Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 8

 

  Index      Fiat     Fiat Grande Punto (2010 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Fiat Grande Punto (2010 year). Instruction turkish - part 8

 

 

109-126 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:08 Page 123
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐININ
UYARI
VE YAN HAVA
CÝDDÝ TEHLÝKE: Yolcu hava
YASTIÐININ DEVREDEN
yastýðý devredeyken, hiçbir
ÇIKARILMASI (bazý tiplerde)
zaman bir çocuk koltuðunu
arka tarafa bakacak þekilde
Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu
yerleþtirmeyiniz, hava yas-
olduðunda, otomobilde bulunan yolcu
týðýnýn devreye girmesi
hava yastýðýnýn ve yan hava yastýðýnýn (bazý
çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde
tiplerde) devre dýþý býrakýlmasý gereklidir.
zarar verebilir. Bu hava yastýklarý ön
yolcu koltuðunda çocuk koltuðu
Gösterge panelindeki F uyarý ýþýðý ön
F0M0054m
þekil 16
yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðý (bazý
bulunduðunda devre dýþý býrakýl-
malýdýr. Ön yolcu koltuðu, çocuk
tiplerde) yeniden devreye alýnana kadar
SÜRÜCÜ DÝZ HAVA YASTIÐI
sabit olarak yanacaktýr.
koltuðuyla ön konsol arasýndaki
baðlantýyý engellemek için en geri
(bazý tiplerde) (þekil 16)
konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen
Diz hava yastýðý, direksiyon simidinin
zorunlu olmasa bile, çocuk taþýmak
UYARI
altýnda bu amaçla yerleþtirilmiþ olan ve
uzun süre gerekli olmadýðý sürece
sürücünün dizi hizasýndaki özel bölmesinde
Ön yolcu hava yastýðý ve yan
hava yastýðýný hemen tekrar devreye
ani olarak þiþen bir yastýktan oluþmaktadýr,
hava yastýðýný (bazý tiplerde)
almanýz tavsiye edilir.
herhangi bir ön çarpýþmada ek koruma
devreden çýkarmak için, “Ön panel
saðlamak için tasarlanmýþtýr.
ve kontroller” bölümündeki “Dijital
ekran” ve “Çok fonksiyonlu ekran”
kýsýmlarýna bakýnýz.
123
123 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
109-126 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:08 Page 124
YAN HAVA YASTIKLARI
(bazý tiplerde)
Otomobil, sürücünün ve yolcunun (bazý
tiplerde) göðüs çevresini korumak için yan
hava yastýklarý ve ön ile arka yolcunun
baþlarýný korumak için de pencere hava
yastýklarý ile donatýlmýþtýr.
Yan hava yastýklarý, yolcularý otomobilin iç
F0M0140m
F0M0141m
yan yapýlarý arasýna bir yastýk yerleþtirerek
þekil 17
þekil 18
orta-aðýr þiddetteki yandan çarpýþmalar-
dan korumaktadýr.
YAN HAVA YASTIKLARI
PERDE HAVA YASTIÐI
(þekil 17) (bazý tiplerde)
(þekil 18)
(bazý tiplerde)
Yan hava yastýklarýnýn diðer çarpýþmalarda
(ön çarpýþmalar, arka çarpýþmalar, takla
Yan hava yastýklarý derhal þiþen iki tip
Bunlar, biri otomobilin saðýnda ve diðeri
atmalar, vb...) devreye girmemesi bir arýza
yastýktan oluþur ve yan hava yastýðý ön
solunda olmak üzere, tavanýn yan
anlamýna gelmez.
koltuk arkalýklarý içine yerleþtirilmiþtir.
muhafazalarýnýn arkasýnda bulunan ve
Yan hava yastýklarý, orta þiddetteki çarpýþ-
uygun muhafaza ile kaplanmýþ iki “perde”
Yandan bir çarpýþmanýn olmasý durumun-
malarda yolcuyu göðüs kýsmýndan koruma
yastýktan oluþmaktadýr.
da elektronik bir kontrol ünitesi gerek-
saðlar.
tiðinde yastýðýn þiþirilmesi için tetiklenir.
Perde hava yastýklarý, ön ve arka yolcularýn
Yastýk öndeki yolcunun gövdesiyle kendi-
herhangi bir yan çarpýþma olayýnda
sine zarar verebilecek olan yapý arasýna
baþlarýný geniþ þiþme yüzeyi sayesinde
geçer. Hemen sonra yastýklar iner.
korumak üzere tasarlanmýþtýr.
Yan hava yastýklarý, her zaman takmanýz
DÝKKAT Yandan çarpma durumunda,
Avrupa ve birçok Avrupa dýþý ülkenin
koltukta doðru pozisyonu alarak, cam
yasalarý tarafýndan tavsiye edilen emniyet
hava yastýklarýnýn doðru açýlmasýný saðla-
kemerlerinin yerine geçmez, ancak onlarý
yarak sistemden en iyi korunma saðlanýr.
destekler.
124
124 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
109-126 Punto Nuova TR_R:109-126 Punto Nuova TR_R.qxd
07.08.2008
11:40
Sayfa 125
DÝKKAT Basamaklar, bordür taþlarý gibi
Otomobiliniz hurdaya çýktýðýnda, hava
GENEL UYARILAR
çýkýntýlý nesnelere þiddetli bir þekilde çarpýl-
yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý için, yet-kili
masý, büyük çukurlara veya yol
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Oto-
UYARI
üzerindeki çökmüþ bölgelere düþülmesi
mobiliniz el deðiþtirdiðinde; yeni sahibinin,
Kontak anahtarýný MAR
gibi, otomobilin, alt kýsmýný etkileyecek þid-
hava yastýðýnýn kullanýlýþý ile ilgili talimatlar
pozisyonuna çevirdiðinizde
detli darbelere veya kazalara maruz
konusunda bilgilendirilmesi, yukarýda yer
¬ uyarý ýþýðý yanmýyor veya seyahat es-
kalmasý halinde, ön ve/veya yan hava yastýk-
alan uyarýlarý bilmesi ve Kullanýcý El Kitabý’ný
nasýnda yanýyorsa, (bazý tiplerde ekran-
larý þiþebilir.
temin etmesi gereklidir.
da ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik
DÝKKAT Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az
DÝKKAT Ön gerdiriciler, ön hava yastýk-
sistemlerinde bir arýza anlamýna gelir.
miktarda toz þeklinde bir madde yayýlýr.
larý ve yan hava yastýklarý; elektronik
Bu durumda herhangi bir çarpýþma
Bu zararlý olmayýp bir yangýnýn baþlangýcýna
kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn tipi-
anýnda hava yastýklarý ve ön gergiler
iþaret etmez. Ayrýca, þiþen hava yastýðýnýn
ne baðlý olarak devreye alýnýrlar. Dolayýsýy-
tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda
yüzeyi ve otomobilin içi de toz halindeki
la, bu tertibatlarýn birinin veya bir kaçýnýn
da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kont-
bu madde ile kaplanabilir. Bu madde, cildi
devreye girmemesi, sistemin arýzalý olduðu
rol etmek için yetkili Fiat servisine
ve gözleri tahriþ edebilir. Vücudunuzun bu
anlamýna gelmez.
baþvurunuz.
maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun
ve su ile yýkayýnýz.
Hava yastığının kontrol ünitesi ile ateşle-
UYARI
me sisteminin, emniyet kemeri ön gergi
Hava yastýðýnýn þiþme aþa-
tertibatının ve sürücü hava yastığı spiral
masýnda yaralanma ihtima-
tesisatının kullanım süreleri torpido
UYARI
lini önlemek için, baþýnýzý, kollarýnýzý
kapağının içindeki etikette gösterilmiştir.
Koltuk sýrtlýklarýný kaplama ve
ve dirseklerinizi kesinlikle kapýda,
Son kullanma tarihi yaklaştığında bunların
kýlýfla örtmeyiniz.
camlarda ve pencere hava yastýðý
kontrol edilmesi ve değiştirilmeleri için
açýlma bölgesinde dinlendirmeyiniz.
Fiat yetkili servisine müracaat edilmelidir.
DİKKAT Hava yastığının devreye girdiği
bir kazadan sonra komple güvenlik
sisteminin kontrolü ve değiştirilmesi için,
UYARI
otomobilinizi yetkili bir Fiat servisine
Baþýnýzý, kollarýnýzý ve dirsek-
götürünüz.
UYARI
lerinizi kesinlikle camlarýn
Hava yastığı ile ilgili tüm kontrol, tamir
Kucaðýnýzda veya önünüzde
dýþýna çýkarmayýnýz.
ve değiştirme işlemleri yetkili bir Fiat
göðüs hizasýnda bir þey taþý-
servisinde yapılmalıdır.
yarak, ya da aðzýnýzda pipo, kalem gibi
nesneler varken yolculuk yapmayýnýz;
bir kaza halinde, hava yastýðýnýn þiþme-
si sonucu yaralanabilirsiniz.
125
125 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
109-126 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:08 Page 126
UYARI
UYARI
UYARI
Hava yastýðýnýn serbestçe þiþe-
Otomobiliniz çalýnýrsa veya
Ön hava yastýklarý ön
bilmesini saðlamak ve kendi-
herhangi biri otomobili çal-
gerdiricilerin devreye girdiði
nizi ciddi þekilde yaralanmaktan koru-
maya teþebbüs ederse, ya da otomo-
darbelerden daha þiddetli darbelerde
mak için, otomobilinizi daima her iki
bil sel basmasýna veya tahrip edici
tetiklenmek için tasarlanmýþtýr. Bu
eliniz ile direksiyon simidinden tutarak
hareketlere maruz kalýrsa, hava
yüzden iki darbe eþiði arasýnda
kullanýnýz. Otomobilinizi direksiyon
yastýðý sistemini yetkili bir Fiat
sadece ön gerdiricilerin devreye
simidine doðru eðilerek deðil, dik bir
servisinde kontrol ettiriniz.
girmesi normaldir.
þekilde, sýrtýnýzý koltuða yaslayarak otu-
rup kullanýnýz.
UYARI
Kontak anahtarýný çevir-
UYARI
diðinizde F uyarý lambasý
Ceket çengeline veya tuta-
(ön yolcu hava yastýðý devrede iken)
maklara sert nesneler tak-
UYARI
yolcu hava yastýðýnýn olasý bir kaza
mayýnýz.
Kontak anahtarý MAR konu-
durumunda þiþeceðini hatýrlatmak
munda ve motor çalýþmý-
için bir kaç saniyeliðine yanýp söner
yorken, hareket eden baþka bir araç
ve ardýndan kapanýr.
tarafýndan çarpýldýðýnda hava
yastýðýnýn hareketsiz haldeyken de
UYARI
devreye girebileceðini unutmayýnýz.
Hava yastýðý emniyet
Bu yüzden otomobil hareketsiz halde
kemerlerinin yerini almaz,
olsa bile, çocuklarý kesinlikle ön
UYARI
ancak onlarýn etkinliðini arttýrýr. Ayrý-
koltuklara oturtmayýnýz. Diðer yan-
Koltuk sýrtlýklarýný basýnçlý
ca, ön hava yastýklarý düþük hýzda
dan kontak anahtarý STOP konu-
suyla veya buharla yýka-
önden çarpmalarda, yan çarpýþ-
munda ise herhangi bir çarpma
mayýnýz (elle veya otomatik koltuk
malarda, arkadan darbelerde veya
halinde hava yastýklarý þiþmez; bu du-
yýkama istasyonlarýnda).
devrilmelerde devreye girmeyeceðin-
rumda hava yastýklarýnýn tetiklenmesi
den, bu durumlarda yolcular sadece
bir sistem hatasý olarak düþünül-
her zaman takýlmasý gerekli olan em-
memelidir.
niyet
kemerleri
ile
korunurlar.
126
126 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 127
OTOMOBÝLÝN KULLANILIÞI
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
128
PARK ETME
131
MANUEL VÝTESÝN KULLANILMASI
132
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI
133
KAR LASTÝKLERÝ
137
KAR ZÝNCÝRLERÝ
137
OTOMOBÝLÝN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI
138
127
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 128
BENZÝNLÝ TÝPLERDE
MOTORUN
Aküden gereksiz güç harcan-
ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ
masýný önlemek için, motor
ÇALIÞTIRILMASI
durdurulduktan sonra kontak
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
anahtarýný MAR pozisyonun-
Otomobil elektronik motor kilitleyici
El freninin çekili olduðundan emin
da býrakmayýnýz.
sistem ile donatýlmýþtýr,
“Ön Panel ve
olunuz;
Kumandalar” bölümündeki “Fiat ÞÝFRE
sistemi” kýsmýna bakýnýz.
Vitesi boþa alýnýz;
Motor özellikle bir süre kullanýlmadýktan
Gaz pedalýna basmadan kavrama (veya
UYARI
sonra, ilk çalýþtýrma saniyelerinde
fren) pedalýna basýnýz;
Motorun kapalý alanlarda
normalden daha yüksek sesli çalýþýr. Bu
çalýþtýrýlmasý oldukça tehlike-
Kontak anahtarýný AVV konumuna
kendisine özgü özellik, hidrolik iticilerin
lidir. Motor oksijeni tüketip, karbon-
getiriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz
fonksiyonelliðine veya güvenilirliðine olum-
dioksit, karbonmonoksit ve diðer ze-
serbest býrakýnýz.
suz bir etkide bulunmamaktadýr.
hirli gazlarýn dýþarý atýlmasýna sebep
Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný
olur.
STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi
tekrarlayýnýz.
UYARI
Otomobilin ilk kullanýmýna
Motor çalýþmadýðý sürece,
baþlandýðý zaman, otomobili
servo fren sisteminin ve
tam performansýyla (Örneðin
hidrolik direksiyon sisteminin çalýþ-
aþýrý süratli olarak uzun
mayacaðýný unutmayýnýz, bu sebeple,
mesafe katedilmesi, aþýrý gaz verme,
fren pedalý ve direksiyon için oldukça
sert frenleme vb) kullanmamanýz
fazla güç uygulamanýz gerekeceðini
tavsiye edilir.
unutmayýnýz.
128
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 129
Eðer kontak anahtarý MAR konumunda
DÝZEL TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA
Eðer motor ilk denemede çalýþmaz ise,
iken, Y ve U uyarý lambalarý birlikte
PROSEDÜRÜ
kontak anahtarýný STOP konumuna
yanarsa, kontak anahtarýný STOP konu-
çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
muna ve sonra MAR pozisyonuna
Eðer kontak anahtarý MAR konumunda
çeviriniz; eðer uyarý lambasý hala yanarsa
El freninin çekili olduðundan emin
iken Y uyarý lambasý
m
uyarý lambasý
otomobili verilen diðer anahtarlar ile
olunuz;
ile birlikte yanarsa, anahtarý STOP konu-
tekrar deneyiniz.
Vitesi boþa alýnýz;
muna ve daha sonra da MAR konumuna
DÝKKAT Eðer Y uyarý lambasý yanýp
çeviriniz; uyarý lambasý yanarsa otomobil
sönmeye devam ederse, en kýsa sürede
Kontak anahtarýný MAR konumuna
ile birlikte verilen diðer anahtarlar ile
Fiat servisine müracaat ediniz.
getiriniz; Gösterge tablosunda
m
ve
tekrar deneyiniz.
Y
uyarý ýþýklarý yanar;
DÝKKAT Motor çalýþmýyor iken kontak
DÝKKAT Eðer Y uyarý lambasý yanýp
anahtarýný MAR konumunda býrakmayýnýz.
Y ve
m
uyarý lambalarý sönün-
sönmeye devam ederse, en kýsa sürede
ceye kadar bekleyiniz. Motor ne kadar
Fiat servisine müracaat ediniz.
sýcak ise, uyarý lambalarý o kadar çabuk
sönecektir.
DÝKKAT Motor çalýþmýyorken kontak
anahtarýný MAR konumunda býrakmayýnýz.
Gaz pedalýna basmadan kavrama
pedalýna basýnýz;
m
uyarý lambasý söner sönmez kon-
m
uyarý lambasý, ýsýtma
tak anahtarýný AVV konumuna
bujileri sisteminde arýza
çeviriniz. Eðer uzun süre beklerseniz,
olduðunu belirtmek için
ýsýtma bujilerinin fonksiyonundan yarar-
motor çalýþýnca
60 saniye
lanamazsýnýz. Motor çalýþýr çalýþmaz,
veya uzun marþ süresince yanýp
kontak anahtarýný serbest býrakýnýz.
söner. Eðer motor çalýþýrsa otomobili
kullanabilirsiniz fakat mümkün olan en
kýsa sürede yetkili bir Fiat servisine
müracaat ediniz.
129
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 130
ÇALIÞTIRILDIKTAN SONRA
MOTORUN DURDURULMASI
Otomobili kesinlikle, iterek,
MOTORUN ISITILMASI
çekerek ve yokuþ aþaðý
Motor rölantide çalýþýrken kontak
(benzin ve dizel motorlu tipler)
býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu
anahtarýný STOP konumuna getiriniz.
metod, katalitik egzoz sis-
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
DÝKKAT Otomobilinizi zor koþullarda
temine yakýt dolmasýna ve tamir edile-
motoru orta devirlerde çalýþtýrarak,
kullandýktan sonra, motoru durdurmadan
meyecek biçimde zarar görmesine se-
yavaþça ileri doðru hareket ediniz.
önce soðutma suyu sýcaklýðý düþene kadar
bep olabilir.
Aniden gaz vermeyiniz.
kýsa bir süre rölantide çalýþtýrýnýz.
ilk birkaç kilometrede motoru fazla
zorlamayýnýz. Su sýcaklýk göstergesinin
ibresi
hareket edinceye kadar
bekleyiniz.
Motor durdurulmadan önce
motorun yüksek devire
çýkartýlmasý
sakýncalýdýr.
Motor devrini yükseltmenin
Motor çalýþmadýðý sürece,
hiçbir amacý yoktur ve gereksiz yere
servo fren sisteminin ve hidro-
yakýt harcar ve özellikle turbo þarjlý
lik direksiyon sisteminin çalýþ-
motorlara zarar verir.
mayacaðýný unutmayýnýz. Bu
sebeple, fren pedalý ve direksiyon için
oldukça fazla güç uygulamanýz gereke-
ceðini unutmayýnýz.
130
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 131
PARK ETME
El frenini indirmek için:
El frenini hafifçe kaldýrýnýz ve A buto-
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
nuna basýnýz;
motoru durdurunuz ve el frenini
Abutonuna basýlý tutarak, kolu indiriniz.
çekiniz;
Gösterge tablosundaki x uyarý lam-
basý söner.
otomobilin yokuþ yukarý durmasý
halinde birinci vitese, yokuþ aþaðý dur-
Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket
masý halinde geri vitese takýnýz ve
etmesini önlemek için fren pedalýna
direksiyonu çevrili býrakýnýz.
F0M0115m
basýnýz.
þekil 1
Eðer otomobil dik bir eðimde park edilmiþ
ise tekerleklere bir tahta veya taþ takoz
EL FRENÝ (þekil 1)
yerleþtiriniz. Akünün boþalmasýný önlemek
El fren kolu iki ön koltuk arasýnda bulun-
için anahtarý kontaða takýlý halde býrak-
maktadýr.
mayýnýz. Otomobilinizden inerken anahtarý
daima yanýnýza alýnýz.
Otomobil hareket etmeyinceye kadar el
frenini yukarý çekiniz. Otomobil dik bir
eðimde ya da yüklü iken dokuz veya on
UYARI
klik gerekmesine raðmen düz bir yüzeyde
Çocuklarý otomobilin içinde
iken dört veya beþ klik yeterlidir.
asla yalnýz býrakmayýnýz.
DÝKKAT Eðer durum böyle deðilse, el
Otomobilinizden inerken kontak
frenini ayarlatmak için Fiat Servisi ile
anahtarýný daima yanýnýza alýnýz.
temasa geçiniz.
El freni çekilmiþ ve kontak anahtarý MAR
konumunda iken, gösterge tablosundaki
x uyarý lambasý yanar.
131
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 132
MANUEL VÝTESÝN
UYARI
KULLANILMASI
Düzgün vites deðiþtirmek
için kavrama pedalýna tama-
men basmalýsýnýz. Bu yüzden pedal-
Vitesi deðiþtirmek için, kavrama pedalýna
larýn altýnda bir þey olmamasý gerek-
tamamýyla basýnýz ve vites kolunu istenilen
lidir:
paspaslarýn yere düzgün
pozisyonlardan birine getiriniz (þekil 2’de
serildiðinden ve pedallar ile zemin
vites topuzu üzerinde de verilmiþtir).
arasýnda engel teþkil etmediðinden
6. Vitese
(bazý tiplerde) takmak iste-
emin olunuz.
diðinizde, yanlýþlýkla 4. vitese geçmesini ön-
þekil 2
F0M0142m
lemek için, vites kolu nu sað tarafa doðru
bastýrýnýz. 6. vitesten 5. vitese geçmek için
de ayný þekilde sað tarafa doðru bastýrýnýz.
Boþ konumdan geri vitese R (6-seviyeli
Elinizi vites kolu üzerinde
vites kutusu) takmak için aþaðýdaki iþlem-
DÝKKAT Otomobilin geri vitese takýlmasý
dinlendirerek yolculuk yap-
leri uygulayýnýz: vites topuzunun altýndaki
için, otomobil tamamen durmuþ olmalýdýr.
mayýnýz, sarf edilen güç hafif
A halkasýný kaldýrýnýz ve ayný anda vites
Motor çalýþýyorken, geri vitese takmadan
bile olsa zamanla vites
deðiþtirme kolunu sola ve ardýndan ileri
önce diþlilere hasar vermemek ve
kutusunun iç parçalarýnda erken aþýn-
doðru hareket ettiriniz.
ses yapmasýný önlemek için kavrama peda-
maya sebep olabilir.
lýna en az 2 saniye basarak bekleyiniz.
Boþ konumdan geri vitese R (5-seviyeli
vites kutusu) takmak için aþaðýdaki iþlem-
leri uygulayýnýz: vites topuzunun altýndaki
A halkasýný kaldýrýn ve ayný anda vites
deðiþtirme kolunu saða ve ardýndan ileri
doðru hareket ettiriniz.
132
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 133
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN
Portbagaj/kayak taþýyýcý
SÜRÜÞ ÞEKLÝ
AZALTILMASI
Kullanýlmadýklarý zaman port bagaj veya
Motorun çalýþtýrýlmasý
kayak taþýyýcýyý tavandan sökünüz. Bu
Otomobilinizin kullaným masraflarýný ve
aksesuarlar hava akýþýný azaltýr ve yakýt
Otomobil duruyor iken; yüksek ya da
atmosfere karýþan zehirli emisyonlarý azalt-
tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki
düþük devirlerde motoru ýsýtmayýnýz. bu
manýzý saðlayacak bazý tavsiyeler
yapar. Özellikle büyük boyutlu yükleri
koþullar altýnda motor çok daha yavaþ
verilmiþtir.
taþýrken, bir römork kullanýlmasý daha
ýsýnýr, elektrik tüketimi ve emisyonlar
uygundur.
artar. Bu nedenle, hemen yavaþça kalkmak
ve yüksek hýzlardan kaçýnmak önerilir. Bu
GENEL TAVSÝYELER
Elektrikli cihazlar
þekilde motor daha çabuk ýsýnýr.
Otomobilin bakýmý
Elektrikli cihazlarý sadece gerekli olduðun-
Gereksiz manevralar
da kullanýnýz. Arka ýsýtmalý cam, ilave far-
“Periyodik bakým” programýnda belirtilen
lar, ön cam silecekleri ve ýsýtýcý faný çok
Trafik ýþýklarýnda beklerken veya motoru
kontrol ve ayar iþlemlerinin yapýlmasý
fazla miktarda enerji çekerler ve bu
durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz.
gereklidir.
nedenle o andaki yakýt tüketim gereksini-
Bunlar modern otomobillerde sadece
mini artýrýrlar (þehir içi kullanýmda +%25
yakýt tüketiminin ve çevre kirliliðinin
Lastikler
seviyesine kadar).
artmasýna sebep olur.
4 haftadan daha uzun süre olmamak koþu-
luyla, düzenli olarak lastik basýnçlarýný
Klima
Vites seçimi
kontrol ediniz. Basýnç çok düþükse, direnç
Klima sistemi; yakýt tüketiminin artmasýna
Trafik þartlarý uygun olur olmaz bir üst
yüksek olacaðýndan tüketim seviyeleri
(ortalama olarak %20 civarýnda) sebep
vitese geçiniz. Daha iyi performans elde
artar.
olarak, motoru da büyük ölçüde etkiler.
etmek için düþük vites kullanýlmasý tüke-
Otomobilin dýþýndaki hava sýcaklýðý uygun
timi arttýrýr.
Fazla yük
ise, havalandýrma sistemini kullanýnýz.
Ayný þekilde yüksek vitesin gereksiz
Bagajda aþýrý yük ile seyahat etmeyiniz.
þekilde kullanýlmasý tüketimi, emisyonlarý
Otomobilin aðýrlýðý (özellikle þehir içinde)
Aerodinamik aksesuarlar
arttýrýr.
ve aksesuarlarý, yakýt tüketimi ve denge
Otomobil üzerinde kullanýlmasý uygun
üzerinde oldukça etkilidir.
olmayan aerodinamik aksesuarlar, oto-
mobilin aerodinamik özelliðinin bozul-
masýna ve yakýt tüketiminin artmasýna
sebep olur.
133
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 134
Maksimum hýz
KULLANIM ÞEKLÝ
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ
Yakýt tüketimi hýza baðlý olarak önemli
Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý
ÖNEMLÝ NOTLAR
ölçüde artar. Yakýt tüketiminin ve emis-
yonlarýn artmasýna neden olan sert fren-
Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun
Karavan veya römork çekebilmek için,
lerden ve ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþma sýcaklýðýna
otomobilinizde onaylanmýþ bir çeki kan-
eriþilmesini engeller.
Bu tüketim
casý ve uygun elektrik sistemi olmalýdýr.
Hýzlanma
seviyelerinin önemli ölçüde artmasýna
Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli
(þehir içinde +%15 ila +%30 arasýnda)
özel belge saðlayacak uzman personel
Gaza birden yüklenerek motor devrini
artýrýr ve zararlý madde emisyonlarýna yol
tarafýndan yapýlmalýdýr.
artýrmak, yakýt tüketimini ve emisyonlarý
açar.
artýrýr: Hýzlanma yavaþ yavaþ gerçekleþti-
Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya
rilmeli ve maksimum torkun üzerine çýkýl-
ilave dikiz aynalarý takýnýz.
Trafik ve yol durumu
mamalýdýr.
Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre
Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha
maksimum eðimdeki yokuþlarý çýkmakta
yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk
zorlanacaðýný, frenleme aralýðýnýn yüksele-
trafikte sýk sýk düþük vites kullanma veya
ceðini ve önünüzdeki aracý sollamanýn da-
þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile
ha uzun süre alacaðýný unutmayýnýz.
iliþkilidir.
Ayrýca, virajlý yollar ve
kötü yol yüzeyleri tüketim üzerinde olum-
Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kul-
suz etki yapar.
lanma yerine düþük vitese geçiniz.
Çeki kancasýndaki yük otomobilin çekiþ
Trafikte durulmasý
gücünü ayný oranda azaltýr. Maksimum
çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda belirtilen)
Uzun süre durmanýz gerekiyor ise motoru
geçmediðinizden emin olmak için, ak-
durdurunuz.
sesuarlar ve þahsi yüklerde dahil olmak
üzere römorkun tam yüklü aðýrlýðýný göz
önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz.
134
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 135
Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz sýnýr-
RÖMORK ÇEKÝ KANCASININ
Elektrik fren sistemi kesit alaný asgari 2.5
lamalarýný aþmayýnýz. Her durumda 100
TAKILMASI
mm2 olan bir kablo ile doðrudan aküye
km/saat hýzý aþmayýnýz.
baðlanmalýdýr.
Çekme tertibatýnýn araç gövdesi üzerine uz-
Çekilecek römorka uygun bir çeki den-
man personel tarafýndan aþaðýda verilmek-
DÝKKAT Elektrikli fren veya diðer cihazlar
geleyicisi takýnýz.
te olan talimatlar doðrultusunda ve/veya
motor çalýþýrken kullanýlmalýdýr.
bununla birlikte yürürlükte olan ve cihaz
Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, oto-
Ýmalatçýsý tarafýndan saðlanan bilgiler doðrul-
mobilin elektrik sistemi besleme kablosuna
tusunda takýlmalýdýr.
sadece elektrikli fren ve 15W’ýn üzerinde
UYARI
Çekme tertibatý 94/20/EC Direktifi ve
olmayacak dahili lambalar için baðlanabilir.
ABS fren sistemi römork
deðiþik þekilleri esaslarýna göre yürürlük-
Baðlantýlar için 2.5 mm2’den az olmayan
frenlerine etki etmez. Bu
te olan yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
kesitteki akü kablolarý ile birlikte baðlantý
nedenle kaygan yollarda çok dikkatli
Kullanýlan her tipteki çeki kancasý, monte
ünitesi kullanýnýz.
olunuz.
edilen otomobilin maksimum çekme
kapasitesi ile uyum saðlamalýdýr.
Elektrik baðlantýlarý için genellikle normal
olarak çekme tertibatý üzerine takýlan bir
özel brakete baðlanan ve özel birleþik
UYARI
soket kullanýlmasý ve römork harici ýþýk
Kesinlikle, römork frenlerine
kontrolü için de özel ECU kullanýlmalýdýr.
kumanda etmek için otomo-
Elektrik baðlantýsý için
7 uçlu 12VDC
bilin fren sisteminde deðiþiklik yap-
baðlantýsý kullanýlmasý gerekmektedir
mayýnýz. Römorkun fren sistemi, oto-
(CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlarý).
mobilin hidrolik fren sisteminden
Otomobil imalatçýsý veya çeki kancasý
tamamen baðýmsýz olmalýdýr.
imalatçýsý tarafýndan temin edilen talimat-
larý takip ediniz.
135
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 136
Montaj þemasý (þekil 3)
Çeki kancasý, toplam 6 adet M8 ve 7 adet
M10 cývata kullanýlarak; Ø sembolü ile gös-
terilen noktalardan baðlanmalýdýr.
Arka tarafa konulacak destek pullarý (1),
en az 6 mm kalýnlýkta olmalýdýr.
Çeki kancasý arka tampona monte
edilirken; tampon üzerinde, çeki kan-
Mevcut
casýnýn sökülmesi halinde görülebilecek
delik
delme ve kesme iþlemleri yapýlmamalýdýr.
Mevcut
vida
DÝKKAT BAÐLANTIDAKÝ MAKSÝMUM
YÜK 60 kg yazan, uygun boyutlarda ve uy-
Mevcut
gun malzemeden yapýlmýþ, rahatlýkla
delik
görülebilecek bir plakanýn, takýlmasý gerek-
lidir.
UYARI
Montajdan sonra, egzoz
gazýnýn içeri sýzmasýný önle-
mek için baðlantý deliklerinin sýzdýr-
mazlýðýný saðlayýnýz.
Mevcut delik
Mevcut
vida
Mevcut
delik
F0M0143m
þekil 3
136
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 137
KAR LASTÝKLERÝ
Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için,
KAR ZÝNCÝRLERÝ
yüksek sürüþ güvenliði tüm lastiklerin ayný
marka ve ebatta olmasýný gerektirir.
Otomobiliniz ile birlikte verilen standart
Zincir kullanýmý otomobilin kullanýldýðý
lastikler boyutunda kar lastikleri kullanýnýz.
Lastiklerin dönme yönünün deðiþti-
ülkenin kurallarýna göre uygulanmalýdýr.
rilmemesi gerektiðini unutmayýnýz.
Fiat Servisleri müþteri taleplerine en uy-
Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine
gun lastikler için gerekli tavsiyeleri
(ön tekerleklere) takýlmalýdýr.
vermekten mutlu olacaklardýr.
Birkaç metre gittikten sonra kar zincir-
Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak þiþirme
lerinin gerginliðini kontrol ediniz.
basýnçlarý ve kar lastiklerinin özellikleri için
DÝKKAT Kar zincirleri takýlýyken sürüþ
“Teknik Özellikler” kýsmýndaki “Teker-
tekerlerinin kayma olasýlýðýný önlemek veya
lekler” paragrafýnda verilen talimatlarý
en aza indirgemek için gaz pedalýný çok
takip ediniz.
dikkatli þekilde kullanýnýz, zincir kopup
Diþ derinliði 4 mm’nin altýna indiði zaman
otomobili gövdesine veya mekanik
lastiklerin kýþ özellikleri azalmýþ demek-
elemanlara zarar verebilir.
tir. Bu durumda deðiþtirilmeleri gerek-
UYARI
DÝKKAT Kar zincirlerini küçük boyutta
mektedir.
Kar lastikleri maksimum hýz-
kullanýnýz (bkz "Teknik Bilgiler" bölümü
Kar lastiði olma özeliklerine baðlý olarak
larý: “Q” iþaretli lastikler için
"Tekerlekler" kýsmý).
normal kullaným þartlarý altýnda veya uzun
160 km/saat, “T” iþaretli lastikler için
otoban seyahatlerinde bu lastiklerin
190 km/saat, “H” iþaretli lastikler
performanslarý normal lastiklerden daha
için 210 km/saat’tir. Bununla birlik-
düþüktür. Bu nedenle kullaným amaçlarý
te trafik hýz limitlerine kesinlikle uyul-
doðrultusunda kullanýlmalarý gerekmekte-
malýdýr.
dir.
137
127-138 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:09 Page 138
Otomobili bir bez veya delikli plastik bir
UYARI
OTOMOBÝLÝN UZUN
örtü ile örtünüz. Deliksiz plastik örtüler
Kar zincirleri 195/55 R16
SÜRE
kullanmayýnýz çünkü bunlar otomobil
87H ve 205/45 R17 88V tipi
gövdesindeki nemin buharlaþmasýna
KULLANILMAMASI
lastikler üzerine takýlamaz.
engel olurlar.
Eðer otomobiliniz uzun müddet çalýþtýrýl-
Lastikleri normal basýnçlarýndan 0,5 bar
mayacaksa aþaðýda verilen tedbirlere
daha yüksek basýnçla þiþiriniz ve basýncý
dikkat edilmelidir:
aralýklarla kontrol ediniz.
UYARI
Otomobili kapalý, kuru ve mümkünse
Bu kontrol her üç ayda bir tekrar
Otomobilinize kar zinciri
yeterli havalandýrmasý olan bir yere park
edilmelidir, eðer optik gösterge yeþil
takýlmýþ ise, hýzýnýzý düþü-
ediniz;
merkezi alaný göstermeyip koyu bir
rünüz.
50 km/saat hýzý
renk gösteriyorsa akünüzü þarj ediniz.
geçmeyiniz. Çukurlara, kal-
Herhangi bir vitese takýnýz;
dýrýmlara, kasislere dikkat
Motor soðutma sistemini boþaltmayýnýz.
El freninin çekilmediðini kontrol ediniz.
ediniz ve otomobili uzun
DÝKKAT Eðer mevcut ise, elektronik
süre kar olmayan yerlerde kullan-
Akü kutup baþlarýný sökünüz (önce
alarm sistemini uzaktan kumanda ile
mayýnýz.
negatif kutup baþýný) ve akü þarj duru-
devreden çýkartýnýz.
munu kontrol ediniz. Bu kontrol iþle-
minin, her üç ayda bir tekrarlanmasý
gerekir. Eðer optik gösterge ortasýnda
yeþil bölge olmadan koyu bir renkde ise,
akü tekrar þarj edilmelidir;
Boyalý bölümleri temizleyiniz ve koru-
mak için koruyucu cila yapýnýz;
Parlak metal bölümleri özel bir ürün ile
temizleyiniz ve koruyunuz;
Ön ve arka cam silecek lastikleri üze-
rine talk pudrasý sürüp, silecekleri cam
üzerinden kaldýrýnýz.
Camlarý hafif bir þekilde açýnýz.
138
139-152 Punto Nuova TR_R.qxd
03.02.2006
11:11 Page 139
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
GENEL UYARILAR
140
OTOMOBÝL KORUMA SÝSTEMÝ ARIZASI
FIAT ÞÝFRESÝ
146
FREN HÝDROLÝK SEVÝYESÝ ÇOK DÜÞÜK
140
DIÞ AYDINLATMA LAMBASI ARIZASI
147
EL FRENÝ ÇEKÝLÝ
140
ARKA SÝS LAMBALARI
147
HAVA YASTIÐI ARIZASI
141
GENEL ARIZA GÖSTERGESÝ
147
MOTOR SOÐUTMA SUYU SICAKLIÐI ÇOK
ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI)
YÜKSEK
141
ARIZASI
148
AKÜ ÞARJI DÜÞÜK
142
FREN BALATALARI AÞINMIÞ
148
DÜÞÜK MOTOR YAÐ BASINCI
142
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM
YETERSÝZ YAÐ
142
(HILL HOLDER)
148
“ÇÝFT ETKÝLÝ” ELEKTRÝK DESTEKLÝ
PARK SENSÖRÜ ARIZASI
149
DÝREKSÝYON ARIZASI
142
LASTÝK BASINCINI KONTROL EDÝNÝZ
149
KAPILAR TAM KAPANMAMIÞ
143
DÜÞÜK LASTÝK BASINCI
149
DÜÞÜK MOTOR YAÐ BASINCI
143
HIZ ÝÇÝN UYGUN OLMAYAN LASTÝK BASINCI
149
EMNÝYET KEMERÝ TAKILMADI
143
PARK LAMBALARI VE KISA FARLAR
150
EBD SÝSTEMÝ ARIZASI
143
FOLLOW ME HOME FONKSÝYONU
150
ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ ARIZASI
ÖN SÝS LAMBALARI
151
(DÝZEL MOTORLU TÝPLERDE)
144
SOL SÝNYAL UYARI LAMBASI
151
EOBD - MOTOR KUMANDA SÝSTEMÝ ARIZASI
SAÐ SÝNYAL UYARI LAMBASI
151
(BENZÝN MOTORLU TÝPLERDE)
144
“ÇÝFT ETKÝLÝ” ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON ...
151
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI
145
CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ)
151
ABS SÝSTEMÝ ARIZASI
145
UZUN FARLAR
151
YAKIT REZERVÝ
145
YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA
152
ISITMA BUJÝLERÝ
146
SINIRLI MENZÝL
152
ISITMA BUJÝLERÝ SICAKLIK SÝSTEMÝ ARIZASI
146
ASR SÝSTEMÝ
152
DÝZEL FÝLTRESÝNDE SU VAR
146
HIZ LÝMÝTÝ AÞILDI
152
139
139 Nero
603.45.489 Fiat Punto Nuova GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..