Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 18

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  16  17  18  19   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 18

 

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

΂ȜΟͻ΂ġ

ijķĺġńŅͬ৾ͤ੄̳ġ

ńŅͼΐͿ·Πġ δΗϋġ

ġ

2

ńŅ̦৾ͤ੄̯ͦͥ͂ȂńŅ̦ठ୆̯ͦ

ͥஜ͈ેఠͅ࿗̳ͤ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

৬ၰ͈ഩ࡙ͬȨŐŇŇȩ̳ͥ͂ͅȂńŅͬ
৾ͤ੄̧̳̭̦̩̹͂́̈́̈́ͥ͛Ȃ
ȨŐŇŇȩ̳ͥͅஜͅńŅͬ৾ͤ੄̱̩̀
̺̯̞ȃġ΀ρȜġ ιΛΓȜΐġ

ΟͻΑίτͼ໐ͅ΀ρȜġ ιΛΓȜΐ̦੄

̹ાࣣȂئນ̱̹̦̽̀ͅੜ౾̱̩ͬ̀

̺̯̞ȃġ

内容と処置

CDが汚れているときや裏返しに
なっているとき、また対応していな
いCDが挿入されたときに表示され
ます 。C D を 確 認してくださ い 。
何らかの原因でCDプレーヤーが
作動しないときに表示されます。
挿入されているCDを取り出して

ください。

CDプレーヤーに過剰な電流が
流れて作動しないときに表示さ
れます。挿入されているCDを取

り出してください。

CDプレーヤーの温度が高くなり、
作動しないときに表示されます。
温度が下がるまで、しばらくその
ままお待ちください。

メッセージ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ੜ౾̱ͬ̀͜Ȃ΀ρȜġ ιΛΓȜΐ̦
ນা̯̹͈ͦ͘͘ાࣣ͞ܥෝ̦೪গ̱
̹͈͘͘ાࣣ͉ȂΠπΗ์คഝ̮ͅ௖
౴̩̺̯̞ȃġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

΂ȜΟͻ΂ġ

ijĸıġ

łŖřȪٸ໐වႁ୪௽ȫ౤ঊġ

εȜΗήσġ ΂ȜΟͻ΂̈́̓ঌ์͈ܥܕͬ୪௽̱̀Ȃ̷͈إ୊ͬ৬ၰ͈ΑάȜ΃Ȝ́໳

̧̩̭̦̳͂́͘ȃġ

AUX端子

① MODEボタン

ġٸ໐වႁκȜΡͅ୨ͤఢ̢ͥġ

ŎŐŅņδΗϋġ

ġ

IJįġ

ঌ์͈΂ȜΟͻ΂ġ ΉȜήσȪ೷ࢯ̈́

̱ȫͬঀဥ̱̀ȂεȜΗήσġ ΂ȜΟ

ͻ΂ͬłŖř౤ঊͅ୪௽̱̳͘ȃġ

ġ

ijįġ

δΗϋͬ؋̳͂ȂΟͻΑίτͼ໐ͅ

ȨłŖřȩ͂ນা̯ͦȂٸ໐වႁκȜ

Ρͅ୨ͤఢ̳ͩͤ͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

łŖřȪٸ໐වႁ୪௽ȫ౤ঊͅ΂ȜΟͻ
΂ġ ΉȜήσ̦୪௽̯̞̞ͦ̀̈́͂Ȃ
ٸ໐වႁκȜΡͅ୨ͤఢ̵ͩͤͭ͘ȃġ

2

ńŅ̦ொව̯̹ͦેఠ́ȂłŖřȪٸ໐ව
ႁ୪௽ȫ౤ঊͅ΂ȜΟͻ΂ġ ΉȜήσ
̦୪௽̯̞ͦ̀ͥ͂ȂŎŐŅņδΗϋͬ
؋̳̮͂ͅȶłŎɨŇŎɨńŅɨłŖřȷ͈
ਜ਼ͅ୨ͤఢ̳ͩͤ͘ȃġ

ġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

΂ȜΟͻ΂ġ

ijĸIJġ

]ͺΡΨͼΑġ

łŖřȪٸ໐වႁ୪௽ȫ౤ঊ̞̾̀ͅġ

2

ΑΞτ΂ġ ηΣίρΈȪĴįĶȫ̦୪௽
̧̳́͘ȃ΂ȜΟͻ΂ġ ΉȜήσȪ೷
ࢯ̱̈́ȫȂ୪௽̳ͥܥܕ͈৾ե୰ྶ੥
̩̤ͬ͢උ͙̩̺̯̞ȃġ

2

୪௽̳ͥܥܕ͈ഩ࡙͉Ȃܥܕ͈ັ௺͈
ΨΛΞςȜ̈́̓ͬঀဥ̱̩̺̯̞̀ȃ
৬ͅ௡಍̯̞ͦ̀ͥͺ·Γ΍ςȜġ Ε
ΉΛΠ́ਰഩ̱̦̈́ͣঀဥ̳ͥ͂Ȃॠ
إ̦੄̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃġ

2

ͤ͢ၻ̞إৗ́໳̩͉ͅȂ୪௽̳ͥܥ
ܕ͈إၾͬडఱ̱̀ͅȂ΂ȜΟͻ΂ུ
ఘ́إၾͬ಺ା̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ٸ໐වႁκȜΡಎͅවႁ౤ঊ͈ίρΈ
ͬา̞̹ͤȂ୪௽̳ͥܥܕ௰͈ίρΈ
ͬา̧ओ̱̳ͥ͂Ȃॠإ̦੄̭̦ͥ͂
̜̳ͤ͘ȃġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸijġ

৒ඤ௡๵຦ġ

৒ඤચྶġ

]ͺΡΨͼΑġ

ΨΛΞςȜ̜̦ͤͬཡ̪̹͛ͅġ

2

΀ϋΐϋͬগ̹͛ેఠ́ಿশۼത൘̯
̵̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

ġ

σȜθġ ρϋίġ

ΑͼΛΙ͈պ౾̽̀͢ͅȂത൘Ȃક൘͈

୨ͤఢ̢̧̦̳́͘ȃġ

ġ

L

ΑͼΛΙ̦ȨŐŏȩ̧͈͂ġ

Ρͺ͈ٳ໾ͅ۾߸̩̈́ത൘̱̳͘ȃġ

ġ

L

ΑͼΛΙ̦ȨŐŇŇȩ̧͈͂ġ

Ρͺ͈ٳ໾ͅ۾߸̩̈́ક൘̱̳͘ȃġ

ġ

L

ΑͼΛΙ̦ȨŅŐŐœȩ̧͈͂ġ

ΡͺႲ൲ܥෝͤ͢ͅȂത൘Ȇક൘̱̳͘ȃġ

ġ ĩΡͺႲ൲ܥෝɨġ ijĸijġ βȜΐĪġ

OFF

ON

DOOR

ġ

ΡͺႲ൲ܥෝġ

৒ඤચྶ͂ιȜΗȜඤ͈΀΋ġ Ρρͼήġ

ͺΏΑΠચྶȪͺϋΨȜચྶॽအ৬ȫ͉Ȃ

Ρ ͺ ௌ ै Ȃ ഩ࡙ ͈ ௌ ै ͅ Ⴒ൲ ̱ ̀ Ȃ ത

൘Ȇક൘̱̳͘ȃġ

2

৒ඤચྶ͉ȂΑͼΛΙ̦ȨŅŐŐœȩ͈

̧͂ͅႲ൲̱̳͘ȃġ

ġ ĩιȜΗȜɨġ IJĶķġ βȜΐĪġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

৒ඤચྶ͈ത൘শۼͬ་ࢵ̳̭̦ͥ͂
̧̳́͘ȃમ̱̩͉ΠπΗ์คഝ̮ͅ
௖౴̩̺̯̞ȃġ

ġΗͼζȜܥෝġ

2

̳͓͈̀Ρͺ̦໾̧̞̽̀ͥ͂͘Ȃഩ

࡙͈ௌैͤ͢ͅચྶ̦ത൘Ȇક൘̱͘

̳ȃġ

電源

エコ ドライブ

アシスト照明

ON

消灯

点灯

約15秒間点灯後に消灯

ACC

または

OFF

室内照明

ġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸĴġ

2

ഩ࡙̦ȨŐŇŇȩ̹͉͘Ȩłńńȩ̧͈͂Ȃ

ئܱ͈ௌैͅႲ൲̱̀ચྶ̦ത൘Ȇક

൘̱̳͘ȃġ

L

׋ഢ୘Ρͺ͈ঔ્Ȇ્ٜġ

運転席

ドア ロック

室内照明/

エコ ドライブ アシスト照明

施錠

消灯

解錠

約15秒間点灯後に消灯

ġ

ġ

L

Ρͺ͈ٳ໾ġ

ドア

室内照明/

エコ ドライブ アシスト照明

いずれか開

全閉

点灯

約15秒後に消灯

ġ

ġΨΛΞςȜ̜̦ͤཡগܥෝġ

ΨΛΞςȜ̜̦ͤཡগ͈̹͛Ȃু൲എͅ

৒ඤચྶ͂΀΋ġ Ρρͼήġ ͺΏΑΠચྶ

ȪͺϋΨȜચྶॽအ৬ȫͬક൘̳ͥܥෝ

̳́ȃġ

2

৒ඤચྶ͉ȂΑͼΛΙ̦ȨŅŐŐœȩ͈

̧͂ક൘̱̳͘ȃġ

2

ഩ࡙̦ȨŐŇŇȩ̹͉͘Ȩłńńȩ́ȂΡ

ͺͬٳ̫̹͘͘࿩ IJı ໦̦ࠐً̳ͥ͂Ȃ

ু൲എͅક൘̱̳͘ȃġ

2

ठഽȂത൘̵̯͉ͥͅȂ̳͓͈̀Ρͺ

ͬ໾̥͛ͥȂഩ࡙ͬȨŐŏȩ̱̩̺̀ͅ

̯̞ȃġ

ġ

ͺ·Γ΍ςȜġ ΕΉΛΠġ

ഩاୋ຦͈ഩ࡙ဥΕΉΛΠ̱͂̀၌ဥ̳

̧̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

L

ঀဥ༹༷ġ

΃ΨȜͬٸ̱Ȃഩاୋ຦͈ഩ࡙ίρΈͬ

ओ̱ࣺͭ́ঀဥ̱̳͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

ഩܨယၾ͉ȂŅńIJijŗ́डఱഩၠ IJıł
Ȫडఱક๯ഩႁ IJijıŘȫ̳́ȃ̭͈ယ
ၾոષ͈ഩاୋ຦ͬঀဥ̱̞̩̺̈́́
̯̞ȃडఱഩܨယၾ಼̢ͬͥഩاୋ຦
ͬঀဥ̳ͥ͂ȂΪνȜΒ̦୨̷̤ͦͥ
̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

΀ϋΐϋͬ೪গ̱̹ેఠ́ঀဥ̱̞̈́
̩̺̯̞́ȃΨΛΞςȜ̷̜̦͈̤ͤ
̦̜̳ͦͤ͘ȃ̹͘Ȃ΀ϋΐϋ̦̥̥
̞̽̀̀͜ȂͺͼΡςϋΈેఠ́ಿশ
ۼঀဥ̳ͥ͂ȂΨΛΞςȜ̦̜̦̭ͥ
̦̜̳͂ͤ͘ȃġ

2

ͺ·Γ΍ςȜġ ΕΉΛΠͬঀဥ̱̞̈́
̧͉͂Ȃ΃ΨȜͬ໾̤̞̩̺̯͛̀̀
̞ȃ։໤̦ΕΉΛΠͅව̹̽ͤȂ֩ၳ
କ̦̥̥̹̳̈́̓̽ͤͥ͂Ȃ࡬વ̱̹
ͤȂΏοȜΠ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸĵġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̥ͣ΀ϋΐϋ
̦ठই൲̳ͥ͂Ȃͺ·Γ΍ςȜġ ΕΉ
ΛΠ͈ഩ࡙ഩգ̦೩ئ̳͈ͥ́Ȃঀဥ
̱̞̀ͥഩاୋ຦͉̽̀͢ͅഩ࡙̦֚
শ എ ͅ Ȩ ŐŇŇ ȩ ͅ ̈́ ͥ ̭ ͂ ̦ ̜ ͤ ͘
̳ȃġ

ĩŦŤŰġŊŅōņȪ΀΋ġ ͺͼΡσȫġ

ɨġ ijIJĹġ βȜΐĪġ ġ

2

࡬વͬཡ̪̹͛Ȃഩاୋ຦͉ΠπΗ੗
ୃဥ຦̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃġ

΍ϋġ ΨͼΎȜġ

ೄৣ඾࢕̧̱̞̈́̓́͐͂͘ͅঀဥ̱͘

̳ȃ௰࿂ͅ֊൲̵̯̀ঀဥ̳̭ͥ͂́͜

̧̳͘ȃġ

L

ঀဥ̧̳͉ͥ͂ġ

଎ಎ͈࿦֣͈༷࢜ͅ൲̥̱̳͘ȃġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

΍ϋġ ΨͼΎȜ͂ഛ͈֔ۼͅ໤ͬޖ͘
̞̩̺̯̞̈́́ȃอૺশ̈́̓ͅ໤̦၂
̷̻̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

ΙΉΛΠġ γσΘȜġ

ΙΉΛΠ႒ͬਓො̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

チケット ホルダー

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ΙΉΛΠġ γσΘȜͅΙΉΛΠ႒ոٸ
͈໤ͬව̞̩̺̯̞ͦ̈́́ȃอૺশ̈́
̓ͅ໤̦၂̷̻̤̦̜ͥͦͤȂܓࡏ́
̳ȃġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸĶġ

΃ȜΡġ γσΘȜġ

΃ȜΡ႒ͬਓො̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

΃ȜΡġ γσΘȜͅ΃ȜΡ႒ոٸ͈໤
ͬව̞̩̺̯̞ͦ̈́́ȃอૺশ̈́̓ͅ
໤̦၂̷̻̤̦̜ͥͦͤȂܓࡏ̳́ȃġ

ġ

カード ホルダー

ġ

ġ

ΨΣΞͻȜġ ηρȜġ

ޢ̱͂̀ঀဥ̧̳́͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃএͩ
͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ́
̳ȃġ

ġ

L

ঀဥ༹༷ġ

΃ΨȜͬ࿦֣͈༷࢜ͅΑρͼΡ̵̯̳͘ȃġ

ġ

ΈυȜήġ δΛ·Αġ

໤ව̱ͦ͂̀၌ဥ̧̳́͘ȃġ

L

ٳ໾༹༷ġ

2

τΨȜ̞ͬ֨̀ٳ̫̳͘ȃġ

2

໾̷̧͉͈͛ͥ͂͘͘໾̳͛͘ȃġ

レバー

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ΈυȜήġ δΛ·Αͬຈ̴໾
̤̞̩̺̯̞͛̀̀ȃݢήτȜ΅̥ͬ
̧̫̹͂̈́̓ͅȂٳ̞̹΃ΨȜͅఘ̦
൚̹̱ͥ̈́̓̀ਹఱ̈́ੱٺͬ਋̫̹
ͤȂਓො̱̞̀ͥ໤̦๲͍੄̱̀Ȃএ
ͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ
̳́ȃġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸķġ

ΏȜΠġ ͺϋΘȜġ Πτͼġ

Ȫ੩਀୘ȫġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

઀໤ව̱ͦ͂̀၌ဥ̧̳́͘ȃġ

L

ঀဥ༹༷ġ

Πτͼͬઁ̱ષͅષ̧̬̥̀ͣ֨੄̱̀

ঀဥ̱̳͘ȃġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ̧֨ͅ੄̱Ȃ࿗̱ௌै̱̞ͬ̈́
̩̺̯̞́ȃএͩ͆ম࡬̦̤̾̈́ͥͅ
̷̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

௢࣐শ͉Πτͼ֚ͬ๔؈́͘ږ৘ͅ࿗
̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ਹ̯̦࿩ IJŬŨոષ̜ͥ໤ͬවͦͥ͂ݢ
ήτȜ΅̧̥̫̹ͬ͂̈́̓ͅ๲͍੄̳
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ġ

΃Λίġ γσΘȜȪஜ୘ȫġ

βΛΠġ δΠσ͞۲ΐνȜΑȂ΃Λί̈́̓

ͬ౾̧̩͂ͅ༒၌̳́ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

͙֩໤͉ͅȂέΗ̳̱̭͖ͬͥ̈́̓̀
̯̞̠̈́͢ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃ૦൲
́ಎ૸̷̦̭͖̤̦̜̳ͦͥͦͤ͘ȃ
අͅأ̥̞͙֩໤͉ͅȂ̫̓ͬ͞ཡ̪
̹͛ͅຈ̴έΗ̱̩̺̯̞ͬ̀ȃġ

2

΃Λίġ γσΘȜ͉ͅȂβΛΠġ δΠσ
͞΃ΛίȂ֩ၳ۲ոٸ͈໤ͬ౾̥̞̈́
̩̺̯̞́ȃݢήτȜ΅̧̥̫̹ͬ͂
͞Ȃ઩ඏ̧̱̹͂̈́̓ͅ౾̞̞̹̀໤
̦๲͍੄̱Ȃ̷̫̦̳̤̦̜ͬͥͦͤ
̳͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

͙֩໤̧̦̭͖̹͉̹̺̻ͦ͂ͅ͏̧
̩̺̯̞৾̽̀ȃΑͼΛΙ႒͞ഩܨ໐
຦̥̥ͥ͂ͅȂ࡬વ͞৬ၰغब͈ࡔ֦
̷̤̦̜̳͂̈́ͥͦͤ͘ȃġ

ġ

L

ঀဥ༹༷ġ

̷͈͘͘βΛΠġ δΠσ͞۲ΐνȜΑȂ΃

Λίͬ౾̞̀ঀဥ̱̳͘ȃġ

ġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸĸġ

δΠσġ γσΘȜġ

βΛΠġ δΠσ̈́̓ͬ౾̧̩͂ͅ༒၌̳́ȃġ

ςμġ Ρͺ̜̳ͤ͘ͅȃġ

ġ

Yಕփġ

2

͙֩໤̦ව̹̽஀̧̳̭̦ͬͥ͂́̈́
̞ယܕȪ۲͞΃Λί̈́̓ȫͬ౾̥̞̈́
̩̺̯̞́ȃ̹͘Ȃ͙֩໤̦ව̹̽͘
͘஀̱̞̞ͬ̀̈́βΛΠġ δΠσͬ౾
̥̞̩̺̯̞̈́́ȃġ
ήτȜ΅শͅȂ͙֩໤̷̦̭͖̤ͦͥ
̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ρΊȜΐġ ͺϋΘȜġ δΛ·Αġ

ਓොΑβȜΑ̱͂̀၌ဥ̧̳́͘ȃġ

̹͘ȂΐλΛ΅Ȃࢥߓ͈̈́̓ڒොાਫ਼ͅ

̞̳̈́̽̀͘ȃġ

ĩڒොાਫ਼ɨġ ijĹijġ βȜΐĪġ

L

ঀဥ༹༷ġ

ςμġ έυͺġ δȜΡͬ঵̻ષ̬̀ঀဥ̱

̳͘ȃġ

ġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৒ඤ௡๵຦ġ

ijĸĹġ

ฃ̞໤έΛ·ġ

ࠚၾ͈ك໤͞Ȃన̥̫̤̩͈ͬ̀ͅ༒၌

̳́ȃġ

ͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσಎ؇Ȫ੩਀୘

௰ȫ̜̳ͤ͘ͅȃġ

Yಕփġ

2

අͅਹ̹̞໤͞Ȃఱ̧̈́໤ͬฃ̞໤έ
Λ·̥̫̞̩̺̯̞̈́́ͅȃġ
Ȫडఱكਹၾ࿩ ĴŬŨȫġ
έΛ·̦୬̹ͦͤȂ௢࣐ಎͅٸ̹ͦͤ
̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

L

ঀဥ༹༷ġ

2

έΛ·͈ئ໐ͬ؋̢̯Ȃ฽ഢ̵̯̀ঀ

ဥ̱̳͘ȃġ

2

ࡓͅ࿗̧̳͉͂Ȃ̷͈͘͘฽ഢ̵̯έ

Λ·ͬڒො̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

ڒො৆ͺΏΑΠġ ΈςΛίġ

̧̭̱֨ܳ̀ঀဥ̧̳́͘ȃġ

L

ঀဥ༹༷ġ

2

࿦̧֣͈༷̭̱̳࢜֨ܳ͘ͅȃġ

2

ঀဥࢃ͉Ȃু൲എͅࡓͅ࿗̳ͤ͘ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

අͅਹ̹̞໤͞Ȃఱ̧̈́໤ͬڒො৆ͺ
ΏΑΠġ ΈςΛί̥̫̞̩̺̯̈́́ͅ
̞ȃڒො৆ͺΏΑΠġ ΈςΛί̦୬ͦ
̹ͤȂ௢࣐ಎͅٸ̷̹̳̤̦ͦͤͥͦ
̜̳ͤ͘ȃġ

ġ

ġ

 

ijĸĺġ

 

ijĹıġ

ġ

ijĹIJġ

ġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

৬शࢥߓ͈ঀ̞̥̹͞Ȃ৬ͬ׋ഢ̢̳̠ͥ́ġ

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾༹͈༷̞̾̀ͅġ

୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

b

ࢥߓ႒

 

ڒොાਫ਼ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĹij

 

ΐλΛ΅͈ঀ̞̥̹ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĹĴ

 

ġ

b

̧̞̰̞̠͈͂͂ੜ౾

 

΀ϋΐϋ̧̦̥̥̞ͣ̈́͂ Į Į Į Į Į Į Į ijĹĹ

 

ΑΗΛ·Ȫၛ̻؉୆ȫ̧̱̹͂ Į Į Į Į Į ijĹĹ

 

࡬વ̧̱̹͂ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĹĺ

 

̧̫̯ͭ֨ͦͥ͂Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĺIJ

 

Ωϋ·̧̱̹͂ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĺĴ

 

Ηͼμġ Ωϋ·؊ݢਘၑΓΛΠ Į Į Į Į ijĺĵ

 

ΨΛΞςȜ̜̦͈ͤੜ౾ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵıĵ

 

΂ȜΨȜġ ΪȜΠ͈ੜ౾ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵıĸ

 

ΪνȜΒ͈࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴıĹ

 

ഩݩȪΨσήȫ࢐۟ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴIJij

 

ഩঊ΃ȜΡġ ΅Ȝ̦ঀဥ̧̧̞́̈́͂ Į Į Į Į Ĵijij

 

΅Ȝͬ໾̧̲ࣺ̹͛͂Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵijķ

 

৬ၰͬ޽ݢ೪গ̳͉ͥͅ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĵijķ

 

ম࡬̧̧̦̹ܳ͂Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĴijĹ

 

ġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

ࢥߓ႒ġ

ijĹijġ

ࢥߓ႒ġ

ڒොાਫ਼ġ

ρΊȜΐġ ͺϋΘȜġ δΛ·ᾼਓො̱̞̳̀͘ȃġ

タイヤ パンク応急修理セット

けん引フック

ジャッキ ハンドル

ジャッキ

ホイール ナット レンチ

2WD車

4WD車

タイヤ パンク応急修理セット

けん引フック

ジャッキ ハンドル

ジャッキ

ホイール ナット レンチ

ġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ΐλΛ΅ȂࢥߓȂΗͼμġ Ωϋ·؊ݢਘၑΓΛΠ͉ਫ਼೰͈պ౾̱̥̽ͤͅࡥ೰̱̩̀
̺̯̞ȃ৒ඤ̈́̓ͅ༶౾̳ͥ͂ȂݢήτȜ΅শ̈́̓ͅࢥߓ̦ఘͅ൚̹̱ͥ̈́̓̀Ȃএ
ͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̳̾̈́ͥͦͤ͘ͅȃġ

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

ࢥߓ႒ġ

ijĹĴġΗͼμġ Ωϋ·ਘၑΓΛΠġ

ঀဥ̧̳͉ͥ͂Ȃన̥ͣ੄̱̩̺̯̞̀ȃġ

Yಕփġ

2

ਓො̧̳͉ͥ͂Ȃષ̥ͣࡉ̀ئ଎̈́ͅ
̠ͥ͢ͅਓො̱̩̺̯̞̀ȃࢋ̹༷̽
࢜́ਓො̳ͥ͂ȂρΊȜΐġ ͺϋΘȜġ
δΛ·ᾼୃ̱̩ਓො̧̳̭̦ͥ͂́
̴Ȃ๲͍੄̷̳̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

ijŘŅ৬ġ

ġ

ĵŘŅ৬ġ

ġ

ΐλΛ΅͈ঀ̞̥̹ġ

Y࠙࣬ġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̱̹৬͈ئ͉ͅ୲చ
̪̞̩̺̯̞ͣ̈́́͜ͅȃྔ֚ΐλΛ
΅̦ٸͦͥ͂૸ఘ̦৬͈ئົ̧̈́ͅ
ͤȂਹఱ̈́ੱٺ̤̥͐͢ͅȂड՛͈ા
ࣣঘཌ̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ́
̳ȃġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̧̳͉ͥ͂ΐλΛ΅
͈ષ͞ئͅ໤ͬޖ̞̩̺̯̞̈́́͘ȃġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̧̳͉ͥ͂Ȃຈ̴Ȃ
ಛ৬ήτȜ΅̥̫ͬȂΏέΠġ τΨȜ
ͬ*τϋΐͅවͦ̀Ȃႊগ̱̩͛ͬ̀
̺̯̞ȃ৬̦൲̧੄̷̳̤̦̜ͦͤܓ
ࡏ̳́ȃġ

2

ΐλΛ΅͉ग͞୞̭͈̞ͧ̈́հ೰̱̹
໹̥̹̞ͣ̈́ાਫ਼ͬ஖ͭ́ΓΛΠ̱̀
̩ ̺ ̯ ̞ ȃ ΐ λ Λ ΅ ġ ͺ Λ ί ̱ ̹ ͂
̧Ȃ৬̦൲̧এͩ͆ম࡬̦̤̾̈́ͥͅ
̷̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

৬ͅ๵̢ັ̫͈ΐλΛ΅͉ȂΗͼμ͈
࢐̤͍۟͢Ηͼμġ ΙͿȜϋ͈౎಍ո
ٸ͉ͅঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̧̳͉ͥ͂Ȃ࢐̳۟
ͥΗͼμ͂చڙ஌ષ̜ͥͅΗͼμ͈ஜ
ࢃͅႊগ̱̩̺̯̞͛ͬ̀ȃġ

2

ΐλΛ΅͉ȂΓΛΠպ౾ոٸ̥̫̈́ͅ
̞̩̺̯̞́ȃٸ̹ͦͤȂ৬ͬఅੱ̳
̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̧̳͉ͥ͂Ȃ૽͞ك
໤ͬ৬̥̱̩̺̯̞ͣࣛͧ̀ȃġ

2

ΐλΛ΅͉Ȃ૝̳͕͊̓ະհ೰̈́ͤͅ
̳͘ȃΗͼμ̦౷࿂̥ͣ ĴŤŮոષၗͦ
̞̠̱̩̺̯̞̈́̀͢ͅȃġ

2

ΐλΛ΅ġ ͺΛί̧̱̞͉̀ͥ͂Ȃ΀
ϋΐϋ̥̫̞̩̺̯̞ͬ̈́́ȃġ

 

̧̞̰̞̠͂͂ͅġ

ࢥߓ႒ġ

ijĹĵġ

Y࠙࣬ġ

2

Ηͼμ͈υȜΞȜΏοϋশ̈́̓ͅȂ৬
श͈ΐλΛ΅ͬဥ̞̀Ȃၰ৬ႊ൳শͅ
ષ̬̠̭͉̱̞̩̺̯ͥ̈́͂̈́́͢
̞ȃ୪౷̱̞̀ͥΗͼμ̦൲̧Ȃ৬ఘ
̴̷̦̤̦̜̳ͦͥͦͤ͘ȃġ

2

৬ͅ๵̢ັ̫͈ΐλΛ΅͉Ȃ̤ݖအ͈
̤৬୺ဥ̳́ȃ͕̥͈৬ͅঀဥ̱̹
ͤȂ͕̥͈৬͈ΐλΛ΅̤ͬݖအ͈̤
৬ͅঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃ৬ͬఅੱ
̱̹ͤȂএͩ͆ম࡬̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

ΐλΛ΅ͬΓΛΠ̳ͥպ౾ġ

ΐλΛ΅͉ຈ̴ΐλΛ΅ġ ΓΛΠպ౾ͅΓ

ΛΠ̱̩̺̯̞̀ȃġ

L

ΓΛΠ̳ͥպ౾ġ

৾ͤఢ̢ͥΗͼμͅ߃̞ΐλΛ΅ġ ΓΛΠ

պ౾ͅΓΛΠ̱̳͘ȃġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ij˳ˠ৬͉ςμġ ΍ΑβϋΏοϋġ ΫȜ
θͅΐλΛ΅̥̫̞̩̺̯̞ͬ̈́́ȃ
ୃ̱̩ΐλΛ΅ġ ΓΛΠպ౾ͅΓΛΠ
̱̞̈́͂Ȃ৬̦అੱ̱̹ͤȂ̫̦̳ͬ
̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

リヤ サスペンション ビーム

ġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  16  17  18  19   ..