Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 26

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 26

 

 

326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 350
Ön cam silecek süpürgesinin değiştirilmesi
Silecekleri değiştirmek için aşağ dakileri uygulay n z:
❐ ön cam silecek (A) kolunu kald r p, silecek süpürgesinin pozisyonunu
kol ile 90º aç yapacak şekilde ayarlay n z;
❐ (B) ünitesini bağlant tertibat ndan ç kart n z ve silecek süpürgesini (A)
kolundan al n z;
❐ t rnağ kol üzerindeki özel yuvas na yerleştirerek, yeni silecek süpür-
gesini tak n z. Silecek süpürgesinin uygun şekilde yerine oturduğundan
F0C0162m
emin olunuz.
Arka cam silecek süpürgesinin değiştirilmesi
❐ (A) kapağ kald r n z ve (B) somununu gevşeterek silecek kolunu
otomobilden ç kart n z;
❐ yeni silecek kolunu doğru olarak yerleştiriniz ve somunu sabitleyiniz;
❐ kapağ indiriniz.
F0C0160m
350
350 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 351
SU FISK‹YELER‹
Ön cam sileceği
Eğer hiç s v püskürmüyor ise, önce rezervuarda s v olup olmad ğ n kont-
rol ediniz (bu bölümde yer alan “Seviye kontrolleri” k sm na bak n z).
Daha sonra, f skiye deliklerinin t kal olup olmad ğ n kontrol ediniz.
Gerekiyor ise bir iğne kullanarak temizleyiniz.
Ön cam f skiyeleri deliklerin aç s n n ayarlanmas ile yönlendirilebilir. Eğer
F0C0163m
gerekiyorsa, f skiyenin yönünü ayar vidas
(A) ile ayarlay n z.
Püskürtülen su, ön cam n üst k sm ndan yaklaş k 1/3 yüksekliğe ayarlan-
mal d r.
Arka cam sileceği
Arka cam f skiyesi ayn şekilde ayarlanabilir.
F skiye tutucular arka cam üzerindedir.
F0C0161m
F0C0350m
351
351 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 352
Bu çözümlerin en önemlileri şunlard r:
FAR YIKAYICI (baz› tiplerde)
❐ otomobilin paslanma ve çizilmeye karş dirençli ol-
Su f skiyelerinin bozulmam ş ve temiz olduğunu periyo-
mas n sağlayan boya sistemleri ve ürünleri;
dik olarak kontrol ediniz.
❐ pasa karş yüksek direnci olan galvanizli (veya ön iş-
Far y kay c lar, farlar aç k iken ön cam sileceği çal ş-
lem görmüş) çelik sac kullan lmas ;
t r l nca otomatik olarak devreye girer.
❐ gövdenin alt na, motor bölmesine, çamurluk iç
k s mlar na ve diğer parçalara yüksek koruyucu özellik-
lere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskürtül-
mesi;
KAROSER
❐ d ş etkiye aç k; kap alt , çamurluk içleri ve kenarlar
OTOMOB‹L‹N KÖTÜ HAVA ŞARTLARIN-
gibi bölgelerin korunmas için plastik kaplama mal-
DAN KORUNMASI
zemelerinin püskürtülmesi;
Pas oluşumunun ana sebepleri şunlard r;
❐ parçalar n iç k s mlar nda suyun birikm esini, rutubeti
❐ hava kirliliği;
ve paslanmay önlemek için “aç k” kesitlerin kullan lmas .
❐ havadaki nem ve tuz (deniz kenar nda veya çok s cak
ve nemli bölgelerde);
GÖVDEN‹N VE ALT KISIMLARIN GARANT‹S‹
❐ mevsime özel çevre şartlar .
Fiat Stilo bütün orijinal karoser konstrüksiyonu ve göv-
Ayr ca, havadaki tozun, rüzgarla taş nan kumun ve diğer
de parçalar pas nedeni ile delinmeye karş garanti edil-
araçlardan s çrayan çamur ve taşlar n aş nd r c etkisi de
miştir. Bu garantinin genel şartlar için
“GARANTİ
göz ard edilmemelidir.
KİTAPÇIĞI”na bak n z.
Fiat Stilo’nuzun karoserini pasa karş etkin bir biçimde
korumak için, Fiat yüksek teknolojiye sahip çözümler
uygulam şt r.
352
352 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 353
GÖVDEN‹N ‹Y‹ DURUMDA TUTULMASI
❐ su ile iyice durulay p, hava püskürterek kurutunuz
‹Ç‹N ÖNER‹LER
veya güderi bir bez ile kurulay n z.
Otomobili kurularken, suyun birikebileceği, kolayca
görülemeyen; kap çerçeveleri, motor kaputu ve far-
Boya
lar n etraf gibi bölgeleri de unutmay n z. Y kama iş-
Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini sağ-
leminden hemen sonra otomobili kapal bir alana götür-
lamaz, ayn zamanda sac korur.
meyip, aç kta b rakarak üzerindeki suyun buharlaşmas n
sağlay n z.
Eğer otomobilinizin boyas üzerinde derin çizikler ve
aş nmalar varsa, pas oluşumunu engellemek için rötuş
Otomobilinizi, uzun süre güneşte park edilmiş ise veya
yapman z tavsiye edilir. Rötuş yaparken, sadece orijinal
motor kaputu s cak iken y kamay n z; boyan n cilas n
ürünleri kullan n z
(“Teknik özellikler” bölümündeki
bozars n z.
“Araç tan t m plakalar ” konusuna bak n z).
D ş plastik parçalar, normal y kama işlemi bittikten son-
Boyan n iyi durumda kalabilmesi için yap lacak işlemler-
ra temizlenmelidir.
den biri de otomobilin y kanmas d r. Y kama işleminin
Mümkünse, otomobilinizi ağaçlar n alt na park etmek-
s kl ğ otomobilin kullan ld ğ şartlara ve çevreye bağ-
ten kaç n n z. Genellikle damlayan sak zl maddeler
l d r. Örneğin otomobilinizi hava kirliliğinin yüksek ol-
boyay matlaşt r r ve paslanma ihtimalini art r r.
duğu yerlerde kullan yorsan z, tuz serpilmiş yollarda
kullan yorsan z, s k s k y kaman z tavsiye edilir.
DİKKAT Kuş pislikleri, derhal büyük bir dikkatle y kan-
mal d r. Bunlar n asidi zararl d r.
Otomobili uygun şekilde y kamak için:
❐ otomatik y kama makinelerinde hasar görm esini ön-
lemek için, anteni tavandan sökünüz;
❐ gövdeyi düşük bas nçl su ile slat n z;
❐ süngeri s k s k az sabunlu suya bat rarak, otomobili
y kay n z,
Deterjanlar sular› kirletir. Bu sebeple; otomobilin, y›kama esnas›nda kullan›lan suyun toplan›p,
ar›t›labileceği bir yerde y›kanmas› gerekir.
353
353 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 354
Camlar
OTOMOB‹L‹N ‹Ç‹
Camlar temizlemek için özel cam temizleyici ürünler
Sac n paslanmas na sebep olabileceği için, paspaslar n al-
kullan n z. Camlar çizmekten ve şeffafl ğ na zarar ver-
t nda su birikip birikm ediğini (ayakkab ve şemsiyeler-
mekten kaç nmak için çok temiz bezler kullan n z.
den damlayan sular gibi) zaman zaman kontrol ediniz.
DİKKAT Rezistansa zarar vermemek için, rezistansl ar-
ka cam n iç k sm n rezistanslar n yönüne paralel olarak
yavaşça siliniz.
KOLTUKLARIN VE KUMAŞ VE KAD‹FE
BÖLÜMLER‹N TEM‹ZLENMES‹
Tozlar yumuşak bir f rça veya elektrik süpürgesi kul-
Motor bölümü
lan larak temizlenebilir. Kadife bölümler için f rçan n
Her k ş mevsiminin sonunda, motor bölümünü dikkatle
nemlendirilerek kullan lmas daha iyi sonuç verir.
ve suyu elektronik kontrol üniteleri üzerine yönlerdir-
Koltuklar sabunlu su ile nemlendirilmiş bir sünger ile
meden y kat n z. Motoru y katmak için uzman bir servis
silinebilir.
ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.
DİKKAT Otomobil; motor soğuk ve kontak anahtar
STOP pozisyonunda iken y kanmal d r. Otomobili
y kad ktan sonra, çeşitli koruyucu elemanlar n (lastik
körükler ve çeşitli muhafazalar gibi) ç kmad ğ ndan ve
zarar görmediğinden emin olunuz.
Otomobilin içini temizlemek için kesinlikle alev alabilen malzemeler (petrol eteri
D‹KKAT veya benzin) kullanmay›n›z. Silme esnas›nda oluşan elektrostatik şarjlar yang›na
sebep olabilir.
354
354 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
326-355 TÜRKÇE N‹HAL:326-355 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:08
Sayfa 355
DER‹ KOLTUKLARIN TEM‹ZLENMES‹
PLAST‹K BÖLÜMLER
Kurumuş kiri, güderi veya nemli bir bez ile fazla bast r-
İç plastik parçalar için, görünümlerini değiştirmeyecek
madan temizleyiniz.
özel ürünler kullan n z.
S v ve gres lekelerini kuru emici bir bezle siliniz. Bunu
DİKKAT Gösterge tablosunun cam n temizlemek için
takiben yumuşak bez ile veya sabunla suyla slat lm ş
alkol veya benzin kullanmay n z.
güderiyle siliniz.
Eğer leke hala ç kmam ş ise üzerindeki aç klamalara
uyarak özel temizleyicileri kullan n z.
DİKKAT Asla alkol veya ispirto içeren madde kullan-
may n z.
Otomobil içinde aeresol kutular› bulundurmay›n›z. Bunlar›n patlama tehlikesi var-
D‹KKAT
d›r. Aeresol kutular›n›n 50ºC’den daha fazla s›cakl›ğa maruz kalmamalar› gerekir.
Hava ›s›nmaya başlad›ğ›nda, otomobil içindeki s›cakl›k bu rakam›n üzerine ç›ka-
bilir.
355
355 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:18
Sayfa 356
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
ARAÇ TANITIM PLAKALARI
357
MOTOR KODLARI - ŞASİ KODLARI
359
MOTOR
360
YAKIT/ ATEŞLEME SİSTEMİ
361
AKTARMA ORGANLARI
361
FRENLER
362
SÜSPANSİYON
362
DİREKSİYON
362
TEKERLEKLER
363
BOYUTLAR
368
PERFORMANS
371
AĞIRLIKLAR
372
KAPASİTELER
375
YAĞ VE SIVILARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
.377
YAKIT TÜKETİMİ
379
CO2 EMİSYONLARI
380
356
356 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:18
Sayfa 357
OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI
Tan t m plakas kaydedilmelidir. Tan t m plakas aşağ daki pozisyonlarda
plakalar üzerindedir.
1 - Tan t m plakas
2 - Şasi kod numaras
3 - Boya tan t m plakas
F0C0195m
4 - Motor kod numaras
TANITIM PLAKASI
Plaka, motor bölmesinde ön travers üzerinde yer al r ve aşağ daki bilgileri
içerir:
A. Üretici firma ismi.
B. Uluslararas onay.
C. Otomobilin tipi.
D. Şasi numaras .
F0C0099m
E. Tam yükde maksimum ağ rl klar.
F. Römork ile birlikte tam yükde maksimum ağ rl klar.
G. Ön aksda maksimum ağ rl klar.
H. Arka aksda maksimum ağ rl klar.
I. Motor tipi.
L. Şasi tipi kodu.
M. Yedek parça kodu.
N. Duman endeksi için bölüm (dizel tipleri).
357
357 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:18
Sayfa 358
ŞAS‹ KOD NUMARASI
Bu numara, yolcu kabinii taban nda, ön sağ koltuk yak n nda yer al r.
Taban hal s n n içindeki özel kapak kald r larak ulaş labilir ve aşağ daki bil-
gileri içerir:
❐ otomobilin modeli (ZFA 192000);
❐ şasi seri numaras .
BOYA TANITIM PLAKASI
Plaka motor kaputunun iç taraf nda yer al r ve aşağ daki bilgileri içerir:
A - Boya üreticisi.
B - Renk ismi.
C - Fiat renk kodu.
D - Spray ve rötuş kodu.
F0C0110m
MOTOR KOD NUMARASI
Vites kutusu taraf ndaki karterin üzerinde yer al r ve model ve şasi
numaras n içerir.
F0C0100m
358
358 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:18
Sayfa 359
MOTOR VE ŞASİ VERSİYON NUMARALARI
Body version
Motor kodu
3-kap›l› tipler
5-kap›l› tipler
192AXA1B 00
192BXA1B 01
1.216V
188A5.000
192AXA1B 00B (*)
192BXA1B 01B (*)
192AXB1A 02
192BXB1A 03
1.616V
182B6.000
192AXB1A 02B (*)
192BXB1A 03B (*)
-
192CXB1A 12 ()
192CXB1A 12B (**)
192AXC1A 04
192BXC1A 05
1.816V
192A4.000
-
192CXC1A 13 ()
2.420V
192A2.000
192AXD12 06B
192BXD12 07B
192AXF1A 10
192BXF1A 11
1.9 JTD 80
192A3.000
-
192CXF1A 15 ()
192AXE1A 08
192BXE1A 09
1.9 JTD 115
192A1.000
-
192CXE1A 14 ()
(*)
“DYNAMIC” Sedan tipleri
() “ACTUAL” Stationwagon tipleri
() Stationwagon tipleri
(**)
“DYNAMIC” Stationwagon tipleri
359
359 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
16:26
Sayfa 360
MOTOR
GENEL BİLGİLER
1.216V
1.616V
1.816V
2.420V
1.9 JTD 80
1.9 JTD 115
Motor kodu
188A5.000
182B6.000
192A4.000
192A2.000
192A3.000
192A1.000
Motor tipi
Otto
Otto
Otto
Otto
Dizel
Dizel
Silindir say s
4, tek s ra
4, tek s ra
4, tek s ra
5, tek s ra
4, tek s ra
4, tek s ra
Silindir çap ve kurs mesafesi
mm
70.8 x 78.86
80.5 x 78.4
82.0 x 82.7
83.0 x 90.4
82.0 x 90.4
82.0 x 90.4
Motor hacmi
cm3
1242
1596
1747
2446
1910
1910
S k şt rma oran
10.6
10.5
10.3
10.5
18.5
18.5
Maksimum güç (EEC)
kw
59
76
98
125
59
85
dev/dk
80
103
133
170
80
115
Nm
5000
5750
6400
6000
4000
4000
Maksimum tork(EEC)
Nm
114
145
162
221
196
255
Kgm
11.6
14.8
16.5
22.5
20
26
dev/dk
4000
4000
3500
3500
1500
2000
Bujiler
NGK DCPR7E-N
NGK BKR5EZ
NGK BKR6EZ
Champion
-
-
Bosch FR8DEE-N
Champion
RC8BYC
Champion
RC10YCC
RC10YCC
Yak t
Minimum 95
Minimum 95
Minimum 95
Minimum 95
Standartlara
Standartlara
oktanl
oktanl
oktanl
oktanl
uygun dizel
uygun dizel
kurşunsuz
kurşunsuz
kurşunsuz
kurşunsuz
yak t
yak t
benzin
benzin
benzin
benzin
360
360 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
356-361
TÜRKÇE N‹HAL:356-361
TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
13:18
Sayfa 361
YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ
1.216V - 1.616V - 1.816V - 2.420V
1.9 JTD 80
1.9 JTD 115
Çok noktal ard arda safhal
Elektonik kontrollü Unijet “Common
Elektonik kontrollü Unijet “Common
elektronik enjeksiyon, geri dönüşsüz
Rail” ile direkt enjeksiyon, sabit
Rail” ile direkt enjeksiyon, sabit
Yak t besleme
sistem
geometri turbo şarjer
geometri turbo şarjer ve intercooler
AKTARMA ORGANLARI
1.216V
2.420V
1.616V - 1.816V - 1.9 JTD 80 - 1.9 JTD 115
Alt ileri ve geri vites; ileri vitesler
Beş ileri ve geri vites; ileri vitesler
Beş ileri ve geri vites;
Vites kutusu
senkromeçli Elektronik kontrollü
senkromeçli
ileri vitesler senkromeçli
sistem ile beş ileri ve geri vites
Kendinden ayarl serbest
Elektronik kontrollü
Kendinden ayarl serbest
Kavrama
hareketli pedal
elektrik-hidrolik teçhizat
hareketli pedal
Çekiş
Önden
Önden
Önden
Yak›t sisteminde yap›lacak değişiklerin veya onar›mlar›n doğru olarak veya teknik özelliklerin dik-
kate al›narak yap›lmamas›, yang›n riski ile birlikte anormal çal›şmaya sebep olabilir.
361
361 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
362-380 TÜRKÇE N‹HAL:362-380 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
14:02
Sayfa 362
FRENLER
1.216V - 1.616V - 1.816V - 2.420V
1.9 JTD 80 - 1.9 JTD 115
Servis frenleri:
- ön
Hava soğutmal disk
- arka
Disk
El freni
El freni kolu ile kumanda edilen
arka frenler
ÖNEMLİ; Yollarda biriken su, buz ve tuzlar fren diskleri üzerinde birikebilir. Bu sebeple ilk frenlemedeki frenleme verimi düşük olabilir.
SÜSPANS‹YON
1.216V - 1.616V - 1.816V - 2.420V
1.9 JTD 80 - 1.9 JTD 115
Ön
Mc Pherson tipi bağ ms z tekerlekler
Arka
Burulma çubuğu ile bağlant l tekerlekler
D‹REKS‹YON
1.216V - 1.616V
1.816V - 2.420V
1.9 JTD 80 - 1.9 JTD 115
Tip
Elektrikli hidrolik direksiyon ile
Elektrikli hidrolik direksiyon ile
kramayer kumanda
kramayer kumanda
Minimum dönüş
dairesi çap
m
10,5
11,1
362
362 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
362-380 TÜRKÇE N‹HAL:362-380 TÜRKÇE N‹HAL
11.08.2008
14:02
Sayfa 363
TEKERLEKLER
JANTLAR VE LAST‹KLER
Preslenmiş sac veya alaş m jantlar. Radyal tubeless lastikler. Onaylanm ş
lastikler belgelerde verilmiştir.
Güvenli sürüş için, otomobil üzerindeki tüm tekerleklere belirtilen boyut-
ta, ayn tip ve marka lastikler tak lmal d r.
DİKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmay n z.
F0C0200m
KÜÇÜK YEDEK LAST‹K
Preslenmiş jant. Tubeless lastik.
ÖN DÜZEN AYARLARI
Janttan janta ölçülen ön tekerlek toe-in değeri: -1 ± 1 mm
Rakamlar otomobilin normal çal şma durumu içindir.
LAST‹K ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER‹N DOĞRU OLARAK OKUN-
MASI
Örnek: 195/65 R 15 91 T
195
= Nominal lastik genişliği (S, mm cinsinden iki kenar aras ndaki
mesafe)
65
= Yükseklik/genişlik oran yüzdesi (H/S)
R
= Radyal lastik
15
= İnç cinsinden jant çap (Ø).
91
= Yük (kapasite) oran
T
= Maksimum h z oran
363
363 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..