Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 5

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 5

 

 

024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:37
Sayfa 56
EXIT MENU (MENÜDEN ÇIKIŞ)
K sa menü ekran ndaki son fonksiyondur ve ayarlar kapat r.
Menü ekran
Bir önceki ekrana dönüş
“İlk kontrol” ve “Menü
Õ
ekran na giriş” konular na
b
bak n z.
Ô
İlk menü fonksiyonu olan “Speed lim. (sü-
rat limiti)” ekran na
(ilk Menü işlemi)
dönmek için, Ô butonunu kullan n z.
56
56 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:37
Sayfa 57
TRIP COMPUTER (YOL B‹LG‹SAYARI)
“Tr p computer (yol bilgisayar )” fonksiyonu, çok fonksiyonlu ekran üzerinde, otomobilin çal şma durumu ile ilgili bilgileri verir. Bu
fonksiyon, gidilecek yolun tamam ile ilgili “General trip” fonksiyonunu ve bu yolun bir bölümü ile ilgili “Trip B” fonksiyonunu içe-
rir. “Trip B” fonksiyonu, (aşağ daki şemada da gösterildiği gibi) gidilecek yolun kapsam içinde yer al r. Her iki fonksiyon da s f r-
lanabilir.
“General trip” fonksiyonu taraf ndan; Range to empty (yak t almadan gidilebilecek mesafe), Trip d stance (var ş noktas na olan me-
safe), Avg. consumption (ortalama yak t tüketimi), Inst. consumption (gerçek yak t tüketimi), Average speed (ortalama sürat), Trip
t me (öngörülen var ş süresi) ve ile ilgili rakamlar görüntülenir.
“Trip B” fonksiyonu taraf ndan, Trip d st. B (var ş noktas na olan mesafe), Avg. consump. (ortalama yak t tüketimi), Average spe-
ed B (ortalama sürat), T me B (öngörülen var ş süresi) ile ilgili rakamlar görüntülenir. “Tr p B” fonksiyonu devreden ç kart labilir.
Yola ç›k›ş prosedürü (s›f›rlama)
“General trip” fonksiyonu taraf ndan gözlemlenen yeni bir yolculuğa başlamak için, kontak anahtar MAR pozisyonunda iken, sağ
direksiyon kumanda kolu üzerindeki i butonuna ayar butonlarndaki i modu ile beraber basnz (“Kumanda butonlar” konu-
suna bak n z).
GENERAL TRIP Fonksiyonunu S›f›rla
GENERAL TRIP Fonksiyonunu S›f›rla
Yolculuğun sonu-Yeni yolculuğun başlang c
Yolculuğun sonu-Yeni yolculuğun başlang c
GENERAL TRIP
TRIP B Fonksiyonunu s›f›rla
TRIP B
TRIP B Fonksiyonunu s›f›rla
TRIP B
TRIP B fonksiyonunu s f rla
Yolculuğun bir bölümünün sonu
Yolculuğun bir bölümünün başlang c
TRIP B
Yolculuğun bir bölümünün sonu
Yolculuğun bir bölümünün başlang c
TRIP B fonksiyonunu s f rla
Yolculuğun bir bölümünün sonu
Yolculuğun bir bölümünün sonu
Yolculuğun bir bölümünün başlang c
Yolculuğun bir bölümünün başlang c
“General trip” fonksiyonu ile ilgili ekranlar görüntülenir iken s f rlama yap ld ğ nda ( TRIP 2 butonuna basarak), “Trip B” fonksiyonu-
nun da s f rlanmas sağlan r. Sadece “Trip B” fonksiyonu ile ilgili ekranlar görüntülenir iken yap lan s f rlama işlemi ( TRIP 2 butonu-
na bas larak) ise, sadece bu fonksiyon ile ilgili bilgiler için gerçekleşir.
DİKKAT “Range empty (yak t almadan gidilebilecek mesafe)” ve “Inst. consumpt on (gerçek yak t tüketimi)” bilgileri s f rlanamaz.
57
57 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
58
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
59
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
60
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
61
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
62
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
63
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
64
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
65
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
66
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
67
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
68
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
69
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..