Fiat Marea (2006 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat Marea (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Fiat Marea (2006 year). Instruction turkish - part 9

 

 

  

  

Kilometre 20.000  40.000  60.000  80.000  100.000  120.000 140.000 160.000 180.000

FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) 

  

  

  

  

  

  

FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLU VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI 

  

  

  

FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ 

ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***) 

ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ 

ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TİPLERDE) (**)(***) 

ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)(***) 

FREN SİSTEMİ  TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**) 

LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***) 

ÖN DÜZEN AYARI(***) 

BALANS AYARI (**) 

DİREKSİYON 

SİSTEMİ 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) 

  

  

  

  

  

  

  

SÜSPANSİYON  TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

ÖN VE ARKA SÜSPANSİYON ELEMANLARININ BOŞLUK KONTROLÜ, GEREKİRSE İLGİLİ ELAMANLARIN DEĞİŞİMİ (**) (Rotbaşı  Rotil, 

Salıncak Burcu, Amortisör )  

ALTERNATÖR ŞARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***) 

ALTERNATÖR  KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ 

AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERİ YOĞUNLUK KONTROLÜ(***) 

ŞARJ VE MARŞ 

SİSTEMİ 

KONTROLU 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

 

AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ,  YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ 

 

KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ 

KLİMA 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yıl)(***) 

AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SİNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ 

AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb. 

ÖN CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FISKİYELERİN AYARI 

ELEKTRİKLİ 

CİHAZLAR 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**) 

BOYA 

TÜM TİPLER  BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ 

(*)

  Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir. 

(**)

  Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler. 

(***)

  Zor şartlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir. 

  

  

  

Bu

 periyodik bakım tablosu model yılı 2004 ve sonrası araçları kapsamaktadır.(Sedici Model hariç) 

 

  

  

Kilometre 20.000  40.000  60.000  80.000  100.000  120.000 140.000 160.000 180.000

GAZ KAÇAK KONTROLÜ  

     1- DOLUM BORUSU, DOLUM AĞZI 

     2- MULTİVALF 

     3- ELEKTROVALF 

     4- BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR 

     5- TÜM BORU VE HORTUMLAR. 

GÖRSEL KONTROLLER: LPG SİSTEMİNİ OLUŞTURAN TÜM PARÇALARDA AŞINMA, SÜRTÜNME, BAĞLANTI 

KONTROLLERİ 

MEKANİK SUBAP İTİCİLİ TİPLERDE  SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKİYORSA  YAPILMASI (1.4 8V Fire 

motor tiplerinde) 

LPG enjektör temizliği 

  

  

  

  

  

  

SIVI FAZ LPG FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (ELEKTROVALF) 

GAZ FAZI FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ(REGÜLATÖR-YAKIT DAĞITICI ARASI)  

  

  

  

  

GAZ KONUMUNDA YANMA VERİMLİLİĞİ / ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKİRSE DEĞİŞİMİ 

  

  

  

  

  

  

  

  

DEPO BAĞLANTILARININ TORK KONTROLÜ 

  

  

  

  

LPG İLE ÇALIŞMADA EGSOZ EMİSYONUN KONTROLÜ ( GAZ ANALİZ CİHAZI İLE ) 

BENZİN ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ OTOMATİK BİLGİ PARAMETRELERİ SIFIRLAMA 

LPG SİSTEMLİ ARAÇLARA 

AİT İLAVE BAKIMLAR 

 (EK ÜCRETE TABİ 

İŞLEMLER) 

LPG ÜNİTESİ PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI) 

YILLIK BAKIM

Bir yl içerisinde 20.000 Km'ye ulaşlmamas durumunda
aşağdaki işlemler ve kontroller yaplmaldr.
❒ Motor yağnn değişimi;
❒ Motor yağ filtresinin değişimi;
❒ Hava filtresinin değişimi;
❒ Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
❒ Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
❒ Svlarn kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Mo-

tor soğutma svs, fren hidrolik yağ, cam ykama sv-
s, akü vb)

❒ Akü şarj durumunun kontrolü
❒ Triger ve yardmc sistem kayşlarnn kontrolü
❒ Ön fren balatalarnn ve ön fren disklerinin aşnma ve

çalşma kontrolü, gerekirse değişimi (**)

❒ Ön/arka cam silecekleri aşnma ve pozisyon kontrolü,

gerekirse değişimi (**)

❒ Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
❒ Ön cam silecekleri çalşma kontrolü, fskiyelerin ayar

OTOMOBÝLÝN ZOR ÞARTLARDA

KULLANILMASI

Otomobilin kullanýldýðý koþullar özellikle aþaðýda belirtilen
zor þartlardan biriyse:
❒ Tozlu ve kirli hava / yol koşullar,
❒ Dş hava scaklğnn 0° altnda iken ksa aralklar ile tek-

rarlanan kullanmlar (7-8 Km'den az),

❒ Sk sk rolantide çalştrma, düşük hzda uzun mesafe-

ler katetme, şehir içi trafikte; uzun süreli bekleme, dur
kalk yapma veya düşük hzda seyretme. 

❒ Römork veya karavan çekilmesi

❒ Lastiklerin durumu/aşnma kontrolü ve gerekirse ba-

snçlarnn ayar (yedek lastik dahil)

❒ Ön ve arka süspansiyon elemanlarnn boşluk kontro-

lü, gerekirse ilgili elemanlarn değişimi (**) (Rotbaş,
Rotil, Salncak Burcu, Amortisör)

❒ Aydnlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller,

dörtlü flaşör, bagaj lambas, yolcu kabini aydnlatma lam-
bas, uyar lambalar)

❒ Gözle yaplacak kontroller; motor, vites kutusu, trans-

misyon, borular (egzoz, yakt, fren borular), kauçuk
parçalar

❒ Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor,

ABS, Araç bilgisayar, Can Ağ vb.)

1.

2. Akü - 3. Fren hidro-

4.

5.

Motor soğutma suyu - 

6. Hidrolik di-

Mo tor böl me sin de ça l› -

ş›r ken  si ga ra  iç me yi niz;

bu  bö lüm de  bu lu na bi le -

cek alev ala  i

b  lir gaz lar ve bu har -

lar yan g›  

a

n  se

 

p

e

ola  i

b  lir.

Se vi ye  ta mam lar ken,

fark l› tip te ki s› v› la r› bir bir -

le ri  ile  kar›şt›rmay›n›z,

bunlar birbirleri ile uyumlu ol-

mayabilir  ve  otomobilin  zarar

görmesine sebep olabilirler.

SEVİYE

KONTROLLERİ

Eşarp lar, at k› lar, kra vat -

lar ve bol giy si ler ha re ket -

li par

 

a

a

ç  ra ta k›  

a

l  rak, teh -

li ke li du rum la ra se bep ola bi lir ler.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..