Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 16

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16     

 

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 16

 

 

245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 259
MENU
❒ SYSTEM RESET.
Ýlgili menü fonksiyonundan çýkmak için MENU butonuna
MENU butonu fonksiyonlarý
tekrar basýnýz.
Menü fonksiyonunu devreye almak için, MENU butonuna
DİKKAT AF SWITCHING, TRAFFIC INFORMATION ve
kýsa bir süre basýnýz. İlk ayarlanabilir menü seçeneği ek-
REGIONAL MODE fonksiyonlar sadece FM band nda ge-
randa görüntülenir (AF) (Ekranda "AF Switching On" ya-
çerlidir.
zs).
AF SWITCHING fonksiyonu
Menü fonksiyonlarý arasýnda geçiþ yapmak için ▲ veya ▼
(alternatif frekans arama)
butonunu kullanýnýz. Seçilen fonksiyonun ayarlarýný deðiþtir-
mek için ¯ veya ˙ butonuna basýnýz.
Radyo, RDS sistemi içinde iki farklý modda çalýþabilir:
Seçilen fonksiyon ile ilgili güncel durum ekranda gösterilir.
❒ “AF Switching On”: Alternatif frekans arama devrede
(ekranda “AF” ibaresi görüntülenir).
Menü tarafýndan kumanda edilebilen fonksiyonlar þunlardýr:
❒ “AF Switching Off”: Alternatif frekans arama devre dýþý.
❒ AF SWITCHING (AÇMA/KAPATMA) (alternatif fre-
kans açma/kapatma)
Fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için
aşağ daki işlemleri yap n z:
❒ TRAFFIC INFORMATION (AÇMA/KAPATMA) (trafik
bilgileri açma/kapatma)
❒ MENU butonuna bas n ve “AF Switching On”u seçiniz.
❒ REGIONAL MODE
(bölgesel programlarý AÇ-
❒ Fonksiyonu açmak veya kapatmak için ¯ / ˙ butonla-
MA/KAPATMA)
r na bas n z.
❒ MP3 DISPLAY (CD MP3 ekran ayarlar )
Fonksiyon devreye al nd ğ nda radyo kendiliðinden ayný
program yayýný yapan en güçlü sinyale sahip istasyona ge-
❒ SPEED VOLUME (aracýn hýzýna göre otomatik ses ayarý)
çecektir. Böylece, seyahat esnasýnda bulunduðunuz böl-
❒ RADIO ON VOLUME (maksimum radyo ses seviyesi-
geyi deðiþtirdiðinizde, frekansý deðiþtirmeden seçtiðiniz is-
ni devreye alma/devreden ç karma)
tasyonu dinlemeye devam edebilirsiniz.
❒ SPEECH VOLUME (telefon ses seviyesi ayar )
Ancak, seyahat ettiðiniz bölgede bu istasyonun yayýnlarýnýn
alýnýyor olmasý gerekir.
❒ AUX OFFSET (taş nabilir cihaz ses seviyesinin diğer kay-
naklardan birine göre ayarlanmas )
❒ RADIO OFF (Sistem kapalý modu)
259
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 260
AF fonksiyonu devrede iken ekranda “AF” mesajý görün-
TA fonksiyonu ile aþaðýdaki iþlemleri yapmak mümkündür:
tülenir.
❒ FM bandýnda sadece trafik anonslarýný yayýnlayan RDS is-
AF fonksiyonu devrede iken seçilen frekanstan radyo yay n
tasyonlarýnýn aranmasý.
al nam yorsa sistem otomatik arama moduna geçer, ekran-
❒ CD player çalarken dahi trafik bilgilerinin alýnmasý.
da “FM Search” yaz s görüntülenir.
❒ Radyo sesi kapalýysa bile önceden tanýmlanmýþ bir as-
AF fonksiyonu devre d ş b rak ld ğ nda istasyon ad gibi de-
gari ses seviyesinde trafik bilgilerini almak.
vam eden RDS fonksiyonlar devrede kal r.
DÝKKAT Bazý ülkelerde, bazý radyo istasyonlarý TP fonk-
AF fonksiyonlar sadece FM bandlar nda devreye al nabi-
siyonu devrede olmasýna (ekranda “TP” mesajý gösterilir)
lir.
raðmen, trafik anonslarýný yayýnlamayabilirler.
TRAFFIC INFORMATION fonksiyonu
Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise TA butonuna basýldýðý
(trafik bilgileri)
zaman, FM1 bandýna geçilir ve seçilen son istasyon çalma-
ya baþlar.
FM bandýndaki (FM1, FM2 ve FMA) bazý istasyonlar, trafik
ile ilgili bilgileri de yayýnlarlar. Bu durumda ekranda “TA”
Trafik bültenlerinin dinlendiði ses seviyesi, radyo dinle-
mesajý görüntülenir.
nirken kullanýlan ses seviyesine baðlý olarak deðiþir:
TA fonksiyonunu devreye almak/devreden ç karmak için
❒ Ses seviyesi 5’in altýnda ise: Trafik bültenleri için ses
aşağ daki gibi hareket ediniz:
seviyesi 5’e (sabit deðer) eþittir.
❒ MENU butonuna bas n z ve “Traffic Info”yu seçiniz.
❒ Ses seviyesi 5’in üstünde ise: Trafik bülteni sesi = ses
seviyesi +1.
❒ Fonksiyonu açmak veya kapatmak için ¯ / ˙ butonlar na
bas n z.
Eðer ses yüksekliði trafik bülteni yayýný sýrasýnda deðiþtiri-
lirse ses deðeri göstergede gösterilmez ve yeni deðer
Eğer TA fonksiyonu devreye al n rsa, ekranda “TA” beli-
yalnýzca bülten sýrasýnda korunur.
recektir.
Trafik bilgileri yayýnlanmaya baþladýðý zaman, ekranda
DİKKAT Eğer TA fonksiyonu Radyo harici bir ses kayna-
“TRAFFIC INFORMATION” mesajý görüntülenir.
ğ ile devreye al nrsa (CD, MP3, Telefon veya Ses kapa-
l /Bekletme), radyo otomatik olarak arama yapacakt r ve
TA (trafik bilgisi) fonksiyonu ses sisteminin herhangi bir
bu yüzden radyo tekrar devreye al nd ğ nda, frekans ön-
butonuna basýlarak devreden çýkartýlabilir.
ceden ayarland ğ ndan farkl bir değerde olabilecektir.
260
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 261
REGIONAL MODE fonksiyonu
MP3 DISPLAY fonksiyonu
(bölgesel yayýnlarý alma)
(MP3 CD bilgi ekran )
Bazý ulusal yayýnlar, günün bazý zamanlarýnda, bölgeden böl-
Bu fonksiyonla bir MP3 CD’si dinlerken ekranda gösteri-
geye deðiþen yerel programlar yayýnlarlar. Bu fonksiyon
len bilgileri seçmek mümkündür.
yalnýzca yerel (bölgesel) istasyonlarý seçip ayarlamanýzý
Bu fonksiyon sadece MP3 CD’si takýldýðýnda seçilebilir. Bu
saðlar (“EON fonksiyonu” paragrafýna bakýnýz).
durumda ekranda “MP3 Display” simgesi görüntülecek-
Eðer bölgesel istasyonlarýn yayýnlarýnýn seçilen kanalda oto-
tir.
matik olarak açýlmasýný istiyorsanýz bu fonksiyonu devre-
Fonksiyonu deðiþtirmek için ¯ veya ˙ butonunu kullanýnz.
ye alýnýz.
Dört farklý ayar söz konusudur:
Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý býrakmak için ¯ ve-
ya ˙ butonunu kullanýnýz.
❒ “Title” (parça adý/ID3-TAG mevcutsa).
Ekranda fonksiyonun mevcut durumu gösterilecektir:
❒ “Author” (parça yazarý/ID3-TAG mevcutsa).
❒ “Regional On”: Fonksiyon açýk.
❒ “Album” (albüm adý/ID3-TAG mevcutsa).
❒ “Regional Off”: Fonksiyon kapalý.
❒ “Folder” name (klasör ad ).
Eðer fonksiyon kapalý ve belirli bir alanda çalýþan yerel bir
❒ “File” name (MP3 dosya ad ).
program dinleniyorsa ve araç farklý bir alana geçerse, ye-
ni alandaki yerel istasyon alýnýr.
SPEED VOLUME fonksiyonu
(Ses seviyesinin aracýn hýzýna göre ayarlanmasý)
DÝKKAT AF ve REG fonksiyonlarý devrede ise, bir bölge-
den diðerine geçerken radyo geçerli alternatif frekansa uy-
Bu fonksiyon ses seviyesi ile yolcu kabini içindeki gürültü
gun olarak geçmeyecektir.
seviyesi arasýndaki oranýn korunmasý için, ses seviyesini
aracýn hýzýna göre otomatik olarak ayarlar, sürat arttýkça
ses seviyesi de artýrýlýr. Fonksiyonu devreye almak/devre
dýþý býrakmak için ¯ / ˙ butonunu kullanýnýz. Ekranda fonk-
siyonun mevcut durumu gösterilecektir:
❒ Off: Fonksiyon kapalý
❒ Low: Fonksiyon açýk (düþük hassasiyet)
❒ High: Fonksiyon açýk (yüksek hassasiyet).
261
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 262
RADIO ON VOLUME fonksiyonu
NOT
(radyo maksimum ses s n r devreye
❒ Menüyü kullanarak fonksiyonun devreye al nmas veya
alma/ç karma)
devreden ç kar lmas mümkündür, fakat sesin minimum
Bu fonksiyon, radyo aç ld ğ nda maksimum ses s n rlama-
ve maksimum ayar mümkün değildir.
snn devreye alnp/çkarlmasn sağlar.
❒ Radyo aç ld ğ nda “TA” veya “TEL” fonksiyonlar veya
Ekran fonksiyonun durumunu gösterir:
bir d ş ses kaynağ devreye al n rsa, radyo bu kaynaklar
için bir ses ayar na gelecektir. D ş ses kaynağ devreden
❒ “Radio on vol - Limit on” (Radyo Ses S n rlamas dev-
ç kar ld ğ nda, ses minimum ve maksimum seviyeler ara-
rede): Radyo aç ld ğ nda ses seviyesi aşağ daki gibi ola-
s nda ayarlanabilir.
cakt r:
❒ Eğer akü voltaj düşük ise, sesi maksimum ve minimum
- Ses seviyesi maksimum değerden yüksek veya eşitse,
değerleri aras nda ayarlamak mümkün olmayacakt r.
radyo maksimum değere gelecektir.
- Ses seviyesi maksimum ve minimum değerler ara-
SPEECH VOLUME fonksiyonu
s ndaysa, radyo kapat lmadan önceki ayn değere ge-
(telefon ses ayar )
lecektir.
Bu fonksiyon, (şekil 1) düğmesini çevirerek veya ¯ / ˙
- Eğer ses seviyesi minimum değerden düşük veya eşit-
butonlar na bas larak telefon sesi
(ayar kapal ) ve
se, radyo minimum değere gelecektir.
Blue&Me™ (Media Player d ş nda) hariç olarak ayarla-
may (1'den 40'a) mümkün k lar.
❒ “Radio on vol - Limit off” (Radyo Ses S n rlamas dev-
rede değil): Radyo kapat lmadan önceki ses seviyesine
Ekranda fonksiyonun mevcut durumu gösterilecektir:
gelecektir. Ses 0 ve 40 aras nda olabilir.
❒ “Speech Off”: Fonksiyon kapalý.
Ayar değiştirmek için ¯ / ˙ butonlar n kullan n z.
❒ “Speech volume 23”: Fonksiyon açýktýr ve ses yüksek-
liði 23’e ayarlýdýr.
262
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 263
AUX OFFSET fonksiyonu
SYSTEM RESET fonksiyonu
(taş nabilir cihaz ses seviyesinin diğer
Bu fonksiyon fabrika ayarlarýna dönüþü saðlar. Mevcut olan
kaynaklardan birine göre ayarlanmas )
opsiyonlar aþaðýdaki gibidir:
Bu fonksiyon Aux kaynağ na ait ses seviyesinin kendi taş -
❒ NO: Dönüþ yok.
nabilir cihaz na bağl olarak diğer kaynaklara göre ayar-
lanmas n sağlar. Fonksiyonu etkinleştirmek icin MENU bu-
❒ YES: Fabrika ayarlarýna dönüþ. Bu iþlem sýrasýnda ekranda
tonuna bas n ve ard ndan “AUX offset” seçeneğini seçiniz.
“Resetting” mesajý görüntülenecektir. Ýþlem sonunda,
ses kaynaðý deðiþmeyecek ve bir önceki durum görün-
Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için ¯ veya ˙ bu-
tülenecektir.
tonlar na bas n z (- 6 ila + 6 aras nda ayar).
TELEFON HAZIRLIĞI
RADIO OFF fonksiyonu
(aç k ve kapal modu)
Eğer araç kiti monte edilmişse, bir telefon geldiğinde rad-
yo sesi telefon ç k ş na bağlanacakt r. Telefon sesi daima
Bu fonksiyon ses sisteminin iki farklý þekilde kapatýlma se-
sabittir, fakat görüşme esnas nda (şekil 1) düğmesi ile ayar-
çeneði arasýnda seçim yapmayý saðlar. Fonksiyonu devre-
lanabilir.
ye almak için ¯ veya ˙ butonunu kullanýnýz.
Sabit telefon sesi, menüdeki “SPEECH VOLUME” fonksi-
Ekranda seçilen fonksiyon görüntülenecektir:
yonu ile ayarlanabilir. Telefon görüşmesi için sesin devre-
❒ “00 MIN”: Devre dýþý býrakmak kontak anahtarýna
den ç kar lmas esnas nda, ekranda PHONE kelimesi gö-
baðlýdýr. Ses sistemi kontak anahtarý STOP konumuna
rülecektir.
çevrildiðinde otomatik olarak kapanacaktýr.
❒ “20 MIN”: Devre dýþý býrakmak kontak anahtarýndan
baðýmsýzdýr. Ses sistemi kontak anahtarý STOP konu-
muna çevrildikten sonra maksimum 20 dakika için açýk
kalacakt r.
263
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 264
HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
Ses sistemi dört rakam da girildikten sonra (20 saniye içe-
risinde) çalýþmaya baþlar.
Radyo, kendisi ile aracýn içerisine monte edilmiþ elektro-
nik kontrol ünitesi (Body Computer) arasýnda gerçekleþen
Eðer hatalý þifre girilirse, bir “bip” sesi duyulur, ekranda 2
bilgi alýþ veriþine dayanan bir hýrsýzlýk önleme sistemiyle do-
saniye süreyle “Radio blocked/wait” (Radyo bloke edil-
natýlmýþtýr.
di/bekleyin) ibaresi görüntülenir. Bu durum, kullanýcýya
doðru þifrenin girilmesi gerektiðini belirtir.
Sistem en yüksek güvenlik derecesini temin eder ve rad-
yo beslemesinin baðlantýsýnýn her kesilmesinde gizli þifre-
Kullanýcý her yanlýþ þifre girdiðinde, bekleme süresi maksi-
nin girilmesini önler.
mum 24 saate ulaþýlana kadar, kademeli olarak artar (1 da-
kika, 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30 dakika, 1
Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsuz ise ses sistemi
saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat, 24 saat). Bekleme sü-
çalýþmaya baþlar, eðer þayet karþýlaþtýrma kodlarý ayný ol-
resi göstergede “Radio blocked/wait” (Radyo bloke edil-
mazsa veya elektronik kontrol ünitesi deðiþtirildi ise ci-
di/bekleyin) sözcüðü olarak gösterilir. Mesaj ekrandan kay-
haz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki paragraflarda bahsedilen
bolduktan sonra, þifrenin girilmesi prosedürünü yeniden
prosedürlere göre gizli þifreyi girmesi ister.
uygulamaya baþlamak mümkün olur.
Gizli þifrenin girilmesi
Þifre Kartý
Ses sistemi açýldýðýnda (ve gizli þifrenin girilmesi isten-
Þifre kartý, radyonun sahibi olduðunuzun belgesidir. Þifre
diðinde), ekranda yaklaþýk 2 saniye boyunca “CODE” me-
kartý üzerinde; radyonun modeli, seri numarasý ve gizli þif-
sajý görüntülenir ve ardýndan da dört adet kýsa çizgi “- - -
re yer alýr.
-” görüntülenir.
DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili makamlara gerekli bil-
Gizli þifre, 1 ila 6 arasýnda yer alan ve her biri bu çizgiler-
gileri verebilmek için, þifre kartýný güvenli bir yerde sak-
den birine karþý gelen dört rakamdan meydana gelir.
layýnýz.
Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili istasyon kaydý buto-
nuna (1’den 6’ya kadar numaralandýrýlan) basýnýz. Benzer
þekilde þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz.
Eðer dört rakam 20 saniye içerisinde girilmezse, ekranda
2 saniye süre ile “Enter code - - - -” mesajýný gösterile-
cektir. Bu durum, sistem tarafýndan yanlýþ þifre giriþi olarak
yorumlanmaz.
264
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 265
RADYO (Tuner)
TANITIM
Seçilen bandlar ekrandaki ilgili kelime ile gösterilir. Ýlgili fre-
kansta son olarak seçilen istasyon ekranda gösterilir.
Ses sistemi açýldýðý zaman, sistem kapatýlmadan önce seçi-
len son kaynak Radyo, CD, CD MP3, Media Player (sa-
FM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: FM1, FM1 veya “FMA”;
dece Blue&Me™ ile) veya AUX çalmaya başlar.
FMA bandý, Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonu ile oto-
matik olarak kaydedilen istasyonlara tahsis edilmiþtir.
Baþka bir ses kaynaðý dinlerken radyo dinlemek için, iste-
nilen frekans bandýna göre FM veya AM butonuna basýnýz.
ÝSTASYON KAYIT BUTONLARI
Radyo devrede olduðunda ekranda seçili olan istasyon is-
l’den 6’ya kadar numaralandýrýlmýþ olan butonlar aþaðýda
mi (sadece RDS destekli istasyonlar) veya istasyon frekansý,
belirtilen istasyon kayýt iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:
frekans bandý (FM1 gibi) ve ön seçim butonuna (P1 gibi).
❒ 18 adet FM bandýna (6 adet FM1’de, 6 adet FM2’de, 6
FREKANS BANDI SEÇÝMÝ
adet FMT’de veya “FMA” (baz tiplerde).
❒ 12 adet MW band na (6 adet MW1’de, 6 adet MW2’de).
Radyo modunda iken, istenilen frekans bandýný seçmek için
kýsa bir þekilde ve ard arda FM veya AM butonuna basýnýz.
Önceden kaydedilen istasyonlarý dinlemek için, istediðiniz
radyo bandýný seçiniz ve ilgili istasyon kayýt butonuna (1’den
Butona her basýþta, sýrasý ile aþaðýdaki bandlar seçilebilir:
6’ya kadar numaralandýrýlan) kýsa bir þekilde basýnýz.
❒ FM butonuna basýlarak: “FM1”, “FM2” ve “FMA”.
Ýstasyon kayýt butonlarýna 2 saniyeden daha uzun süre
❒ AM butonuna basýlarak: “MW1”, “MW2”.
basýldýðýnda o an ayarlý olan istasyon ilgili butona kaydedi-
lir. Kayýt bir “bip” sesi ile onaylanacaktýr.
265
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 266
DÝNLENÝLEN SON ÝSTASYONUN
AUTOSTORE FONKSÝYONU
KAYDEDÝLMESÝ
(otomatik istasyon kayýt fonksiyonu)
Radyo, her radyo bandýnda dinlenilen son istasyonu oto-
Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonunu devreye almak
matik olarak kaydeder ve radyo açýldýðýnda veya radyo
için FM butonunu basýlý konumda tutunuz. Radyo, bu fonk-
bandý deðiþtirildiðinde bu istasyona ayar yapýlýr.
siyon ile, sinyalleri en güçlü olan istasyonlarý, FMA band -
na otomatik olarak (en güçlü sinyali veren istasyondan
OTOMATÝK AYAR
baþlayarak) kaydeder.
Yayýnlarý alýnabilen bir sonraki istasyonu, seçilen yönde oto-
Otomatik kay t esnas nda “Autostore” mesaj görüntüye
matik olarak aramaya baþlamak için ¯ veya ˙ butonuna
gelir.
kýsa bir süre ile basýnýz.
Otomatik kayýt iþlemini durdurmak için FM butonuna tek-
¯ veya ˙ butonuna daha uzun bir süre basýlýr ise, hýzlý ara-
rar basýnýz: Radyo, Autostore fonksiyonunu devreye alma-
ma gerçekleþir. Buton serbest býrakýldýðýnda radyo, yayýný
dan önce dinlenilen son istasyonu otomatik olarak çalma-
alýnabilen bir sonraki istasyonda durur.
ya baþlar.
Eðer TA fonksiyonu (trafik bilgileri) devrede ise, radyo sa-
Otomatik kayýt fonksiyonunun sonunda, radyo otomatik
dece trafik bültenlerini yayýnlayan istasyonlarý arar.
olarak FMA bandýnda 1 no’lu istasyon kayýt butonuna ilk
olarak kaydedilmiþ istasyonu çalmaya baþlar.
MANUEL AYAR
Ayar yapýlan radyo bandýnda, o anda sinyalleri en güçlü olan
Bu fonksiyon, seçilen radyo bandýnda istasyonlarýn manu-
istasyonlar 1’den 6’ya kadar numaralandýrýlan istasyon kayýt
el olarak aranmasýný saðlar.
butonlarýna otomatik olarak kaydedilirler.
Ýstediðiniz radyo bandýný seçiniz ve seçilen radyo bandýnda
AutoSTore fonksiyonu MW bantlarýnda devreye alýnýrsa
aramayý baþlatmak için kýsaca ve tekrarlý olarak ▲ veya ▼
otomatik olarak FMA bandýna geçilir ve fonksiyon bu bant-
butonuna basýnýz.
▲ veya ▼ butonuna uzun süre
ta çalýþmaya baþlar.
basýldýðýnda, ileri doðru hýzlý arama yapýlýr. Buton serbest
DÝKKAT Bazý durumlarda, Autostore (otomatik kayýt)
býrakýlýr býrakýlmaz, arama iþlemi sona erer.
fonksiyonu sinyalleri güçlü olan 6 adet istasyon bula-
mayabilir. Bu durumda, önceki istasyonlar boþ kalan is-
tasyon kayýt butonlarýna kaydedilir.
DÝKKAT Autostore fonksiyonu devreye al nd ğ nda, ön-
ceden FMA band na kaydedilmiş istasyonlar silinir.
266
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 267
ACÝL DURUM ALARMLARININ ALINMASI
EON FONKSÝYONU
(Güçlendirilmiþ diðer yayýn istasyonlarý þebekesi)
Radyo RDS modunda iken, genel tehlike durumuna se-
bep olan sýra dýþý olaylarýn (depremler, seller gibi) ortaya
Bazý ülkelerde, trafik raporu yayýnlayan istasyonlarý bir ara-
çýkmasý halinde, yapýlan acil durum anonslarýný (eðer din-
ya toplayan yayýn istasyonlarý þebekesi mevcuttur. Bu du-
lediðiniz istasyon bu anonslarý yayýnlýyor ise) alacak þekil-
rumda, trafik bilgileri anonsu alabilmek için dinlenilen is-
de ayarlanmýþtýr.
tasyondaki program geçici olarak durdurulacaktýr.
Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye alýnýr ve devre dýþý
❒ Trafik bilgilerini almak için (sadece TA fonksiyonu dev-
býrakýlmaz.
rede ise).
Bir acil durum anonsu olmasý durumunda gösterge “alarm”
❒ Ayný yayýn þebekesindeki bir istasyon tarafýndan verilen
sinyalini gösterecektir. Acil durum anonsu sýrasýnda ses se-
anonslarýn yapýldýðý bölgesel programlarý dinlemek için.
viyesi trafik anonslarýnda olduðu gibi deðiþecektir.
STEREO YAYIN YAPAN ÝSTASYONLAR
Eðer alýnan yayýnýn sinyali zayýf ise, otomatik olarak Ste-
reo’dan Mono’ya geçiþ yapýlýr.
267
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 268
CD ÇALAR
TANITIM
CD’NÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ/ÇIKARTILMASI
Bu bölüm sadece CD çalarýn çalýþmasýný anlatýr: ses siste-
Mekanizmayý harekete geçirmek için, CD’yi dikkatle yu-
minin genel kullanýmý ile ilgili “Fonksiyon ve Ayarlar” bö-
vasýna yerleþtiriniz; mekanizma CD’nin doðru konuma geç-
lümüne bak n z.
mesini saðlar.
Radyo kapat ld ğ nda ve kontak anahtar MAR konumun-
CD ÇALARIN SEÇÝLMESÝ
dayken CD yüklenebilir: Bu durumda radyo kapal kala-
Ses sistemine entegre CD çalarý devreye almak için aþaðýda-
cakt r. Radyo aç ld ğ nda, kapat ld ğ nda dinlenilen kaynak
ki iþlemleri uygulayýnýz:
öncelikle devreye girecektir.
❒ Bir CD yerleþtiriniz: İlk parça çalmaya baþlar.
CD yüklendiği zaman ekranda “CD-IN” ve “CD Reading”
kelimeleri görülecektir. Onlar CD'nin okunmas için ge-
veya
reken süre boyunca ekranda kalacakt r. Bu zaman geçti-
❒ Bir CD önceden yerleþtirilmiþ ise sistemi devreye alýnýz
ğinde radyo otomatikman birinci parçay çalmaya başla-
ve Media butonuna kýsa bir þekilde basarak “CD” mo-
yacakt r.
dunu seçiniz: En son dinlenilen parça çalmaya baþlar.
Optimum kalite ve kullaným için her zaman orjinal CD’ler
kullanýnýz. R/RW CD’ler kullanýldýðýnda mümkün olan en
düþük yazma hýzý ile yazýlmýþ, en kaliteli CD’leri kullanýnýz.
268
245-276_LINEA_1ed_IT
23.09.2014
10:23
Sayfa 269
CD’yi yerinden çýkaran mekanizmayý çalýþtýrmak için, ses
Bir d ş ses kaynağ devreye girdiğinde (TA, ALARM veya
sistemi açýkken ˚ EJECT) butonuna basýnýz. Çýkartma iþle-
telefon), bu fonksiyonlar bitene kadar CD okunamaz ve
minin ardýndan, CD geri dönmeden önce kaynaðýn sesi du-
ç kart lamaz. Sonunda CD modu devreye girer, ekrana bir-
yulur.
kaç saniye için “CD Disc error” mesaj görüntülenir ve
sonra CD ç kar.
Eðer CD takýlmazsa, sistem 20 saniye sonra tekrar CD
takýlýp takýlmadýðýný kontrol eder ve daha sonra Tuner (Rad-
CD çalar n aş r s nmas durumunda, CD çalma işlemi ge-
yo) moduna geçer.
çici olarak kesintiye uğrayabilir. Sistem otomatik olarak
radyo moduna dönecektir (Tuner) ve ekran üzerinde “CD
Cihaz kapalýyken CD çýkartýlamaz.
hot” (CD s cak) ve sonras nda da “CD disc error” (CD
Yerinden çýkan ancak yuvasýndan tamamen alýnmamýþ CD
disk hatas ) ibareleri belirecektir. CD’nin soğumas n ta-
tekrar yuvasýna yerleþtirilirse, ses sistemi CD moduna geç-
kiben tekrar CD’yi takarak dinleyebilirsiniz.
meyecektir.
EKRANDAKÝ BÝLGÝLER
Muhtemel hata mesajlar
CD çalar çalýþýr durumda iken ekranda aþaðýdaki anlama
Eðer yerleþtirilen CD okunamaz ise (CDROM, CD uy-
gelen mesajlar görüntülenir:
gun þekilde yerleþtirilmemiþ ise veya okuma hatasý varsa),
❒ “CD Track 5”: CD üzerindeki parçanýn numarasýný be-
ekranda “CD ERROR” mesajý görüntülenir.
lirtir.
Daha sonra CD dýþarý çýkartýlýr ve CD seçilmeden önce
❒ “03.42”: Parçanýn baþlangýcýndan itibaren geçen süreyi
kullanýlan kaynaða geri dönülür.
gösterir (eðer ilgili Menü fonksiyonu devrede ise).
269

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16