Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 10

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  8  9  10  11   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 10

 

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵIJġ

Yಕփġ

2

ঐ ೰ ී ၳ ͉ ྫ ؀ τ Ά ν ρ Ȝ ġ ΄ Ε ς
ϋȂ̹͉͘ྫ؀ίτηͺθġ ΄Εςϋ
̳́ȃġ3

ݯ࿳শͅȂঐ೰̯̞ͦ̀ͥීၳ̜́ͥ
̭͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ3

ঐ೰ոٸ͈ීၳȪல՛̈́΄ΕςϋȂͺ
σ΋ȜσࠏීၳȂࠚ࿳Ȃ൘࿳̈́̓ȫͬ
ঀဥ̳ͥ͂Ȃ΀ϋΐϋ͈ই൲଻̦՛̩
̹̈́̽ͤȂΦΛ΅ϋΈ͞੄ႁ͈೩ئ̈́
̦̓อ୆̳ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̹͘Ȃ
̷͈͘͘၌ဥ̱̞̀ͥ͂Ȃ΀ϋΐϋ͞
ීၳࠏ໐຦ͬఅੱ̷̳̤̦̜ͥͦͤ͘
̳ȃġ

2

ݯ࿳ಎͅීၳ̦̭͖̹ͦાࣣ͉̹̺̻
ͅݯ࿳ͬগ͛Ȃ̭͖̹ͦීၳͬື̧ͦ
̈́̓́͏̧̩̺̯̞৾̽̀ȃġ

2

̭͖̹ͦීၳ̦৬͈ഭ௡࿂ͅັ಍̱̹
ાࣣ͉କ஄̞̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃັ಍
̱̹́͘͘༶౾̳ͥ͂Ȃഭ௡࿂̦Ⴆا
̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

ġ

ένȜ΀σġ ςΛΡ͈ٳ໾ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ιȜΗȜඤͅένȜ΀σġ ςΛΡ͈৬
ၰ৾ͤັ̫༷࢜ͬা̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

L

ٳ̧̫ͥ͂ġ

ಛ৬ήτȜ΅ġ τΨȜئ௰̜ͥͅ΂Ȝί΢

ȜͬȂ࿦̧֣͈༷࢜֨ͅષ̬̳͘ȃġ

オープナー

ġ

L

໾̧͛ͥ͂ġ

ςΛΡͬ؋̱̀໾̳͛͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵijġ

ένȜ΀σġ ΅λΛί͈ٳ໾ġ

L

ٳ̧̫ͥ͂ġ

ऒ̱ٝ̀ͅٳ̫̳͘ȃġ

ġ

L

ݯ࿳̧̳ͥ͂ġ

ٸ̱̹ένȜ΀σġ ΅λΛίͬένȜ΀σġ

ςΛΡၔ௰̜ͥͅΧϋ΄Ȝ̥̫̤̩̀ͅ

̧̭̦̳͂́͘ȃġ

ハンガー

ġ

L

໾̧͛ͥ͂ġ

ȶ΃ΙΛȷ̞̠͂إ̦֚ഽ̳ͥ́͘Ȃֲ

̱ٝ̀ͅ໾̳͛͘ȃġ

ġ

ΩχȜġ ;ͼϋΡġ

ΑͼΛΙௌैͤ͢ͅ׋ഢ୘Ȃ੩਀୘Ȃࢃ

୘͈;ͼϋΡ͈ٳ໾̧̦̳́͘ȃġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͉ఱ་ޑ̞ႁ́ٳ໾
̱̳͈́͘Ȃٳ໾̧̳͉ͥ͂Ȃ͕̥͈
૽͈਀ȆუȆ൮Ȇਉ̈́̓ͬޖ̺ͭͤے
̧ࣺ̺̱̞̠ͭͤ̈́͢ಕփ̱̩̺̯̀
̞ȃਹఱ̈́ੱٺ̤̥͐͢ͅȂड՛͈ા
ࣣঘཌ̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ́
̳ȃġ

2

̤ঊ̯͘ͅΩχȜġ ;ͼϋΡ͈ௌैͬ
̵̯̞̩̺̯̞̈́́ȃٳ໾̧̳ͥ͂Ȃ
਀ȆუȆ൮Ȇਉ̈́̓ͬޖ̺ͭͤے̧ࣺ
̺̱ͭͤ̀Ȃਹఱ̈́ੱٺ̤̥͐͢ͅȂ
ड՛͈ાࣣঘཌ̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͅ
ͤܓࡏ̳́ȃġ
̤ঊ̯ͬ͘઺̵̧̞͉̀ͥ͂ȂΩχȜġ
;ͼϋΡŐŏĮŐŇŇΑͼΛΙͬȨŐŇŇȩͅ
̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵĴġ

Yಕփġ

2

׋ഢ୘ΑͼΛΙ͕̥͈͂ΑͼΛΙͬ൳
শͅݙ༷࢜͒൲̥̯̞̩̺̯̞̈́́ȃ
࡬વ͈ࡔ̷֦̤̦̜̳͂̈́ͥͦͤ͘ȃġ

2

;ͼϋΡͬۖ஠ͅٳ໾̱̹ેఠ́Αͼ
ΛΙͬ؋̱௽̫ͥ͂࡬વ͈ࡔ֦͂̈́ͤ
̳͈́͘Ȃௌैۖၭࢃ͉̳̪ͅ਀ͬၗ
̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͈ٳ໾͉͓̩̈́ͥ΀
ϋΐϋٝഢಎ࣐̩̺̯̞̽̀ͅȃ΀ϋ
ΐϋ೪গশ࣐̠͂ͅȂΨΛΞςȜ̜̦
͈ͤࡔ֦̳̈́ͤ͘ͅȃġ

2

΄ρΑ̦ൄ̞ͤ̾̀ࡥ಍̱̹̠̈́͢ે
ఠ́;ͼϋΡġ ΑͼΛΙ͈Ȩٳȩ̹͘
͉Ȩ໾ȩͬႲ௽ௌै̱̞̩̺̯̈́́
̞ȃ࡬વ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̳ͥ͂ͅȂ׋ഢ୘͂੩਀
୘͈;ͼϋΡġ ΑͼΛΙ͈ζȜ·̦ത
൘̱̳͘ȃġ

ΩχȜġ ;ͼϋΡġ κȜΗȜً͈෎༗ࢌܥෝͅ

̞̾̀ġ

2

ΩχȜġ ;ͼϋΡġ κȜΗȜ͉ͅȂً෎
༗ࢌܥෝͬඤ௬̱̞̳̀͘ȃΩχȜġ
;ͼϋΡġ κȜΗȜ͈໅ك̦ఱ̧̞ે
ఠ̦௽̧̞̹͉͂̈́̓Ȃً෎༗ࢌܥෝ
̦ै൲̱֚শഎͅΩχȜġ ;ͼϋΡ̦
೪গ̳̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃତ਱ຟࠐً
̳ͥ͂Ȃ೒ુ̤̓ͤঀဥ̧̠́ͥ͢ͅ
̳̈́ͤ͘ȃġ

׋ഢ୘Ρͺ௰ΑͼΛΙġ

ഩ࡙̦ȨŐŏȩ̧͈͂Ȃঀဥ̧̳́͘ȃġ

運転席ドア
ウインド スイッチ

(AUTO)

リヤ ドア 

ウインド スイッチ

助手席ドア
ウインド スイッチ

パワー ウインド
ON-OFFスイッチ

ġ׋ ഢ ୘ Ρ ͺ ġ ; ͼ ϋ Ρ ġ Α ͼ Λ Ι
ȪłŖŕŐȫġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙͬࠚ̩؋̱ئ̬̞̀ͥۼ;ͼϋ

Ρġ ΄ρΑ͉ٳ̧Ȃࠚ̧̩֨ષ̬̞̀ͥۼ

;ͼϋΡġ ΄ρΑ͉໾̳ͤ͘͘ȃġ

਀ͬၗ̳͂Ȃ̷͈պ౾́গ̳ͤ͘͘ȃġ

ȶ΃ΙΛȷ͂إ̦̳ͥ́͘؋̱ئ̬ͥȂ

̧̹͉֨͘ષ̬ͥ͂;ͼϋΡġ ΄ρΑ͉ু

൲എͅ஠ٳȂ஠໾̱̳͘ȃഷಎ́গ͛ͥ

̧͉͂Ȃࠚ̩ݙ༷࢜ͅΑͼΛΙͬௌै̱

̳͘ȃġ

ġ

L

ഩ࡙ȨŐŇŇȩࢃै൲ܥෝġ

ഩ࡙ͬȨŐŇŇȩ̹͉͘Ȩłńńȩ̱̹̜ͅ

͂́͜Ȃ࿩ ĵı ຟۼ͉׋ഢ୘;ͼϋΡġ ΄

ρΑͬٳ໾̧̳́͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵĵġ੩਀୘Ρͺġ ;ͼϋΡġ ΑͼΛΙġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙͬ؋̱ئ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ ΄

ρΑ͉ٳ̧Ȃ̧֨ષ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ

΄ρΑ͉໾̳ͤ͘͘ȃġ

਀ͬၗ̳͂Ȃ̷͈պ౾́গ̳ͤ͘͘ȃġ

ġςμġ Ρͺġ ;ͼϋΡġ ΑͼΛΙġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙͬ؋̱ئ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ ΄

ρΑ͉ٳ̧Ȃ̧֨ષ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ

΄ρΑ͉໾̳ͤ͘͘ȃġ

਀ͬၗ̳͂Ȃ̷͈պ౾́গ̳ͤ͘͘ȃġ

ġΩχȜġ ;ͼϋΡŐŏĮŐŇŇġ
ΑͼΛΙġ

L

ௌै༹༷ġ

Α ͼ Λ Ι ͈ ֲ௰ Ȫ ζ Ȝ · ͈ັ ̞ ̀ ̞ ͥ

༷ȫͬ؋̳͂ȨŐŇŇȩ̈́ͤͅȂ׋ഢ୘;

ͼϋΡġ ΄ρΑոٸ͉ௌै̧̩́̈́̈́ͤ͘

̳ȃġ

ΑͼΛΙ͈ऒ௰ȪζȜ·͈̞༷̈́ȫͬ؋

̳ٜ͂ੰ̯̳ͦ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ΑͼΛΙͬ؋̱̀ȨŐŇŇȩ̳ͥ͂ͅȂ
੩਀୘Ρͺ௰ΑͼΛΙ͈ζȜ·͜ક൘
̱̳͘ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵĶġ

੩਀୘Ρͺ௰ΑͼΛΙġ

ഩ࡙̦ȨŐŏȩ̧͈͂Ȃঀဥ̧̳́͘ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙͬ؋̱ئ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ ΄

ρΑ͉ٳ̧Ȃ̧֨ષ̬̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ

΄ρΑ͉໾̳ͤ͘͘ȃġ

਀ͬၗ̳͂Ȃ̷͈պ౾́গ̳ͤ͘͘ȃġ

ġ

ġ

ςμġ Ρͺ௰ΑͼΛΙġ

ഩ࡙̦ȨŐŏȩ̧͈͂Ȃঀဥ̧̳́͘ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙ͈ષ௰ͬ؋̱̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ

΄ρΑ͉໾ͤ͘ȂΑͼΛΙ͈ئ௰ͬ؋̱

̞̀ͥۼ;ͼϋΡġ ΄ρΑ͉ٳ̧̳͘ȃġ

਀ͬၗ̷̳͈͂պ౾́গ̳ͤ͘͘ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ࢃ୘ऒֲ͈Ρͺġ ;ͼϋΡ͉஠ٳ̈́ͅ
̵ͤͭ͘ȃġ

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵķġ

ޖ͙ࣺ͙ཡগܥࢹȪ׋ഢ୘ȫġ

׋ഢ୘;ͼϋΡġ ΄ρΑͬ໾̧͛ͥ͂ͅȂ

ௗი͂;ͼϋΡġ ΄ρΑ͈ۼͅ։໤͈ޖ͙

ࣺ͙ͬۜ౶̳ͥ͂Ȃ;ͼϋΡġ ΄ρΑ͈ષ

ઌͬ೪গ̱Ȃু൲എͅ;ͼϋΡġ ΄ρΑ̦

ئ̱̳ࣛ͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

අͅ઀̯̈́໤ͬޖ̧͙ࣺ̺ͭ͂Ȃޖ͙
ࣺ͙ཡগܥࢹ̦ै൲̱̞̭̦̜̈́͂ͤ
̳͘ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

۪ޏ͞௢࣐ૄ࠯ͤ͢ͅȂ։໤ͬޖ͙ࣺ
̧̺ͭ͂͂൳̲઩̦ࠢ;ͼϋΡġ ΄ρ
ᾼحͩͥ͂Ȃޖ͙ࣺ͙ཡগܥࢹ̦ै
൲̳̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃġ

׋ഢ୘Ρͺġ ;ͼϋΡġ ΄ρΑ̦ġ

஠໾̧̱̞͉̈́͂ġ

ޖ͙ࣺ͙ཡগܥࢹ̦։ુͅै൲̱̱̀͘

̞Ȃ;ͼϋΡġ ΄ρΑͬ஠໾̧̧̞́̈́͂

͉Ȃ׋ഢ୘Ρͺġ ;ͼϋΡġ ΑͼΛΊȂ

ئܱ͈ௌै࣐̩̺̯̞ͬ̽̀ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

IJįġ

৬ͬ೪গ̱Ȃഩ࡙ͬȨŐŏȩ̱̳͘ͅȃġ

ijįġ

׋ ഢ ୘ Ρ ͺ ġ ; ͼ ϋ Ρ ġ Α ͼ Λ Ι ͬ

ȶ΃ΙΛȷ͂إ̦̳ͥ́͘ષ̧֨ͅ

Ȫু൲஠໾պ౾ȫȂ̧֨௽̫̹͘͘

;ͼϋΡġ ΄ρΑͬ஠໾̱̳͘ͅȃġ

Ĵįġ

஠໾ࢃΑͼΛΙ̥ͣ਀ͬၗ̴̯Ȃ̯

ͣͅ࿩ ķ ຟۼΑͼΛΙͬષ̧֨ͅ௽

̫̳͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ௌैಎȂΑͼΛΙ̥ͣ਀ͬၗ̧̱̹͂
͉Ȃ̠֚͜ഽ͉̲̥͛ͣͤ͞ೄ̱̩̀
̺̯̞ȃġ

2

ષܱ͈ௌै࣐ͬ̽̀͜;ͼϋΡġ ΄ρ
Α̦஠໾̱̞̈́ાࣣ͉ȂΠπΗ์คഝ
́ത࠿ͬ਋̫̩̺̯̞̀ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵĸġ

੝ܢ୭೰ġ

ΨΛΞςȜ࢐۟͞ΪνȜΒ࢐۟̈́̓́Ȃ

ΨΛΞςȜ͈͂୪௽̦౯̧̹̹͉ͦ͂Ȃ

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͈੝ܢ୭೰̱̩̺̯ͬ̀

̞ȃġ

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͈੝ܢ୭೰̦̯̞ͦ̀̈́

̞͂Ȃئܱ͈ܥෝ͉ै൲̵̱ͭ͘ȃġ

2

׋ഢ୘;ͼϋΡġ ΄ρΑ͈ġ

ġ ġ ġ Ȇু൲ٳ໾ܥෝġ

ġ ġ ġ Ȇޖ͙ࣺ͙ཡগܥࢹġ

ġ ġ ġ Ȇഩ࡙ȨŐŇŇȩࢃै൲ܥෝġ

ġ

L

ௌै਀ਜ਼ġ

IJįġ

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̱̳͘ͅȃġ

ijįġ

׋ഢ୘Ρͺġ ;ͼϋΡġ ΑͼΛΙͬئ

ͅ؋̱௽̫Ȃ;ͼϋΡġ ΄ρΑͬ஠ٳ

̱̳͘ͅȃġ

Ĵįġ

׋ ഢ ୘ Ρ ͺ ġ ; ͼ ϋ Ρ ġ Α ͼ Λ Ι ͬ

ȶ΃ΙΛȷ͂إ̦̳ͥ́͘ષ̧֨ͅ

Ȫু൲஠໾պ౾ȫȂ̧֨௽̫̹͘͘

;ͼϋΡġ ΄ρΑͬ஠໾̱̳͘ͅȃġ

ĵįġ

஠໾ࢃΑͼΛΙ̥ͣ਀ͬၗ̴̯Ȃ̯

ͣͅ࿩ˎຟۼΑͼΛΙͬષ̧֨ͅ௽

̫̳͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĵĹġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

σȜθġ ηρȜġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ȂσȜθġ ηρȜ͈಺ା̱ͬ
̞̩̺̯̞̈́́ȃ׋ഢͬࢋͤএͩ͆ম
࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ̳́ȃġ

L

಺ା͈̱̥̹ġ

σȜθġ ηρȜ஠ఘͬ൲̥̱̀ڙഽͬ಺ା

̱̳͘ȃġ

ġ

Ρͺġ ηρȜġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ηρȜ͈ௌै࣐̠ͬष͉ȂΡͺ͂ηρ
Ȝ͈ۼͅ਀ͬޖ̞̠̈́͘͢ͅಕփ̱̀
̩̺̯̞ȃġ

2

ηρȜͬڒො̱̹͘͘௢࣐̱̞̩̈́́
̺̯̞ȃηρȜͥ͢ͅࢃ༷ږ෇̧̦́
̴ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ́
̳ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĵĺġ

਀൲৆Ȫޢ࿂خ൲Ηͼίȫġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

ηρȜ͈ڒොȂڙഽ಺ାͬ਀࣐̞̳́͘ȃġ

L

ڒො͈̱̥̹ġ

ηρȜ͉ࢃ༷ͅു̱̀ڒො̳̭̦ͥ͂́

̧̳͘ȃ௢̧࣐̳͉ͥ͂ຈ̴ࡓͅ࿗̱̀

̩̺̯̞ȃġ

ġ

L

಺ା͈̱̥̹ġ

ޢ࿂໐໦ͬ؋̱̀ڙഽͬ಺ା̱̳͘ȃġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ȂηρȜ͈಺ା̱̞̩ͬ̈́́
̺̯̞ȃ׋ഢͬࢋͤএͩ͆ম࡬̾̈́ͅ
̷̦̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

2

؄̹ͦ਀́಺ା̱̞̩̺̯̞̈́́ȃޢ
࿂ͅ࿳͞؄̦ͦັ̩͂࿡ۼ̈́̓ࢃ༷̥
͈ͣρͼΠ̦၄฽ৣ̱Ȃণ෇̦ࣾඳͅ
̱̈́ͥ̈́̓̀ఱ་ܓࡏ̳́ȃġ

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĶıġ

ഩ൲ڒො৆ġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

ηρȜ͈ڒොȂڙഽ಺ାͬΑͼΛΙ̹͘

͉Φή͈ௌै̧࣐̠̭̦̳́͂́͘ȃġ

ഩ࡙̦Ȩłńńȩ̹͉͘ȨŐŏȩ̧͈͂ͅঀ

ဥ̧̳́͘ȃġ

ġ

L

ڒො͈̱̥̹ġ

ηρȜڒොΑͼΛΙͬ؋̳͂ȂηρȜͬ

ڒො̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃ̠֚͜ഽ؋̳

͂ࡓͅ࿗̳ͤ͘ȃ௢̧࣐̳͉ͥ͂Ȃຈ̴

ࡓͅ࿗̱̩̺̯̞̀ȃġ

ミラー格納スイッチ

ġ

L

಺ା͈̱̥̹ġ

IJįġ

Φήͬ಺ା̳ͥ௰̱̳ͩ͘͘ͅȃġ

運転席側

助手席側

ノブ

ġ

ijįġ

Φήͬ൲̥̱̀ȂηρȜ͈ڙഽͬ಺

ା̱̳͘ȃġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ȂηρȜ͈಺ା̱̞̩ͬ̈́́
̺̯̞ȃ׋ഢͬࢋͤএͩ͆ম࡬̾̈́ͅ
̷̦̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

಺ା̧̳ͥ͂ոٸ͉Ȃ಺ାΦήͬಎၛ
Ȫಎ؇ȫ͈պ౾̵ࣣ̤̞̩̺ͩ̀̀ͅ
̯̞ȃġ

2

಺ାΦήͬಎၛȪಎ؇ȫ͈պ౾̳ͥͅ
͂ௌै̵̧̳̭̦ͥ͂́ͭ͘ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĶIJġ

΂ȜΠڒො৆Ρͺġ ηρȜġ

Ȫ΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθႲ൲ȫġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

Ρͺ͈ঔ્͂Ⴒ൲̱̀ȂηρȜ̦ڒො̯

̳ͦ͘ȃġ

2

ηρȜڒොΑͼΛΊηρȜͬڒො̱

̧̞̞̀̈́͂ͅঀဥ̧̳́͘ȃġ

L

ڒො͈̱̥̹ġ

έυϋΠġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡσȂ̹͘

͉ΨΛ·ġ Ρͺġ ͺ;ΗȜġ ΧϋΡσئ௰͈

ΑͼΛΙͬ؋̳̥Ȃഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ͈

ȨōŐńŌȩδΗϋͬ؋̱̀Ρͺͬঔ્̱͘

̳ȃġ

L

ࡓͅ࿗̧̳͉͂ġ

ഩ࡙ͬȨłńńȩ̹͉͘ȨŐŏȩ̱̳͘ͅȃġ

ġ

Yಕփġ

2

ηρȜͬࡓͅ࿗̧̳͉͂ȂΡͺġ ηρ
Ȝਔ༏ͅવٺ໤̦̞̭̈́͂ͬږ෇̱̀
̩̺̯̞ȃΡͺġ ηρȜ̦൚̹ͤȂ෫
అ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̧̱̹͈͙͂ͅȂΡͺġ
ηρȜͬࡓͅ࿗̳̠̳̭̦ͥ͂́͢ͅ
̧̳͘ȃȪηρȜڒොΑͼΛΙ͈ௌै
͜Ȃഩ࡙ͬȨŐŏȩ̧̱̹͈͙͂ͅخෝ
̳̈́ͤ͘ͅȃȫΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴
̩̺̯̞ȃġܥෝ͈೪গȆ໘ܦ༹༷ġ

Ρͺġ ηρȜ͈΂ȜΠڒොܥෝͬ೪গ̳ͥ

̧̭̦̳͂́͘ȃġ

L

ܥෝ͈೪গ༹༷ġ

IJįġ

ഩ࡙ͬȨŐŇŇȩ̱ͅȂ৬໙൘ͬક൘

̱̳͘ȃġ

ijįġ

ഩ࡙ͬȨłńńȩ̱̳͘ͅȃġ

ȪήτȜ΅ġ βΘσͬ൩̴͘ͅȂίΛ

Ώνġ δΗϋġ ΑΗȜΠġ ΑͼΛΙͬ IJ

ٝ؋̱̳͘ȫġ

Ĵįġ

Ȩłńńȩ̱̥̀ͣͅ࿩ Ķ ຟոඤͅȂ

৬໙൘ͬത൘Ȇठഽક൘̱̳͘ȃġ

ĵįġ

ક൘̱̥̀ͣ࿩ Ķ ຟոඤͅȂηρȜ

ڒොΑͼΛΙͬ؋̱̳͘ȃġ

2

ήΎȜ̦ IJ ٝྺͤȂΡͺġ ηρȜ͈΂

ȜΠڒොܥෝ̦೪গ̱̳͘ȃġ

ミラー格納スイッチ

ġ

L

ܥෝ͈໘ܦ༹༷ġ

ܥෝ͈೪গ༹༷͂൳̲ௌै࣐̞̳ͬ͘ȃġ

2

ήΎȜ̦ˎٝྺͤȂΡͺġ ηρȜ͈΂

ȜΠڒොܥෝ̦໘ܦ̱̳͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ௌैͬഷಎ́ಎ౯̧̱̹͉͂Ȃ̠֚͜
ഽ͉̲̥͛ͣͤ͞ೄ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ܥෝ͈໘ܦௌै࣐ͬ̽̀͜ȂήΎȜ̦
IJ ̱̥ٝྺ̴ͣ໘ܦ̱̞̈́ાࣣ͉ȂΠ
πΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯̞ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĶijġ

ഩ൲ڒො৆ΪȜΞΛΡġ

Ρͺġ ηρȜġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

චͤ৾ͤܥෝͬ௡๵̱̹ഩ൲ڒො৆Ρͺġ

ηρȜ̳́ȃġ

ַഛশ̈́̓ͅȂΡͺġ ηρȜ̦ච̧̹̽͂Ȃ

Ρͺġ ηρȜ͈ච̧̭̦̳ͤͬ৾ͥ͂́͘ȃġ

ĩഩ൲ڒො৆Ρͺġ ηρȜɨġ IJĶıġ βȜΐĪġ

L

ௌै༹༷ġ

ςμġ ;ͼϋΡġ Οέ΁Λ΄Ȝġ ΑͼΛΙͬ

؋̳͂Ȃै൲ນা൘̦ത൘̱ȂΡͺġ ηρ

Ȝ̦౰͛ͣͦච̦̳ͤ৾ͦ͘ȃġ

ै൲ͬ೪গ̧̳͉ͥ͂Ȃςμġ ;ͼϋΡġ

Οέ΁Λ΄Ȝġ ΑͼΛΙ̠֚ͬ͜ഽ؋̱̀

̩̺̯̞ȃै൲ນা൘͜ક൘̱̳͘ȃġ

ζΣνͺσġ ΀ͺ΋ϋ௡಍৬ġ

作動表示灯

ġ

΂ȜΠġ ΀ͺ΋ϋ௡಍৬ġ

作動表示灯

ġ

Yಕփġ

2

΀ϋΐϋͬগ̹͛ેఠ́ಿশۼঀဥ̱
̞̩̺̯̞̈́́ȃΨΛΞςȜ̜̦͈ͤ
ࡔ֦̳̈́ͤ͘ͅȃġ

ġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈಺ାġ

IJĶĴġ

ΙσΠġ ΑΞͺςϋΈġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

ΧϋΡσ͈պ౾ͬ಺ା̧̳̭̦ͥ͂́͘

̳ȃġ

L

಺ା͈̱̥̹ġ

τΨȜͬ؋̱ئ̬ȂΧϋΡσͬષئͅ൲

̥̱ഐ୨̈́պ౾ͅ಺ା̱̳͘ȃ̷͈ેఠ

́τΨȜ̧ͬ֨ષ̬ͥ͂ࡥ೰̯̳ͦ͘ȃġ

固定

レバー

解除

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ΧϋΡσպ౾͈಺ା̱̞ͬ̈́
̩̺̯̞́ȃ಺ାಎͅ׋ഢͬࢋͤএͩ
͆ম࡬͈ࡔ̷֦̤̦̜͂̈́ͥͦͤܓࡏ
̳́ȃġ

2

ΧϋΡσպ౾͈಺ା̱̹̜͉ͬ͂Ȃږ
৘ͅࡥ೰̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬږ෇̱̩̀
̺̯̞ȃࡥ೰̦ະ਱໦̺͂ΧϋΡσպ
౾̦ඏட་ͩͤȂএͩ͆ম࡬͈ࡔ֦͂
̷̤̦̜̈́ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

 

 

IJĶĵġ

IJĶĶġ

ġ

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

৬ͬ׋ഢ̢̳̠͈ͥ́ڎ໐̧͈͉̹ͣȂ௡౾͈ġ

ঀ̞̥̹Ȃ׋ഢ༹͈༷̞̾̀ͅ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

ġ

b

ιȜΗȜ̧͈͉̹ͣ

 

ιȜΗȜ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĶķ

 

ġ

b

ນা൘Ȃ࠙࣬൘̧͈͉̹ͣ

 

ນা൘Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĸIJ

 

࠙࣬൘Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĸķ

 

ġ

b

ΑͼΛΙ͈ঀ̞̥̹

 

ΑͼΛΙ͈ྴઠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĹĵ

 

ρͼΠġ ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĹĶ

 

ΰΛΡġ ρϋίġ ζΣνͺσġ ġ
τ͓ςϋΈġ ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĹĸ

 

༷࢜ঐাΑͼΛΙĮ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĹĹ

 

๱ુത྽൘ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĹĹ

 

χͼΩȜƦ;΁ΛΏλȜġ ΑͼΛΙĮ Į Į Į IJĹĺ

 

ςμġ ;ͼϋΡġ Οέ΁Λ΄Ȝġ
ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĺIJ

 

ŗŔńħŕœńġŐŇŇΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĺij

 

ŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĺĴ

 

ΑζȜΠͺΏΑΠŐŇŇΑͼΛΙĮ Į Į IJĺĴ

 

γȜϋġ ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĺĵ

 

ġ

b

׋ഢ௡౾͈ঀ̞̥̹

 

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJĺĶ

 

ಛ৬ήτȜ΅ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijıij

 

ːŘŅ৬Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijıĴ

 

ġ

b

΀ϋΐϋ͈̥̫̥̹

 

΂ȜΠζΙΛ·৬ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijıĶ

 

ġ

b

΂ȜΠζΙΛ·৬͈׋ഢ

 

΂ȜΠζΙΛ·৬ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijıĹ

 

ΏέΠġ τΨȜ͈ௌै Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijIJı

 

׋ഢ͈̱̥̹ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijIJij

 

ġ

b

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ġ

ġ ġ ġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹

 

ŦŤŰġŊŅōņȪ΀΋ġ ͺͼΡσȫ Į Į Į Į Į Į Į ijIJĹ

 

ġ

b

΀΋อഩଷࢄ

 

΀΋อഩଷࢄ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĴı

 

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ιȜΗȜ̧͈͉̹ͣġ

IJĶķġ

ιȜΗȜ̧͈͉̹ͣġ

ιȜΗȜġ

ນা൘Ȃ࠙࣬൘͈ခྫ͞ιȜΗȜ͈ΟΎͼϋ͉ȂΈτȜΡ͞΂ίΏοϋ௡๵֚ͤ͢ͅ໐

։̭̦̜̳̈́ͥ͂ͤ͘ȃġ

ΑζȜΠͺΏΑΠ௡಍৬ոٸġ

・オド メーター
・トリップ メーター
・マルチ インフォメーション

ディスプレイ

燃料計

スピード メーター

ディスプレイ
切り替えスイッチ

オド/トリップ
切り替えスイッチ

セキュリティ
インジケーター

上部エコ ドライブ
アシスト照明

上部エコ ドライブ
アシスト照明

下部エコ ドライブ アシスト照明

(オプション/グレード別装備)

〈エコ ドライブ アシスト

ディスプレイ付き車〉

ġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  8  9  10  11   ..