Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 15

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  13  14  15  16   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 15

 

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijIJġ

2

ΏΑΞθȪŦŤŰġ ŊŅōņȂ΀ϋΐϋഩঊଷ

ࢄȂ΂ȜΠζΙΛ·ġ ΠρϋΑηΛΏ

οϋȂłŃŔȂŗŔńȂ΀ͺ΋ϋȂഩ൲Ω

χȜġ ΑΞͺςϋΈȫ̦ୃુ̧̈́͂ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ئܱ͈ાࣣȂΑΗϋΨͼેఠ̈́ͥ͘ͅ
́ͅশۼ̦̥̥ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ3

৬ၰͬಿܢۼঀဥ̧̱̥̹̈́̽͂̈́
̓ȂΨΛΞςȜ̦༶ഩ̧̱̞̀ͥ͂ġ3

ΨΛΞςȜ࢐۟̈́̓́ȂΨΛΞςȜ͈
A౤ঊ̴͉̱̹̜ͬ͂ġ3

႖པ੝ܢȪ΂ȜΠġ ΀ͺ΋ϋ௡಍৬ȫġ

2

ġͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίૄ࠯ġ

ΑΗϋΨͼૄ࠯͂ئܱ͈ૄ࠯̳͓ͬ̀ྖ

̹̳͂ȂŦŤŰġ ŊŅōņນা൘̦ႂ૗ͅത൘̱

̹͘͘Ȃ೪৬ஜ̱̩͉͜೪৬ࢃͅͺͼΡ

ςϋΈġ ΑΠΛί̱̳͘ȃġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

೪৬ஜ͂೪৬ࢃ͈ͺͼΡςϋΈġ ΑΠ
Λίૄ࠯̦։̹̈́ͥ͛Ȃ೪৬ஜͅͺͼ
ΡςϋΈġ ΑΠΛί̱̩̈́̀͜Ȃ೪৬
ࢃͅͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̳̭ͥ͂
̦̜̳ͤ͘ȃġ

ġ

೪৬ஜͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίૄ࠯ġ

2

৬௸̦࿩ ijĶŬŮİũոષ́௢࣐̱̹̜͂Ȃġ

࿩ IJIJŬŮİũոئ̧̹̈́̽͂ͅȂġ

̹͉͘࿩ IJıŬŮİũոષ́௢࣐̱̹̜͂Ȃġ

࿩ ĺŬŮİũոئ̧̹̈́̽͂ͅġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩̧̞ͭ́ͥ͂ġ

2

ͺ·Γσġ βΘσͬ൩̧̞̞ͭ́̈́͂ġ

2

ρͼΠġ ΑͼΛΙ̦ȨŐŇŇȩ̧͈͂ġ

2

έυϋΠġ χͼΩȜƦ;΁ΛΏλȜġ Αͼ

ΛΙ̦ȨŐŇŇȩ̧͈͂ġ

2

ΧϋΡσ͈୨ͦڙ̦઀̧̯̞͂ġ

2

ݢࡘ௸̧̱̞̞̀̈́͂ġ

2

łŃŔȂŗŔń̦ै൲̧̱̞̞̀̈́͂ġ

2

೩௸֖઩ඏٝ๰঑׳ήτȜ΅ܥෝ̦ै

൲̧̱̞̞̀̈́͂ȪΑζȜΠͺΏΑΠ

௡಍৬ȫġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ئܱ͈ાࣣȂ೪৬ஜͺͼΡςϋΈġ Α
ΠΛί̱̞̈́ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ3

ήτȜ΅ġ ήȜΑΗȜȪήτȜ΅෼ႁ
௡౾ȫ͈໅գ̦೩ئ̧̱̞̀ͥ͂ġ3

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩͚ႁ̦৻̧̞͂ġ3

࢙෻͈̜ͥाൽͬ௢̧࣐̱̞̀ͥ͂ġ3

̥ͥ͠͞ͅࡘ௸̧̱̞̀ͥ͂ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijijġ

೪৬ࢃͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίૄ࠯ġ

2

৬ၰ̦೪৬̧̱̞̀ͥ͂ġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩̧̞ͭ́ͥ͂ġ

2

ͺ·Γσġ βΘσͬ൩̧̞̞ͭ́̈́͂ġ

2

łŃŔȂŗŔń̦ै൲̧̱̞̞̀̈́͂ġ

2

೩௸֖઩ඏٝ๰঑׳ήτȜ΅ܥෝ̦ै

൲̧̱̞̞̀̈́͂ȪΑζȜΠͺΏΑΠ

௡಍৬ȫġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ئܱ͈ાࣣȂ೪৬ࢃͺͼΡςϋΈġ Α
ΠΛί̱̞̈́ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ3

ήτȜ΅ġ ήȜΑΗȜȪήτȜ΅෼ႁ
௡౾ȫ͈໅գ̦೩ئ̧̱̞̀ͥ͂ġ3

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩͚ႁ̦৻̧̞͂ġ3

ݢ࢙෻͈ाൽ́೪৬̧̱̹͂ġ

ġ΀ϋΐϋठই൲ૄ࠯ġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂئ̴ܱ͈̞

̥͈ͦௌै࣐̠ͬ͂Ȃ΀ϋΐϋ̦ठই൲

̱̳͘ȃġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσ̥ͣ௷ͬၗ̳ġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσ̳̩ͬ͊͞௩̱൩͙

̳ͥġ

2

ͺ·Γσġ βΘσͬ൩͚ġ

2

ΧϋΡσௌै̳ͬͥġ

2

ΏέΠġ τΨȜͬ+Ȇ*τϋΐͅௌै

̳ͥġ

2

ΏέΠġ τΨȜͬ)τϋΐͅௌै̱̹

̜͂Ȃఈ͈τϋΐͅௌै̳ͥġ

2

ŦŤŰġ ŊŅōņġ ŐŇŇΑͼΛΙͬ؋̱̀ȂΏΑ

Ξθै൲ͬ೪গ̳ͥġ

2

έυϋΠġ ΟέυΑΗȜġ ΑͼΛΙͬ

ȨŐŏȩ̳ͥͅȪ΂ȜΠġ ΀ͺ΋ϋ௡಍

৬ȫġ

2

׋ഢ୘Ρͺͬٳ̫ͥġ

2

׋ഢ୘ΏȜΠġ ασΠͬٸ̳ġ

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĴġ

]ͺΡΨͼΑġ

΀ϋΐϋ͈ठই൲̞̾̀ͅġ

2

ئܱ͈ાࣣ́͜ȂͺͼΡςϋΈġ ΑΠ
Λίಎͅ΀ϋΐϋ̦ठই൲̱Ȃ·ςȜ
ί࡛ય

ī

̦อ୆̱̳͈́͘ȂήτȜ΅ġ

βΘσ͉̱̥̽ͤ͂൩͙௽̫̩̺̯̀
̞ȃġ3

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂͺͼΡ
ςϋΈġ ΑΠΛί̦خෝ̈́ૄ࠯ͬྖ̹
̯̩̹̈́̈́̽ાࣣȪŦŤŰġ ŊŅōņນা൘͉
ႂ૗ͅത྽ࢃક൘ȫġ
ȆήτȜ΅ġ ήȜΑΗȜȪήτȜ΅෼ġ
ġ ġ ႁ௡౾ȫ͈໅գ̦೩ئ̧̱̹͂ġ
Ȇाൽ̈́̓́೪গેఠ̥ͣ৬ၰ̦൲̧ġ
ġ ġ ੄̧̱̹͂ġ
Ȇ೪৬ஜͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅġ
ġ ġ ئͤा̈́̓́ح௸̧̱̹͂ġ
ȆΨΛΞςȜ͈༶ഩၾ̦ఉ̧̞͂ġ
Ȇ࠙࣬൘Ȫ΀ϋΐϋȂ΂ȜΠζΙΛ·ġ
ġ ġ ΠρϋΑηΛΏοϋȂłŃŔȂġ
ġ ġ ŗŔńħŕœńȫ̦ത൘̳ͥ̈́̓ȂڎΏġ
ġ ġ ΑΞθͅ։ુ̦อ୆̧̱̹͂ġ
Ȇ΀ͺ΋ϋ͈ଷࢄΏΑΞθͅ։ુ̦อġ
ġ ġ ୆̧̱̹͂Ȫ΂ȜΠġ ΀ͺ΋ϋ௡಍ġ ġ
ġ ġ ৬ȫġ
Ȇ႖པশ͉΀ͺ΋ϋ଑̧੄̱࢛͈໓͈ġ
ġ ġ أഽ̦ષઌ̧̱̹͂Ȫ΂ȜΠġ ΀ͺġ
ġ ġ ΋ϋ௡಍৬ȫġ
ȆͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̱̥̀ͣ࿩ġ
ġ ġ Ĵ ໦ࠐً̧̱̹͂ġ

 

ī

ġ ΀ϋΐϋ̧̦̥̥̞̽̀ͥ͂ȂΏέΠġ τΨ

Ȝ̦*Ȃ)τϋΐոٸ͈պ౾́൲ႁ̦̦̾̈́

̹̽ેఠ̈́ͤͅȂͺ·Γσġ βΘσͬ൩̈́͘

̩̩̀̽ͤ͂͜͠৬ၰ̦൲̧੄̳࡛યȃġ

]ͺΡΨͼΑġ3

ͺ ͼ Ρ ς ϋ Έ ġ Α Π Λ ί ಎ ͅ Ȃ ŦŤŰġ
ŊŅōņΏΑΞθͅ։ુ̦อ୆̱̹ાࣣȂ
̹͉͘΀ϋΐϋ໐຦ȪΑΗȜΗȜȫ͞
ΨΛΞςȜ̦࢐۟শܢ̹̈́̽ͅાࣣ
ȪŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇນা൘͉΂τϋΐ૗ͅ
ത྽ȫġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼ̦ౣ̩̈́ͥાࣣġ

2

ئܱ͈ાࣣȂͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί
শۼ̦ౣ̩̈́ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃġ3

ٸܨأ̦̩ࣞȂ΀ͺ΋ϋͬঀဥ̱̞̀
ͥેఠ́ອ้ͅͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛ
ί ̱ ̹ ͂ ̧ Ȫ ΂ Ȝ Π ġ ΀ ͺ ΋ ϋ ௡ ಍
৬ȫġ3

ഩ௡຦͈̈́̓ક๯ഩႁ̦ఱ̧̧̞͂ġ

΀ϋΐϋ̦ठই൲̱̞̈́ાࣣġ

2

ئܱ͈ાࣣȂ࠙࣬ήΎȜ̦ྺ̽̀ŦŤŰġ
ŊŅōņນা൘̦ത྽̱Ȃհ஠ږ༗͈̹͛
ήτȜ΅ġ βΘσ̥ͣ௷ͬၗ̱̀͜Ȃ
΀ϋΐϋ͉ठই൲̵̱ͭ͘ȃġ3

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅδϋΥΛ
Πͬٳ̧̫̹͂ġ

ĩ࠙࣬ήΎȜɨġ ijijĵġ βȜΐĪġ

΀ϋΐϋठই൲শ͈ഩ௡຦͈൲ै̞̾̀ͅġ

2

΂ȜΟͻ΂͈إၾ̦ఱ̧̞̈́̓Ȃͺͼ
ΡςϋΈġ ΑΠΛίಎ͈ક๯ഩႁ̦ఱ
̧̞ાࣣȂ΀ϋΐϋठই൲শͅئܱ͈
ഩ࡙̦֚শഎͅȨŐŇŇȩ̭̦̈́ͥ͂ͅ
̜̳ͤ͘ȃġ3

΂ȜΟͻ΂ġ3

΃Ȝġ ΢ΫΊȜΏοϋȪ༆คȫġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̥ͣ΀ϋΐϋ
̦ठই൲̳ͥ͂Ȃͺ·Γ΍ςȜġ ΕΉ
ΛΠ͈ഩ࡙ഩգ̦೩ئ̳͈ͥ́Ȃঀဥ
̱̞̀ͥഩاୋ຦͉̽̀͢ͅഩ࡙̦֚
শ എ ͅ Ȩ ŐŇŇ ȩ ͅ ̈́ ͥ ̭ ͂ ̦ ̜ ͤ ͘
̳ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĵġ

࠙࣬ήΎȜġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂ׋ഢ୘ΏȜ

Πġ ασΠͬٸ̱̹ͤȂ׋ഢ୘Ρͺ͞δϋ

ΥΛΠͬٳ̫̹̳ͤͥ͂Ȃ࠙࣬ήΎȜ̦

ྺ̳ͤ͘ȃġ׋ഢ୘ΏȜΠġ ασΠͬٸ̧̱̹͂ġ

࠙࣬ήΎȜȪ౯௽إȫ̦ྺͤȂŦŤŰġ ŊŅōņ

ນা൘̦ႂ૗ࣞͅ௸́ത྽̱̳͘ȃġ

΀ϋΐϋ̦ठই൲̱̳͘ȃġ

L

చੜ༹༷ġ

׋ഢ୘ΏȜΠġ ασΠͬږ৘ͅ಍ဥ̱̩̀

̺̯̞ȃ࠙࣬ήΎȜ̦গ̳ͤ͘͘ȃġ

ġ׋ഢ୘Ρͺͬٳ̧̫̹͂ġ

࠙࣬ήΎȜȪ౯௽إȫ̦ྺͤȂŦŤŰġ ŊŅōņ

ນা൘̦ႂ૗ࣞͅ௸́ത྽̱̳͘ȃġ

΀ϋΐϋ̦ठই൲̱̳͘ȃġ

L

చੜ༹༷ġ

׋ഢ୘Ρͺ̦ٳ̞̞̞̥̀̈́ͬږ෇̱Ȃ

ږ৘ͅ໾̩̺̯̞͛̀ȃ࠙࣬ήΎȜ̦গ

̳ͤ͘͘ȃġ

ġδϋΥΛΠͬٳ̧̫̹͂ġ

࠙࣬ήΎȜȪ౯௽إȫ̦ତຟۼྺͤȂŦŤŰġ

ŊŅōņນা൘̦ႂ૗ࣞͅ௸́ത྽̱̳͘ȃġ

հ஠ږ༗͈̹͛Ȃ೒ુ͈΀ϋΐϋ೪গે

ఠ̳̈́ͤ͘ͅȃȪ΀ϋΐϋ࠙࣬൘Ȇਰഩ

࠙ ࣬ ൘ Ȇ ࿳ գ࠙ ࣬ ൘ ͜ ൳ শͅ ത ൘ ̱ ͘

̳ȫġ

L

చੜ༹༷ġ

δϋΥΛΠ̦ٳ̞̞̞̥̀̈́ږ෇̱Ȃږ

৘ͅ໾̩̺̯̞͛̀ȃġ

ΏέΠġ τΨȜͬ*τϋΐͅௌै̱̥̀ͣȂ

΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙͬௌै̱̀Ȃ΀ϋΐϋ

ͬই൲̱̩̺̯̞̀ȃġ

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĶġ

ŦŤŰġŊŅōņນা൘ġ

Ȫႂ૗ȫġ

ġ

ŦŤŰġ ŊŅōņͅ۾̳ͥௌैેޙȂ৬ၰ͈ેఠ

̤ͬ౶̵̱̳ͣ͘ȃġ

ġത൘ġ

2

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̧̱̹͂ͅġ

Ȫତຟࢃક൘ȫġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̦خෝ̈́ૄ࠯

ͬྖ̧̹̱̹͂ġ

ɃΑΗϋΨͼૄ࠯଼ၛɄġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎġ

ġક൘ġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̥ͣ΀ϋΐϋ

̦ठই൲̧̱̹͂ġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̦خෝ̈́ૄ࠯

ͬྖ̧̹̱̞̞̀̈́͂ġ

ɃΑΗϋΨͼૄ࠯ະ଼ၛɄġ

ġ೩௸ത྽ࢃȂક൘ġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂͺͼΡ

ςϋΈġ ΑΠΛί̦خෝ̈́ૄ࠯ͬྖ̹

̯̩̈́̈́ͤȂ΀ϋΐϋ̦ठই൲̱̹͂

̧ġ

ġࣞ௸ത྽ġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅئܱ͈ેఠͅ

̈́ͥ͂Ȃࣞ௸ത྽̳ͥ͂൳শ࠙࣬ͅήΎ

Ȝ̦ྺ̳ͤ͘ȃġ

2

׋ഢ୘ΏȜΠġ ασΠͬٸ̧̱̹͂ġ

2

׋ഢ୘Ρͺͬٳ̧̫̹͂ġ

2

δϋΥΛΠͬٳ̧̫̹͂ġ

ĩ࠙࣬ήΎȜɨġ ijijĵġ βȜΐĪġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijķġ

ŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇນা൘ġ

Ȫ΂τϋΐ૗ȫġ

ġ

2

ŦŤŰġ ŊŅōņġ ŐŇŇΑͼΛΙͬ؋̱̀ȂŦŤŰġ

ŊŅōņै൲ͬ೪গ̳ͥ͂ത൘̱̳͘ȃġ

ĩŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇΑͼΛΙɨġ ijijĸġ βȜΐĪġ

2

ئܱ͈ેఠ̈́ͥ͂ͅȂഩ࡙̦ȨŐŏȩ

̧͈͂ͅത྽̱̳͘ȃġ

ȆŦŤŰġŊŅōņΏΑΞθͅ։ુ̧̦̜ͥ͂ġ

Ȇ΀ϋΐϋ໐຦ȪΑΗȜΗȜȫ͞ΨΛġ

ġ ġ ΞςȜ̦࢐۟শܢ̧͈͂ġ

ġ

Yಕփġ

΂τϋΐ૗ͅത྽̱̹ાࣣġ

2

ΠπΗ์คഝ́ത࠿ͬ਋̫̩̺̯̀
̞ȃġ

ġ

ιȜΗȜນাġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼͬȂιȜΗȜ

͈ΟͻΑίτͼͅນা̧̳́͘ȃġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼু൲ນা͈୭

೰ͬȨťŔőġ Őůȩ̳ͥ͂ͅȂŦŤŰġ ŊŅōņ͢ͅ

ͥͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂু൲́ئ

ܱ͈ນাͅ୨ͤఢ̳ͩͤ͘ȃġ

ġͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼນাġ

ഩ࡙ͬȨŐŏȩ̱̥͈̀ͣͅŦŤŰġ ŊŅōņ͢ͅ

ͥͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼͬນা̱͘

̳ȃġ

ĩͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ

শۼɨġ IJķıġ βȜΐĪġ୯࿩ීၳນাġ

΀΋ġ Ρρͼήġ ͺΏΑΠġ ΟͻΑίτͼັ̧৬ġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίশۼ͈ນা͂Ⴒ൲

̱̀Ȃ୯࿩ීၳͬນা̱̳͘ȃġ

ĩ୯࿩ීၳນাɨġ IJķĸġ βȜΐĪġ

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĸġ

ŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇΑͼΛΙġ

ŦŤŰġ ŊŅōņ͈ै൲ͬ೪গ̧̱̹̞͂ͅΑͼ

ΛΙͬ؋̱̳͘ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

ΑͼΛΙͬ؋̳͂ȂŦŤŰġ ŊŅōņ͈ै൲೪গ

ેఠ̈́ͤͅȂιȜΗȜඤ͈ŦŤŰġ ŊŅōņġ ŐŇŇ

ນা൘̦΂τϋΐ૗ͅത൘̱̳͘ȃġ

̠֚͜ഽΑͼΛΙͬ؋̳͂ȂŦŤŰġ ŊŅōņै

൲೪গેఠ̦ٜੰ̯ͦȂŦŤŰġ ŊŅōņġ ŐŇŇນ

া൘̦ક൘̱̳͘ȃġ

ĩŦŤŰġŊŅōņນা൘ɨġ ijijĶġ βȜΐĪġ ġ

ĩŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇນা൘ɨġ ijijķġ βȜΐĪġ ġ

OFFスイッチ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅȂΑͼΛ
Ιͬ؋̳͂΀ϋΐϋ̦ठই൲̱ȂŦŤŰġ
ŊŅōņै൲೪গેఠ̳̈́ͤ͘ͅȃȪŦŤŰġ
ŊŅōņġ ŐŇŇນা൘͉΂τϋΐ૗ͅത൘̱
̳͘ȫġ

2

ŦŤŰġ ŊŅōņ͉΀ϋΐϋġ ΑͼΛΙௌै͢ͅ
ͥ΀ϋΐϋই൲̳̹͍ͬͥͅȂै൲خ
ෝેఠͅ࿗̳ͤ͘ȃġ

ġ

Ϊσġ ΑΗȜΠġ ΏΑΞθġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛί̥ͣήτȜ΅ġ β

Θσͬͥ͛̀͠΀ϋΐϋ̦ठই൲̳ͥषȂ

डಿ࿩ ij ຟۼήτȜ΅ႁͬ༗঵̳ͥΏΑ

Ξθ̳́ȃġ

ाൽอૺশ͈ࢃపͬࠚࡘ̱̳͘ȃġ

ġ

L

ै൲͈ၠͦġ

IJįġ

ήτȜ΅ġ βΘσͬ൩͚ႁͬͥ͛ͥ͠ġ

ġ

ijįġ

ήτȜ΅ႁ༗঵ġ

ġ

Ĵįġ

΀ϋΐϋठই൲ġ

ġ

ĵįġ

อૺġ

ġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĹġ

Y࠙࣬ġ

2

Ϊσġ ΑΗȜΠġ ΏΑΞθ͉Ȃाൽ́೪
৬̵̯ͥΏΑΞθ̵͉̜́ͤͭ͘ȃΏ
ΑΞθ̦ୃુͅै൲̱̞̀̀͜Ȃाൽ
́೪৬ಎͅήτȜ΅ġ βΘσͬͥ͛͠
ͥ͂৬ၰ̦൲̧੄̷̳̤̦̜̳ͦͤ͘
͈́Ȃ೪৬ಎ͉ήτȜ΅ġ βΘσ̱ͬ
̥̽ͤ͂൩͙௽̫̩̺̯̞̀ȃġ

2

Ϊσġ ΑΗȜΠġ ΏΑΞθًͬ૞̱̞̈́
̩̺̯̞́ȃอૺশͅ৬ၰ̦ະփͅ൲
̧੄̳̱̈́̓̀এͩ͆ম࡬̦̾̈́ͥͅ
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ
ુͅਔս͈ેޙͬږ෇̱̀Ȃഐ୨ͅΏ
έΠġ τΨȜȂήτȜ΅ġ βΘσȂͺ·
Γσġ βΘσȂಛ৬ήτȜ΅ͬௌै̱
̀อૺ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ήτȜ΅ġ βΘσ̥ͣ௷ͬၗ̱̹ͣȂ
̳͙̥͞ͅอૺௌै࣐̩̺̯ͬ̽̀
̞ȃाൽ̈́̓́ఐ଻́ࢃప̱̹ાࣣȂ
΀ϋΑΠ̭̱ͬܳȂήτȜ΅̧͈̦࢘
՛̩̹̈́̽ͤȂΧϋΡσ̦ਹ̩̈́ͥ̈́
̓Ȃএͩ͆ম࡬͞࡬વ͈ࡔ֦̤͂̈́ͥ
̷̦̜ͦͤܓࡏ̳́ȃġ

Y࠙࣬ġ

2

̥ͥ̈́͠͞ષͤा́೪৬ஜͺͼΡςϋ
Έġ ΑΠΛί̱̹̜͂Ȃ৬ၰ̦೪গ̳
ͥஜͅͺ·Γσġ βΘσͬ൩ͭ́ठح
௸̱̠̱̹͂͢ાࣣȂ৬ၰ̦ࢃప̳ͥ
̭̦̜̳͂ͤ͘ȃġ
৬ၰ̦ఐ଻́ࢃప̧̱̹͉͂Ȃਔս͈
ેޙͅ؊̲̀ήτȜ΅ġ βΘσȂͺ·
Γσġ βΘσͬௌै̱Ȃհ஠ͅอૺ̱
̩̺̯̞̀ȃġ

2

ਹ̞ك໤ͬ৬ඤͅୟ̧̞ͭ́ͥ͂Ȃ͘
̹͉ݢ̈́ષͤा͉́ȂΪσġ ΑΗȜΠġ
ΏΑΞθ̦ै൲̱̞̀̀͜Ȃ৬ၰ̦ࢃ
ప̳̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃಛ৬ήτȜ΅
̥̫̹̳̱ͬͤͥ̈́̓̀อૺ̱̩̺̀
̯̞ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

Ϊσġ ΑΗȜΠġ ΏΑΞθ͈ै൲͢ͅ
ͤȂئܱ͈ેఠ̭̦̜̳̈́ͥ͂ͤ͘ͅ
̦Ȃ։ુ̵͉̜́ͤͭ͘ȃġ3

ήτȜ΅ġ βΘσ͈൩̢͙̮̹̦་ͩ
ͥġ3

ήτȜ΅ġ βΘσ̦૦൲̳ͥġ3

ήτȜ΅̥ͣإ̦อ୆̳ͥġ

2

Ϊσġ ΑΗȜΠġ ΏΑΞθ͉Ȃाൽ̺̫
͉̩́̈́Ȃ໹౛̈́ൽႹ́͜ै൲̱͘
̳ȃġ

ġ

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίġ ΏΑΞθ͈ঀ̞̥̹ġ

ijijĺġ

ŦŤŰġŊŅōņ୺ဥΨΛΞςȜġ

ŦŤŰġ ŊŅōņ௡಍৬͉Ȃࣞ଻ෝ̈́୺ဥΨΛΞ

ςȜͬ൏श̱̞̳̀͘ȃġ

ΨΛΞςȜͬ࢐̧̳͉۟ͥ͂Ȃ̭͈৬ဥ

͈ŦŤŰġ ŊŅōņ୺ဥΨΛΞςȜ͂࢐̱̩۟̀

̺̯̞ȃમ̱̩͉ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴

̩̺̯̞ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

୺ဥΨΛΞςȜոٸͬঀဥ̳ͥ͂ȂΨ
ΛΞςȜ்͈ܢႦا͞ŦŤŰġ ŊŅōņ̦ୃુ
ͅै൲̱̩̈́̈́ͥࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃġ

2

ΨΛΞςȜ͈౤ঊ̥ͣೄ୪ഩ௡຦͈ഩ
࡙̞̩̺̯̞ͬ͂ͣ̈́́ȃŦŤŰġ ŊŅōņ̦
ୃુͅै൲̱̩̳̈́̈́ͤ͘ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

ΨΛΞςȜ͉೰ܢഎͅਰഩ̳̭ͥ͂
́Ȃಿ঵̵̧̻̯̭̦̳ͥ͂́͘ȃમ
̱̩͉ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯
̞ȃġ

 

৬ͬ׋ഢ̳̜̹ͥ̽̀ͅġ

΀΋อഩଷࢄġ

ijĴıġ

΀΋อഩଷࢄġ

΀΋อഩଷࢄġ

ࡘ௸শ͈อഩ̽̀͢ͅΨΛΞςȜͬਬಎ

ਰഩ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ௢࣐ಎȪح௸͞·

σȜΐϋΈ̈́̓ȫ͈อഩͬဲଷȂීၳક

๯ၾͬ೩ࡘ̵̯Ȃී๯ͬ࢜ષ̵̯ͥ࢘ض

̦̜̳ͤ͘ȃġ

ġอഩેఠນাġ

อഩેఠນাັ̧৬ġ

΀΋อഩଷࢄಎȂΟͻΑίτͼͅอഩે

ఠͬນা̱̳͘ȃġ

ġ

ġ ĩอഩેఠນাɨġ IJķĺġ βȜΐĪġ

ġ

ġ

 

ijĴIJġ

 

ijĴijġ

ijĴĴġ

ġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

৬͈௡๵຦͈ঀ̞̥̹̞̾̀ͅ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

ġ

ġ

b

ߗ಺

 

ζΣνͺσġ ΀ͺ΋ϋ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĴĵ

 

΂ȜΠġ ΀ͺ΋ϋ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĵij

 

ġ

b

΂ȜΟͻ΂

 

άρȜġ ͺϋΞ΢ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĶĵ

 

΂ȜΟͻ΂͈৾ͤե̞Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĶĶ

 

΂ȜΟͻ΂ġ ͼϋΟΛ·Α Į Į Į Į Į Į Į Į ijĶĹ

 

ͼϋΞΈτȜΠńŅȆłŎİŇŎັġ
ΑΞτ΂ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĶĺ

 

ġ

b

৒ඤ௡๵຦

 

৒ඤચྶĮ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸij

 

ͺ·Γ΍ςȜġ ΕΉΛΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĴ

 

΍ϋġ ΨͼΎȜĮ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĵ

 

ΈυȜήġ δΛ·Α Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĶ

 

ΏȜΠġ ͺϋΘȜġ Πτͼġ
Ȫ੩਀୘ȫ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸķ

 

΃Λίġ γσΘȜȪஜ୘ȫĮ Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸķ

 

δΠσġ γσΘȜ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĸ

 

ρΊȜΐġ ͺϋΘȜġ δΛ·Α Į Į Į Į Į ijĸĸ

 

ฃ̞໤έΛ· Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĹ

 

ڒො৆ͺΏΑΠġ ΈςΛίĮ Į Į Į Į Į Į Į Į ijĸĹ

 

ġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

ߗ಺ġ

ijĴĵġ

ߗ಺ġ

ζΣνͺσġ ΀ͺ΋ϋġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

৒ඤ͈႖౰པȂੰ৔Ȃච̧࣐̠̭̦̳ͤ৾ͤ̈́̓ͬ͂́͘ȃġ

΋ϋΠυȜσġ ΩΥσ͈ௌैͤ͢ͅȂ଑̧੄̱࢛̥ͣ႖໓Ȃ̹͉͘أ໓̦଑̧੄̱̳͘ȃġ

ġ

L

଑̧੄̱࢛͈պ౾ġ

※はタイプ別装備

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ŦŤŰġ ŊŅōņͥ͢ͅͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎ͉Ȃ΀ͺ΋ϋ̦ै൲̱̞̹̈́͛৒ඤ͈৔ഽ
̦ષ̦̽̀΄ρΑ̦ච̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃ΀ϋΐϋͬठই൲̱Ȃ΀ͺ΋ϋͬै൲̵̯
̩̺̯̞̀ȃġ

Ȫ΄ρΑ͈ච̧ͤͬ৾ͥ͂ɨġ ijĵIJġ βȜΐĪġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

ŦŤŰġŊŅōņͥ͢ͅͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎͅ΀ͺ΋ϋͬै൲̵̯͉ͥͅġ

2

ͺͼΡςϋΈġ ΑΠΛίಎ͉΀ͺ΋ϋ͈႖པȂੰ৔ܥෝ̦೪গ̱Ȃ௣໓͈͙̈́ͤ͘ͅ
̳ȃ೒ુै൲ͅ࿗̳͉ͅȂئܱ͈ௌै́΀ϋΐϋͬठই൲̵̯̩̺̯̞̀ȃġ3

ήτȜ΅ġ βΘσ̳̩ͬ͊͞௩̱൩͙̳ͥġ3

ŦŤŰġŊŅōņġŐŇŇΑͼΛΙͬ؋̳ġ

ĩŦŤŰġŊŅōņȪ΀΋ġ ͺͼΡσȫɨġ ijIJĹġ βȜΐĪġ

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

ߗ಺ġ

ijĴĶġ

ζΣνͺσġ ΀ͺ΋ϋġ ΋ϋΠυȜσġ ΩΥσġ

③内外気切り替えレバー

②温度調整レバー

①吹き出し口切り替え
 ダイヤル

④ファン スイッチ

⑤エアコン スイッチ

ġ

ġڎΘͼμσȟτΨȜȟΑͼΛΙ͈
ঀ̞̥̹ġ

ӱ଑̧੄̱࢛୨ͤఢ̢Θͼμσġ

ͼρΑΠ͈༷࢜͒໓̦੄̧̳̀͘ȃ໓ၾ

͉଑̧੄̱࢛̽̀͢ͅ։̳̈́ͤ͘ȃġ

ġ

ġ

ダイヤル

吹き出し口

(  )は特に風量の少ないものを示します。ġ

L

ௌै༹༷ġ

Θͼμσͬऒֲ̱ٝ̀ͅȂ୨ͤఢ̢̳͘ȃġ

Y࠙࣬ġ

΄ρΑ͈චͤͬཡগ̳̹ͥ͛ͅġ

2

৔ഽ̧̦̞ࣞ͂ͅ΀ͺ΋ϋͬ೩̞أഽ
́ै൲̵̯̞̀ͥાࣣ͉Ȃ଑̧੄̱࢛
ͬ<Ȃ̹͉͘=ͅ୨ͤఢ̢̞̩̺̈́́
̯̞ȃġ
ٸܨ͂΄ρΑ͈أഽओ́΄ρΑ͈ٸ௰
̦චͤȂণٮ̷̯̹̬̤̦̜ͬͥͦ͘
̳ͤ͘ȃġ

 

௡๵຦͈ঀ̞̥̹ġ

ߗ಺ġ

ijĴķġ

]ͺΡΨͼΑġ

ġ

2

̭͈ζȜ·͉Ȃӱ଑̧੄̱࢛୨ͤఢ̢
Θͼμσͬ<̹͉͘=̵̧ࣣͩͥ͂ͅ
ͅӳඤٸܨ୨ͤఢ̢τΨȜͬ?Ȫٸ
ܨ൵වȫ̵ࣣͩ̀ͅঀဥ̳̭̤ͥ͂ͬ
̳̳̳̹͈͈̳͛ͥ͛́͜ȃ?Ȫٸ
ܨ൵වȫ̵ࣣ̭ͩͥ͂́ͅ΄ρΑ̦ච
̩̩̳ͤ̈́ͤ͘ͅȃġ

Ӳأഽ಺ାτΨȜġ

໓͈଑̧੄̱أഽͬ಺ା̱̳͘ȃġ

低温

ġ

L

ௌै༹༷ġ

τΨȜͬऒֲͅ൲̥̱̀Ȃ಺ା̱̳͘ȃġ

ġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  13  14  15  16   ..