Главная              Рефераты - Здоровье и ОБЖ

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів - контрольная работа

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Кафедра: Охорони праці та навколишнього середовища

Контрольна робота

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

на тему Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Перевірив доцент

____________Сударський В.М.

Розробив слухач групи МЗ-ОПУТ-08

_____________О.В. Кічігін

шифр 2761

2010


Зміст

1. Задача №3

2 Задача №5

3. Задача №7

Перелік використаних джерел


1. Задача № 3 (варіант 7)

Розрахунок штучної ветиляції

Wco=16г; Wno=32г; Ссопр=2мг/м3; Сnoпр=1мг/м3 ; Vnp=400 м3 ; ГДКсо=20 мг/м3; ГДКnо=5 мг/м3

Визначемо припустиму концентрацію шкідливих речовин у робочій зоні Ссо при відсутності вентиляції:

Ccоприп=Wco/Vnp=16/400=0, 04 г/м3 ;

Cnоприп=Wno/Vnp=32/400=0, 08 г/м3 ;

Визначимо припустиму концентрацію кожного з шкідливих газів по залежності:

Ссо/ ГДКсо+Сno/ ГДКnо≤1

при Сnо=5 мг/м3 Ссо=0

Кількість свіжого повітря для розчинення шкідливих речовин до потрібного рівня:

Vnoв= (Ссоприп- Ссо)/( Ссо- Ссопр)* Vnp= (0,04/-0,002)*400=8000 м3;

Vnoв= (Сnоприп- Сnо)/( Сnо- Сnопр)* Vnp= (0,08-0.005/0.005-0,001)*400=7500 м3;

Визначаемо кратність повітрообміну:

К= Vnoв/ Vnp= 8000/400=20

2. Задача № 5 (варіант 7)

Розрахунок штучного освітлення

Вихідні дані:

Розміри приміщення (м)- довжина А - 20;

ширина В – 7;

висота Н – 3,5;

Коефіцієнт відбиття, S, %стін – 30;

стелі – 10;

підлоги – 10;

Кількість освітлювачів N-10;

Кількість ламп в освітлювачі-4;

Потужність кожної лампи-100Вт

Нормована величина освітлення Ен=400лк.

Затінення – відсутнє

Визначити освітлення робочих місць.

Рішення:

Розрахункова схема розташування освітлювачів:


Коефіцієнт запасу Кз складає 1,4;

Площа приміщення: Sпр=20*7=140м2

Світловий потік Fл=1630лм (100Вт)

Світловий індекс приміщення

і =А*В/h(А+В)=20*7/3(20+7)=140/81=1,73


Коефіцієнт використання світлового потоку η=0,48

Фактична освітленість приміщення:

Еф=(N*Fл*n* η)/(Sпр*Z*Kзп)=(10*1630*4*0,48)/(140*1,5*1,4)=107лк.

Висновок: освітленість недостатня, не відповідає нормі більш, ніж на 70%.

3. Задача № 7 (варіант 7)

Розрахунок штучного заземлення

Вихідні дані:

Штучне заземлення - стальні труби;

Мережа 3-фазна220/127В;

Потужність силового трансформатора Р=100кВА;

Вид ґрунту - чорнозем;

Опір ґрунту ρвим=380 Ом*м;

Стан ґрунту - сухий;

Довжина вертикального електрода l=250см;

Глибина розташування верхнього кінця електрода t=90см;

Діаметр вертикального електрода d=4см;

Ширина об’єднуючої стальної штаби h=6см.

Заземлення ЕУ полягає у навмисному електричному з’єднанні із землею або її еквівалентом усіх металевих частин, які нормально не перебувають під напругою. Сполучають їх з центром заземлення (контуром), що має малий опір розтікання струму. У приміщеннях з підвищеною небезпечністю і особливо небезпечних при напрузі 42В і вище змінного струму, а також 110В і вище постійного струму ЕУ необхідно заземляти або зануляти. У стаціонарних ЕУ трифазного струму необхідно передбачати захисне заземлення. Захисне заземлення виконується в першу чергу для забезпечення безпеки людей.

Нормована величина опору заземлюючого пристрою

Rз=0.6* ρвим =0.6*380=228 Ом;

Розрахункове значення питомого опору ґрунту

ρроз =φ· ρвим=1,4*380=532 Ом/м;

Опір одного вертикального електрода заземлювача (заглибленої у грунт труби) за формулою, Ом, :

Rод = ρроз /2*π*l*(ln(2.1*l/d)+0.5ln((4.2*H+l)/(4.2*H-l))

де l - довжина електрода, м

d - діаметр труби, м;

h - відстань від поверхні землі до середини електрода, м;

ρроз - розрахунковий опір ґрунту, Ом;

Н - глибина заглиблення електрода, м;

Rод - опір поодинокого електрода, Ом.

Рис.1

R од=532/15,708*(ln131,25+0,5ln11,53/6,53)=174,6 Ом

Кількість вертикальних електродів, од., за формулою: n=Rод/Rз= 174,6/228=0,77=2 од

Ескізна схема розміщення заземлення при співвідношенні а/l= 1:

Визначаємо коефіцієнти використання електродів та штаби: ηод, ηшт. =0,85

Визначаємо опір розтікання струму штаби, Ом:

Rшт= ρроз /2*π*lшт*ln(2*l2шт/h*H)=532/15,708*4,57=154,9 Ом

Фактичне значення опору розтікання струму штучного заземлення, Ом:

R= Rод* Rшт/(Rод* ηод* n+ Rшт* ηшт) = =174,6*154,9/(174,6*2*0,85+154,9*0,85)=63,11 Ом

Розрахунок виконано правильно, т.к. R≤Rз


Перелік використаних джерел

1 Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996.

2 Закон України «Про охорону праці». 18.12.2002 /Законодавство України про охорону праці: Зб. норм. док-ів: У 3 т. (станом на 10.01.06). – Харків: Основа, 2006. – 1200с.

3 Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. – К., 2002.