Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 3

 

  Index      Toyota     Toyota Pixis Epoch (2016 year) - instruction japanese

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  1  2  3  4   ..

 

 

Toyota Pixis Epoch (2016 year). Instruction japanese - part 3

 

 

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̤ঊ̯ͬ͘઺̵̧͉ͥ͂ġ

ijĺġ

2

αΫȜġ ΏȜΠȂΙλͼσΡġ ΏȜΠȂ

ΐνΣͺġ ΏȜΠͬ৾ͤັ̧̫̹͉͂Ȃ

ږ৘৾ͤͅັ̫̞̭ͣͦ̀ͥ͂ͬږ෇

̱̩̺̯̞̀ȃ৾ͤັ̫ါႀ͉Ȃ̷ͦ

̸͈ͦΏȜΠͅັ௺͈৾ե୰ྶ੥ͬ͢

̩උ̩̺̯̞ͭ́ȃġ

2

̤ঊ̯ͬ͘઺̵̧̞̞̀̈́͂́͜αΫ

Ȝġ ΏȜΠȂΙλͼσΡġ ΏȜΠȂΐν

Σͺġ ΏȜΠ͉Ȃ̱̥̽ͤ͂ΏȜΠͅ

৾ͤັ̫̥ͥȂك৒͒ਓො̱̩̺̯̀

̞ȃġ

ΏȜΠ̥ͣ৾ͤٸ̱̹ેఠ́৒ඤͅ༶

౾̳ͥ͂ȂήτȜ΅̧̥̫̹ͬ͂̈́̓

ͅ઺֥͞໤̈́̓ͅ൚̹̱ͥ̈́̓̀এͩ

͆ম࡬̷̦̤̦̜̳̾̈́ͥͦͤ͘ͅȃġ

2

ςμġ ΏȜΠ͈ऒֲ୘ͅȂŊŔŐ

ī

ġ ŇŊřచ؊

ΙλͼσΡġ ΏȜΠࡥ೰ΨȜɕΠΛίġ

ΞΎȜġ ͺϋ΃Ȝచ؊͈ΙλͼσΡġ Ώ

ȜΠͬ৾ͤັ̧̫̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

ȪΙλͼσΡġ ΏȜΠ͈ࡥ೰͈̱̥̹ġ

ɨġ ķıġ βȜΐȫġ

ġ

 

ī

ġŊŔŐ͉ŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġŐųŨŢůŪŻŢŵŪŰůġŧŰųġ

ŔŵŢůťŢųťŪŻŢŵŪŰůȪ࣭षດ੔اܥࢹȫ͈ၞġ

ΏȜΠġ ασΠ̤́ঊ̯ͬ͘ဋ
̵̞̩̺̯̞͊̈́́ġ

̤ঊ̯ͬ͘ΏȜΠġ ασΠ́ဋ̵̞͊̈́́

̩̺̯̞ȃྔ֚ΏȜΠġ ασΠ̦ਉͅے̧

ັ̞̹ાࣣȂಊ௳͈̈́̓ਹఱ̈́ੱٺͬ਋

̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ࢋ̷͈̠̽̀̈́͢ેఠ̱̞̈́̽̀͘ͅȂ

ΏȜΠġ ασΠ͈ΨΛ·σ͜ٸ̵̞̈́ાࣣ

͉Ȃ͉̯͙̈́̓́ΏȜΠġ ασΠͬ୨౯̱

̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

 

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̤ঊ̯ͬ͘઺̵̧͉ͥ͂ġ

Ĵıġ

ΙλͼσΡġ ΏȜΠ͉ୃ̱̩৾
ͤັ̫̩̺̯̞̀ġ

੩਀୘ͅαΫȜġ ΏȜΠͬ৾ͤັ̫̹ͤȂ

ΙλͼσΡġ ΏȜΠͬࢃ̧ͧ࢜৾ͤͅັ̫

̞̩̺̯̞̈́́ȃŔœŔ΀ͺΨΛΈ̦ཛྷͣ

̧̺͈ͭ͂઩ࠢ́ਹఱ̈́ੱٺͬ਋̫̤ͥ

̷̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

͚ͬ͞ං̴੩਀୘ͅΙλͼσΡġ ΏȜΠͬ

৾ͤັ̧̫͉ͥ͂ŔœŔ΀ͺΨΛΈ̥ͣఘ

ͬ׿̰̫̹ͥ͛ͅΏȜΠ֚ͬ๔ࢃ͈ͧպ

౾̱ͅȂຈ̴ஜ̧࢜৾ͤͅັ̫̩̺̯̀

̞ȃġ

̤̈́Ȃ৾ͤັ̫خ๛̞͉̾̀ͅȂຈ̴Ι

λͼσΡġ ΏȜΠ͈ഐဥૄ࠯̮ͬږ෇̩̺

̯̞ȃġ

ġ

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͉̤ঊ̯͘ͅ
ௌै̵̯̞̩̺̯̞̈́́ġ

ΩχȜġ ;ͼϋΡ͉ఱ་ޑ̞ႁ́ٳ໾̱͘

̳͈́Ȃٳ໾̧̳ͥ͂Ȃ਀ȆუȆ൮Ȇਉ

̈́̓ͬޖ̺ͭͤے̧ࣺ̺̱ͭͤ̀Ȃਹఱ

̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

Ω χ Ȝ ġ ; ͼ ϋ Ρ ŐŏĮŐŇŇ Α ͼ Λ Ι ͬ

ȨŐŇŇȩ̳ͥ͂ͅȂ׋ഢ୘;ͼϋΡġ ΄ρ

Αոٸ͉ٳ໾̧̩̳́̈́̈́ͤ͘ȃ̤ঊ̯

ͬ͘઺̵̧̞͉̀ͥ͂ȂΩχȜġ ;ͼϋΡ

ŐŏĮŐŇŇΑͼΛΙͬȨŐŇŇȩ̱̩̺̯̀ͅ

̞ȃġ

ȪΩχȜġ ;ͼϋΡŐŏĮŐŇŇΑͼΛΙġ

ɨġ IJĵĵġ βȜΐȫġ

OFF

ġ

̤ঊ̯̦͘ௗ̥ͣ਀͞܏ͬ੄
̯̞̠̈́͢ͅಕփ̱̱̠͘͡ġ

௢࣐ಎͅࡠ̴ͣȂ̤ঊ̯̦͘ௗ̥ͣ਀͞

܏ͬ੄̯̞̠̈́͢ͅಕփ̱̱̠͘͡ȃএ

̷̫̦̳̤̦̜̳ͩ͆ͬͥͦͤ͘ȃġ

ġ

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̤৬ͬಿ঵̵̻̯͉ͥͅġ

ĴIJġ

̤৬ͬಿ঵̵̻̯͉ͥͅġ

ത࠿ା๵࣐̞̱̠ͬ͘͡ġ

৬͉඾͈ࣼۯၑ̦ఱ୨̳́ȃհ஠Ȃ١ഐ

̮ͅঀဥ̞̹̺̩̹͛Ȃຈ̴৘ঔ̱̩̀

̺̯̞ȃġ

2

඾ુത࠿ġ

2

૧৬শത࠿ġ

2

೰ܢത࠿ġ

2

೰ܢ࢐۟໐຦͈࢐۟ା๵ġ

̭͈ͦͣത࠿ା๵༹͉႓́೰̞͛ͣͦ̀

͈ͥ͂͜ȂΠπΗ̦ଔ੻̳͈ͥ͜ͅܖ̿

̞̞̳̀͘ȃġ

મ̱̩͉༆ॗ͈ȶιϋΞ΢ϋΑġ ΦȜΠȷ

̮ͬ။̩̺̯̞ȃġ

ġ

٬܅౷ఝȂൄࠫཡগसͬ८ື
̱̹ൽႹͬ௢࣐̱̹̜͉͂ġ

٬܅౷ఝ͞ൄࠫཡগसͬ८ື̱̹ൽႹ̈́

̓ͬ௢࣐̱̹̜͉͂Ȃ்͛ͅ஄৬̱ͬ̀

̩̺̯̞ȃඅͅ৬ఘ͈ئٝͤȂ௷͉ٝͤ

ැවͤͅ஄৬̱̩̺̯̞̀ȃ஄৬̵̴ͬ

ͅ༶౾̳ͥ͂ແ૙͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃġ

ແ૙̦ૺ࣐̳ͥ͂ȂήτȜ΅͞ීၳȂ΂

ͼσȂ΀ͺ΋ϋ͈̈́̓෻ۯ႒̥͈ͣסჃ

ͦȂ΄ΑჃ̷̦̤̦̜ͦ̾̈́ͥͦͤ͘ͅ

̳͈́Ȃ்͈͛஄৬͂͂͜ͅ೰ܢഎ̈́ത

࠿ା๵ͬ৘ঔ̱̩̺̯̞̀ȃġ

΀ ϋ ΐ ϋ ႖ ݕ କ أ ̦ ೩ ̞ ۼ
͉Ȃ΀ϋΐϋͅ໅౜͈̥̥ͥ
׋ഢ̯̫̩̺̯̞ͬ̀ġ

2

΀ϋΐϋ႖ݕକأ̦೩̞ۼ͉Ȃݢࠣ̈́

ߗ̥̱͐Ȇݢح௸Ȇࣞ௸௢࣐̯̫̹ͬ

׋ഢ́΀ϋΐϋͬ౰ܥ̵̯̩̺̯̞̀ȃ

౰ܥະ௷͈ેఠ́Ȃݢࠣ̈́ߗ̥̱͐Ȇ

ݢح௸Ȇࣞ௸௢࣐̳ͬͥ͂Ȃ΀ϋΐϋ

ͅ՛̞גޣ̢̜̹̹ͬͤȂ૘෾௡౾͈

అੱ͈ࡔ̷֦̤̦̜̳̈́ͥͦͤ͘ͅȃġ

2

౰ܥ͉କأນা൘̦ક൘̳ͦ͊਱໦́

̳ȃġ

ġ

ྫ؀΄Εςϋ͈͙ঀဥ̱̩̀
̺̯̞ġ

ຈ̴Ȃྫ؀τΆνρȜġ ΄ΕςϋȂ̹͉͘

ྫ؀ίτηͺθġ ΄Εςϋͬঀဥ̱̩̺̀

̯̞ȃġ

ݯ࿳শͅȂঐ೰̯̞ͦ̀ͥීၳ̜̭́ͥ

͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃġ

ঐ೰ոٸ͈ීၳȪல՛̈́΄ΕςϋȂͺσ

΋ȜσࠏීၳȂࠚ࿳Ȃ൘࿳̈́̓ȫͬঀဥ

̳ͥ͂Ȃ΀ϋΐϋ͈ই൲଻̦՛̩̹̈́̽

ͤȂΦΛ΅ϋΈ͞੄ႁ͈೩ئ̦̈́̓อ୆

̳ͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̹͘Ȃ̷͈͘͘ঀ

ဥ̱̞̀ͥ͂Ȃ΀ϋΐϋ͞ීၳࠏ໐຦ͬ

అੱ̷̳̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

無 鉛

ġ

 

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̤৬ͬಿ঵̵̻̯͉ͥͅġ

Ĵijġ

৬͈٨௮͞ুࡨၠ͈಺ା͉̱
̞̩̺̯̞̈́́ġ

2

৬͈଻ෝ͞ܥෝͅഐ̯̞̈́໐຦ͬ௡಍

̱̹ͤȂুࡨၠ͈΀ϋΐϋ಺ା͞෻஌

࣐̞̩̺̯̞̈́̓ͬͩ̈́́ȃୃુ̈́଻

ෝͬอܞ̧̥̹́̈́̽ͤȂ࡬વ͞غब

̈́̓এͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͅ

̳ͤ͘ȃġ

2

࣭ാ࢐೒જͅඑ̫੄̱̹ͬ໐຦ոٸ͈

໤ͬ௡಍̳ͥ͂Ȃ༹֑٨௮̭̈́ͥ͂ͅ

̦̜̳ͤ͘ȃġ

2

΄ρΑ࿂ͅȂ಍૗έͻσθ͞ΑΞΛ΃

Ȝ̈́̓ͬഡͤັ̫̞̩̺̯̞̈́́ȃ׋

ഢ͈̯̹̬̈́ͤ͘ͅܓࡏ̳́ȃඅͅέ

υϋΠġ ΄ρΑ̤͍͢έυϋΠġ Ρͺऒ

ֲ͈΄ρΑ͈͒ഡͤັ༹̫͉႓́޺গ

̯̞̳ͦ̀͘ȃġ

2

Ηͼμͬ࢐̧̳͉۟ͥ͂Ȃঐ೰ոٸ͈

໤ͬ௡಍̱̞̩̺̯̞̈́́ȃ̹͘Ȃγ

ͼȜσȂγͼȜσ৾ͤັ̫΢ΛΠͬ࢐

̧̳͉۟ͥ͂Ȃ̭͈৬୺ဥոٸ͈໤ͬ

௡಍̱̞̩̺̯̞̈́́ȃ଻ෝ͞ܥෝͅ

঑વ̧̹̱ͬȂհ஠̈́௢̧࣐̦̩́̈́

̳̈́ͤ͘ȃ࢐̧̳͉۟ͥ͂ȂΠπΗ์

คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯̞ȃġ

2

ྫ஌ܥ͞ΠπΗ੗ୃ໐຦ոٸ͈ഩ௡຦

͈̈́̓৾ͤັ̫Ȃ৾ͤե༹̞༷̦ഐ୨

̞́̈́ાࣣȂഩঊܥܕ໐຦ͅ՛גޣͬ

̤͖̱̹ͤ͢Ȃ࡬વ͞غब̈́̓এͩ͆

ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ̳́ȃ

ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯̞ȃġ

2

ΨΛΞςȜ౤ঊͅΠπΗ੗ୃ໐຦ոٸ

͈ഩ௡຦͞ͺȜΑ஌ͬೄ୪̬̞̾̈́̈́

̩̺̯̞́ȃΨΛΞςȜ̜̦ͤ͞غब

̈́̓এͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͅ

ͤܓࡏ̳́ȃġ

2

̤ݖအু૸͈́ΧϋΡσ͈৾ͤٸ̱͉

̱̞̩̺̯̞̈́́ȃΧϋΡσ͉ͅŔœŔ

΀ͺΨΛΈ̦ඤ௬̯̞̹ͦ̀ͥ͛Ȃະ

ഐ୨ͅե̠͂ࢋै൲̦̾̈́ͤͅȂਹఱ

̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

੗ୃ໐຦ͬঀ̞̱̠͘͡ġ

໐ ຦ ͬ ࢐ ۟ ̳ͥ ા ࣣ ͉ ȶ Ππ Η ੗ ୃ ໐

຦ȷ͈̮ঀဥ̤̳̳̱̳ͬ͛͘ȃġ

ġ

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̧̭͉ͭ̈́͂ġ

ĴĴġ

̧̭͉ͭ̈́͂ġ

࠙࣬൘̦ത൘Ȃത྽̧̱̹͂ġ

࠙࣬൘႒̦։ુͬ౶̵̧̹ͣ͂Ȃ̷͈͘

͘௢࣐̳ͥ͂ܓࡏ̈́ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃհ

஠̈́ાਫ਼ͅ೪৬̱Ȃୃ̱̞ੜ౾࣐ͬ̽̀

̩̺̯̞ȃġ

Ȫ࠙࣬൘ɨġ IJĸķġ βȜΐȫġ

ġ

΂ȜΨȜġ ΪȜΠ̧̱̹͂ġ

କأ࠙࣬൘̦୤૗ͅത྽Ȇത൘̱̀Ȃ࠙

࣬ήΎȜ̦ྺ̧̹͉̽͂Ȃ΂ȜΨȜġ ΪȜ

Π̦ࣉ̢̳ͣͦ͘ȃ̷̧͈͂δϋΥΛΠ

̥ͣ૊ܨ̦੄̞̀ͥાࣣ͉Ȃ୲చͅδϋ

ΥΛΠͬٳ̫̞̩̺̯̞̈́́ȃġ

̹͘Ȃ̜ͩ̀̀ρΐ΀ȜΗȜġ ΅λΛίͬ

ٸ̯̞̩̺̯̞̈́́ȃ෎ൖ̦଑̧੄̱Ȃ

̷̫̳̤̦̜̳̓ͬͥͦͤ͘͞ȃġ

Ȫ΂ȜΨȜġ ΪȜΠ͈ੜ౾ɨġ Ĵıĸġ βȜΐȫġ

ġ

΀ϋΑΠ̧̱̹͂ġ

΀ϋΑΠ̧̱̹͉͂၂̻಍̞̀ௌै̱̀

̩̺̯̞ȃġ

ήτȜ΅͈෼ႁ௡౾͞ΩχȜġ ΑΞͺςϋ

Έ௡౾̦ै൲̱̩̈́̈́ͤȂήτȜ΅͈࢘

̧̦՛̩̹̈́̽ͤȂΧϋΡσ̦ਹ̩̈́̽

̹̱̳ͤ͘ȃ̭͈ાࣣȂଷ൲ႁ̦̈́̓̈́

̵̩̹̫͉̜͈̈́̽ͩ́ͤͭ́͘Ȃ೒ુ

ͤ͢ႁͬවͦ̀ΧϋΡσ͞ήτȜ΅ͬௌ

ै̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

Ωϋ·̧̱̹͂ġ

௢࣐ಎͅΩϋ·͞ΨȜΑΠȪ෫Ⴈȫ̱ͬ

̹ ͂ ̧ ͉ Ȃ Χϋ Ρ σ ͬ ̱ ̥̽ ͤ ঵ ̽ ̀

੭șͅήτȜ΅̥̫ͬ̀ΑάȜΡͬ၂͂

̱̩̺̯̞̀ȃݢήτȜ΅̥̫ͬͥ͂Χ

ϋΡσͬޑ̩৾ͣͦܓࡏ̳́ȃġ

ȪΗͼμġ Ωϋ·؊ݢਘၑΓΛΠġ

ɨġ ijĺĵġ βȜΐȫġ

ȪΗͼμ͈࢐۟ɨġ ĴĴĹġ βȜΐȫġ

ġ

઄ئͅޑ̞઩̧̲̹ࠢͬۜ͂ġ

৬ఘ͈઄ئͅޑ̞઩̧̲̹͉ࠢͬۜ͂Ȃ

̳̪ͅհ஠̈́ાਫ਼ͅ৬ͬ೪৬̱Ȃئٝͤ

ͬത࠿̱̩̺̯̞̀ȃġ

ήτȜ΅ס͞ීၳ͈ჃͦȂఅੱ̦̈́̓ࡉ

̥̹̾̽ા̷ࣣ͉͈͘͘׋ഢ̳ͥ͂এͩ

͆ম࡬̷̦̤̦̜̳̾̈́ͥͦͤ͘ͅȃΠ

πΗ์คഝ́ത࠿ͬ਋̫̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

̧̞֑̠̾͂͂͜ġ

౷࿂ͅ࿳͞ס͈Ⴣ̹̜̦ͦ͂ॼ̞̽̀ͥ

̧͂͞Ȃ։ਡȂ։إȂ૦൲̈́̓ͅܨັ̞

̧̹͉͂Ȃ৬ͅ։ુ̷͈̤̦̜̳ͦͤ͘ȃ

̧̭͈̠͉̈́͂͢ȂΠπΗ์คഝ́ത࠿

ͬ਋̫̩̺̯̞̀ȃġ

 

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̧̭͉ͭ̈́͂ġ

Ĵĵġ

৬ၰ͈غब̷̦̤̾̈́ͥͦͅ
̦̜̹ͥ͛Ȃئܱ͈തͅಕփ
̱̩̺̯̞ͬ̀ġ

2

৬ඤȪඅͅͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσ

͈ષ̈́̓ȫͅȂρͼΗȜ͈̈́̓อغ໤

͞ౢॸ֩ၳͬ౾̥̞̩̺̯̞̈́́ȃ৬

ඤ̦ࣞأ̈́ͤͅغब͞บอ̦̾̈́ͥͅ

̷̤̦̜ͦͤܓࡏ̳́ȃġ

2

ρͼΗȜͬ৬ඤȪΈυȜήġ δΛ·Α

ඤ̈́̓ȫͅ༶౾̱̹̱̞̩̈́́͘͘ͅ

̺̯̞ȃك໤ͬ؋̧̱ࣺ̺ͭ͂͞ȂΏ

ȜΠͬ൲̧̥̱̹͂ͅȂρͼΗȜ͈ௌ

ै໐̦ࢋै൲̱Ȃغब̷̤̦̈́ͥͦͅ

̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

2

;ͼϋΡġ ΄ρᾼ͉ݟ๕ͬັ̫̞̈́

̩̺̯̞́ȃ̹͘ȂͼϋΑΠσιϋΠġ

ΩΥσ͈ષͅ༿ࣝस͈̈́̓ယܕͬ౾̥

̞̩̺̯̞̈́́ȃݟ๕͞ယܕ̦τϋΒ

̧͈͉̹̱ͣͬ̀Ȃغब̷̤̈́ͥͦͅ

̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

2

ΏσΨȜ૗͈̈́̓߄௺૊಍έͻσθͬ

ެ࿂΄ρᾼഡ̹̽ાࣣ͉ȂΡͺ͞;

ͼϋΡġ ΄ρΑͬٳ̫̹͘͘༶౾̱̈́

̞̩̺̯̞́ȃΡͺ͞;ͼϋΡġ ΄ρ

Αͬٳ̫̹͘͘༶౾̳ͥ͂Ȃೄৣ඾࢕

̦ެ࿂΄ρΑ͈ඤ௰ͅ฽ৣ̱ȂτϋΒ

̧͈͉̹̱ͣͬ̀Ȃغब̷̤̈́ͥͦͅ

̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

2

΀ϋΐϋই൲ஜͅ΀ϋΐϋġ σȜθͅ

خී໤͈౾̧དྷ̦̞̭ͦ̈́͂ͬږ෇̱

̩̺̯̞̀ȃඅͅಿܢۼঀဥ̱̥̈́̽

̧̹͉͂Ȃ΀ϋΐϋġ σȜθͅ઀൲໤

͞ು႒̦঵̻ࣺ̺ͭ઀খ͈̈́̓خී໤

̦̞̭̈́͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃ৬ၰ

͈غब̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ́

̳ȃġ

̹͘Ȃ௢࣐ಎͅ΀ϋΐϋġ σȜθ̥ͣ

̭̬̹ਡ̧̞̦̳͉ͥ͂Ȃ̹̺̻ͅհ

஠̈́ાਫ਼ͅ೪৬̱ȂΠπΗ์คഝ̮ͅ

Ⴒ၁̩̺̯̞ȃġ

ġ

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

̧̭͉ͭ̈́͂ġ

ĴĶġ

৬ඤͅକ̥̫̞̩̈́̓ͬ̈́́
̺̯̞ġ

ͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσ͞ΡͺȂέυͺ

ئ̜̈́̓ͥͅΑͼΛΙ͞ഩܨ໐຦Ȃ෻஌

႒͈࡬વ͈ࡔ֦̹͂̈́̽ͤȂ৬ၰغबͅ

̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ྔ֚ȂକȂ͙֩໤̦̥̥̹̈́̓̽ાࣣ͉Ȃ

خෝ̈́ࡠͤକ໦ͬ৾ͤੰ̧Ȃ̳͙̥͞ͅ

ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴̩̺̯̞ȃġ

ġ

̭ͭ̈́ത͜ͅಕփ̱̩̺ͬ̀
̯̞ġ

2

׶ഛئ͈́ಛ৬͉ࣞأ̳͈̈́ͤ́͘ͅȂ

ι΄Ϋ́̓ͬ৬ඤͅ༶౾̱̹ͤȂ઀໤

වͦ̈́̓ͅව̹̱̞̩̺ͦ̈́́͘͘ͅ

̯̞ȃ׶ഛئ͉́৬ඤ̦ࣞأ̹̈́ͥͅ

͛ȂτϋΒ͞έτȜθȂఛ෎଻͈೩̞

໤͉Ȃ་ࠁȆ͍͌ڬ̭̳̭̦ͦͬܳ͂

̜̳ͤ͘ȃġ

2

ͼϋΑΠσιϋΠġ ΩΥσ͈ષͅ໤ͬ

౾̞̹͘͘௢࣐̱̞̩̺̯̞̈́́ȃ׋

ഢ৪͈ণٮ̯̹̬̹ͬͤ͘Ȃอૺশ͞

௢࣐শͅ൲̞̀এͩ͆ম࡬̦̾̈́ͥͅ

̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

׋ഢ৪͉ΧϋΒġ έςȜոٸ͈ࠈఝഩ

დ̈́̓ͬ௢࣐ಎͅঀဥ̱̞̩̺̯̈́́

̞ȃഩდ̧̥̫ͬͥ͂͞ഩდ̦̥̥̽

̧̧̹̀͂ͅȂಕփ̦ഩდܥ̞࢜̀ͅ

̱̞͘Ȃএͩ͆ম࡬̷̦̤̾̈́ͥͦͅ

̦̜ͤܓࡏ̳́ȃġ

ΧϋΒġ έςȜոٸ͈ࠈఝഩდͬ׋ഢ

৪̦ঀဥ̧̳͉ͥ͂Ȃհ஠̈́ાਫ਼ͅ೪

৬̱̥̀ͣঀဥ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

׋ഢ৪͉௢࣐ಎȂΞτΫͬࡉ̹ͤȂ΃

Ȝġ ΢ΫΊȜΏοϋͬௌै̱̞̩̈́́

̺̯̞ȃএͩ͆ম࡬̷̦̤̾̈́ͥͦͅ

̦̜̳ͤ͘ȃġ

2

ςμġ ΏȜΠ͈಺ା̤͍͢ਓොેఠ̥

ͣࡓͅ࿗̧̱̹͉͂ຈ̴υΛ·̦̥̥

̹̭̽͂ͬږ෇̱̩̺̯̞̀ȃυΛ·

̦̥̥̞̞̽̀̈́͂ȂݢήτȜ΅শ̈́

̓ͅ෸̹̦ͦ͜ു̹ͦͤȂك৒ඤ͈໤

̦๲͍੄̳̈́̓Ȃ୆ྵ̥̥ͩͥͅਹఱ

̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

2

Ηͼμ͉ ĵ ႊ͂͜ঐ೰΍ͼΒ́Ȃ൳֚

΍ͼΒȂ൳֚ιȜ΃ȜȂ൳֚ྐྵ໻̤͢

͍൳֚ΠτΛΡġ ΩΗȜϋȪࢾ࿅အȫ

͈໤ͬ௡಍̱̩̺̯̞̀ȃġ

ġ

৬গ͛̈́̓ͅಕփ̱̩̺ͬ̀
̯̞ġ

ئܱ͈̠̈́͢ાࣣ͉ͅȂΑεͼρȜȂఱ

߿ΨϋΩȜ̈́̓ͬఅੱ̷̳̤̦̜ͥͦͤ

̳͈́͘Ȃ਱໦ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

৬গ͈̜͛ͥાਫ਼͈͒ಛ৬ġ

2

Ⴙࡈͅ״͈̽̀ಛ৬ġ

2

Ⴙࡈ̈́̓౲ओ͈̜ͥાਫ਼͈͒઺ͤࣛͤġ

2

؆ඎ̺̻͈̜ͩͥ͞ൽႹ͈௢࣐ġ

2

̩͖͙Ȫࠪȫ͈̜ͥાਫ਼͈೒ًġ

 

ຈඋȊΡρͼΨȜ͈͙̯̈́͒͘ġ

౶̧̤̞̞̹̺̹̞̭̽̀̀͂ġ

Ĵķġ

౶̧̤̞̞̹̺̹̞̭̽̀̀͂ġ

৬ၰΟȜΗ͈ܱ჏̞̾̀ͅġ

̭͈̤৬͉ͅȂ৬ၰͬଷࢄ̳̹͈ͥ͛΋

ϋάνȜΗȜ̦ໝତ௡๵̯̤ͦ̀ͤȂ৬

ၰ͈ଷࢄ͞ௌैͅ۾̳ͥΟȜΗܱ̈́̓ͬ

჏̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

४ࣉġ

2

ΈτȜΡ͞΂ίΏοϋ௡๵ܱͤ͢ͅ჏

̯ͦͥΟȜΗࣜ࿒͉։̳̈́ͤ͘ȃġ

2

΋ϋάνȜΗȜ͉ٛდ͈̈́̓إ୊͞ד

௨͉ܱ჏̵̱ͭ͘ȃġ

ġ

ΟȜΗ͈৾ͤե̞̞̾̀ͅġ

ΠπΗ̤͍͢ΠπΗ̦տు̱̹ల२৪͉Ȃ

΋ϋάνȜΗȜܱͅ჏̯̹ͦΟȜΗͬ৬

ၰ͈࡬વ૷౯ȆࡄݪٳอȆ຦ৗ͈࢜ષͬ

࿒എ৾ͅංȆ၌ဥ̳̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃġ

̤̈́Ȃষ͈ાࣣͬੰ̧ȂΠπΗ̤͍͢Π

πΗ̦տు̱̹ల२৪͉Ȃ৾ං̱̹ΟȜ

Ηͬల२৪͒ٳা̹͉͘೹ރ̳̭͉ͥ͂

̵̜ͤͭ͘ȃġ

2

̤৬͈ঀဥ৪͈൳փȪςȜΑ৬͉ৰ৽

͈൳փȫ̦̜ͥાࣣġ

2

࠙ख़Ȇव฻ਫ਼Ȇଽຸܥ۾༹͈̈́̓എޑ

ଷႁ͈̜ͥါ୏ͅܖ̩̿ાࣣġ

2

ൡࠗഎ̈́ੜၑ࣐̠ͬ࿒എ́Ȃঀဥ৪͞

৬ၰ̦අ೰̯̞̠ͦ̈́͢ͅحࢥ̱̹Ο

ȜΗͬࡄݪܥ۾̈́̓ͅ೹ރ̳ͥાࣣġ

ġ

 

Ĵĸġ

 

ĴĹġ

Ĵĺġ

ġ

հ஠௡๵ġ

৬ͬ׋ഢ̢̳̠ͥ́઺֥͈հ஠ͬ༗ࢌ̳̹͈ͥ͛ġ

௡๵̞̾̀ͅ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃġ

ġ

ġ

b

ΏȜΠġ

ୃ̱̞׋ഢউସ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵıġ
έυϋΠġ ΏȜΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵIJġ
ςμġ ΏȜΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵĴġ
ΏȜΠġ ͺτϋΐ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵķġ

ġ

b

ΏȜΠġ ασΠġ

ୃ̱̞಍ဥ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵĸġ
Ĵ ത৆ΏȜΠġ ασΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĵĺġ
ίςΞϋΏο΢Ȝħέ΁ȜΑġ ġ
ςηΛΗȜܥࢹັġ ΏȜΠġ ασΠĮ Į Į Į Į Į Į Ķıġ

ġ

b

̤ঊ̯͘୺ဥΏȜΠġ

ΙλͼσΡġ ΏȜΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ķijġ
ΙλͼσΡġ ΏȜΠ͈஖͍̥̹ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ķĵġ
ΙλͼσΡġ ΏȜΠ͈ࡥ೰͈̱̥̹Į Į Į Į Į Į ķıġ

ġ

b

ŔœŔ ΀ͺΨΛΈġ

ŔœŔ ΀ͺΨΛΈ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ķķġ
ŔœŔ ΍ͼΡġ ΀ͺΨΛΈ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĸijġ
ŔœŔ ΀ͺΨΛΈ࠙࣬൘ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĸĶġ
ŔœŔ ΀ͺΨΛΈġ ΋ϋάνȜΗȜ Į Į Į Į Į Į Į Į ĸķġ
ġ
ġ
ġ
ġ
ġ
ġ
ġ

ġ

b

łŃŔġ

łŃŔȪņŃŅ ܥෝັȫ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĸĸġ

ġ

b

΀ζȜΐͿϋΏȜġ ΑΠΛίġ ΏΈ΢σġ

΀ζȜΐͿϋΏȜΑΠΛίġ ΏΈ΢σ Į Į Į Į Į Į ĸĺġ

ġ

b

ŗŔńħŕœńġ

ŗŔńĮ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĺıġ
ŕœńĮ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĺijġ
ιȜΗȜນা Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĺĵġ
ŗŔńħŕœńġŐŇŇ ΑͼΛΙ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Ĺķġ

ġ

b

Ϊσġ γȜσΡġ ΏΑΞθġ

Ϊσġ γȜσΡġ ΏΑΞθ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĹĹġ

ġ

b

ΑζȜΠͺΏΑΠġ

ΑζȜΠͺΏΑΠ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĺıġ
೩௸֖઩ඏٝ๰঑׳ήτȜ΅ܥෝ Į Į Į Į Į Į ĺĴġ
ࢋอૺဲଷଷࢄܥෝ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į ĺĹġ
୶࣐৬อૺ̤౶̵ͣܥෝ Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJıijġ
ιȜΗȜນা Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į Į IJıĵġ
ΑζȜΠͺΏΑΠ ŐŇŇ ΑͼΛΙĮ Į Į Į Į Į Į IJıĹġ

ġ

 

հ஠௡๵ġ

ΏȜΠġ

ĵıġ

ΏȜΠġ

ୃ̱̞׋ഢউସġ

հ஠̈́׋ഢௌै࣐̠̹ͬ͛Ȃୃ̱̞׋ഢ

উସ̦̠৾ͦͥ͢ͅȂئܱ͈̭͂ͅಕփ

̱̀ΏȜΠͬ಺ା̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

βΘσ႒̦਱໦ͅ൩͙ࣺ̭͛ͥ͂ġ

2

෸̹̥ͦͣ͜෸ಎͬၗ̳̭̩͂̈́ȂΧ

ϋΡσௌै̧̦̭́ͥ͂ġ

2

ΏȜΠġ ασΠ̦ୃ̱̩಍ဥ̧̭́ͥ

͂ġ

2

ΰΛΡġ τΑΠಎ؇͈̯̦ࣞী͈ࢃ༷

̭̈́ͥ͂ͅġ

ġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉׋ഢ୘ΏȜΠ͈಺ାͬ୲చͅ
̱̞̩̺̯̞̈́́ȃΏȜΠ̦ඏட൲
̧Ȃ׋ഢͬࢋͤএͩ͆ম࡬̦̾̈́ͥͅ
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

ΏȜΠͬຈါոષͅു̱̀௢࣐̱̞̈́
̩̺̯̞́ȃΏȜΠġ ασΠ͈଻ෝ̦
อܞ̵̯ͦͭ͘ȃୃ̱̞׋ഢউସͬ৾
̱̠ͤ͘͡ȃġ

2

෸̹ͦ͂͜෸ಎ͈ۼͅ·ΛΏοϋ̈́̓
ͬව̞̩̺̯̞ͦ̈́́ȃୃ̱̞উସ̦
̞̥̥৾ͦ̈́͊ͤȂ઩ඏ̧̱̹͂ΏȜ
Πġ ασΠ͈̈́̓ࢰ௵༗ࢌ௡౾͈࢘ض
̦਱໦ͅอܞ̴̯ͦਹఱ̈́ੱٺͬ਋̫
̷̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ ĩΏȜΠġ ασΠɨġ ĵĸġ βȜΐĪġ

2

ΏȜΠͬ಺ା̧̳͉ͥ͂൳઺৪͞ك໤
ͅ൚̞̠̀̈́͢ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃ
൳઺৪̦̫̦̱̹ͬͤȂك໤̭̱ͬͩ
̷̹̳̤̦̜̳ͤͥͦͤ͘ȃġ

2

ΏȜΠ͈಺ା͉Ȃঐ͞਀ͬޖ̞̈́͘͢
̠ͅ਱໦ͅಕփ̱࣐̩̺̯̞̀̽̀ȃġ

2

ΏȜΠͬ಺ା̧̱̞͉̀ͥ͂ȂΏȜΠ
͈ئ͞൲̞̞̀ͥ໐໦ͅ਀ͬ߃ັ̫̈́
̞̩̺̯̞́ȃঐ͞਀ͬޖ͙̫̦̳ͬ
̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘ȃġ

հ஠௡๵ġ

ΏȜΠġ

ĵIJġ

έυϋΠġ ΏȜΠġ

Y࠙࣬ġ

ŔœŔ΍ͼΡġ ΀ͺΨΛΈ௡಍৬͈ાࣣġ

2

έυϋΠġ ΏȜΠͅ୺ဥ͈ΠπΗ੗ୃ
ဥ຦ոٸͬ৾ͤັ̫̞̩̺̯̞̈́́ȃ
έυϋΠġ ΏȜΠ௰࿂͈ŔœŔ΍ͼΡġ ΀
ͺΨΛΈജٳ໐̤̤̠ͬ͂ŔœŔ΍ͼΡġ
΀ͺΨΛΈ̦ୃુͅै൲̷̱̞̤̈́ͦ
̦̜̳ͤ͘ȃġ
̹͘ȂΠπΗ੗ୃΏȜΠġ ΃ΨȜঀဥ
শ͉ͅັ௺͈৾ե୰ྶ੥̩ͬ͢උͭ́
ୃ̱̩৾ͤັ̫̩̺̯̞̀ȃġ

2

έυϋΠġ ΏȜΠນ๧͈ಫͤఢ̢͞έ
υ ϋ Π ġ Ώ Ȝ Π ͈ ৾ ͤ ັ ̫ Ȃ ৾ ͤ ٸ
̱Ȃਘၑ࣐̞̩̺̯̞̈́̓ͬͩ̈́́ȃ
̧̞̰̞̠͂͂ͅै൲̷̱̞̤̦̈́ͦ
̜̳ͤ͘ȃຈ̴ΠπΗ์คഝ̮ͅ௖౴
̩̺̯̞ȃġ

ΏȜΠġ ΑρͼΡ಺ାġ

L

಺ା࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ΑρͼΡ಺ା͉ຈ̴׋ഢஜ࣐̞ͅȂ಺
ାࢃ͉ΏȜΠͬஜࢃͅࠚ̩̳ͤ͠ȂΏ
ȜΠ̦ږ৘ͅࡥ೰̯̹̭ͦ͂ͬږ෇̱
̩̺̯̞̀ȃΏȜΠ̦ࡥ೰̯̞ͦ̀̈́
̞͂ΏȜΠ̦൲̧Ȃএͩ͆ম࡬͈ࡔ֦
͂̈́̽̀Ȃ୆ྵ̥̥ͩͥͅਹఱ̈́ੱٺ
ͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

L

಺ା༹༷ġ

ΏȜΠئ͈ΑρͼΡġ τΨȜ̧ͬ֨ષ̬̈́

̦ͣȂஜࢃͅΏȜΠͬΑρͼΡ̱̳͘ȃġ

スライド レバー

ġ

 

հ஠௡๵ġ

ΏȜΠġ

ĵijġ

ς·ρͼΣϋΈ಺ାġ

L

಺ା࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ς·ρͼΣϋΈ಺ା͉ຈ̴׋ഢஜ࣐ͅ
̞Ȃ಺ାࢃ͉෸̹ͦͬ͜ࠚ̩̳ͤ͠Ȃ
෸̹̦ͦ͜ږ৘ͅࡥ೰̯̹̭ͦ͂ͬږ
෇̱̩̺̯̞̀ȃ෸̹̦ͦ͜ࡥ೰̯ͦ
̞̞̀̈́͂௢࣐ಎͅ෸̹̦ͦ͜൲̧Ȃ
এͩ͆ম࡬͈ࡔ֦͂̈́̽̀Ȃ୆ྵ̥ͅ
̥ͩͥਹఱ̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦ
ͤܓࡏ̳́ȃġ

L

಺ା༹༷ġ

ς·ρͼΣϋΈġ τΨȜ̧ͬ֨ષ̬̦̈́ͣ

෸̹͈ͦ͜ڙഽͬ಺ା̱̳͘ȃġ

リクライニング
レバー

ġ

Y࠙࣬ġ

2

ς·ρͼΣϋΈġ τΨȜ̧ͬ֨ષ̬ͥ
̧͉͂෸̹̜ͦͤ͘͜ͅႁ̥̫̞ͬ̈́
̩̺̯̞́ȃ෸̹ͦ͜ͅޑ̞ႁ̦̥̥
̞̽̀ͥ͂ݢͅ෸̹̦ͦ͜ുͦȂ̫̦
̷̳̤̦̜̳ͬͥͦͤ͘ȃġ

ġ

L

෸̹ͦͬ͜ࡓͅ࿗̧̳͉͂ġ

Y࠙࣬ġ

2

෸̹̦ͦ͜ݢͅ࿗̷̤̦̜̳ͥͦͤ͘
͈́Ȃຈ̴෸̹ͦͬ͜਀́؋̢̯̦̈́
ͣௌै̱̩̺̯̞̀ȃġ

ΰΛΡġ τΑΠ͈಺ାġ

L

಺ା࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ΰΛΡġ τΑΠͬٸ̱̹ેఠ́௢࣐̱
̞̩̺̯̞̈́́ȃ઩ඏশ̈́̓ͅਹఱ̈́
ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃ
௢࣐ஜͅຈ̴৾ͤັ̫ȂΰΛΡġ τΑ
Πಎ؇̦ী͈ࢃ༷̠̯̈́ͥࣞͬ͢ͅͅ
಺ା̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ΰΛΡġ τΑΠͬஜࢃݙ৾ͤͅັ̫̈́
̞̩̺̯̞́ȃ઩ඏশ̈́̓ͅਹఱ̈́ੱ
ٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

L

಺ା༹༷ġ

̷͈͘͘঵̻ષ̬̀಺ା̱̳͘ȃġ

ئ ̬ ͥ ͂ ̧ ͉Α Π Λ Ω Ȝ ͬ؋ ̱ ̈́ ̦ ͣ

ȶ΃ΙΛȷ̞̠͂إ̦̳ͥպ౾́ࡥ೰̱

̩̺̯̞̀ȃġ

৾ͤٸ̧̳͉͂ΑΠΛΩȜͬ؋̱̦̈́ͣ

̧֨า̧̳͘ȃġ

ストッパー

ġ

հ஠௡๵ġ

ΏȜΠġ

ĵĴġ

׋ഢ୘ΏȜΠġ ςέΗȜġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

ΏȜΠ஠ఘ͈̯ࣞ಺ା̧࣐̠̭̦ͬ͂́

̳͘ȃġ

ġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

಺ା͉ຈ̴׋ഢஜ࣐̩̺̯̞̽̀ͅȃ
௢࣐ಎͅ಺ା࣐̠ͬ͂ȂΏȜΠ̦ඏட
൲̧׋ഢͬࢋͤএͩ͆ম࡬̦̾̈́ͥͅ
̷̤̦̜ͦͤܓࡏ̳́ȃġ

L

಺ା༹༷ġ

ΏȜΠġ ςέΗȜġ τΨȜ̧ͬ֨ષ̬̮ͥ

͂ͅΏȜΠ஠ఘ̦ષઌ̱Ȃ؋̱ئ̬̮ͥ

͂ͅΏȜΠ஠ఘ̦ئ̱̳ࣛ͘ȃġ

シート リフター
レバー

ġ

ςμġ ΏȜΠġ

Y࠙࣬ġ

2

ك৒͉ͅ૽ͬ઺̵̞̩̺̯̞̈́́ȃ૽
̦઺ͥࢹ௮̞̞̹̈́̽̀̈́͛ͅȂݢή
τȜ΅শ̈́̓ͅএͩ͆ম࡬̦̾̈́ͥͅ
̷̤̦̜̳ͦͤ͘ȃġ

2

ك໤͉έυϋΠġ ΏȜΠ͈෸̹ͦ͜͢
̩ͤࣞୟ̞̩̺̯̞̈́́͘ȃࢃ༷ণٮ
͈̯̹̬̺̫̩̈́ͥ́̈́͘ͅȂݢήτ
Ȝ΅শ̈́̓ͅஜ༷ͅك໤̦ൎ̬੄̯
ͦȂ઺֥ͅ൚̹̹̽ͤȂك໤ͬఅੱ̱
̹ͤȂك໤ͅܨ̹̱ͬ৾ͣͦͤ̀Ȃএ
ͩ͆ম࡬̷̦̤̦̜̾̈́ͥͦͤͅܓࡏ
̳́ȃġ

ġ ġ

 

հ஠௡๵ġ

ΏȜΠġ

ĵĵġ

ΰΛΡġ τΑΠ͈৾ͤٸ̱ġ

΂ίΏοϋİΈτȜΡ༆௡๵ġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

ΰΛΡġ τΑΠ௡಍৬͉Ȃςμġ ΏȜΠ
ͅ૽ͬ઺̵̧͉ͥ͂ȂΰΛΡġ τΑΠ
ͬٸ̱̹͘͘Ȃ̹͉͘ئ̬̹ેఠ͈͘
͘௢࣐̱̞̩̺̯̞̈́́ȃ઩ඏশ̈́̓
ͅȂਉͅఱ̧̈́઩̦ࠢحͩͤȂ୆ྵͅ
̥̥ͩͥਹఱ̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦ͥͦ
̜ͤܓࡏ̳́ȃΰΛΡġ τΑΠ͉ຈ̴
ષ̬̹ેఠ́ঀဥ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ΰΛΡġ τΑΠͬஜࢃݙ৾ͤͅັ̫̈́
̞̩̺̯̞́ȃ઩ඏশ̈́̓ͅਹఱ̈́ੱ
ٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

L

ௌै༹༷ġ

৾ͤٸ̧̳͉͂ȂΑΠΛΩȜͬ؋̱̦̈́

̧ͣ֨า̧̳͘ȃġ

৾ͤັ̧̫͉ͥ͂ȂΑΠΛΩȜͬ؋̱͘

̳ȃȶ΃ΙΛȷ̞̠͂إ̦̳ͥպ౾́ࡥ

೰̱̩̺̯̞̀ȃġ

ストッパー

ġ

෸̹͈ͦ͜ஜു̱ġ

ςμġ ΏȜΠͬௌै̳̭ͥ͂́ȂρΊȜΐġ

σȜθͬࢩ̧̩̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃġ

L

ௌै࣐̠ͬஜͅġ

Y࠙࣬ġ

2

௢࣐ಎ͉ΏȜΠ͈ௌै࣐̞̩ͬͩ̈́́
̺̯̞ȃήτȜ΅̧̥̫̹ͬ͂͞઩ඏ
̧̱̹͂̈́̓ͅȂ୆ྵ̥̥ͩͥͅਹఱ
̈́ੱٺͬ਋̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ́
̳ȃġ

2

ΏȜΠͬௌै̧̳ͥ͂Ȃ̹͉͘ࡓͅ࿗
̧̳͉͂Ȃ਀͞௷̈́̓ͬޖ̞̠̈́͘͢
ͅಕփ̱̩̺̯̞̀ȃġ

2

ു̱̹෸̹͈ͦ͜ષȂ̹͉͘ك৒ͅ૽
ͬ઺̵̀௢࣐̱̞̩̺̯̞̈́́ȃݢή
τȜ΅̧̥̫̹ͬ͂͞઩ඏ̧̱̹͂̈́
̓ͅȂ୆ྵ̥̥ͩͥͅਹఱ̈́ੱٺͬ਋
̷̫̤̦̜ͥͦͤܓࡏ̳́ȃġ

ġ

Yಕփġ

2

෸̹ͦͬ͜ஜͅു̧̳͉͂Ȃ෸̹ͦ͜
̦ݢͅു̷̤̦̜̳ͦͥͦͤ͘ȃຈ̴
෸̹ͦͬ͜਀́؋̢̯̦̈́ͣௌै̱̀
̩̺̯̞ȃġ

ġ

]ͺΡΨͼΑġ

2

෸̹ͦͬ͜ു̧̳͂Ȃ̹͉͘ു̱̹෸
̹ͦͬ͜ࡓͅ࿗̧̳͉͂ȂΏȜΠġ α
σΠ̦ΏȜΠ̥͙ࣺ͚̭͂ͬͅཡ̪̹
͛ͅȂຈ̴ΏȜΠġ ασΠġ Χϋ΄Ȝͅ
ΏȜΠġ ασΠ̥̫̥ͬ̀ͣௌै̱̀
̩̺̯̞ȃġ

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  1  2  3  4   ..