Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 4

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 4

 

 

024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 42
SET DATE (TAR‹H AYARI)
Tarihi düzeltmek için (y l - ay - gün), aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
Õ
c
Ô
b
Õ
c
Ô
b
c
Õ
c
Ô
Õ veya Ô butonuna her bas ld ğ nda, bir birim art ş veya
b
azalma gerçekleşir. İlgili butona sürekli bas ld ğ nda, oto-
matik olarak h zl bir şekilde art ş veya azalma sağlan r.
Menü ekran na dönüş.
İstenilen değere yaklaşt ğ n zda, butonu serbest b rak n z
ve ayar işlemini butona tek tek basarak tamamlay n z.
42
42 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 43
AUDIO REPETITION (RADYO B‹LG‹LER‹ TEKRARI)
Bu fonksiyon ile, ekranda Radyo (seçilen istasyon frekans veya RDS (radyo data sistemi) mesaj ), Kompakt Disk (Kom-
pakt Disk numaras ve/veya parça), Kaset (çal şma modu) ile ilgili bilgiler tekrarlan r.
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Devreye almak (ON) veya devre d ş b rakmak (OFF)
Õ
için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
Radyo bilgi tekrar için
örnek
43
43 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 44
INDEPENDENT BOOT (BAĞIMSIZ BAGAJ KAPUTU K‹L‹D‹)
Kap kilitleri aç l rken eğer ON (AÇIK) konumda ise, bagaj kaputu kapal kal r ve bu nedenle kilidi aç lmaz: bagaj kili-
dini açmak için uzaktan kumanda butonuna basmadan anahtar kullan n z veya uzaktan kumanda üzerindeki
R
buto-
nuna bas n z.
Kap kilitleri aç l rken eğer OFF (KAPALI) konumda ise, bagaj kaputu diğer kap kilitleri ile birlikte aç l r.
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Devreye almak
(ON) veya devre d ş b rakmak
Õ
(OFF) için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
44
44 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 45
SÜRÜCÜ KAPISI K‹L‹D‹N‹N AÇILMASI (SÜRÜCÜ KAPISI K‹L‹D‹)
Bu fonksiyon:
❐ ON (AÇIK) konumda iken, uzaktan kum anda ile sadece sürücü kap s kilidinin aç lm as n sağlar
❐ OFF (KAPALI) konumda iken, uzaktan kum anda ile tüm kap kilitlerinin aç lm as n sağlar
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir evvelki ekrana
dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Devreye almak (ON) veya devre d ş b rakmak
Õ
(OFF) için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
45
45 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 46
SPEEDLOCK (HIZ K‹L‹D‹)
Bu fonksiyon:
❐ ON (AÇIK) konumda iken, otom obilin h z 20 km/saatin üzerine ç kt ğ zam an otom atik olarak tüm kap lar kilit-
ler
❐ OFF (KAPALI) konumda iken, otom obilin h z 20 km/saatin üzerine ç kt ğ zam an otom atik olarak tüm kap lar n ki-
litleme fonksiyonunu devreden ç kart r
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir evvelki ekrana
dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Devreye almak (ON) veya devre d ş b rakmak (OFF)
Õ
için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
46
46 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 47
AUTOLOCK (Kullan›c› tan›t›m cihaz› mevcut olan tiplerde)
Bu fonksiyon:
❐ ON (AÇIK) konumda iken, CID (Elektronik anahtar) otom obilden ç karken otom atik olarak kap lar kilitler
❐ OFF (KAPALI) iken, CID (Elektronik anahtar) otom obilden ç karken otom atik kap kilitlem e fonksiyonunu devre
d ş b rak r.
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
Bir önceki ekrana dönüş
bak n z.
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Devreye almak (ON) veya devre d ş b rakmak (OFF)
Õ
için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
47
47 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 48
DISTANCE UNIT (UZAKLIK B‹R‹M‹)
Ekran ayarlanan birim bilgisini gösterir (km veya mil). İstenilen uzakl k birimini seçmek için aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
İstenilen uzakl k birimini seçmek için (km veya mil),Õ
Õ
ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
48
48 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 49
CONSUMPTION UNIT (YAKIT TÜKET‹M‹ B‹R‹M‹)
Bu fonksiyon daha önce ayarlanan uzakl k birimine göre (km veya mil. bir önceki “Distance Unit” paragraf na bak n z),
yak t tüketimi ölçüm biriminin (km/l, l/100 km veya mpg olarak) seçilmesini mümkün k lar.
Menü ekran
“İlk kontrol” ve “Menü
Õ
ekran na giriş” konular na
c
bak n z.
Ô
b
Bir önceki ekrana
dönüş
Eğer km ayarlanm ş ise
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Yak t tüketimi birimini (km/l veya l/100 km ayarla-
Õ
mak için, Õ ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
b
Eğer mil ayarlanm ş ise
c
49
49 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:23
Sayfa 50
TEMPERATURE UNIT (SICAKLIK B‹R‹M‹)
S cakl k birimini (0° veya °F) seçmek için aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
İstenilen s cakl k birimini (°C veya °F) seçmek için, Õ
Õ
ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
DİKKAT Ön panel üzerindeki ekranda görülen s cakl k birimi (°C veya °F), ayr ca iki bölgeli klima sistemi üzerinde
de gösterilir.
50
50 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:35
Sayfa 51
BUTTON VOLUME (BUTON SES AYARI)
Baz butonlar n (a, Õ, Ô) devreye alnmasna eşlik eden buton sesi, 8 seviyede ayarlanabilir. Buton sesi ayarlanabilir
ve devreden ç kart labilir.
Ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Ses seviyesini ayarlamak için, Õ ve Ô butonlar n kul-
Õ
lan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
51
51 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:35
Sayfa 52
BUZZER VOLUME (SESL‹ UYARI AYARI)
Her ar za/uyar işaretine eşlik eden sesli uyar ses seviyesi 8 seviyeye ayarlanabilir. Sesli uyar ayarlanabilir fakat dev-
reden ç kart lamaz.
Ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Menü ekran na dönüş
Sesli uyar seviyesini ayarlamak için, Õ ve Ô buton-
Õ
lar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
b c c b
52
52 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:36
Sayfa 53
LANGUAGE (L‹SAN)
Ekranda gösterilen metinler ve mesajlar n farkl lisanlarda görüntülenebilir (İtalyanca, Frans zca, İngilizce, Almanca, İs-
panyolca ve Portekizce). İstenilen lisan seçmek için, aşağ daki işlemleri yap n z:
Bir önceki ekrana dönüş
“İlk kontrol”ve “Menü
Õ
ekran na giriş” konular na
c
bak n z.
Ô
b
Menü ekran
Õ
Ô
Õ
Ô
c
Õ
Ô
Õ
Ô
Õ
b
Ô
Menü ekran na dönüş
Õ
Ô
53
53 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:36
Sayfa 54
SERVICE (AKILLI BAKIM SAYACI)
“Serv ce (bak m)” fonksiyonu ile, otomobilin doğru olarak bak m n n yap lmas ile ilgili uyar lar n al nmas mümkün olur.
Bu fonksiyonu kullanmak için, aşağ daki işlemleri yap n z:
“İlk kontrol” ve “Menü
ekran na giriş” konular na
bak n z.
Bir önceki ekrana dönüş
Õ
c
Ô
b
Menü ekran
c
Menü ekran na dönüş
Km, mil veya gün olarak görüntülemek için, Õ
Õ
ve Ô butonlar n kullan n z.
Ô
Seçilen ayar yan p söner.
Menü ekran na dönüş
b c
c b
Bir sonraki
sayfada
devam
ediyor
54
54 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
024-077 TÜRKÇE N‹HAL:024-077 TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
14:36
Sayfa 55
Bir önceki ekrana dönüş
bir önceki sayfan n
devam
c
b
Bir önceki ekrana dönüş
Periyodik Bak m Program ’na göre otomobilin 20.000 km’de bir (veya 12.000 mil) bak m n n yap lmas gerekir. Bak m yap lmas gereken kilo-
metreden itibaren 2.000 km (veya 1.240 mil) daha yap ld ktan sonra, kontak anahtar MAR pozisyonuna çevrildiğinde, bak m yap lmas gerek-
tiğini belirtmek için otomatik olarak görüntüye gelir ve bu uyar
200 km’de bir (veya 124 mil) veya 3 günde bir tekrarlan r. Periyodik bak m
zaman (“bak m aral ğ ”) yaklaşt ğ nda, anahtar MAR pozisyonuna çevrildiğinde, ekranda “Serv ce (bak m)” mesaj görüntülendikten sonra kilo-
metre, gün veya mil ekranda görüntülenir. “Serv ce (periyodik bak m zaman )” mesaj kilometre, gün veya mil olarak bak ma gitmeden önce
yaklaş lan bak m aral ğ na göre görüntülenir. “Periyodik bak m program ”na veya “Y ll k bak m plan ”na göre bak m işlemleri ve görsel bilgileri
sfrlamak için yetkili Tofaş servisi ile temasa geçiniz.
55
55 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..