Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 23

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  21  22  23  24   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 23

 

 

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

Ĵĵĺġ

Ĵįġ

࿦֣͈༷࢜ͅࠚ̩؋̱ࣺͭ́ഩ౻ͬ

৾ͤ੄̱Ȃ૧̱̞ഩ౻͂࢐̱̳۟͘ȃġ

電池

ġ

Y࠙࣬ġ

2

৾ͤ੄̱̹ഩ౻͞໐຦ͬȪඅ̤ͅঊ̯
̦͘ȫ͙ࣺ̞̠̮֩̈́͘͢ͅಕփ̩̺
̯̞ȃ͙ࣺ͚֩͂Ȃਹఱ̈́ੱٺ̤͢ͅ
̥͐Ȃड՛͈ાࣣঘཌ̷̦̤̾̈́ͥͅ
̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

ഩ౻ոٸ͈໐຦ͅ૘̹ͦͤȂ൲̥̱̹
̱̞̩̺̯̞ͤ̈́́ȃġ

2

૧̱̞ഩ౻͉@ޭͬષ௰̱̀৾ͤͅັ
̫̩̺̯̞̀ȃġ

2

ഩ౻ொව໐͈ഩޭͬެ̬̹ͤȂඤ໐ͅ
କ͕̭̦ͤ̈́̓͞ව̞̠ͣ̈́͢ͅಕփ
̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ܖโ͈̈́̓ඤ໐໐຦ͬ৾ͤ੄̯̞̈́́
̩̺̯̞ȃġ

ġ

L

࢐̱̹̜۟͂ġ

IJįġ

΃ΨȜͬݙ͈਀ਜ਼́৾ͤັ̫̳͘ȃġ

ijįġ

ΑͼΛΙͬ؋̧̱̹͂ȂͼϋΐΉȜ

ΗȜ̦ത྽̳̭ͥ͂ͬږ෇̱̳͘ȃġ

インジケーター

ġ

 

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

ĴĶıġ

৒ඤ͈̤਀වͦġ

ΫΣȜσȂτΎȜȂίρΑΙΛ·Ȃືऺ

͈̈́̓؄ͦ၂̱͉͂ͅȂಎ଻஄स͈କဣ

סͬ਴̥̞ͣືͅࠚ̩܄̵̤̀͘ঀ̞̩

̺̯̞ȃ஄૆ࢃȂॼ̹̽஄स໦͉૯କͬ

܄̵̹͘਴̥̞ͣື̩́͢၂̱̩̺͂̀

̯̞ȃġ

৒ඤ௰͈;ͼϋΡġ ΄ρΑ͜Ȃ̭͛͘ͅ͏

̧̞̤̱̠̀͘͡ȃ؄̹̱̤ͦ̀͘͘ͅ

̩͂Ȃ̩̩৾ͦ̈́ͥͅાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ΏȜΠġ ασΠͬୄ௉̧̳͉ͥ͂Ȃຈ
̴ಎ଻஄सͬဣ̥̱̹͆ͥ͘ൖͬঀဥ
̱̩̺̯̞̀ȃಎ଻஄सոٸͬঀဥ̳
ͥ͂ȂασΠ̦৻̩̈́ͤྔ̧͈֚͂ͅ
ୃુ̧͉̹̱̞̭̦̜̈́ͣͬ̈́͂ͤ͘
̳ȃġ

৬ඤͅକ̥̫̞̩̺̯̞̈́̓ͬ̈́́ġ

2

ͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσ͞ΡͺȂέ
υͺئ̜̈́̓ͥͅΑͼΛΙ͞ഩܨ໐
຦Ȃ෻஌႒͈࡬વ͈ࡔ֦̹͂̈́̽ͤȂ
৬ၰغब̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ
̳́ȃġ
ྔ֚ȂକȂ͙֩໤̦̥̥̹̈́̓̽ાࣣ
͉Ȃخෝ̈́ࡠͤକ໦ͬ৾ͤੰ̧Ȃ̳͙
̥͞ͅΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯
̞ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

ΏȜΠ͈ئ̈́̓ࡉ̢̩̞ͅાਫ਼͞ޛ̞
ાਫ਼ͅ਀ͬව̧͉ͦͥ͂Ȃ̫̦̱ͬ̈́
̞̠͢ͅ਱໦ಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

αϋΐϋȂ΄ΕςϋȂΏϋ΢Ȝ͈̈́̓
ခܥဣस͉་૗Ȃ̱͙͈̈́̓ࡔ֦͂̈́
͈ͥ́ঀ̞̩̺̯̞ͩ̈́́ȃġ

2

ڎΑͼΛΙ͈ਔ༏ͅΏς΋ϋࠏ͈Αί
τȜͬঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃΏς΋
ϋ̦ඤ໐͈ഩܨ໐຦ͅັ಍̱Ȃ࡬વ͈
ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃġ

2

ۋ௓͉ೄৣ඾࢕̯̫ͬȂ໓೒̱̦ၻ
̩Ȃ͕̭͈ͤၛ̹̞̈́඾࣐̩֮́̽̀
̺̯̞ȃளऺ்͈̞̹͙ͬ͛ͥࡔ֦͂
̳̈́ͤ͘ȃġ

2

ςμġ ;ͼϋΡġ ΄ρΑඤ࿂ͬୄ௉̳ͥ
̧͉͂Ȃഩ෎஌ͬੱັ̫̞̩̺̯̈́́
̞ȃġ

ġ

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

ĴĶIJġ

δΟȜȂഭ௡࿂͈̤਀වͦġ

ഭ௡࿂̈́̓৬ఘ͈ٸ۷ͬ๼̱̩༗̹̾͛

ͅȂ஄৬ȂχΛ·Α̦̫ͬ࠮ˍٝ೾ഽ͈

ڬࣣ́೰ܢഎ࣐̩̺̯̞̽̀ͅȃ̹͘Ȃ

ಿশۼؚٸ́ಛ৬̧̳͉ͥ͂ȂδΟȜġ ΃

ΨȜͬັ̫̠ͥ͢ͅ૤̦̫̱̠͘͡ȃġ

৬ఘ͕̭ͤ͞ͅ։໤̈́̓ͬັ̫̹͘͘ͅ

̧̱̤̳̀͂͘Ȃഭ௡࿂͈Ⴆا͞৬ఘȂ

໐຦͈ແ૙்̹ͬ͛ͤȂاڠ་اͥ͢ͅ

ഭ௡࿂͈་૗͉ͭ͞ത͈อ୆͈̈́̓ࡔ֦

̳̈́ͤ͘ͅȃġ

ئܱ͈ા்ࣣ͉͛ͅ஄৬̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

2

٬܅౷ఝȂൄࠫཡগसͬ८ື̱̹ൽႹ

ͬ௢̧࣐̱̹͂ġ

2

̞͊׸Ȃ໮̲ͭȂഘ໮͈̈́̓ࣛئ͈ఉ

̞ાਫ਼ͅಛ৬̧̱̹͂ġ

2

΋Ȝσġ ΗȜσȂـ໮Ȃು͈͏ͭȂಖȂ

ਏס̦̈́̓ັ̧̞̹͂ġ

2

͕̭ͤȂഉ̈́̓́ಠ̱̩؄̧̹ͦ͂ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

٬܅౷ఝ͞ൄࠫཡগसͬ८ື̱̹ൽႹ
ͬ௢࣐̱̹̜͉͂Ȃඅͅ৬ఘ͈ئٝ
ͤȂ௷ٝͤͬැවͤͅ஄৬̱̩̺̯̀
̞ȃġ

2

ഭ௡͈๲୞ੱ̧̥͞ੱ͉Ȃແ૙͈ࡔ֦
̳͂̈́ͤ͘ȃࡉ்̫̹̾ͣ͛ͅ༞ਘ̱
̩̺̯̞̀ȃġ

2

༗ۯȂಛ৬͉໓೒̱͈ၻ̞৬ࡩؚ͞आ
͈̜ͥાਫ਼̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃġ

2

̤ঀ̞̈́ͥͅ஄स͞χΛ·Α͈୰ྶͬ
̩͢උͭ́Ȃୃ̱̩̤਀ව࣐ͦͬ̽̀
̩̺̯̞ȃġ

஄৬ġ

Y࠙࣬ġ

2

࡬փͅߗܨ৾ͤව࢛ͦ͞΀ϋΐϋġ σ
Ȝθඤ͈ഩܨ໐຦ͅକ̥̫̞̩ͬ̈́́
̺̯̞ȃ΀ϋΐϋ͈ই൲ະၻ͞ഩܨ໐
຦͈࡬વ͈ࡔ֦̳̈́ͤ͘ͅȃġ

2

஄৬ࢃ͞କ̹ͤ͘௢࣐ࢃ͉೩௸́ήτ
Ȝ΅ġ βΘσͬࠚ̩൩ͭ́ήτȜ΅̦
ୃુ͉̹̩̭ͣ͂ͬͅږ෇̱̩̺̯̀
̞ ȃ ή τ Ȝ ΅ ġ Ω Λ Ρ ̦ ͆ ͦ ̀ ̞ ͥ
͂ȂήτȜ΅̧͈̦࢘՛̩̹̈́̽ͤȂ
̞̞͆ͦ̀̈́༌༷̺̫̦̞࢘̀ΧϋΡ
σͬ৾ͣͦȂএͩ͆ম࡬̦̤̾̈́ͥͅ
̷̦̜ͦͤܓࡏ̳́ȃ̧̦࢘՛̞ાࣣ
͉Ȃਔս͈հ஠ͅ਱໦ಕփ̧̱̦̀࢘
ٝ໘̳ͥ́͘ତٝήτȜ΅ġ βΘσͬ
ࠚ̩൩̩̺̯̞ͭ́ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

ࣞأ͈ൖ́஄৬̳ͥ͂ਏড໐຦̦̈́̓
అੱ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

2

ئٝͤ௷ٝͤͬ஄̧̠͉͂਀̫̦̱ͬ
̞̠̈́͢ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ρϋί͈τϋΒນ࿂ͬχΛ·ΑȆαϋ
ΐϋ͞΄Εςϋ͈̈́̓ခܥဣस́͏̞
̹ͤȂࣁ̞ήρΏ̭̳̞̩̺́ͣ̈́́
̯̞ȃτϋΒ̦෫అ̱̹ͤȂႦا்ͬ
̷̤̦̜̳͛ͥͦͤ͘ȃġ

2

ࡄཹसȪ΋ϋΩ;ϋΡȫව͈ͤ஄स͉
ঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

 

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

ĴĶijġ

L

஄৬͈਀ਜ਼ġ

IJįġ

਱໦ͅକ̥̫̦ͬ̈́ͣΑεϋΐ̹͘

͉ΓȜθ๧͈̠̈́͢਴̥̞ͣ໤́஄

̞̳͘ȃġ

Ȇ؄͈̞ͦ͌̓ؿਫ਼͉΃Ȝġ Ώλϋίġ

ġ ġ Ȝס̹͉͘ಎ଻஄स́஄̞Ȃକ́ġ

ġ ġ ۖ஠ͅ஄̞ၠ̱̳͘ȃġ

ijįġ

କ̦ۋ̥̞̠̻̈́ͅ͏̧̳৾ͤ͘ȃġ

ġু൲஄৬ܥͬঀဥ̧̳ͥ͂ġ

Yಕփġ

2

ηρȜȂͺϋΞ΢͉ڒො̱Ȃஜ௰̥ͣ
஄৬̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

΀ͺ΋ϋ͉Ȩඤܨ੏۪ȩ̱̩̺̯̀ͅ
̞ȃ৬ඤͅକ̦වͤȂ࡬વ͈ࡔ֦̈́ͅ
̳ͤ͘ȃġ

2

̧͂ͤ͢ͅήρΏ͈ੱ̦ັ̧Ȃഭ௡͈
࢕ా̦৐̹ͩͦͤႦا்̭̦ͬ͛ͥ͂
̜̳ͤ͘ȃġ

ġࣞգ஄৬ܥͬঀဥ̧̳ͥ͂ġ

Yಕփġ

2

Ρͺġ ΄ρΑ͞Ρͺਔ͈ͤ̈́̓ٳ໾໐
໦͉ࣞգ஄৬ͬ๰̫̩̺̯̞̀ȃġ3

Ρͺġ ΄ρΑ͞Ρͺਔ͈ͤ̈́̓ٳ໾໐
໦ͅ஄৬ΦΒσ̫ͬ࢜ͥ͂Ȃ৬ඤͅକ
̦ව̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

2

έυϋΠġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡσȂ
̤͍͢ΨΛ·ġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡ
σئ௰͈ΑͼΛΙਔ༏ͅ஄৬ΦΒσ͈
୶౤ͬ߃ັ̨̫̳̞̠̱̩̺̈́̀͢ͅ
̯̞ȃକգͤ͢ͅΑͼΛΙ̦෫అ̳ͥ
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

χΛ·Α̦̫ġ

࠮֚ٝͅ೾ഽ̹͉͘କ͉̲̥̩ͬ̈́̈́̽

̧̹࣐̩̺̯̞͂̽̀ͅȃġ

L

χΛ·Α̥̫ͬͥஜͅġ

ഭ௡࿂͈؄ͦͬକ஄̞̱Ȃକ໦ͬ਱໦ͅ

͏̧̥৾̽̀ͣ඾̹͉֮͘৬ఘນ࿂̦ఘ

أոئ̧̞࣐̩̺̯̈́̽̀ͥ͂̽̀ͅͅ

̞ȃġ

Yಕփġ

2

ࡄཹसȪ΋ϋΩ;ϋΡȫව͈ͤχΛ·
Α͉ঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

2

έυϋΠġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡσȂ
̤͍͢ΨΛ·ġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡ
σئ௰͈ΑͼΛΙਔ༏ͅχΛ·Α̦ັ
಍̧̱̹͉͂Ȃנ၌͈̈́́͜ୄ௉̱̈́
̞̩̺̯̞́ȃΑͼΛΙ̦་ࠁ̱̀ௌ
ै̷͈̯̹̬̤̦̜̈́ͥͦͤ͘͘ͅ
̳ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ഭ௡̯̞̞ͦ̀̈́ਏড໐຦ͅχΛ·Α
ͬঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃχΛ·Α̦
ັ಍̳ͥ͂Ȃฒ̩̹̈́̽ͤθρ̈́ͥͅ
̭̦̜̳͂ͤ͘ȃġ

ġ

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

ĴĶĴġ

ਏড໐໦͈̤਀වͦġ

ਏডഭ௡໐຦ȪΨϋΩȜ̈́̓ȫͅ΄Ες

ϋȂ΂ͼσȂρΐ΀ȜΗȜסȂΨΛΞς

Ȝס̦̈́̓ັ಍̳ͥ͂Ȃ̱͙͈อ୆͞ഭ

྄̦͉̦ͦͥࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ਱໦ͅକ

஄̞̱̹̜̹̺̻ͬ͂ͅ਴̥̞ͣື́͏

̧̩̺̯̞৾̽̀ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ਏডഭ௡໐຦͈ੱ͈༞ਘ̳ͬͥાࣣ
͉ȂΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯̞ȃ
ະഐ൚̈́ഭၳͬঀဥ̳ͥ͂ഭ྄̞̹ͬ
̳͛͘ȃġ

ġ

ͺσηġ γͼȜσ͈̤਀වͦġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

ͺσηġ γͼȜσ͉δΟȜ͈஄৬͂൳̲ါ

ႀ࣐̞́ȂδΟȜ͂൳̲χΛ·ΆχΛ

·Α̦̫̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ͺσηġ γͼȜσͅχΛ·Α̦̫̳ͬ
ͥष͉ȂγͼȜσġ ΢ΛΠ͈ज࿂ͅχ
Λ·Αͬັ಍̵̯̞̠̈́͢ͅಕփ̱̀
̩̺̯̞ȃ΢ΛΠ̦ͥͭ́͠Ηͼμ̦
ٸͦȂএͩ͆ম࡬̷̦̤̦̾̈́ͥͦͅ
̜ͤܓࡏ̳́ȃ̹͘Ȃຈါոષͅ೿͛
ັ̫ͣͦ̀Ȃ΢ΛΠ͞δσΠ̦෫అ̱
̹ͤȂγͼȜσ̦అੱ̷̳̤̦̜ͥͦ
̳ͤ͘ȃġ

ġ

ġ

ġ

 

 

ĴĶĵġ

ĴĶĶġ

ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱশȂێ႖শͅຈါ͂̈́ͥġ

׋ഢ౶ে̞̾̀ͅ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

ġ

b

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞

 

ൃ̥͈̤࢜̽̀ͅ਀වͦ Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĶķ

 

௢࣐ஜത࠿͂੔๵Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĶĸ

 

ୟୱȂێ႖শ͈௢࣐ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĶĹ

 

௢࣐ಎ͈ത࠿͂ಕփ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵķı

 

௢࣐ࢃ͈৾ͤե̞Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴķIJ

 

ġ

 

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴĶķġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ൃ̥͈̤࢜̽̀ͅ਀වͦġ

ത࠿༹༷͉̈́̓Ȃ༆ॗ͈ȶιϋΞ΢ϋΑġ

ΦȜΠȷܱͅश̱̞̳͈̀́͘Ȃ४ચ̱

̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

ΨΛΞςȜġ

ܨأ̦ئ̦ͥ͂ΨΛΞςȜ͈଻ෝ̦೩ئ

̱΀ϋΐϋই൲͞΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ

Ȫ΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ȫͅ঑વͬ

̧̹̳̭̦̜̳͈͂ͤ́͘ȂסၾȂ๤ਹ

͈ږ෇̱ͬȂຈါͅ؊̲̀ס͈༞ݯ͞༞

ਰഩ̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

ġ

΀ϋΐϋġ ΂ͼσġ

ൃܢ͉΂ͼσ͈Ⴆا̦̱̩̳ࠣ̈́ͤ͘ȃ

ঐ೰ΈτȜΡ͈΀ϋΐϋġ ΂ͼσͬȂ்͛

ͅ࢐̱̩̺̯̞۟̀ȃġ

ġ

႖ݕକġ

႖ ݕ କ ͈ ൄ ࠫͬ ཡ ̪ ̹ ͛ ͅ· Ȝ ρ ϋ Π

Ȫະൄסȫ͈ෛഽ͈ږ෇ͬΠπΗ์คഝ

ͅջှ̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

;ͼϋΡġ ;΁ΛΏλȜסġ

;΁ΛΏλȜס͈ൄࠫͬཡ̪̹͛ͅȂ;

΁ΛΏλȜס͈ෛഽͬષ̬̩̺̯̞̀ȃġ

ێ႖౷ဥχͼΩȜġ ήτȜΡġ

ࣛୱܢͅঀဥ̳ͥێ႖౷ဥχͼΩȜġ ήτ

ȜΡ͉Ȃୱ̦ັ಍̳͈ͥͬཡ̪̹͛ͅ߄

௺໐໦ͬΌθ̤̤̜̳́̽̀ͤ͘ȃġ

ێ႖౷ဥχͼΩȜġ ήτȜΡ͉ȂΠπΗ์

คഝ́ڎ৬ঐ೰͈ήτȜΡ̮ͬࣔව̩̺

̯̞ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ࣞ௸௢࣐শ͉Ȃ೒ુ͈χͼΩȜġ ήτ
ȜΡͤ͢;ͼϋΡġ ΄ρΑ̦͏̧৾ͤ
̩̩̭̦̜̳̈́ͥ͂ͤ͘ͅȃ̷͈ાࣣ
͉௸ഽͬ၂̱͂̀௢࣐̱̩̺̯̞̀ȃġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴĶĸġ

௢࣐ஜത࠿͂੔๵ġ

௢࣐ஜത࠿͈षͅئܱ͈ത࠿࣐̩̽̀͜

̺̯̞ȃġ

ġ

௷͈ٝͤ̈́̓಍ຕġ

৬͈ئ̸͈̞ٝͤͬ̀Ȃ௷ٝͤ̈́̓ͅຕ

̦ٞັ಍̱̞̞̥̀̈́ږ෇̱̩̺̯̞̀ȃ

ັ಍̱̞̀ͥຕ͉ٞȂ໐຦ͬఅੱ̱̞̈́

̠͢ͅ਱໦ಕփ̱̀৾ͤੰ̞̩̺̯̞̀ȃ

βΘσ႒͞ΧϋΡσ͈൲̧̦׫ڲ̥̠̓

̥͜ږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

৬ఘ͈͒ୟୱġ

ؚआͅୟ̹̽͜ୱ͉Ȃ௢࣐̳ͥஜ৾ͤͅ

ੰ̞̩̺̯̞̀ȃ௢࣐শȂ΄ρΑ࿂ͅ၂

ئ̳ͥ͂ণٮ͈̯̹̬͂̈́ͤ͘ܓࡏ̳́ȃġ

Yಕփġ

2

ຕ̱̞ࠫ̀ͥ໐໦ͬྫၑ৾ͤͅੰ̩͂
ഭ௡̞̹̈́̓ͬ͛ͥાࣣ̦̜̳͈ͤ͘
́ಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

Ρͺ͈ൄࠫġ

Ρͺ̦ൄ̱̹ࠫાࣣ͉ྫၑͅٳ̫̠͂͢

̳ͥ͂Ρͺਔ͈ͤΌθ̦͉̦̹ͦͤȂ෫

అ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃ͆ͥ͘ൖ̥ͬ

̫̀ຕ̥̱̩̺̯̞ͬ͂̀ȃٳ̫̹̜͂

͉କ໦̩ͬ͢͏̧̩̺̯̞৾̽̀ȃະ਱

໦̳̹́͂͘ൄ̳̭̦̜̳ࠫͥ͂ͤ͘ȃġ

;ͼϋΡġ ΄ρΑ͈ൄࠫġ

ൄ̧̱̞͉ࠫ̀ͥ͂Ȃ͆ͥ͘ൖ̥̫ͬ̀

ຕ̥̱ͬ͂Ȃକ໦̩ͬ͢͏̧̩̺৾̽̀

̯̞ȃġ

Yಕփġ

2

ຕ̧̥̳͉ͬ͂͂͆ͥ͘ൖͬঀဥ̱Ȃ
෎ൖ͉̥̫̞̩̺̯̞̈́́ȃ;ͼϋΡġ
΄ρΑ̦ڬ̷̤̦̜̳ͦͥͦͤ͘ȃġ

2

έυϋΠġ ;ͼϋΡġ ΄ρᾼັ̞̹ຕ
ͬ৾ͤੰ̩̹͛ͅȂຕ̹̹̞ͬ̀ڬͣ
̞̩̺̯̞̈́́ȃέυϋΠġ ;ͼϋΡġ
΄ρΑ͈ඤ௰Ȫ৬ඤ௰ȫ̦ڬ̷̤ͦͥ
̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ġ

χͼΩȜ͈̈́̓ൄࠫġ

χͼΩȜȂΡͺġ ηρȜȂΡͺġ ΄ρΑ̈́

̦̓ൄ̹̽ͤȂୱ̦ࡥ̽̀͘൲̥̞̈́͂

̧͉Ȃ͆ͥ͘ൖ̥̫ͬ̀ຕ͞ୱ̥̱ͬ͂Ȃ

କ໦ͬ͏̧̩̺̯̞৾̽̀ȃġ

Yಕփġ

2

ൄ̱̹ࠫ͘͘Ȃ̹͉͘ୱ̦ࡥ̹̽͘͘
͘χͼΩȜȂΡͺġ ηρȜȂΡͺġ ΄ρ
Α̈́̓ͬྫၑͅै൲̵̯ͥ͂ȂχͼΩ
Ȝġ Όθͬఅੱ̱̹ͤȂκȜΗȜ̈́̓
̦࡬વ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

ġ

઺৬শ͈ಕփġ

ߤ̭͍̞̹ͤ̾ͅୱ͉Ȃ઺৬শ̩͢ͅ၂

̱̩̺̯̞͂̀ȃβΘσ႒ͬௌै̳ͥ͂

̧ͅڲ̹̽ͤȂ৒ඤ͈৔ܨ̦ఉ̩̈́ͤ΄

ρΑ̦ච̹̳̭̦̜̳̽ͤͥ͂ͤ͘ȃ͘

̹Ȃ઄࿂̦̈́̓ح৔ેఠ͂̈́ͤȂແ૙͈

ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃġ

 

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴĶĹġ

ୟୱȂێ႖শ͈௢࣐ġ

ୱൽȂൄࠫႹͬ௢̧͉ͥ͂Ηͼμġ ΙͿȜ

ϋ̹͉͘ൃဥΗͼμͬ௡಍̱̩̺̯̞̀ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ୟୱশ͉ȂΑάȜΡͬࢱ̢̱̩͛̀ͅ
̺̯̞ȃႹ࿂̦ൄ̱̞ࠫ̀ͥخෝ଻̦
̩ࣞȂఱ་ΑςΛί̱̳̩̈́ͤ͞Ȃএ
ͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ
̳́ȃġ
ΙͿȜϋ௡಍৬ȂൃဥΗͼμ௡಍৬Ȃ
̹͘ ĵŘŅ৬̜́̽̀͜૥ਹ̈́׋ഢ̱ͬ
̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

Ηͼμġ ΙͿȜϋ͈௡಍ġ

ஜႊߐ൲৬̳͈́́ȂΙͿȜϋ͉ஜ ij ႊ

ͅ௡಍̱̳͘ȃːŘŅ৬͜ஜ ij ႊͅ௡಍

̱̳͘ȃġ

2

ΙͿȜϋ͉΍ͼΒࣣ̹̽ͅ໤ͬঀဥ̱

̩̺̯̞̀ȃġ

2

ΠπΗ੗ୃ຦͈ΙͿȜϋ͈̮ঀဥ̤ͬ

̳̳̱̳͛͘ȃġ

ΠπΗ੗ୃ຦ոٸ͈ΙͿȜϋ͈ಎ͉ͅȂ

ঀဥ̳ͥ͂৬ఘͅ൚̹ͤȂ௢࣐͈̯͘

̷̹̬̤̦̜͈̜͂̈́ͥͦͥͤ͘͜͜

̳ȃમ̱̩͉ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩

̺̯̞ȃġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴĶĺġ

Yಕփġ

2

Ηͼμġ ΙͿȜϋ͉৬͈Ηͼμ͈΍ͼ
Βࣣ̹̽ͅȂΠπΗ੗ୃ຦̹͉͘ঐ೰
΍ͼΒ͈໤ͬঀဥ̱̩̺̯̞̀ȃ΍ͼ
Β͈ࣣ̞ͩ̈́ΙͿȜϋͬঀဥ̳ͥ͂Ȃ
ήτȜ΅෻ۯ͞৬ఘͬ෫అ̱Ȃܓࡏ́
̳ȃġ

2

Ηͼμġ ΙͿȜϋ͈৾ͤັ̫͉ڎΗͼ
μġ ΙͿȜϋັ௺͈৾ե୰ྶ੥̱̹ͅ
̦࣐̩̺̯̞̽̀̽̀ȃġ

2

Ηͼμġ ΙͿȜϋ௡಍শ͉ ĴıŬŮİũոષ
́௢࣐̱̞̩̺̯̞̈́́ȃΗͼμġ Ι
ͿȜϋ̥̥ͥͅ໅౜̦ఱ̧̩̈́ͤȂΙ
ͿȜϋ̦୨̳̩̳ͦ̈́ͤ͘͞ȃġ

2

৾ͤັ̫ैު͉ୱષ̯̫̈́̓ͬ࢐೒͈
̯̹̬̞̈́ͣ̈́͘ͅհ஠́໹ͣ̈́ાਫ਼
࣐̩̺̯̞́̽̀ȃຈ̴ಛ৬ήτȜ΅
̥̫ͬȂ๱ુത྽൘ͬത྽̵̯Ȃ૽͞
ك໤͉̱ࣛͧȂ೪গນাโ͜ঀဥ̱̀
̩̺̯̞ȃġ

2

ैު̧̳͉ͬͥ͂Ȃ৬ఘ౤໐̫̈́̓́
̦̱̞̠ͬ̈́͢ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ŗŔńħŕœń௡಍৬͉ȂΙͿȜϋ௡಍শ
ŗŔń̦ୃږͅै൲̱̞̈́ાࣣ̦̜ͤ͘
̳ȃġ

2

Ηͼμġ ΙͿȜϋͬ௡಍̳ͥ͂γͼȜ
σġ ΅λΛί͞ͺσηġ γͼȜσͅੱ̦
ັ̷̩̤̦̜̳ͦͤ͘ȃγͼȜσġ ΅
λΛί௡಍৬͉γͼȜσġ ΅λΛίͬ
৾ͤٸ̱̹ેఠ́ȂΗͼμġ ΙͿȜϋ
ͬ௡಍̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

ൃဥΗͼμ͈௡಍ġ

Y࠙࣬ġ

2

ൃဥΗͼμ͉ຈ̴ດ੔Ηͼμ͂൳̲ঐ
೰΍ͼΒ͈Ηͼμͬঀဥ̱̩̺̯̀
̞ȃঐ೰΍ͼΒոٸ͈Ηͼμͬঀဥ̳
ͥ͂հ஠଻ͬఅ̞̈́ఱ་ܓࡏ̳́ȃġ

2

Ηͼμ͉ ĵ ႊ͂͜ঐ೰΍ͼΒ́Ȃ൳֚
΍ͼΒȂ൳֚ιȜ΃ȜȂ൳֚ྐྵ໻̤͢
͍൳֚ΠτΛΡġ ΩΗȜϋȪࢾ࿅အȫ
͈໤ͬ௡಍̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

Ηͼμ͈ߗܨգͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ
ȪΗͼμ͈ߗܨգ͉׋ഢ୘௰Ρͺٳ࢛
໐ܱͅश̱̞̳̀͘ȫġ

2

౷༷ͤ͢ͅૄ႕͈֑̞̦̜̳͈ͤ͘
́Ȃ̷͈౷ߊ͈ૄ႕̱̹̦̩̺̽̀ͅ
̯̞ȃġ

 

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

Ĵķıġ

௢࣐ಎ͈ത࠿͂ಕփġ

ήτȜ΅͈ൄࠫġ

ୟୱȂێ႖শ͉́ήτȜ΅௡౾ͅັ಍̱

̹କ̦ൄ̱ࠫȂήτȜ΅̧͈̦࢘՛̩̈́

̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃ̧̦࢘՛̞ાࣣ͉Ȃ

ਔս͈հ஠ͅ਱໦ಕփ̧̱̦̀࢘ٝ໘̳

ͥ́͘ȂତٝήτȜ΅ġ βΘσͬࠚ̩൩ͭ

́ήτȜ΅̦ୃુͅ൱̩̭͂ͬږ෇̱̀

̩̺̯̞ȃġ

Yಕփġ

2

ྔ֚ȂήτȜ΅̧͈̦࢘ٝ໘̱̞̈́͂
̧͉Ȃ̹̺̻ͅΠπΗ์คഝ́ത࠿ͬ
਋̫̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

ୱൽȂൄࠫႹ͈ಕփġ

Yಕփġ

2

ୱൽ͞ൄࠫႹ͉́Ȃݢح௸Ȃݢࡘ௸Ȃ
ݢήτȜ΅ȂݢΧϋΡσ̯̫̩̺ͬ̀
̯̞ȃ৬ၰ̦এͩ͆൲̧̱ͬ̀ম࡬ͅ
̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

௢࣐ಎ͈ୱ͈ັ಍ġ

ୱൽ௢࣐শȂΗͼμġ Χ;Αၔ௰ͅັ಍̱

̹ୱ̦ຕ̱ࠫȂষల̹̞ͅୟ̱̀ΧϋΡ

σ̧͈̦ͦ՛̩̭̦̜̳̈́ͥ͂ͤ͘ȃ͂

̧̧̓։ુ͈̞̭̈́͂ͬږ෇̱̩̺̯̀

̞ȃρϋί႒͉̈́̓Ȃ௢࣐ಎͅୱ͈̹͛

ͅճ̩̭̦̜͈̈́ͥ͂ͥ́Ȃ̧̧͂̓։

ુ͈̞̭̈́͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

Ωϋ·শ͈చ؊ġ

Ηͼμġ Ωϋ·؊ݢਘၑΓΛΠ́؊ݢਘၑ

̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

ĩΗͼμġ Ωϋ·؊ݢਘၑΓΛΠġ

ɨġ ijĺĵġ βȜΐĪġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴķIJġ

௢࣐ࢃ͈৾ͤե̞ġ

ಛ৬༹༷ġ

ؚٸͅಛ৬̧̳͉ͥ͂Ȃ৬͈ஜ໐ͬ໓ئ

͞඾͈൚̹༷̫ͥ࢜࢜̀ͅগ̩̺̯͛̀

̞ȃġ

΀ϋΐϋ̦႖̢̨̳ͥ͂Ȃই൲̱̩̩ͅ

̭̦̜̳̈́ͥ͂ͤ͘ȃġ

̹͘ȂχͼΩȜġ ͺȜθ͉̭̱̩̺̯ܳ̀

̞ȃێ̯́χͼΩȜ̦΄ρᾼൄ̞ͤ̾

̹ͤȂୱ͈ਹ͙́χͼΩȜġ ͺȜθ̦་ࠁ

̱̹ͤȂήτȜΡ໐ȪΌθ͈໐໦ȫ̦Ȃ

΄ρᾼൄ̱̹̳̭̦̜̳ࠫͤͥ͂ͤ͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ୱ̦ୟ̹̽͜ાਫ਼ࣛ͞ୱশͅಛ৬̳ͥ
̧͉͂Ȃ΀ϋΐϋ̥̫̹̱ͬ̈́͘͘ͅ
̞̩̺̯̞́ȃ΀ϋΐϋ̥̫̹ͬેఠ
́৬͈ਔͤͅୱ̦ୟͥ͂͜Ȃෳܨ΄Α
̦৬ඤͅ૟ව̱Ȃਹఱ̈́࠲ࢫવٺ̤ͅ
̥͐͢Ȃड՛͈ાࣣঘཌ̦̤̾̈́ͥͅ
̷̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

έυϋΠġ χͼΩȜġ ͺȜθ̭̳ͬܳ͂
̧͉Ȃຈ̴׋ഢ୘௰͈χͼΩȜġ ͺȜ
θ̥̭̱̩̺̯̞ͣܳ̀ȃ̹͘Ȃ͂͜
ͅ࿗̧̳͉͂੩਀୘௰͈χͼΩȜġ ͺ
Ȝθ̥ͣ࿗̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ێ႖শ͉ಛ৬ήτȜ΅̥̫ͬͥ͂ήτ
Ȝ΅௡౾̦ൄ̱ࠫ̀ಛ৬ήτȜ΅̦ٜ
ੰ̷̧̩̤̦̜̳́̈́̈́ͥͦͤ͘ȃġ
ಛ৬ήτȜ΅̴̥̫ͬͅΏέΠġ τΨ
Ȝͬ*τϋΐͅවͦ̀Ȃႊগ͛

ī

̱ͬ̀

̩̺̯̞ȃġ

ġ

 

ī

ġ ႊগ͉͛ȂΠπΗ์คഝ́ࣔව̧̳́͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ࡌئ͞ਏ࿐͈ئ͈́ಛ৬͉̯̫̩̺̀
̯̞ȃ၂ୱ́৬ఘͬఅੱ̷̳̤̦ͥͦ
̜̳ͤ͘ȃġ

2

ࣛୱশͅಿশۼಛ৬̧̳͉ͥ͂Ȃάρ
Ȝġ ͺϋΞ΢ͬਓො̱̩̺̯̞̀ȃġ

ĩάρȜġ ͺϋΞ΢ɨġ ijĶĵġ βȜΐĪġ

ġ

 

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

Ĵķijġ

஄৬༹༷ġ

ൄࠫཡগस̞̹ͬ͘ൽႹͬ௢̧࣐̱̹͂

͉Ȃ்͛ͅئٝͤ͂௷ٝͤͬ஄৬̱̩̀

̺̯̞ȃ༶౾̳ͥ͂ແ૙͈ࡔ֦͂̈́ͤ͘

̳ȃ஄৬ࢃ͉ൄࠫཡগ͈̹͛କ໦̩ͬ͢

͏̧̩̺̯̞৾̽̀ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

Ρͺ͈΅Ȝொව࢛͞Ρͺਔ͈ͤΌθ໐
͈କ໦͉අ̩͢ͅ͏̧̩̺̯৾̽̀
̞ȃġ

ġ

ڒො༹༷ġ

ಿশۼঀؚ̞ͩ̈́́ٸͅ༶౾̱̤̩̀͂

̧͉Ȃഭ௡࿂͈༗ࢌ͂Ρͺਔ͈ͤൄࠫͬ

ཡ̪̹͛ͅȂδΟȜġ ΃ΨȜͬঀဥ̱̩̀

̺̯̞ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

΀ϋΐϋ͈႖̢̨̳ͬཡ̪̹͛ͅ࿉ື
̤̤̹́̽ͤȂέυϋΠġ Έςσͅ౲
δȜσ͞Ȃ૧໳ঞͬޖ͙ࣺ̞̩̈́́͘
̺̯̞ȃ̭̦ͦ͂́͜ී̢੄̳ܓࡏ̦
̜̳ͤ͘ȃġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ୟୱȂێ႖শ͈৾ͤե̞ġ

ĴķĴġ

ġ

ġ

 

 

Ĵķĵġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  21  22  23  24   ..