Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 21

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  19  20  21  22   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 21

 

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴIJĸġ৬໙൘ġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

ΕΉΛΠ̱ͬٝ̀৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ġ

ijįġ

ΕΉΛΠ̥ͣഩݩ̧ͬ֨า̧̳͘ȃġ

ġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

ݙ͈਀ਜ਼࣐̞̳́͘ȃġஜ࿂༷࢜ঐা൘ġ ࠳ġ ๱ુത྽൘ġ

৬ၰֲ௰ġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

ΕΉΛΠ̱ͬٝ̀৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ġ

ijįġ

ΕΉΛΠ̥ͣഩݩ̧ͬ֨า̧̳͘ȃġ

ġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

ݙ͈਀ਜ਼࣐̞̳́͘ȃġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴIJĹġ

৬ၰऒ௰ġ

৬ၰऒ௰͈ஜ࿂༷࢜ঐা൘ġ ࠳ġ ๱ુത྽

൘͉΀ϋΐϋġ σȜθ̥ͣ࢐̧̞̹۟́̈́

͛ȂέͿϋΘȜġ ρͼ΢Ȝ̩ͬ͛̽̀࢐۟

̱̩̺̯̞̀ȃġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

ΧϋΡσֲͬͅȂ̞̞̱̽͋́ٝ͘

̳͘ȃġ

ijįġ

·ςΛίȪĵ ࡢȫͬ৾ͤٸ̱ȂΨϋ

ΩȜ͂έͿϋΘȜġ ρͼ΢Ȝ͈ۼͅ਀

̦ව̩̞ͥͣέͿϋΘȜġ ρͼ΢Ȝͬ

̩̳͛ͤ͘ȃġ

クリップ

フェンダー  ライナー

クリップ

ġ

Ĵįġ

ΕΉΛΠ̱ͬٝ̀৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ġ

ĵįġ

ΕΉΛΠ̥ͣഩݩ̧ͬ֨า̧̳͘ȃġ

ġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

ݙ͈਀ਜ਼࣐̞̳́͘ȃġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴIJĺġςμġ ΋ϋΫΥȜΏοϋġ ρϋίġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

ΨΛ·ġ Ρͺͬٳ̫̳͘ȃġ

ijįġ

δσΠȪij ུȫͬ৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

Ĵįġ

৬ၰࢃ༷ͅρϋίུఘ̞ͬ֨̀Ȃ৬

ၰ̥ͣρϋίུఘͬ৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ボルト

クリップ

ġ

ĵįġ

࢐̳۟ͥഩݩ͈ΕΉΛΠ̱ͬٝ̀৾

ͤٸ̱̳͘ȃġ

後面方向指示灯 
兼 非常点滅灯

後退灯

ġ

Ķįġ

ഩݩͬ৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ࢃప൘ġ

ΕΉΛΠ̥ͣഩݩ̧ͬ֨า̧̳͘ȃġ

ġ

ࢃ࿂༷࢜ঐা൘ġ ࠳ġ ๱ુത྽൘ġ

ഩݩͬ؋̱̦̱̈́ͣٝ̀ȂΕΉΛΠ̥ͣ

า̧̳৾ͤ͘ȃġ

ġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

Ĵijıġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

ݙ͈਀ਜ਼࣐̞̳́͘ȃġ

Yಕփġ

2

ρϋίུఘͬ৾ͤັ̧̫͉ͥ͂Ȃຈ̴
෻஌ͬ·ρϋί৾ͤͅັ̫̩̺̯̀
̞ȃġ
·ρϋί৾ͤͅັ̫̞̞̀̈́͂෻஌̦
৬ఘͅޖ͙ࣺͦ͘Ȃఅੱ̷̳̤̦ͥͦ
̜̳ͤ͘ȃġ

クランプ

ġ๔࣢൘ġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

τϋΒͬ࿦֣͈༷࢜ͅΑρͼΡ̵̯

̀৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ġ

ijįġ

ഩݩ̧ͬ֨า̧̳͘ȃġ

ġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴijIJġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

IJįġ

ഩݩͬ৾ͤັ̫̳͘ȃġ

ijįġ

τϋΒ͈ඏܳ໐ͬρϋίུఘ͈ࢾͅ

ව̳ͦ͘ȃġ

突起部

ġ

Ĵįġ

τϋΒͬ࿦֣͈༷࢜ͅ؋̱̀৾ͤັ

̫Ȃږ৘ͅࡥ೰̯̹̭ͦ͂ͬږ෇̱

̳͘ȃġ

ġσȜθġ ρϋίġ

L

৾ͤٸ̱਀ਜ਼ġ

IJįġ

AΡρͼΨȜͬओ̱ࣺͭ́Ȃ΃ΨȜ

ͬ৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

布など

⊖ドライバーなど

ġ

ijįġ

ഩݩͬ৾ͤٸ̱̳͘ȃġ

ġ

L

৾ͤັ̫਀ਜ਼ġ

ݙ͈਀ਜ਼࣐̞̳́͘ȃġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

Ĵijijġ

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̦ġ

ঀဥ̧̧̞́̈́͂ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

ഩ౻͈ક࿍̈́̓ͤ͢ͅȂഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ

̦ঀဥ̧̞́̈́ાࣣ͉Ȃιͼϋġ ΅ȜȂ͘

̹͉ഩঊ΃ȜΡġ ΅ȜȪ΀ζȜΐͿϋΏȜġ

΅Ȝȫͬঀဥ̱̀Ρͺ͈ঔ્Ȃ્ٜȂ̤

͍͢΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙ͈ௌै࣐̠̭ͬ͂

̧̦̳́͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ഩ౻͈ક࿍̈́̓ͤ͢ͅȂഩঊ΃ȜΡġ
΅Ȝ̦ঀဥ̧̞́̈́ાࣣ́͜Ȃอ૞ܥ
͉ഩ෨ͬอ૞̱̞̳͈̀́͘Ȃ૒ࣺ͙
߿૤௫βȜΑġ ιȜ΃ȜȂ૒ࣺ͙߿ၰ
૤৒͔ȜΏϋΈġ ΩσΑġ ΐͿΥτȜΗ
̤͍͢૒ࣺ͙߿ੰळ൲ܕͬঀဥ̯ͦ̀
̞༷͉ͥȂ৬৒ٸอ૞ܥȆ৬৒ඤอ૞
ܥ̥ͣ࿩ ijij ԡոඤͅ߃ັ̥̞̠̈́͢
̱̩̺̯̞̀ͅȃġ

Ȫอ૞ܥɨġ IJIJķġ βȜΐȫġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

̭̭́୰ྶ̱̞̀ͥ΀ϋΐϋ͈̥̫̥
̹͉֚শഎ̈́ੜ౾̳́ȃഩ౻̦୨̹ͦ
̧͉͂Ȃ̹̺̻ͅഩ౻͈࢐̤̳̳۟ͬ
̱̳͛͘ȃġ

Ȫ΅Ȝ͈ഩ౻࢐۟ɨġ Ĵĵķġ βȜΐȫġ

΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΅Ȝġ

͈৾ͤ੄̱̥̹ġ

L

৾ͤ੄̱̥̹ġ

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ͈Φήͬ࿦֣͈༷࢜ͅΑ

ρͼΡ̵̯̹͘͘Ȃഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̥ͣȂ

΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΅Ȝ͈έΛ·໐̞ͬ֨

̀৾ͤ੄̱̳͘ȃġ

ノブ

フック

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ঀဥࢃ͉Ȃ΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΅Ȝͬ
ຈ̴ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝͅڒො̱̤̞̀
̩̺̯̞̀ȃġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴijĴġ

Ρͺ͈ঔ્Ȃ્ٜġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

]ͺΡΨͼΑġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ̦ΓΛΠ̯̞ͦ̀ͥાࣣġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝոٸ́Ρͺ્ٜ̱ͬ
̀Ρͺͬٳ̫ͥ͂ȂΓ΅νςΞͻġ ͺ
ρȜθ͈࠙༭̦ै൲̱̳͘ȃġ
࠙༭̦ै൲̱̹ાࣣ͉Ȃ̹̺̻ͅষࣜ
ȶ΀ϋΐϋ͈̥̫̥̹ȷ͈਀ਜ਼ IJȡĴ
̱̹̦̽̀ͅȂ΅Ȝͬ෇ে̵̯̩̺̀
̯̞ȃ࠙༭̦೪গ̱̳͘ȃġ

ȪΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθġ

ɨġ IJijĺġ βȜΐȫġ

Ȫ΀ϋΐϋ͈̥̫̥̹ɨġ Ĵijĵġ βȜΐȫġ

ġ

L

ௌै༹༷ġ

΅Ȝͬږ৘ͅओ̱ࣺ̥̱̳ͭ́ͣٝ͘ȃ

΅Ȝͬ৬ၰஜ௰̳ٝ͂ͅঔ્̯ͦȂࢃͧ

௰્̳ٜ̯̳ٝ͂ͦ͘ͅȃġ

ιͼϋġ ΅Ȝġ

解錠

施錠

車両前側

ġ

΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΅Ȝġ

解錠

施錠

車両前側

ġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

Ĵijĵġ

΀ϋΐϋ͈̥̫̥̹ġ

L

ௌै༹༷ġ

IJįġ

ΏέΠġ τΨȜ̦*τϋΐ̜͈ͥͬͅ

ږ෇̱ȂήτȜ΅ġ βΘσ̱̥ͬ̽ͤ

͂൩͙̳͘ȃġ

ijįġ

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩̺ͭ͘͘Ȃ΅Ȝ

ͬ଎͈̠͢ͅίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗ

ȜΠġ ΑͼΛΙͅ୪૘̵̯̳͘ȃġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ͉Ȃၔ࿂͈ΠπΗġ ζ

Ȝ·ັ߃ͬ΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͅ୪૘

̵̯̳͘ȃġ

Ĵįġ

΅Ȝ̦෇ে̯ͦ̀ȂȶάȜȷ̞̠͂

ήΎȜإ̦ྺͤȂΑͼΛΙ͈ै൲ນ

া൘̦ႂ૗ͅത൘̱̳͘ȃġ

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝġ

電子カード キー

スイッチ

ġ

ιͼϋġ ΅Ȝġ

スイッチ

メイン キー

ġ

ĵįġ

΅Ȝ͈෇েࢃȂ࿩ ĵ ຟոඤͅΑͼΛ

Ιͬ؋̳͂Ȃ΀ϋΐϋ̦ই൲̱̳͘ȃġ

ġ

L

΀ϋΐϋ͈೪গ༹༷ġ

೒ુ͈΀ϋΐϋ೪গ༹༷͂൳အͅȂΏέ

Πġ τΨȜͬ*τϋΐͅවͦ̀ΑͼΛΙͬ

؋̱̳͘ȃġ

Ȫ΀ϋΐϋ͈೪গɨġ ijııġ βȜΐȫġ

ġ

L

ഩ࡙͈୨ͤఢ̢༹༷ġ

ȶ΀ϋΐϋ͈̥̫̥̹ȷ͈਀ਜ਼ ĵ ́Ȃή

τȜ΅ġ βΘσ̥ͣ௷ͬၗ̱̀΀ϋΐϋġ

ΑͼΛΙͬ؋̱̳͘ȃġ

ΑͼΛΙͬ؋̳̮͂ͅġ

ȶŐŇŇłńńŐŏŐŇŇȷ͈ਜ਼ͅഩ࡙̦

୨ͤఢ̳ͩͤ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ئܱ͈ેఠ̈́ͥ͂ͅȂΑͼΛΙͬ؋̱
̀͜΀ϋΐϋ͈ই൲Ȫഩ࡙͈୨ͤఢ
̢ȫ̵̧͉́ͭ͘ȃ̠֚͜ഽ͉̲̥͛
ͣͤ͞ೄ̱̩̺̯̞̀ȃġ3

΅Ȝ͈෇েࢃȂ࿩ ĵ ຟոષࠐً̱̹ġ3

ഩ࡙ͬȨŐŇŇȩ̱̹ͅġ

2

਀ਜ਼೒ͤͅௌै̱ͬ̀͜΀ϋΐϋ̦ই
൲̧̧̞͉́̈́͂ȂΠπΗ์คഝ̮ͅ
௖౴̩̺̯̞ȃġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴijĶġ

]ͺΡΨͼΑġ

ΧϋΡσġ υΛ·ٜͬੰ̳͉ͥͅġ

2

΀ϋΐϋ͈ই൲ௌै̧̱̹ͬ͂ͅȂΑ
ͼΛΙ͈ै൲ນা൘̦ႂ૗ͅത྽̱̹
̧͉͂ȂΧϋΡσġ υΛ·̦ٜੰ̯ͦ
̞̞̹̀̈́͛Ȃ΀ϋΐϋ͈ই൲̧̦́
̵ͭ͘ȃġ
̞̹̽ͭഩ࡙ͬȨŐŇŇȩ̱̀ͅȂΧϋ
Ρσͬऒֲͅ൲̥̱̦̈́ͣȂ̠֚͜ഽ
΀ϋΐϋ͈ই൲ௌै̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

ιͼϋġ ΅Ȝ́΀ϋΐϋ͈ΑͼΛΙௌै࣐̠ͬ

ાࣣġ

2

ئܱ͈̠̈́͢ેఠ͉́Ȃ৬ၰ̦΅Ȝ̥
͈ͣ૞࣢ͬୃږͅ਋૞̴̧́Ȃ΀ϋΐ
ϋ͈ΑͼΛΙௌै̧̦̞́̈́ાࣣ̦̜
̳ͤ͘ȃġ3

΅Ȝġ ΈςΛίͅ߄௺ୋ͈ςϋΈ͈ͬ
̵̧̹͈͂͘͘ġ

ġ3

΅Ȝġ ΈςΛί͕̥͈ͅ΅Ȝ͈߄௺໐
̦୪̧̱̞̀ͥ͂ġ

ġ3

΅Ȝġ ΈςΛίͅ߄௺ୋ͈໤̦୪̱̀
̧̞ͥ͂ġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ3

ιͼϋġ ΅Ȝ̦͕̥͈৬ၰ͈ͼκΫρ
ͼΎȜܥෝဥ΅ȜȪ૞࣢อ૞ܥඤ௬͈
໤ȫ͂߃̧̞͂ġ

ġ3

ιͼϋġ ΅Ȝ̦͕̥͈৬ၰ͈ͼκΫρ
ͼΎȜܥෝဥ΅ȜȪ૞࣢อ૞ܥඤ௬͈
໤ȫ͂ਹ̧̞̈́̽̀ͥ͂ġ

ġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

Ĵijķġ

΅Ȝͬ໾̧̲ࣺ̹͛͂ġ

΅Ȝͬ໾̧̲ࣺ̹͉͛͂ȂŋłŇ̈́̓ͬࡤ

̩̺̯̞ͭ́ȃġ

༆ॗ͈ȶιϋΞ΢ϋΑġ ΦȜΠȷےྎ͈

ŋłŇυȜΡġ ΍ȜΫΑ͈̮մඤͬ४ચ̱̀

̩̺̯̞ȃġ

ġ

L

΅Ȝ̩̱̹ͬ̈́ાࣣġ

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜ௡಍৬ġ

΅Ȝġ ΢ϋΨȜͬडܙ͈ͤΠπΗ์คഝͅ

̮Ⴒ၁̩̺̯̞ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

΅Ȝ͈໾̲ࣺ͙̞̹́ࣾͣ̈́͛ͅئܱ
͈ਠ۝ͬ૤̦̫̩̺̯̞̀ȃġ3

඾̥ࣼͣ΅Ȝͬঀ̽̀υΛ·̱̩̺̀
̯̞ȃġ3

ΨΛΈ̈́̓ͅΑβͺġ ΅Ȝͬව̤ͦ̀
̞̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

༗ۯ̱̞̹̀ιͼϋġ ΅ȜȪ̹͉͘ഩঊ΃

ȜΡġ ΅Ȝȫ͂΅Ȝġ ΢ϋΨȜġ ίτȜΠͬ

डܙ͈ͤΠπΗ์คഝ̤ͅ঵̻̩̺̯̞ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝঀဥশ͉අͅ΅Ȝͬ
໾̲ࣺ̳̩̳͛̈́ͤ͘͞ȃΡͺͬঔ્
̳ͥष͉Ȃຈ̴ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝͬࠈ
ఝ̱̞̭̀ͥ͂ͬږ෇̳̥ͥȂ΅Ȝτ
Αௌै́ঔ્࣐̩̺̯̞ͬ̽̀ȃġ

৬ၰͬ޽ݢ೪গ̳͉ͥͅġ

ྔ֚Ȃ৬̦গ̧̩̹͈ͣ̈́̈́̽͂͘๱ુ

শ͈͙Ȃئܱ͈਀ਜ਼́৬ၰͬ೪গ̵̯̀

̩̺̯̞ȃġ

ġ޽ݢ೪গ༹༷ġ

IJįġ

ήτȜ΅ġ βΘσͬၰ௷̱̥́̽ͤ͂

൩͙௽̫̳͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσͬ߫ͤ༐̱൩̞̈́͘
̩̺̯̞́ȃ೒ુͤ͢ޑ̞ႁ̦ຈါ͂
̈́ͤȂଷ൲ݻၗ͜ಿ̩̳̈́ͤ͘ȃġ

ijįġ

ΏέΠġ τΨȜͬ)τϋΐͅව̳ͦ͘ȃġ

ġ

L

ΏέΠġ τΨȜ̦)τϋΐͅව̹̽ાࣣġ

Ĵįġ

ࡘ௸ࢃȂ৬ͬհ஠̈́ൽႹზͅ೪͛̀Ȃ

΀ϋΐϋͬ೪গ̱̳͘ȃġ

ġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

Ĵijĸġ

L

ΏέΠġ τΨȜ̦)τϋΐͅව̞ͣ̈́ાࣣġ

ĵįġ

ήτȜ΅ġ βΘσͬၰ௷́൩͙௽̫Ȃ

خෝ̈́ࡠͤࡘ௸̵̯̳͘ȃġ

Ķįġ

΀ϋΐϋͬ೪গ̱̳͘ȃġ

ίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗȜΠ௡಍৬ոٸġ

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͬȨłńńȩ͈պ౾̱ͅ

̀Ȃ΀ϋΐϋͬ೪গ̱̳͘ȃġ

ġ

ġ

ίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗȜΠ௡಍৬ġ

ΑͼΛΙͬ Ĵ ຟոષ؋̱௽̫̥ͥȂĴ ٝ

ոષႲ఑̱̀Ȃ΀ϋΐϋͬ೪গ̱̳͘ȃġ

3秒以上押す、または3連打する

ġ

ķįġ

৬ͬհ஠̈́ൽႹზͅ೪̳͛͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

௢࣐ಎ͚ͬ͞ͅං̴΀ϋΐϋͬ೪গ̳ͥġ

̧͉͂ġ

2

ήτȜ΅̧͈̦࢘՛̩̈́ͤΧϋΡσௌ
ै̦ਹ̩̹̈́ͥ͛Ȃ৬͈΋ϋΠυȜσ
̦̱̩̩̈́ͤͅܓࡏ̳́ȃ΀ϋΐϋͬ
೪গ̳ͥஜͅȂخෝ̈́ࡠͤࡘ௸̳ͥ͢
̠̱̩̺̯̞̀ͅȃġ

2

΅Ȝͬา̩͂ΧϋΡσ̦υΛ·̯ͦͥ
̹͛Ȃ΅Ȝ͉୲చͅา̥̞̩̺̯̈́́
̞ȃġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾ġ

ĴijĹġ

ম࡬̧̧̦̹ܳ͂ġ

࢐೒ম࡬̴̧̧̦̹͉̜ܳ͂ͩ̀ͅئܱ

͈ੜ౾̱̠ͬ৾ͤ͘͡ȃġ

L

ੜ౾༹͈༷ġ

IJįġ

̹̺̻ͅ৬ͬগ̳͛͘ȃ৬ͬൽ͈͉

̱ͅ೪৬̱Ȃಓ࿡࿚̴ͩ๱ુဥນা

โͬၛ͈̀ͥ̈́̓ຈါ̈́ੜ౾ͬ৾ͤ

̳͘ȃġ

ijįġ

໅ੱ৪ͬݣࢌ̱̳͘ȃ૽ྵݣ੩̦ల

̳֚́ȃ໅ੱ৪̦̜ͦ͊ݣݢ৬ͬࡤ

̺ͭͤȂडܙ͈ͤݣݢພ֭̈́̓͒׋

̱͐̈́̓̀ݣࢌ̱̳͘ȃġ

Ĵįġ

࠙ख़͒ম࡬͈༭̱̳࣬ͬ͘ȃडܙͤ

͈࠙ख़੤̹͉͘෩੄ਫ਼͒ম࡬ͬ༭࣬

̱̀࠙ख़͈ۗঐা̱̹̦̞̳͘ͅȃ

̭͈එ੄༹͉႓́݅ྩັ̫̞ͣͦ̀

̳͘ȃġ

ĵįġ

௖਀༷͈ږ෇͂ικ̱̳ͬ͘ȃঙྴȂ

ਯਫ਼Ȃഩდ๔࣢̈́̓ͬικ̧̱̤̀

̳͘ȃġ

Ķįġ

ࣔව̱̹์คٛ২͂༗ࡏٛ২͒Ⴒ၁

̱̳͘ȃġ

ġ

 

Ĵijĺġ

 

ĴĴıġ

ġ

ĴĴIJġ

ġ

৬͈̤਀වͦġ

৬͈ା๵Ȃ̤਀ව༹͈༷̞ͦ̾̀ͅġ

୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

ġ

b

৬͈̤਀වͦ

 

΀ϋΐϋġ σȜθ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĴij

 

ક࿍຦͈༞ݯȂ࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĴĴ

 

Ηͼμ͈ത࠿ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĴķ

 

Ηͼμ͈࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĴĹ

 

χͼΩȜ͈࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵĵij

 

΀ͺ΋ϋ͈̤਀වͦ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵĵķ

 

΅Ȝ͈ഩ౻࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵĵķ

 

৒ඤ͈̤਀වͦ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴĶı

 

δΟȜȂഭ௡࿂͈̤਀වͦ Į Į Į Į Į Į Į ĴĶIJ

 

ġ

 

৬͈̤਀වͦġ

৬͈̤਀වͦġ

ĴĴijġ

৬͈̤਀වͦġ

৬ͬհ஠Ȃ١ഐ̮ͅঀဥ̞̹̺̩͉ͅȂ඾͈̤ࣼ਀ව̦ͦఱ୨̳́ȃത
࠿༹༷͉̈́̓Ȃ༆ॗ͈ȶιϋΞ΢ϋΑġ ΦȜΠȷܱͅश̱̞̳͈̀́͘Ȃ
४ચ̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

΀ϋΐϋġ σȜθġ

ΈτȜΡ͈֑̞Ȃಕ໲௡๵ܱ͜श̱̞̳̀͘ȃġ

オイル フィラ 
キャップ

バッテリー

ウインド 
ウォッシャー液
注入口

ブレーキ  フルード

リザーバー タンク

ラジエーター 

リザーバー タンク

ラジエーター 
キャップ

オイル レベル 
ゲージ

ġ

Yಕփġ

2

΀ϋΐϋġ σȜθਔ༏ͅ૽̧̦̞͉ͥ͂ȂίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗȜΠ͈ௌै̱̞ͬ̈́
̩̺̯̞́ȃ΀ϋΐϋ̦ই൲̳ͥ͂Ȃ̷̫̦̳̤̦̜̳ͬͥͦͤ͘ȃġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  19  20  21  22   ..