.
Kontak anahtarý MAR konumuna
keskin ve ani dönüþler yapmayýnýz. En
getirildiðinde, gösterge tablosundaki
kýsa zamanda patlak lastiði küçük
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
uyarý lambasý yanmalý ve motor
boyutlu yedek lastik ile deðiþtiriniz (bazý
gösterilir.
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra
tiplerde) veya uygun alet takýmý ile
sönmelidir.
patlak lastiði tamir ediniz (bkz "Acil
durumda yapýlacaklar" bölümün "Lastik
patlamýþsa" kýsmý) ve en kýsa zamanda
yetkili Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
Lastik basýncýný kontrol ediniz
Uyarý ýþýðý lastiðin patlamýþ olduðunu
belirtmek için yanar.
Ýki veya daha fazla lastik patlamýþsa,
ekranda sýrayla her bir tekerleðe özgü
uyarý mesajý görüntüye gelecektir.
En kýsa zamanda uygun lastik basýnçlarýný
yerine getiriniz
("Teknik bilgiler"
bölümünde "Soðuk þiþirme basýnçlarý"
kýsmýna bakýnýz).
149
149 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 150
Hýza uygun olmayan lastik basýncý
PARK/ARKA
UYARI
LAMBALAR VE KISA
Güçlü radyo frekansý
160 km/h deðerinden daha yüksek
3
FARLAR (yeþil)
sesleri T.P.M.S sisteminin
hýzlarda seyahat edilmesi gerektiðinde
düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
lastikleri tam yük seviyesine kadar
FOLLOW ME HOME
Bu durum bir mesaj ile
(bazý
þiþiriniz (bkz "Þiþirme basýnçlarý" kýsmý).
FONKSÝYONU (yeþil)
tiplerde) bildirilir. Radyo frekansý
sesinin sistemi rahatsýz etmesi
Bazý tiplerde, eðer T.P.M.S. sistemi bir
Park/arka lambalar ve kýsa farlar
durduðunda uyarý mesajý otomatik
veya birkaç lastiðin mevcut hýza
olarak sönecektir.
uygunsuz þekilde þiþirilmiþ olduðunu
Park/arka lambalar ve kýsa farlar
tespit ederse ekranda otomobilin hýzý
yandýðýnda uyarý ýþýðý yanar.
uygun sýnýrlar içerisine düþene kadar
uyarý ýþýðý
(bazý tiplerde ekranda ilgili
Follow me home fonksiyonu
mesajla birlikte) yanýk kalacaktýr
("Düþük lastik basýncý" paragrafýna
Uyarý ýþýðý Follow me home fonksiyonu
bakýnýz).
devreye alýndýðýnda yanar (bkz "Ön
panel ve kontroller" bölümünde "Follow
DÝKKAT Bu durumda hemen yavaþlayýn.
me home" kýsmý). Ýlgili mesaj ekranda
Lastiklerin
aþýrý
ýsýnmasý lastik
görünecektir.
performansý ile
ömrünü tamir
edilemeyecek þekilde olumsuz etkiler
hatta lastiklerin patlamasýna neden olur.
150
150 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 151
ÖN SÝS LAMBALARI
SAÐ SÝNYAL UYARI
CRUISE CONTROL (bazý
(yeþil) (bazý tiplerde)
LAMBASI (yeþil - fasýlalý)
tiplerde) (yeþil)
5
D
Ü
Ön sis lambalarý yandýðýnda
Sinyal lambalarý kumanda kolu
Kontak anahtarý MAR
uyarý ýþýðý devreye girer.
yukarý
doðru
hareket
konumuna getirildiðinde, gösterge
ettirildiðinde veya dörtlü flaþör
tablosundaki uyarý lambasý yanmalý ve
butonuna basýldýðýnda, sol sinyal lambasý
motor çalýþtýrýldýktan birkaç saniye
ile birlikte yanýp söner.
sonra sönmelidir.
SOL SÝNYAL UYARI
Cruise Control çentikli halkasý ON
LAMBASI (yeþil - fasýlalý)
konumuna getirildiðinde uyarý ýþýðý
F
ekranda bir mesaj ile birlikte yanar.
Sinyal lambalarý kumanda kolu
aþaðý doðru hareket ettirildiðinde
“ÇÝFT ETKÝLÝ"
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da
veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda,
ELEKTRÝK DESTEKLÝ
gösterilir.
CITY
sað sinyal lambasý ile birlikte yanýp
DÝREKSÝYONUN
söner.
ÇALIÞTIRILMASI (yeþil)
UZUN FARLAR (mavi)
Ýlgili butona basýlýp "Çift etkili" elektrik
1
Uzun farlar yakýldýðýnda,
destekli direksiyon devreye alýndýðýnda
gösterge tablosu üzerindeki
CITY mesajý ekrana gelir. Butona
uyarý lambasý yanar.
yeniden basýldýðýnda CITY simgesi
söner.
151
151 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 152
YOLDA MUHTEMEL
ASR SÝSTEMÝ
(bazý
çok
HIZ LÝMÝTÝ AÞILDI
BUZLANMA
fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde)
(çok fonksiyonlu ekrana sahip
Otomobil, ayarlanan hýz sýnýrýný
tiplerde)
ASR sistemi ASR OFF butonuna
aþtýðýnda ekranda uyarý mesajý
basýlarak devreden çýkartýlabilir.
görüntülenir ("Ön panel ve kumandalar"
Bu uyarý lambasý, hava sýcaklýðý 3°C’ye
bölümündeki "Çok fonksiyonlu ekran"
veya altýna düþtüðü zaman yoldaSistem devreden çýktýðýnda, bunu
kýsmýna bakýnýz).
meydana gelebilecek buzlanma ihtimalisürücüye bildirmek için ilgili mesaj
konusunda sürücüyü uyarmak için yanýpekranda görüntülenir; ayný anda buton
sönmeye baþlar.
üzerindeki led yanar.
Ýlgili mesaj ekranda görünecektir.
ASR OFF butonuna tekrar basýldýðýnda
buton üzerindeki led söner ve sistemin
SINIRLI MENZÝL (çok fonksiyonlu tekrar devrede olduðunu sürücüye
ekrana sahip tiplerde)
bildirmek için ekranda ilgili mesaj
görüntülenir.
Bazý tiplerde gidilebilecek mesafe 50 km
deðerinden az olduðunda ekranda ilgili
mesaj da gösterilir.
152
152 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 153
ACÝL DURUMDA YAPILACAKLAR
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
154
LASTÝK PATLAMASI
155
HIZLI LASTÝK TAMÝR KÝTÝ
FIX & GO
161
AMPUL DEÐÝÞÝMÝ
166
DIÞ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI
168
ÝÇ LAMBALARDAN BÝRÝNÝN YANMASI
173
BÝR SÝGORTANIN ATMASI
175
AKÜNÜN BOÞALMASI
186
OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI
187
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ
188
153
153 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 154
MOTORUN
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
ÇALIÞTIRILMASI
her iki akünün pozitif
(+) kutuplarýný
takviye kablosu ile birbirine baðlayýnýz;
OTOMOBÝLÝN ACÝL DURUMDA
ikinci bir takviye kablosu ile, yardýmcý
ÇALIÞTIRILMASI
akünün negatif (-) kutup baþýný, aküsü
boþalmýþ motor veya vites kutusu
Eðer Y uyarý lambasý yanarsa, yetkili
üzerindeki E þasileme noktasýna
bir Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
baðlayýnýz;
OTOMOBÝLÝN TAKVÝYE ÝLE
F0M0186m
Motoru çalýþtýrýnýz;
ÇALIÞTIRILMASI (þekil 1)
þekil 1
Motor çalýþtýðýnda, takviye kablolarýný
Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný
yukarýdaki sýranýn tersine göre çýkartýnýz.
kapasitedeki veya biraz daha yüksek
UYARI
kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile
Birkaç denemeden sonra motoru çalýþtýra-
Bu çalýþtýrma prosedürü kali-
çalýþtýrabilirsiniz.
mazsanýz; daha fazla denemeyiniz ve en
fiye personel tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir çünkü yanlýþ iþlem-
yakýn yetkili Fiat Servisi’ne baþvurunuz.
ler yüksek yoðunlukta elektrik deþar-
jýna neden olabilir. Akü elektroliti,
zehirli ve çürütücüdür. Cildinize veya
gözünüze bulaþmamasýna çok dikkat
ediniz. Açýk alev ve yanan sigara ile
akünün yanýna yaklaþmayýnýz, kývýl-
cýmlara neden olmayýnýz.
154
154 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 155
DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup
OTOMOBÝLÝN ÝTEREK VB.
LASTÝK
baþlarýný direkt olarak birbirine baðla-
ÞEKÝLLERDE ÇALIÞTIRILMASI
mayýnýz: kývýlcýmlar aküden yanýcý gazlarý
PATLAMASI
ateþleyebilir. Eðer yardýmcý akü diðer bir
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve
araçta ise, bu araç ile aküsü boþalmýþ araç
yokuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu
metod, katalitik egzoz sistemine yakýt dol-
GENEL BÝLGÝLER
arasýndaki metal parçalara dokunmaktan
kaçýnýnýz.
masýna ve tamir edilemeyecek biçimde
Tekerleklerin deðiþtirilmesi ve kriko ile
zarar görmesine sebep olabilir.
küçük yedek lastiðin doðru kullanýlmasý,
DÝKKAT Motor çalýþmadýðý sürece, servo
aþaðýda verilen bazý önlemlerin alýnmasýný
fren sisteminin ve hidrolik direksiyon
gerektirir.
sisteminin çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu
sebeple, fren pedalý ve direksiyon için
oldukça fazla güç uygulamanýz gerekir.
UYARI
Trafik kurallarýna uygun
þekilde, duran otomobile
dikkat çekiniz; dörtlü flaþörü yakarak,
üçgen reflektör kullanarak vb. diðer
sürücüleri uyarýnýz. Otomobilde
bulunan yolcular özellikle otomobilin
yüklü olmasý durumunda dýþarý çýk-
malýdýr. Yolcular lastik deðiþtirilirken
güvenli bir yerde beklemelidir. El
frenini çekiniz.
155
155 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
153-188 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:12 Page 156
Aþaðýdaki açýklamalarý göz önünde
UYARI
UYARI
bulundurunuz.
Küçük yedek lastik otomo-
Kriko, sadece ait olduðu
bilinize özeldir, bu lastiði
aracýn veya ayný model ve
krikonun aðýrlýðý 1,76 kg’dýr;
kesinlikle baþka modellerde kullan-
tipteki bir baþka aracýn lastiklerini
kriko ayar gerektirmez;
mayýnýz veya diðer modellere ait
deðiþtirmek için kullanýlmalýdýr. Baþ-
yedek lastikleri de kendi otomobili-
ka modellerdeki araçlarýn kaldýrýlmasý
kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa,
nizde kullanmayýnýz. Tekerlek bijon-
gibi farklý amaçlar için kesinlikle kul-
yenisi ile deðiþtirilmelidir.
larý otomobilinize özeldir: diðer
lanýlmamalýdýr. Kriko, aracýn altýnda
tiplerde ve diðer tiplerin tekerlek bi-
yapýlacak tamir iþlemleri sýrasýnda;
kriko üzerine sadece kendi kaldýrma
jonlarýný kendi otomobilinizde kul-
hiçbir nedenle ve hiçbir þekilde asla
kolu takýlabilir.
lanmayýnýz
kullanýlmamalýdýr. Eðer kriko doðru
olarak yerleþtirilmez ise, kaldýrýlan
UYARI
otomobil düþebilir. Krikoyu, üzerinde
Patlak lastiði mümkün olan
yer alan etikette belirtilenden daha
en kýsa sürede tamir ettiriniz
aðýr yükleri kaldýrmak için kullan-
ve yerine takýnýz. Takmadan önce
mayýnýz.
hiçbir zaman bijonlarýn diþlerini
greslemeyiniz: kayýp gevþeyebilirler.
UYARI
Lastiðin hareket esnasýnda
çýkmamasý için jant kapaðýný
doðru bir þekilde takýnýz. Þiþirme su-
pabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant
ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka
araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve
yedek lastiðin hava basýnçlarýný kont-
rol ediniz ve gerekiyorsa
“Teknik
özellikler” bölümünde verilen deðer-
lere göre düzeltiniz.
156
156 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..