Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 9

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  7  8  9  10   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 9

 

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJijĶġ

৬ٸ̥ͣ΅Ȝͥ͢ͅঔ્Ȃ્ٜġ

]ͺΡΨͼΑġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ̦ΓΛΠ̯̞ͦ̀ͥાࣣġ

2

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅Ȝġ έ
ςȜġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅Ȝġ
έςȜௌैȫոٸ́Ρͺ્ٜ̱ͬ̀Ρ
ͺͬٳ̫ͥ͂ȂΓ΅νςΞͻġ ͺρȜ
θ͈࠙༭̦ै൲̱̳͘ȃġ
࠙༭̦ै൲̱̹ાࣣ͉Ȃ̹̺̻ͅȶ࠙
༭͈೪গ༹༷ȷ͈਀ਜ਼̱̹̦̽̀ͅȂ
࠙༭ͬ೪গ̵̯̩̺̯̞̀ȃġ

Ȫ࠙༭͈೪গ༹༷ɨġ IJĴIJġ βȜΐȫġ

΅Ȝͬږ৘ͅओ̱ࣺ̥̱̳ͭ́ͣٝ͘ȃ

΅Ȝͬ৬ၰஜ௰̳ٝ͂ͅঔ્̯ͦȂࢃͧ

௰્̳ٜ̯̳ٝ͂ͦ͘ͅȃġ

解錠

施錠

車両前側

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

Ρͺ͈΅Ȝொව࢛͉੩਀୘௰͉ͅ୭೰
̵̱̞̀ͭ͘ȃġ

ġ

৬ٸ̥ͣ΅Ȝͬঀဥ̱̞̈́ঔ્ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

΅Ȝͬ৬ඤͅ౾̧དྷ̞̠̱ͦ̈́̀͢ͅ
̩̺̯̞ȃະಕփͤ͢ͅ΅Ȝͬ৬ඤͅ
໾̲ࣺ̱̠͛̀͘ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ

2

΅Ȝͬঀဥ̵̴ͅΡͺͬঔ્̧̳ͥ͂
ͅ΅Ȝͬ਀ͅ঵̞̭̽̀ͥ͂ͬږ෇̱
̥̀ͣΡͺͬ໾͛ͥਠ۝ͬ૸ͅັ̫ͦ
͊Ȃ৬ඤͅ΅Ȝͬ໾̲ࣺ̱̠̭͛̀͘
͂ͬཡগ̧̳́͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJijķġ׋ഢ୘Ρͺġ

L

ௌै༹༷ġ

υΛ·ġ τΨȜͬ؋̱ࣺ͙Ȃͺ;ΗȜġ Χ

ϋΡσ̞̹ͬ֨͘͘Ρͺͬ໾͛̀ঔ્̱

̳͘ȃġ

施錠

アウター ハンドル

ロック レバー

ġ

ġ੩਀୘ΡͺȂςμġ Ρͺġ

L

ௌै༹༷ġ

υΛ·ġ τΨȜͬ؋̱ࣺ͙ȂΡͺͬ໾͛̀

ঔ્̱̳͘ȃġ

৬ඤ̥͈ͣঔ્Ȃ્ٜġ

υΛ·ġ τΨȜͬ؋̱ࣺ͚͂ঔ્̧̳́͘ȃ

υΛ·ġ τΨȜͬ਀ஜ્̧̩ٜ֨͂́ͅͼ

ϋ΢Ȝġ ΧϋΡσ̩ͬ֨͂Ρͺ̦ٳ̧̳͘ȃġ

インナー ハンドル

ロック レバー

施錠

解錠

ġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJijĸġΩχȜġ Ρͺġ υΛ·ġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

׋ഢ୘Ρͺ͈υΛ·ġ τΨȜͬௌै̳ͥ͂Ȃ

Ⴒ൲̱̀੩਀୘ΡͺȆऒֲςμġ ΡͺȆΨ

Λ·ġ Ρͺ̦ঔ્Ȃ્ٜ̯̳ͦ͘ȃġ

運転席ロック レバー

施錠

解錠

ġ

ΙλͼσΡġ ΓȜέΞͻġ

̤ঊ̯͈͘հ஠͈̹͛ȂΙλͼσΡġ ΓȜ

έΞͻͬऒֲςμġ Ρͺࢃ໐ͅ୭̫̞̀͘

̳ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

τΨȜͬȨঔ્ȩ௰̱̤̩̀͂ͅ৬ඤ͈

Ρͺġ ΧϋΡσ̞ͬ֨̀͜Ρͺͬٳ̥̩̈́

̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

Ρͺͬٳ̧̫͉ͥ͂Ȃ৬ٸ͈Ρͺġ ΧϋΡ

σ́ௌै̱̳͘ȃġ

レバー

解錠

施錠

ġ

Y࠙࣬ġ

2

̤ঊ̯ͬ͘ࢃ໐ज୘ͅ઺̵̧͉ͥ͂ຈ
̴ΙλͼσΡġ ΓȜέΞͻͬঀဥ̱̀
̩̺̯̞ȃġ

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJijĹġ

΅Ȝา̧དྷͦ࠙࣬ήΎȜġ

ίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗȜΠ௡಍৬ͬੰ̩ġ

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͅ΅Ȝ̦ओ̱ࣺͦ̀͘

̧̞ͥ͂ȨōŐńŌȩ̹͉͘Ȩłńńȩ͈պ౾

́׋ഢ୘͈Ρͺͬٳ̫ͥ͂ήΎȜȪ౯௽

إȫ̦ྺͤȂ΅Ȝ͈า̧དྷ̱ͦͬ࠙࣬͘

̳ȃġ

ġ

΅Ȝ໾̲ࣺ͙ཡগܥෝġ

΅Ȝͬ৬ඤͅॼ̱̹͘͘Ȃঔ્̳̭ͥ͂

ͬཡ̪ܥෝ̳́ȃġ

ոئ͈ેఠ́ै൲̱̳͘ȃġ

ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ոٸġ

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͅ΅Ȝ̦ओ̱ࣺͦ̀͘

̧̞ͥ͂ġ

ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

ഩ࡙̦Ȩłńńȩ̥ȨŐŏȩ̧͈͂Ȃ̹͉͘

৬ඤͅഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̧̦̜ͥ͂ġ

ġ

L

΅Ȝ໾̲ࣺ͙ཡগܥෝ̦ै൲̧̳ͥ͂ġ

ոئ͈ௌै̳ͬͥ͂΅Ȝ໾̲ࣺ͙ཡগܥ

ෝ̦ै൲̱̀Ȃ̳͓͈̀Ρͺ્̦ٜ̯ͦ

̳͘ȃȪΩχȜġ Ρͺġ υΛ·௡಍৬ȫġ

2

৬ඤ͈׋ഢ୘Ρͺ͈υΛ·ġ τΨȜͬ

ঔ્༷࢜ͅ؋̱ࣺ͙Ȃ׋ഢ୘ͺ;ΗȜġ

ΧϋΡσ̞̹ͬ֨͘͘Ρͺͬ໾̹͛͂

̧ġ

2

̳͓͈̀Ρͺ̦ঔ્̯̞ͦ̀ͥેఠ́Ȃ

׋ഢ୘ոٸ͈Ρͺġ υΛ·ġ τΨȜͬ৬

ඤ્̥ٜ̱ͣȂΡͺͬٳ̫̀໾̹͛͂

̧ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ຈ̴΅Ȝͬࠈఝ̱̞̭̀ͥ͂ͬږ෇̱
̥̀ͣঔ્̱̩̺̯̞̀ȃġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

2

ഩ ঊ ΃ Ȝ Ρ ġ ΅ Ȝ ͈ ે ఠ Ȫ ഩ ౻ ͈ ક
࿍Ȃ৬ඤ͈́պ౾൝ȫ͞ਔս͈ഩ෨ે
ޙͤ͢ͅȂ΅Ȝ໾̲ࣺ͙ཡগܥෝ̦ै
൲̵̴Ȃঔ્̯̭̦̜̳ͦͥ͂ͤ͘ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJijĺġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθġ

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜ௡಍৬ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͉Ȃ̳͓͈̀Ρͺ

ͬ໾͛Ȃ΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅

Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅

Ȝġ έςȜௌैȫ́Ρͺͬঔ્̱̹ાࣣͅȂ

ൔඳͅచ̳ͥ࠙٦ͬٳই̱̳͘ȃġ

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅Ȝġ ές

Ȝġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅Ȝġ ές

Ȝௌैȫոٸ͈ௌै́Ρͺͬٳ̫ͥ͂Ȃ

࠙༭ͬอ̱̀ਔսͅ։ુͬ౶̵̳ͣ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͉Ȃਔսͅ։
ુͬ౶̵ͣͥܥෝ̳́ȃ৒ඤ͈͒૟ව
ͬཡ̪ܥෝ̵͉̜ͤͭ͘ȃġ

2

͕̥͈༷̤ͅ৬ͬ఩̧̱̹͂͞ȂΓ΅
νςΞͻġ ͺρȜθ͈ै൲̞̾̀ͅ౶
̞༷̦ͣ̈́׋ഢ̧̳͉ͥ͂ȂΓ΅νς
Ξͻġ ͺρȜθ̞̾̀ͅ਱໦̮୰ྶ̩
̺̯̞ȃġ
Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ै൲̞̾ͅ
̀౶̞༷̦ͣ̈́ௌैͬࢋ̹̽ાࣣȂ࠙
༭̦ै൲̱ਔ༏͈͒ྸთ̳̈́ͤ͘ͅȃġ

2

̢̹͂Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθͬΓΛ
Π̱̞̀̀͜Ȃ࡛߄ܲ͞ਹ຦͉৬ඤͅ
༶౾̱̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ġ

ΓΛΠ༹༷ġ

̳͓͈̀Ρͺͬ໾͛Ȃ΅ȜτΑġ ΀ϋΠς

ȜȪ̹͉͘΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ͈΅Ȝ

τΑௌैȆ΅Ȝġ έςȜௌैȫ́Ρͺͬঔ

્̳ͥ͂ȂΓ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ

̦ത൘̱ȂΓΛΠͬٳই̱̳͘ȃġ

࿩ Ĵı ຟࢃͅΓΛΠ̦ਞၭ̱ȂΓ΅νς

Ξͻġ ͺρȜθ͉࠙٦ેఠ̳̈́ͤ͘ͅȃġ

࠙٦ಎ͉ȂΓ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ

̦ത྽̱̳͘ȃġ

セキュリティ インジケーター

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴıġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅Ȝġ έ
ςȜġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅Ȝġ
έςȜௌैȫոٸ͈ௌै́Ρͺͬঔ્
̱̹ાࣣȂΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͉
ΓΛΠ̵̯ͦͭ͘ȃȪ΅ȜτΑġ ΀ϋ
ΠςȜȆ΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ͈ু൲
υΛ·ܥෝ́ঔ્̯̹ͦાࣣ͉ȂΓΛ
Π̯̳ͦ͘ȫġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ̦ത൘
̱̥̀ͣ࿩ Ĵı ຟոඤͅئܱ͈ௌैͬ
̱̹ાࣣȂΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈
ΓΛΠ͉ಎ౯̯̳ͦ͘ȃġ3

׋ഢ୘Ρͺ્̧ٜ̱̹ͬ͂ġ3

Ρͺͬٳ̧̫̹͂ġ3

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜ௡಍৬́Ȃ΅Ȝ
̦΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙ͈΅Ȝொව࢛ͅ
ओ̧̱ࣺ̹ͦ͂͘ġ3

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬́Ȃഩ࡙
ͬȨŐŏȩ̧̱̹͂ͅġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬͈ાࣣġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ͉Ȃͼ
κΫρͼΎȜܥෝ͂࠳ဥ̱̞̹̀ͥ
͛ȂΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθٜͬੰ̱
̀͜Ȃഩ࡙ͬȨłńńȩ̳ͥ́͘ͅક൘
̵̱ͭ͘ȃġ
̹͘Ȃഩ࡙ͬȨłńńȩ̥ͣȨŐŇŇȩͅ
̳ͥ͂ത྽̱̳͘ȃġ

࠙٦ಎ͈ै൲ġ

࠙٦ಎͅ΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅

Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅

Ȝġ έςȜௌैȫոٸ́Ρͺͬٳ̫ͥ͂Ȃ

࠙༭̦ै൲̱̳͘ȃȪIJ ষ࠙༭ȫġ

̭͈ۼȂ࠙༭̦ٜੰ̯̥̹ͦ̈́̽ાࣣȂ

̯ͣ࠙ͅ༭̦ै൲̱̳͘ȃȪij ষ࠙༭ȫġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

࠙༭ै൲ಎͅΡͺͬ໾͛̀͜Ȃ࠙༭͉
೪গ̵̱ͭ͘ȃġ

2

࠙༭ਞၭࢃȂΡͺͬ໾͛ͥ͂ȂΓ΅ν
ςΞͻġ ͺρȜθ̦ठ͍࠙٦ેఠ̈́ͅ
̳̦ͤ͘Ȃঔ̵્͉̯ͦͭ͘ȃ̤৬ͬ
ၗͦͥष͉ږ৘ͅঔ્̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθ࠙༭ġ

L

IJ ষ࠙༭ġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ̦ത྽ġ

2

๱ુത྽൘̦ IJı ຟۼത྽ġ

2

৒ඤήΎȜ̦ IJı ຟۼ౯௽̱̀ྺͥġ

ġ

L

ij ষ࠙༭ġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͼϋΐΉȜΗȜ̦ത྽ġ

2

๱ુത྽൘̦ Ĵı ຟۼത྽ġ

2

৒ඤήΎȜ̦ Ĵı ຟۼ౯௽̱̀ྺͥġ

2

γȜϋ̦ Ĵı ຟۼ౯௽̱̀ྺͥġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴIJġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ġ

ٜੰ༹༷ġ

ئ̴ܱ͈̞̥͈ͦௌै́Γ΅νςΞͻȜġ

ͺρȜθ͈ΓΛΠȪ࠙٦ેఠȫٜͬੰ́

̧̳͘ȃġ

2

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜȪ̹͉͘΅Ȝġ έ

ςȜġ ΏΑΞθ͈΅ȜτΑௌैȆ΅Ȝġ

έςȜௌैȫ́Ρͺ્ٜ̳ͬͥġ

2

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̳ͥͅġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͉Ȃ৬ඤͅ૽
̦઺̧̞̽̀ͥ͂͞ȂΡͺġ ;ͼϋΡġ
΄ρΑ̦ٳ̧̞̞̀ͥ͂͜ͅै൲̱͘
̳ȃΓ΅νςΞͻġ ͺρȜθͬࢋै൲
̵̯̞̹̈́͛ͅȂ৬ඤͅ૽̦઺̞̽̀
̧ͥ͂͞ȂΡͺġ ;ͼϋΡġ ΄ρΑ̦ٳ
̧̞̞͉̀ͥ͂ȂΓ΅νςΞͻġ ͺρ
ȜθͬΓΛΠ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

ġ

࠙༭͈೪গ༹༷ġ

ئ̴ܱ͈̞̥͈ͦௌै́࠙༭ͬ೪গ̧́

̳͘ȃġ

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜ௡಍৬ġ

2

ι ͼ ϋ ġ ΅ Ȝ ͈ Ȩ ōŐńŌ ȩ Ȃ ͘ ̹ ͉

ȨŖŏōŐńŌȩδΗϋͬ؋̳ġ

2

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͬȨŐŏȩ͈պ౾ͅ

̳ͥġ

ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ͈ȨōŐńŌȩȂ̹͉͘

ȨŖŏōŐńŌȩδΗϋͬ؋̳ġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝͬਫ਼঵̱̀઺৬̳ͥġ

2

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̳ͥͅġ

ġഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̦ঀဥ̧̞́̈́͂
̧ġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ġ

ഩ౻͈ક࿍̈́̓ͤ͢ͅȂഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ

̦ঀဥ̧̧̞͉́̈́͂Ȃ΅ȜͬίΛΏνġ

δΗϋġ ΑΗȜΠġ ΑͼΛΙͅ୪૘̵̯̀Ȃ

࠙༭ͬ೪গ̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

L

ௌै༹༷ġ

IJįġ

ήτȜ΅ġ βΘσ̱̥ͬ̽ͤ͂൩͙͘

̳ȃġ

ijįġ

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩̺ͭ͘͘Ȃ΅Ȝ

ͬ଎͈̠͢ͅίΛΏνġ δΗϋġ ΑΗ

ȜΠġ ΑͼΛΙͅ୪૘̵̯̳͘ȃġ

΅Ȝ̦෇ে̯ͦͥ͂Ȃ࠙༭̦೪গ̱

̳͘ȃġ

2

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ͉Ȃၔ࿂͈ΠπΗġ ζ

Ȝ·ັ߃ͬΑͼΛΙ͈ಎ૤ͅ୪૘̵̯

̳͘ȃġ

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝġ

電子カード キー

スイッチ

ġ

ιͼϋġ ΅Ȝġ

スイッチ

メイン キー

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴijġ

]ͺΡΨͼΑġ

ഩ౻͈ક࿍̈́̓ͤ͢ͅȂഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̦ġ

ঀဥ̧̧̞͉́̈́͂ġ

2

ιͼϋġ ΅ȜȂ̹͉͘ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ
Ȫ΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΅Ȝȫͬঀဥ̱
̀Ρͺ͈ঔ્Ȃ્ٜȂ̤͍͢΀ϋΐϋġ
ΑͼΛΙ͈ௌै̧࣐̠̭̦ͬ͂́͘
̳ȃġ

ĩഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̦ঀဥ̧̧̞́̈́͂ġ

ɨġ Ĵijijġ βȜΐĪġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ġ

ै൲၎Ⴄ͈ږ෇ġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ΓΛΠಎ࠙ͅ༭

Ȫij ষ࠙༭́͘ै൲̱̹ાࣣ͈͙ȫ̦ै

൲̱̹̭͂ͬږ෇̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

ġ

L

ږ෇༹༷ġ

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̳ͥ͂ͅȂ৒ඤήΎȜ̦

ȶάȜΛάΛȷ͂ྺͤȂij ষ࠙༭́͘ै

൲̱̹̭͂ͬ౶̵̳ͣ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ै൲၎Ⴄ͈ږ෇͉Ȃij ষ࠙༭ै൲ࢃȂIJ
̧͈͙࣐̠̭̦̳ٝ͂́͘ȃġ

ġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθ͈ġ

ιϋΞ΢ϋᾼ̞̾̀ġ

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθġ ΏΑΞθ͈ιϋ

Ξ΢ϋΑ͉ະါ̳́ȃġ

Yಕփġ

2

Γ΅νςΞͻġ ͺρȜθġ ΏΑΞθ͈٨
௮৾ͤ͞ٸ̱̱̞̩̺̯̞ͬ̈́́ȃΏ
ΑΞθ̦ୃુͅै൲̷̱̞̤̦̜̈́ͦ
̳ͤ͘ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĴġ

ΨΛ·ġ Ρͺġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

௢̧࣐̳͉ͥ͂ġ

2

௢࣐ಎ͉ΨΛ·ġ Ρͺͬ໾̲̩̺̯̀
̞ȃٳ̫̹͘͘௢࣐̳ͥ͂ȂΡͺ̦৬
ٸ͈͈͜ͅ൚̹̹̽ͤȂك໤̦ൽႹͅ
၂ئ̱̹̳ͤͥ̈́̓Ȃএͩ͆ম࡬̾ͅ
̷̦̤̦̜̈́ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ
̹͘Ȃෳܨ΄Α̦৬ඤͅ૟ව̱Ȃਹఱ
̈́࠲ࢫવٺ͞ঘཌ̷̦̤̦̾̈́ͥͦͅ
̜ͤܓࡏ̳́ȃ௢࣐̳ͥஜͅຈ̴ΨΛ
·ġ Ρͺ̦໾̞̭̽̀ͥ͂ͬ͘ږ෇̱
̩̺̯̞̀ȃġ

2

௢࣐ஜ͉ΨΛ·ġ Ρͺͬࠚ̩̳ͤ͠Ȃ
Ρͺ̦ږ৘ͅ໾̞̭̽̀ͥ͂ͬ͘ږ෇
̱̩̺̯̞̀ȃ௢࣐ಎͅඏடΡͺ̦ٳ
̧Ȃএͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͅ
ͤܓࡏ̳́ȃġ

2

ك৒͉ͅ୲చͅ૽ͬ઺̵̞̩̺̯̈́́
̞ȃݢήτȜ΅̧̥̫̹ͬ͂͞઩ඏ̱
̧̹͂̈́̓ͅȂਹఱ̈́ੱٺ̤͐͢ͅ
̥Ȃड՛͈ાࣣঘཌ̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

Y࠙࣬ġ

̤ঊ̯ͬ͘઺̵̧̞͉̀ͥ͂ġ

2

̤ঊ̯͉͘ͅΨΛ·ġ Ρͺ͈ٳ໾̯ͬ
̵̞̩̺̯̞̈́́ȃະփͅΡͺ̦൲̞
̹ͤȂ໾̧͛ͥ͂ͅ൮̫̹ͬ͐̾ͤȂ
ਉ͞਀ͬޖ̺̳̱ͭͤͥ̈́̓̀Ȃਹఱ
̈́ੱٺ̤̥͐͢ͅȂड՛͈ાࣣঘཌͅ
̷̦̤̦̜̳̾̈́ͥͦͤ͘ȃġ

ġ

2

ك৒̤́ঊ̯ͬ͘ဋ̵̞̩̺̯͊̈́́
̞ȃࢋ̽̀໾̲ࣺ̹͛ͣͦાࣣȂ෎ৣ
ພ̱̈́ͥ̈́̓̀ͅਹఱ̈́ੱٺ̤͐͢ͅ
̥Ȃड՛͈ાࣣঘཌ̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜̳ͤ͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĵġ

Y࠙࣬ġ

ΨΛ·ġ Ρͺͬٳ໾̧̳͉ͥ͂ġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺ͈ٳ໾͞ك໤͈੄̱වͦ
̧̳͉ͬͥ͂Ȃئܱ͈̭̤͂ͬ৿̩ͤ
̺̯̞ȃΡͺ́൮̫̹ͬ͐̾ͤȂਉ͞
਀ͬޖ͚̱̈́̓̀ਹఱ̈́ੱٺ̤͐͢ͅ
̥Ȃड՛͈ાࣣঘཌ̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜̳ͤ͘ȃġ3

ΨΛ·ġ Ρͺਔ༏͈հ஠ͬ਱໦ږ෇̱
̩̺̯̞̀ȃġ3

ਔͤͅ૽̧̦̞͉ͥ͂Ȃ൲̥̳̭͂ͬ
౶̵ͣͥȶ୊̥̫ȷ̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ3

ΨΛ·ġ Ρͺ͈͏̷̻͈͞ਔ༏ͅ਀ͬ
̴̥̫ͅٳ໾̱̩̺̯̞̀ȃġ3

ΨΛ·ġ Ρͺ͉ຈ̴஠ٳ́୓গ̵̯̀
̩̺̯̞ȃٳ̫༷̦ະ਱໦̺͂ȂΡͺ
̦ະփͅ໾̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘͘ȃġ3

ΨΛ·ġ Ρͺͬ໾̧͉͛ͥ͂ু໦͞ਔ
͈ͤ૽͈ঐ̈́̓ͬޖ̞̠̈́͘͢Ȃ਱໦
ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ޑ໓শ͈ٳ໾͉ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃ
໓̜̤ͣͦ̀ͅȂΡͺ̦ସ̞̩͢ٳ̞
̹ͤ໾̷̲̹̳̤̦̜̳ͤͥͦͤ͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

߹০౷͈́ٳ໾͉ͅಕփ̱̩̺̯̀
̞ȃ໹౛̈́ાਫ਼ͤ͢͜ΨΛ·ġ Ρͺ̦
ٳ໾̱̩̥̹̽ͤͅȂݢͅΡͺ̦໾̲
̹ͤٳ̷̞̹̳̤̦̜̳ͤͥͦͤ͘ȃġ
Ρͺͬٳ̧̫̹͉͂ຈ̴஠ٳ́୓গ̱
̞̭̀ͥ͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺͬٳ̫ͥஜͅȂΡͺͅഡ
̞̹ͤ̾ୱ͞ຕ͈̈́̓ਹၾ໤ͬ৾ͤੰ
̞̩̺̯̞̀ȃٳ̞̹̜͂ͅਹ͙́Ρ
ͺ̦໾̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘͘ȃġ

2

΀ϋΐϋ̥̫̹ͬ͘͘ك໤͈੄̱වͦ
̧̳͉ͬͥ͂Ȃෳܨۯ͈ࢃ༷ͅၛ̹̈́
̞̩̺̯̞́ȃෳܨ෎̫̳́̓ͬͥ͞
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺͬ঑̢̞̀ͥΘϋΩȜġ Α
ΞȜͬ঵̽̀Ρͺͬ໾̹͛ͤȂ͐ͣئ
̦̹̱̞̩̺̯̞̽ͤ̈́́ȃ਀ͬޖͭ
̺ͤȂΑΞȜ̦෫అ̱̹̱ͤ̀Ȃএͩ
͆ম࡬̷̦̤̦̜̳̾̈́ͥͦͤ͘ͅȃġ

2

ΨΛ·ġ ΡͺͅΠπΗ੗ୃဥ຦ոٸ͈
ͺ·Γ΍ςȜͬ৾ͤັ̫̞̩̺̯̈́́
̞ȃΡͺ͈ਹၾ̦ޭ౤ͅਹ̩̈́ͥ͂Ȃ
ٳ̫̹শͅΑΞȜ̦঑̢̧̩ͦ̈́̈́
ͤȂະփͅΡͺ̦໾̷̤̦̜ͥͦͤ͘
̳͘ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĶġ

Yಕփġ

ΘϋΩȜġ ΑΞȜ̞̾̀ͅġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺ͉ͅȂΡͺͬ঑̢̹ͥ͛
͈ΘϋΩȜġ ΑΞȜ̦৾ͤັ̫ͣͦ̀
̞̳͘ȃΑΞȜ͈෫అ͞ै൲ະၻͬཡ
̪̹͛Ȃئܱ͈̭̤͂ͬ৿̩̺̯ͤ
̞ȃġ3

ΑΞȜͅ਀̥̫̹ͬͤȂ؍༷͈࢜ႁͬ
ح̢̹̱̞̩̺̯̞ͤ̈́́ȃġ3

ΫΣȜσ༌ȂΑΞΛ΃ȜȂු಍ऺ̈́̓
͈։໤ͬυΛΡ໐ȪιΛ΅͈མ໐ȫͅ
ັ಍̵̯̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

ロッド部

ダンパー ステー

ġ3

஍֋͈̈́̓ັ಍ͬཡ̪̹͛ȂυΛΡ໐
ͬ߳਀̈́̓́૘̞̩̺̯̞ͣ̈́́ȃġ

Yಕփġ

ΑΠρͼ΃Ȝġ ΨȜ̞̾̀ͅġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺͬ໾̧͉͛ͥ͂ΑΠρͼ
΃Ȝġ ΨȜͅ։໤̦̥͙ࣺ̞̠̈́͘͢
̱̩̺̯̞̀ͅȃġ
ΨȜ̦෫అ̱ȂΨΛ·ġ Ρͺ̦໾ͣ͘
̷̩̤̦̜̳̈́̈́ͥͦͤ͘ȃġ

ストライカー バー

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴķġ

৬ٸ̥͈ͣঔ્Ȃ્ٜġ

΅ȜτΑġ ΀ϋΠςȜ௡಍৬ոٸġ

΅Ȝġ έςȜġ ΏΑΞθ௡಍৬ոٸġ

L

ঔ્༹༷ġ

΅Ȝͬओ̱ࣺ͙Ȃֲ̳ٝ͂ͅঔ્̱̳͘ȃġ

解錠

施錠

ġ

L

્༹ٜ༷ġ

΅Ȝͬओ̱ࣺ͙Ȃऒ્̳ٜ̱̳ٝ͂͘ͅȃġ

৬ඤ̥͈ͣঔ્Ȃ્ٜġ

ΩχȜġ Ρͺġ υΛ·௡಍৬ġΨΛ·ġ ΡͺႲ൲ΩχȜġ Ρͺġ ġ
υΛ·ġ

׋ഢ୘Ρͺ͈υΛ·ġ τΨȜͬௌै̳ͥ͂Ȃ

Ⴒ൲̱̀ΨΛ·ġ Ρͺ̦ঔ્Ȃ્ٜ̯ͦ͘

̳ȃ̧̭͈͂੩਀୘ΡͺȂςμġ Ρͺ͜൳

শͅঔ્Ȃ્ٜ̯̳ͦ͘ȃġ

L

ঔ્༹༷ġ

׋ഢ୘Ρͺ͈υΛ·ġ τΨȜͬ؋̱ࣺ͚͂

ঔ્̧̳́͘ȃġ

ġ

L

્༹ٜ༷ġ

׋ഢ୘Ρͺ͈υΛ·ġ τΨȜͬ਀ஜ̩֨ͅ

્̧ٜ̳͂́͘ȃġ

運転席ロック レバー

施錠

解錠

ġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĸġ

ΨΛ·ġ Ρͺ͈ٳ໾ġ

L

ٳ̧̫ͥ͂ġ

્ٜ̱̹̜͂́ͺ;ΗȜġ ΧϋΡσ̞ͬ֨

̀ȂΨΛ·ġ Ρͺ̩̞̞ͬ̽ͤ͂̽͋͘͠

́঵̻ષ̬̳͘ȃġ

アウター ハンドル

ġ

L

໾̧͛ͥ͂ġ

IJįġ

ΨΛ·ġ Ρͺġ ͼϋ΢Ȝġ ΧϋΡσͬ঵

̽̀ΨΛ·ġ Ρͺͬഷಎ̩́̽ͤ͘͠

͂ئ̬̳͘ȃġ

バック ドア インナー ハンドル

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ΨΛ·ġ Ρͺġ ͼϋ΢Ȝġ ΧϋΡσ́ೄ
୪ Ψ Λ · ġ Ρ ͺ ͬ ໾ ͛ ̈́ ̞ ́ ̩ ̺ ̯
̞ȃ਀͞უͬޖ͙Ȃ̷̫̦̳̤ͬͥͦ
̦̜̳ͤ͘ȃΨΛ·ġ Ρͺ͉Ȃຈ̴ٸ
̥ͣ؋̱̀໾̩̺̯̞͛̀ȃġ

ijįġ

ΧϋΡσ̥ͣ਀ͬၗ̱̀ȂΨΛ·ġ Ρ

ͺͬષ̥ͣ਀́؋̢̯̫̠̾ͥ͢ͅ

໾̳͛͘ȃġ

Ĵįġ

฼Ρͺ̞̭́̈́͂ͬږ෇̱̳͘ȃġ

δϋΥΛΠġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

΀ϋΐϋġ σȜθ͉ఱ་ࣞأ̈́̽̀ͅ
̞̭̦̜̹ͥ͂ͥ͛Ȃئܱ͈̭̤͂ͬ
৿̩̺̯̞ͤȃġ3

̷̫̳̤̦̜̳͈̓ͬͥͦͤ́͘͞Ȃ
ത࠿̧̳͉ͥ͂Ȃ਱໦ͅ႖̥࣐͛̀ͣ
̩̺̯̞̽̀ȃġ3

ത࠿̱̹̜͉͂Ȃ΀ϋΐϋġ σȜθඤ
ͅࢥߓ͞ືͬ౾̧དྷ̞̞̭ͦ̀̈́͂ͬ
ږ෇̱̩̺̯̞̀ȃത࠿͞ୄ௉ͅঀဥ
̱̹ࢥߓ͞ື̈́̓ͬ΀ϋΐϋġ σȜθ
ඤͅ౾̧དྷ̞ͦ̀ͥ͂Ȃ࡬વ͈ࡔ֦͂
̹̈́̽ͤȂ৬ၰغब̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

2

δϋΥΛΠͬ໾̧͉͛ͥ͂Ȃ਀̈́̓ͬ
ޖ̞̠̈́͘͢ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃਹ
ఱ̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ́
̳ȃġ

ġ

2

δϋΥΛΠͬ໾̹̜͉͛͂ȂδϋΥΛ
Π̦ږ৘ͅυΛ·̱̹̭͂ͬږ෇̱̀
̩̺̯̞ȃδϋΥΛΠ̦ږ৘ͅ໾̽͘
̞̞̀̈́͂Ȃ௢࣐ಎͅඏடٳ̞̀Ȃঘ
ཌম࡬͞ਹఱ̈́ੱٺ̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜̳ͤ͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĹġ

Y࠙࣬ġ

2

δϋΥΛΠͬٳ̧̫̞̀ͥ͂໓̜̤ͅ
ͣͦͥ͂ΑΞȜ̦ٸͦδϋΥΛΠ̦ະ
փͅ໾̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘͘ȃඅͅ໓
͈ޑ̞඾͉̮ಕփ̩̺̯̞ȃġ

2

̤ঊ̯͘ͅδϋΥΛΠ͈ٳ໾̵͉̯̈́
̞̩̺̯̞́ȃδϋΥΛΠ͉ఱ་ਹ
̩Ȃٳ໾ಎ̠̥̽ͤ਀ͬၗ̳͂਀̈́̓
ͬޖ͚̱̈́̓̀Ȃਹఱ̈́ੱٺͬ਋̫ͥ
̷̤̦̜ͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

ٳ̫̥̹ġ

L

ௌै਀ਜ਼ġ

IJįġ

ͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσֲئ͈΂Ȝ

ί΢Ȝͬ਀ஜ̩֨͂ͅȂδϋΥΛΠ

ஜ໐̦ઁ̱຾̧ષ̦̳ͤ͘ȃġ

オープナー

ġ

ġ

ijįġ

δϋΥΛΠஜ໐ಎ؇̜ͥͅ΅λΛΙġ

έΛ·͈τΨȜͬ࿦̧֣͈༷࢜֨ͅ

ષ̬Ȃ̠༷͈֚͜਀́δϋΥΛΠͬ

঵̻ષ̬̳͘ȃġ

レバー

ġ

Y࠙࣬ġ

2

΀ϋΐϋٝഢಎ͞೪গࢃ͉ȂτΨȜ̦
෎̩̞̭̦̜̳̈́̽̀ͥ͂ͤ͘ȃ̫͞
̓͞এͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͅ
̳͈ͤ́͘ȂτΨȜͬ঵̾ஜͅຈ̴ږ
෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĴĺġ

Ĵįġ

δϋΥΛΠͬΑΞȜ́ږ৘ͅ঑̢͘

̳ȃġ

ステー

ġ

Y࠙࣬ġ

2

΀ϋΐϋٝഢಎ͞೪গೄࢃ͉ȂΑΞȜ
̦෎̩̞̭̦̜̳̈́̽̀ͥ͂ͤ͘ȃ͞
̫̓͞এͩ͆ম࡬̷̦̤̦̾̈́ͥͦͅ
̜̳͈ͤ́͘ȂΑΞȜͬ঵̾ஜͅຈ̴
ږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ΑΞȜͬږ৘ͅࡥ೰ࠪͅओ̱ࣺ̩ͭ́
̺̯̞ȃΑΞȜ̦ٸͦͥ͂ఱ་ܓࡏ́
̳ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

χͼΩȜ̭̱̹ͬܳ́͘͘δϋΥΛΠ
ͬٳ̫ͥ͂ȂχͼΩȜ̦δϋΥΛΠͅ
൚̹ͤȂੱັ̩̭̦̜̳͂ͤ͘ȃġ

ġ

໾̥̹͛ġ

L

ௌै਀ਜ਼ġ

IJįġ

δϋΥΛΠͬ༌਀́঑̢̀ȂΑΞȜ

ͬࡓ͈պ౾͒࿗̱̳͘ȃġ

ステー

ġ

ijįġ

δϋΥΛΠͬ୓̥ͅئ̬Ȃ਀́؋̯

̢̠̱ͥ̀͢ͅ໾̳͛͘ȃġ

Yಕփġ

2

δϋΥΛΠͬ໾̧͛ͥ͂Ȃ਀́ޑ̩؋
̢̨̯̳̞̩̺̯̞̈́́ȃδϋΥΛΠ
̷̦̭͚̤̦̜̳͒ͦͤ͘ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳ͥஜͅġ

৬ఘڎ໐͈ٳ໾ġ

IJĵıġ

ένȜ΀σġ ςΛΡġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ීၳ͉֨غ̱̳̞̹͛͞Ȃئܱ͈̭͂
ͬ৿̞ͣ̈́͂غब̦̾̈́ͤͅȂ̫̓͞
̈́̓ਹఱ̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤ
ܓࡏ̳́ȃġ3

΀ϋΐϋ͉ຈ̴গ̩̺̯̞͛̀ȃġ3

৬͈ΡͺȂௗ͉໾̩̺̯̞͛̀ȃġ3

ΗΨ΋ͬݟ̠̈́̓Ȃغܨͬ߃ັ̫̞̈́
̩̺̯̞́ȃġ3

ένȜ΀σġ ΅λΛίͬٳ̫ͥஜͅȂ
ຈ̴৬ఘ̹͉͘ݯ࿳ܥ͈̈́̓߄௺໐໦
ͅ૘ͦ̀Ȃ૸ఘ͈୓ഩܨੰݲ࣐ͬ̽̀
̩̺̯̞ȃ૸ఘͅ୓ഩܨͬఝ͍̞̀ͥ
͂Ȃ༶ഩͥ͢ͅغـ̦֨غ̳̱ͥ̈́̓
̀Ȃ̷̫͈̤̦̜̳̓ͦͤ͘͞ȃġ3

ένȜ΀σġ ΅λΛίͬٳ̫͈ͥ̈́̓
ݯ࿳ௌै͉Ȃຈ̴୓ഩܨੰݲ࣐̹ͬ̽
༷̤֚૽࣐̩̺̯̞́̽̀ȃġ3

ݯ࿳ಎͅठ͍৬ඤ͈ΏȜΠͅ૘̹ͦ
ͤȂज̹̽ͤȂ̹͘૽͞໤ͅ૘ͦͥ͂
ठఝഩ̳ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̭͈̠͢
̧͉̈́͂ठ͍ݯ࿳ܥ͈̈́̓߄௺໐໦ͅ
૘ͦ̀୓ഩܨੰݲ࣐̩̺̯̞ͬ̽̀ȃġ3

ένȜ΀σġ ΅λΛίͬٳ̫ͥष͉Ȃ
ຈ̴΅λΛί͈Μζη໐໦ͬ঵̻Ȃ͠
̩̽ͤ͂ٳ̫̩̺̯̞̀ȃܨأ̦̞ࣞ
̧͉͂̈́̓ීၳΗϋ·ඤ͈գႁ̦̩ࣞ
̈́ͤȂݯ࿳࢛̥ͣීၳ̦଑̧༐̷̳̤
̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

Y࠙࣬ġ3

ένȜ΀σġ ΅λΛίͬઁ̱̹ͥ͛͠
শͅȶΏνȜȷ̞̠͂إ̦̳ͥાࣣ
͉Ȃ̷ͦոષٳ̴̫ͅȂ̷͈إ̦গ͘
͈ͥͬږ෇̱̥̩̀ͣ̽ͤ͂͠ٳ̫̀
̩̺̯̞ȃġ3

ݯ࿳࢛͕̥͈ͅ૽ͬ߃ັ̫̞̩̺̈́́
̯̞ȃġ3

ݯ࿳̧̳͉ͥ͂Ȃݯ࿳࢛ͅΦΒσͬږ
৘ͅொව̱̩̺̯̞̀ȃ̹͘Ȃ΂ȜΠġ
ΑΠΛίै൲ࢃ͈ࠑ̨௷̱ݯ࿳͉࣐ͩ
̞̩̺̯̞̈́́ȃݯ࿳࢛̥ͣීၳ̦଑
̷̧̭͖̤̦̜̳ͦͥͦͤ͘ȃġ3

ݯ࿳ܥ͉̽̀͢ͅȂ்ܢͅ΂ȜΠġ Α
ΠΛί̦ै൲̱̀ୃુͅݯ࿳̧̞́̈́
ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ΄Εςϋġ ΑΗϋΡ
͈߸֥ͬࡤͭ́ঐাͅਲ̩̺̯̽̀
̞ȃġ3

ݯ࿳ਞၭࢃȂένȜ΀σġ ΅λΛίͬ
໾͛ͥાࣣȶ΃ΙΛȷ̞̠͂إ̦֚ഽ
ֲ̳̱ͥ́ٝ͘ͅȂږ৘ͅ໾̞̽̀͘
̭ͥ͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ3

ΠπΗ੗ୃένȜ΀σġ ΅λΛίȪঐ
೰ȫոٸ͉ঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃී
ၳჃ̷̭̳̤̦̜ͦ̈́̓ͬܳͦͤܓࡏ
̳́ȃġ3

̷͈ఈ΄Εςϋġ ΑΗϋΡඤͅࠇা̯
̞ͦ̀ͥಕփমࣜͬ৿̩̺̯̞̽̀ȃġ

2

ීၳ͉ͅȂ૽ఘͅခٺ̈́อ΄ϋ଻໤ৗ
ͬ܄̞ͭ́ͥ໤̜̳͈ͤ́͘͜Ȃීၳ
͈ܨا΄Αͬݟ̞̠̮ͩ̈́͢ͅಕփ̩
̺̯̞ȃġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  7  8  9  10   ..