Главная              Рефераты - Военное дело

Методика прийому бойової машини 9А52 - дипломная работа

Кафедра будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння

Дипломна робота

Тема:

"Методика прийому бойової машини 9А52"

2007

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

1. Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

2. Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах (інформація взята з «Аналізу експлуатації РАО в військах Північного Оперативного командування за 2004 рік») знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1. 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2. Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдям(ЗІП) складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

1. Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

2. В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

3. Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

4. Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

5. на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних,прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

Мета роботи: на підставі аналізу керівних документів стосовно порядку прийому і передачі озброєння виявити протиріччя між вимогами цих документів щодо якісного стану зразка озброєння, який підлягає передачі і прийому, та якісним станом, в якому на теперішній час знаходяться зразки озброєння. З урахуванням цих протиріч розробити методику прийому зразка озброєння і підготовці його до передачі за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Поставлені наступні завдання:

1. розробити методику прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

2. розробити методику прийому комплектів поставки зразка озброєння;

3. розробити методику прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

4. розробити методику прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

5. розробити методику перевірки систем, механізмів і агрегатів БМ 9А52 на функціонування;

6. розробити методику підготовки БМ 9А52 до передачі.

Об’єктом дослідження є БМ 9А52, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом дослідження є процес документального прийому БМ 9А52 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.

Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

Варіанти прийому РАО:

1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО від 1979 г. №260).

«Руководство…» встановлює:

1. порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

2. порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

3. форми облікових документів з поясненням до них.

2. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введено в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 «Про порядок списання обліку матеріальних і грошових коштів у ЗС України).

«Керівництво…» встановлює:

1. порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

2. права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

3. порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3. Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997–80, инд. 9Е9, изд. 1980 г.).

«ТУ…» встановлює:

1. Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства (бази озброєння) без повернення до військової частини;

2. Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства (бази озброєння).

Вимоги «ТУ» стосуються озброєння, яке вилучається з військових частин що реформуються і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від 1987 г. №056).

«Инструкция…» встановлює:

1. вимоги до організації передачі РАО;

2. порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

3. вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

«Інструкція…» складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і «Инструкция…», яка ним введена, з деякими уточненнями.

6. «Руководство по эксплуатации РАО». Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988 р. №05).

Стосовно організації підготовки РАО до передачі «Руководство…» встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов’язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Витяг із «Інструкції по організації передачі РАО в Сухопутних військах.» (Введене в дію Додатком до наказу ГКСВ№х56 – 1987 р):

«ІІІ. Порядок підготовки, прийому і здачі РАО

Ст. 4. Зразки РАО що підлягають передачі повинні бути:

1. Технічно справними.

2. Повністю укомплектованими:

експлуатаційною документацією;

індивідуальним ЗІП;

груповими комплектами ЗІП.

Індивідуальні і групові комплекти ЗІП спецчастини повинні бути укомплектовані по всій номенклатурі елементів. Частковий некомплект однойменних елементів ЗІП і витратних матеріалів не повинен перевищувати 30%.

Засоби рухомості повинні бути укомплектовані:

1. Освіженими шинами.

2. АКБ, придатними до подальшої експлуатації.

3. Повністю укомплектованими індивідуальними комплектами ЗІП.

4. Іншими елементами з непростроченими термінами зберігання.

Комплектування озброєння і техніки автошинами, АКБ і іншими елементами з простроченими термінами зберігання КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Доукомплектування озброєння, що передається проводиться з ресурсів округу.

Ст. 5. На озброєнні і техніці силами здавальника і ремонтно-технічних підрозділів, що привертаються, повинне бути проведене технічне обслуговування №2 і поточний ремонт (при необхідності).

Базові автомобілі (машини) повинні бути піддані технічному обслуговуванню і ремонту відповідно до вимог керівних документів.

Засоби зв'язку, інженерне і хімічне майно озброєння і техніка повинні бути обслужені і відремонтовані відповідно до вимог ЄТД і керівних документів.

На зразках озброєння, що підлягають капітальному ремонту по спеціальній частині або базовій машині (для автомобільних засобів рухливості – капітальному або регламентованому ремонту), технічне обслуговування не проводиться. Дані зразки повинні бути підготовлені відповідно до керівних документів і технічних умов до відправки в капітальний ремонт.

Військова техніка, що вимагає ремонту на підприємствах військового округу, повинна бути відремонтована у здавальника.

Ст. 6. Якщо озброєння в окрузі-здавальнику знаходилося на поточному постачанні, ресурс до капітального ремонту не виробило, але по термінах експлуатації відпрацювало більше 50% ресурсу до капітального ремонту, а в окрузі, щоотримує підлягає закладці в «НЗ», то воно відправляється в капітальний ремонт з округу-одержувача по планах ЦРАУ.

Призначені для поточного постачання озброєння і техніка, що не виробили встановлений ресурс до капітального ремонту, передаються технічно справними і комплектними. При неможливості повного укомплектовування озброєння і техніки до доповіді додаються обґрунтовані відомості некомплекту ЗІП, ЄТД і копії відповідей центральних постачальних органів про задоволення заявок.

Ст. 13. Озброєння і техніка не приймаються в наступних випадках:

1. Якщо по технічному стану підлягають списанню.

2. З простроченими термінами автомобільних шин, АКБ і інших елементів, на які ці терміни визначені керівними документами і ЄТД.

3. Без індивідуальних комплектів ЗІП засобів рухливості, засобів зв'язку, агрегатів живлення, приладів ПХЗ і інших комплектуючих елементів, що мають згідно ЄТД індивідуальні ЗІП.

4. За відсутності формулярів (паспортів або їх дублікатів).

Ст. 14. За наявності хоч би одного з вказаних в ст. 13 справжньої Інструкції недоліків озброєння і техніки, воно залишається в здаючому окрузі до їх усунення.

Рішення про подальше використання вказаного озброєння і техніки ухвалюється ГРАУ.

Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 «Руководства з обліку…», в який визначено, що « Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 «Руководства з обліку…», у який визначено, що «Некомплектне і несправне озброєння, техніка і майно приймаються тільки по спеціальному письмовому розпорядженню начальника вищестоящого органу управління відповідної служби». Проаналізуємо вимоги цієї статті.

Під начальником вищестоящого органа управління ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.

Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):

Начальнику військового

Інституту артилерії

При Сумському ДУ

На вих. №5/ 39 від «25» січня 2003 р.

Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003 р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.

Командир військової частини А2674

полковник С.М. Корюковець

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1. Наряд органа постачання (Форма №200 «Руководства по учету…». Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).

2. Накладна служби РАО військової частини (Форма №2 «Руководства по учету…». Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

3. Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 «Руководства по учету…». Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-приймальника складається акт прийому (Форма №4 «Руководства по учету…»).

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги БМ), командир СБАТР(начальник ВТіП).

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):

1. Основний документ:

акт технічного стану (Форма №12 «Руководства по учету…» або додаток №4 «Керівництва з списання…»), форма дана в додатку 1.

2. Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):

картка некомплекту (Форма №46 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 2.

3. Виправдальні документи:

акт зміни якісного стану (Форма №13 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 3;

акт списання (Форма №11 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 5.

Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі.

1. Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

1. Підготовці виробу до передачі.

2. Переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації.

3. Переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів.

4. Підтвердження категорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здавальником в трьох примірниках з розрахунку:

1. Примірник №1 – отримувачу.

2. Примірник №2 – в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд).

3. Примірник №3 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здавальником в п’яти примірниках з розрахунку:

1. Примірник №1 – отримувачу.

2. Примірник №2 – в ГРАУ (орган, яким виданий наряд).

3. Примірник №3 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-відправника).

4. Примірник №4 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-отримувача).

5. Примірник №5 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.

При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма переліченими випадками акт технічного стану, який складений здавальником, затверджується його командиром частини.

Картка некомплекту призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

1. Експлуатаційних документів з комплекту ЕТД.

2. Елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем.

3. Елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції, (складових частин), які не входять до переліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі «Комплект поставки». Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах (паспортах) цих систем у розділах «Комплект поставки», а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

1. В формулярах (паспортах) складових систем у розділі «ЗІП».

2. В окремих відомостях ЗІП складових систем.

3. В пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи.

4. В описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах «Комплект поставки» формулярів і паспортів. перелічені в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом «Елементи конструкції». Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого «комплекту поставки», на нього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом (розділ формуляра або паспорта. відомість, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.

Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

1. відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;

2. відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;

3. відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:

1. Служба РАО.

2. Автослужба (бронетанкова служба).

3. Служба ЗЗМУ.

4. Інженерна служба.

5. Медична служба.

6. Служба зв’язку.

7. Речова служба.

Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелічених служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру (паспорту).

Назва, номер і дата виправдального документа на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту, для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу «примітки».

Виправдальними документами, які підтверджують законність некомплекту, є:

1. Акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу.

2. Акт утилізації елементів V(п’ятої) категорії з такого або іншого комплекту.

3. Акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений на підставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів, які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності, або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.

Картки некомплекту, які виготовляються як додаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бути засвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його до іншої частини, крім того, – начальником органу постачання, яким виданий наряд. Такі вимоги є логічним наслідком ст. 40 «Руководства по учёту…».

Акт зміни якісного стану (додаток 3) призначений для документального оформлення наступних операцій:

1. Переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, робота яких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськими номерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужили встановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання за технічним станом.

2. Утилізацію (розбирання) елементів V(п’ятої) категорії (при підготовці акту для оформлення утилізації в його назві проводяться уточнення шляхом закреслювання слів «зміни якісного стану» і написання слова «утилізації». Акт утилізації, після його затвердження, є виправдальним документом і підставою для занесення матеріальних засобів, що утилізовані, до картки некомплекту).

За всіма випадками акт зміни якісного стану (утилізації) складається:

1. По службам постачання.

2. На елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.

У разі, якщо оформлюється операція зниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їх необхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:

1. Запасні частини.

2. Інструмент.

3. Приладдя.

Це пов’язано з тим, що групи ЗІП використовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зроблені з вказанням причин зниження категорії до п’ятої.

Особливості списання ЗІП: для запасних частин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразка озброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенні поточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті з виробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, які в результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.

Для інструменту терміни експлуатації визначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуванням того, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системою комплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботи проводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхонь і пошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ(другої) категорії, або непридатним – V(п'ятої) категорії. Якщо інструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічним станом відповідає V(п'ятої) категорії, це повинно бути документально підтверджено актом зміни якісного стану.

Для приладдя терміни експлуатації визначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементи цієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вони застосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такі фактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуються і приходять до непридатного стану, який відповідає V(п’ятої) категорії. До приладдя належать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади, переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і при умові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдя необхідно оформити актом зміни якісного стану.

При складанні акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії необхідно дотримуватись таких правил:

1. Акт складається по службі, до номенклатури якої відноситься інструмент.

2. Акт складається по комплектах, які обліковані тільки за одним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплекту ЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: «Акт зміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми БМ 9А52 зав. №П1119».

3. В графі «Основа (мета) операції» вказується мета – «переведення до V(п’ятої)категорії».

4. В розділі «списати» вказуються назви і позначення елементів, одиниці виміру (шт., к-т, од.) визначаються в залежності від складу елемента, категорія вказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ(друга). Первинна вартість, якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діють на день складання акту (стаття 16 «Положення про матеріальну відповідальність…»). Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягають переведенню до V (п’ятої) категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

5. В розділі «оприбуткувати» повторюються назви, позначення елементів та їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елемент ЗІП, тобто V(п’ята).

Після затвердження актуна переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії, необхідно документально оформити наступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленні акту необхідно дотримуватися таких правил:

1. В назві акту закреслюються слова «зміни якісного стану» і дописується слово «утилізація» або «разбірки», які відображують мету складання акту. Наприклад «Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми БМ 9А52» (додаток 4).

2. Акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається по службам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тільки з одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запасні частини V(п’ятої) категорії, і інструменти V(п’ятої) категорії, і приладдя V(п’ятої) категорії, але всі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку з тим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.

3. В розділі «Списати» записуються назви, позначення і одиниці виміру елементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами, тобто – V(п’ята).

4. В графі «первинна вартість» слово «первинна» закреслюється, а слово «залишкова» дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної, але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізації елементу ЗІП (стаття 16 «Положення про матеріальну відповідальність…»). Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягають утилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

За всіма випадками в акті підводиться підсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.

Висновки комісії для переведення до V(п’ятої) категорії кожної групи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропоновані варіанти пропозицій комісії:

1. Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V(п’ятої) категорії: «Елементи, які перелічені, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V(п’ятій) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією». Під «нормальною роботою» слід розуміти експлуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.

2. Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V(п’ятої) категорії: «Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

3. Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V (п’ятої) категорії: «Граничний термін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації і не можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

Висновки комісії для утилізації всіх груп ЗІП: «Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдя можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю».

Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюється шляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту з позначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніх елементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремим обліковим документом (опис ЗІП, відомість ЗІП і т.і.). тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.

Акт списання (додаток 5) призначений для списання з обліку витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразка озброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також – витратних матеріалів, які отримуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІП на протязі експлуатації. Витратними можуть бути тільки ті матеріали, до яких не можуть бути застосовані поняття «технічний стан» і «категорія». До таких матеріалів відносяться:

1. Лакофарбові матеріали.

2. Спеціальні рідини.

3. Мастила.

4. Пломби, контровочна проволока, нитки, салфетки.

Категорійних матеріальних засобів, витрачених в результаті:

1. Стихійного лиха.

2. Бойових дій.

3. Знищення.

4. Розкрадання.

При цьому акт списання складається на підставі наказу командира військової частини про витрату(нестачу) майна з рішенням про віднесення, в залежності від обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винної особи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матеріальних засобів визначений в розділі 3 «Керівництва з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України» (Введено в дію наказом МО України від 21.06.1994 р. №165).

В розділі розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО, керівні документи, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю, а також – перелік загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки БМ 9А52 до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

2. Методика прийому БМ 9А52

В розділі розглядається варіант прийому БМ 9А52 у середині підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, а також – особливості прийому БМ, що прибула з іншої військової частини.

Офіційних методик стосовно прийому-передачі зразка озброєння не існує, в зв’язку з цим і пропонується методика прийому БМ 9А52.

Прийом БМ здійснюється особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена відповідним наказом на посаду начальника обслуги БМ.

Підставою для прийому БМ призначеною особою є наказ командира військової частини.

При прийомі БМ перевіряються:

1. Комплекти експлуатаційних документів.

2. Комплекти поставки.

3. Комплекти ЗІП.

4. Технічний стан складових частин.

Результати перевірок оформлюється актом технічного стану.

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту БМ 9А52

Експлуатаційно-технічні документи (ЕТД) приймаються в першу чергу в зв’язку з тим, що подальший прийом комплектів поставки і комплектів ЗІП здійснюється за відповідними обліковими документами з цього комплекту.

Основні ЕТД обліковані в розділі «комплект поставки» формуляру БМ. Документи з позначкою «отдельная поставка» є таємними і повинні знаходитися у секретної частині бригади. Вони повинні теж бути перевірені.

ЕТД підрозділяються на види:

1. Формуляри.

2. Паспорти.

3. Технічні описи з додатками.

4. Інструкції з експлуатації.

5. Відомості (описи) ЗІП.

6. Інструкції з технічного обслуговування.

В свою чергу види ЕТД об’єднуються в дві групи:

1. Облікові:

1. Формуляри.

2. Паспорти.

3. Відомості (описи) ЗІП.

2. Необлікові:

1. Технічні описи з додатками.

2. Інструкції з експлуатації.

3. Інструкції з технічного обслуговування.

Обліковими є ті документи, в яких обліковані:

1. ЕТД.

2. Складові блоки, вузли, окремі прилади за кількістю і заводським номером.

3. Елементи ЗІП по комплектах.

4. Експлуатаційні показники, які накопичуються (ресурс, категорія і т.і.).

Необлікові документи призначені для вивчення будови і правил експлуатації виробу в різних режимах.

Для зручності пошуку ЕТД при прийомі, облік всіх документів доцільно звести у загальну структурну відомість.

Структура обліку комплекту ЕД

№ з/с Позначення Назва К-ть
1 2 3 4
1. 9А52.00.000 ФО Формуляр 1
2. 9А52.00.000 ЗИ Комплект ЗІП одиночний. Відомість ЗІП. 1
ЗІП-О спецобладнання
ЗІП ПТ-200Ц-V
ЗІП панорами ПГ-1М
ЗІП ПНВ-57Е
ЗІП радіостанції Р-173
ЗІП-О дизеля Д12АН-650
ЗІП генератора Г-14
ЗІП турбокомпресора
ЗІП-О шасі 79111
ЗІП підігрівача ПЖД-600Е
ЗІП-О виробу 9П616
ЗІП-О виробу 9П618
3. 9А52.0 0.000 ДЄП Пам’ятка розрахунку по роботі з виробом. 1
4. ПБІ.342.053 ТО Виріб 9П616.ТОІЄ 1
5. ПБІ.342.053 ТО1 Виріб 9П616.ТОІЄ. Додаток 1
6. ПБІ.342.053 ЗИ Виріб 9П616. Комплект ЗІП-О. Відомість ЗІП. 1
7. БШ3.803.053 ТО Прилад ПНВ-57Е.ТО 1
8. АЦ0.380.002 ІЄ Прилад ПНВ-57Е. Комплект ПНВ-57ЕТ. Комплект ПНВ-57ЕТС.ІЄ
9. БШ3.803.053 ФО Прилад ПНВ-57Е. Формуляр. 1
10. ШИ1.101.027 ТО Радіостанція Р-173.ТОІЄ 1
11. ШИ1.101.027 ФО Радіостанція Р-173. Формуляр. 1
12. Комплект ЄД шасі 543М згідно відомості 543ЄД. 1
791110ТО Шасі 79111. Додаток до ТОІЄ шасі 7911. 1
79111–3902009 ЗІ Колісне шасі 79111,79112. Комплект ЗІП-О, Г, Р. Відомість ЗІП. 1

ФО

79111–39020073 ЗІ

7911 ЄД

Формуляр автомобіля (тягача, шасі)

1. Комплект ЗІП-О.

2. Комплект ЄД

1

1

1

Паспорт(формуляр) машини 1
7911-ИМ Колісне шасі 7911,79111,79112.Інструкція по монтажу світлосигнальних приладів 1
543–3902001–12 Табличка-попередження 1
79111–3902001 ЗІ

Шасі 79111. Комплект ЗІП-О.Відомість ЗІП.

1.ЗІП регулятора РНТ

1
7911-ДФ01 Відомості про вміст кольорових металів на виробах 7911,79111,79112. Додаток до формуляру.
7911 ЄД Шасі 7911,79111,79112. Відомість ЄД. 1

01ФО

Д12АН-650 НК

Д12АН-650 ЄД

Б-718479 ТО

Дизель. Формуляр 01 ФО

1.Відомість комплекту монтажних виробів.

2.Відомість ЄД.

3. Турбокомпресор ТКР – 14.ТОІЄ

3.1. Турбокомпресор ТКР – 14. Паспорт.

1

1

1

2

1

ЖФО.122.012. ТО Пристрій переговорний Р-124.ТОІЄ. 1
ЖФО.122.012 ПС1 Пристрій переговорний Р-124. Паспорт 1
79111 ДФГ Колісне шасі 79111,79112. Колмплект ЗІП-Г. Формуляр. 1
79111 ДФР Колісне шасі 79111,79112. Колмплект ЗІП-Р. Формуляр. 1
282.832.073 ПС Дифманометр-напоромір мембранний вказуючий ДНМП-100-П. Паспорт 1
282.832.073 ТО Дифманометр-напоромір мембранний вказуючий ДНМП-100-П.ТОІЄ 1
ЖУИЦ 563410.001 ІЄ Батареї аккумуляторні свинцові стартерні, міскістю быльше 30 А.ІЄ 1
ПО-56 ПС Вогнегасники брометилохладонові ОБХ-3. Паспорт 2
І37.160.181–83 Заміна вузлів системи управління ГМП на виробі 1
ВА8113.000 ПО Фільтр-поглинач ФПТ-200Б. Паспорт 1
2336М-1 Ключі гаечні торцові немеханізовані з приводними частинами, комплект, модель М-1 1
Д12АН-650-ЗІОК Відомість одиночного комплекту ЗІП до дизелю Д12АН-650 1
13. Луч-С71М.ТО 1
14. ЗЦ41.00.000 ПС Прилад свідок ЗЦ41. Паспорт 1

Прийом комплекту ЕТД бажано проводити у приміщенні, де є столи (навчальний клас, наприклад).

Назви відсутніх документів переписуються у робочий зошит.

Відсутність облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей (описів) ЗІП) не допускається.

При втраті формуляру або паспорту, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності, а на підставі наказу про це виготовляється дублікат. Дублікати формулярів і паспортів підписуються командиром військової частини і начальником служби РАО. Підпис командира військової частини засвідчується гербовою печаткою військової частини (ст. 50 «Руководства по эксплуатации РАВ»).

Після цього дублікат формуляру або паспорту повинний бути зареєстрований в службі РАО Оперативного командування за підписом начальника цієї служби. Підпис начальника служби РАО ОК засвідчується гербовою печаткою. При втраті відомостей або описів ЗІП адміністративна відповідальність не застосовується, але дублікати їх повинні бути виготовлені і засвідчені підписом начальника служби РАО військової частини, а його підпис в свою чергу засвідчена гербовою печаткою. Дублікати, якщо вони містять більше одного аркуша, повинні бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, а кількість аркушів засвідчується підписом бухгалтера (діловода) відповідної служби.

За втрату документу, який не є обліковим (технічний опис, інструкції з експлуатації або з технічного обслуговування) винні особи повинні бути притягнені до матеріальної відповідальності за аналогією відповідальності за втрату книг з бібліотечного фонду, а на підставі документів, що підтверджують факт грошового стягнення оформлюється акт списання втрачених матеріальних засобів, що є підставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплекту на комплект ЕТД виробу.

Після перевірки наявності всього комплекту ЕТД, документи, які є не обліковими укладуться в місце їх зберігання, облікові документи залишаються для прийому комплектів поставки і ЗІП виробу. Для зручності на облікові ЕТД доцільно скласти окрему відомість, в якій робляться відповідні примітки про перевірку комплектів.

Перелік облікових документів з комплекту ЕТД

№ з/с Позначення Назва К-ть
1. 9А52.00.000 ФО Формуляр 1
2. 9А52.00.000 ЗИ Комплект ЗІП одиночний. Відомість ЗІП. 1
ЗІП-О спецобладнання
ЗІП ПТ-200Ц-V
ЗІП панорами ПГ-1М
ЗІП ПНВ-57Е
ЗІП радіостанції Р-173
ЗІП-О дизеля Д12АН-650
ЗІП генератора Г-14
ЗІП турбокомпресора
ЗІП-О шасі 79111
ЗІП підігрівача ПЖД-600Е
ЗІП-О виробу 9П616
ЗІП-О виробу 9П618
3. ПБІ.342.053 ЗИ Виріб 9П616. Комплект ЗІП-О.Відомість ЗІП. 1
4. БШ3.803.053 ФО Прилад ПНВ-57Е. Формуляр. 1
5. ШИ1.101.027 ФО Радіостанція Р-173. Формуляр. 1
6. Комплект ЄД шасі 543М згідно відомості 543ЄД. 1
79111–3902009 ЗІ Колісне шасі 79111,79112. Комплект ЗІП-О, Г, Р.Відомість ЗІП. 1

ФО

79111–39020073 ЗІ

7911 ЄД

Формуляр автомобіля (тягача, шасі)

1. Комплект ЗІП-О.

2. Комплект ЄД

1

1

1

Паспорт(формуляр) машини 1
79111–3902001 ЗІ

Шасі 79111. Комплект ЗІП-О.Відомість ЗІП.

1.ЗІП регулятора РНТ

1
7911-ДФ01 Відомості про вміст кольорових металів на виробах 7911,79111,79112. Додаток до формуляру.
7911 ЄД Шасі 7911,79111,79112.Відомість ЄД. 1

01ФО

Д12АН-650 ЄД

Дизель. Формуляр 01 ФО

2.Відомість ЄД.

3.1. Турбокомпресор ТКР – 14. Паспорт.

1

1

1

ЖФО.122.012 ПС1 Пристрій переговорний Р-124. Паспорт 1
79111 ДФГ Колісне шасі 79111,79112. Колмплект ЗІП-Г. Формуляр. 1
79111 ДФР Колісне шасі 79111,79112. Колмплект ЗІП-Р. Формуляр. 1
282.832.073 ПС Дифманометр-напоромір мембранний вказуючий ДНМП-100-П. Паспорт 1
ПО-56 ПС Вогнегасники брометилохладонові ОБХ-3. Паспорт 2
ВА8113.000 ПО Фільтр-поглинач ФПТ-200Б. Паспорт 1
Д12АН-650-ЗІОК Відомість одиночного комплекту ЗІП до дизелю Д12АН-650 1
ЗЦ41.00.000 ПС Прилад свідок ЗЦ41. Паспорт 1

2.2 Методика прийому комплектів поставки БМ 9А52

Перелік комплектів поставки вказаний в розділах «Комплект поставки» кожного формуляру або паспорту. Комплект поставки виробу в цілому, складової системи, блоку або приладу – перелік елементів, які входять до їх складу (без ЕТД і ЗІП).

Для перевірки комплектів поставки з всього переліку облікових документів відбираються тільки формуляри і паспорти. Перевірку доцільно проводити послідовно, починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крім наявності складових елементів, перевіряються відповідність їх заводських номерів тим, що записані у розділі «Комплект поставки» формуляру або паспорту. На протязі експлуатації виробу можуть бути здійснені заміни окремих номерних складових частин. В цьому випадку, якщо заводський номер складової частини не відповідає тому, що вказаний в формулярі або паспорті, в розділі «Сведения о замене составных частей», а як що такий розділ не передбачений, в розділі «Особые отметки» повинний бути зроблений засвідчений запис про це. Номер складової частини, яка була знята, в розділі «комплект поставки» закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленої складової частини та робиться посилка «См. стр. ___» на відповідний розділ формуляру або паспорту. В разі відсутності будь якого елементу зі складу комплекту поставки, він повинен бути облікований у картці некомплекту, а в графі «Примітки» картці записані назва, номер і дата виправдального документу. Такими документами можуть бути:

1. Акт технічного стану зразка, який був складений під час попередніх передачі і прийому (з додатками).

2. Акт утилізації або разбірки.

3. Акт списання втрачених матеріальних засобів.

4. Акт прийому (Ф №4 «Руководства по учёту…»).

Всі виправдальні документи повинні бути надані особі, яка приймає зразок озброєння, для ознайомлення і визначення їх юридичної правомірності і правильності складання. Картки некомплекту, якщо вони робочі, складаються по окремим комплектам поставки без підведення підсумків, а якщо вони складаються як додаток до акту технічного стану на передачу зразка, – можуть бути зведені у загальну з підведенням підсумків по кожному комплекту поставки. В таку зведену картку записуються тільки ті відсутні елементи, що обліковані в розділах «Комплект поставки» формулярів або паспортів (крім ЕТД і ЗІП). Для зручності прийому виробу доцільно скласти перелік комплектів поставки.

Перелік комплектів поставки БМ 9А52, елементи яких обліковані в формулярах і паспортах

№ з/с Позначення Назва К-ть
1. 9А52.00.00 Виріб 9А52 1
2. Шасі 79111 1
3. Дизель Д12АН-650 1
4. БМ-21 Сб 00–19 Приціл 1
5. 9П615.02.000 Нижній станок 1
6. 9П615.03.000 Верхній станок 1
7. 9П615.04.000 Люлька 1
8. 9П615.07.000 Кабіна в зборі 1
9. 9П615.08.000 Станція живлення 1
10. 9П615.09.000 Підйомно-врівноважуючий механізм 1
11. 9П615.10.000 Редуктор повороту 1
12. 9П615.19.000 Домкрат 2
13. 9А52.12.060 Панель сигналізації 1
14. 9П615.14.100 Блок АП 1
15. 9П615.14.500 Пульт АП 1
16. 9П615.14.800 Пульт виносний 1
17. 9П615.15.100 Блок розподільний 1
18. 9П615.15.400 Пульт сигналізації 1
19. 9П615.16.000 Напрямна 12
20. 9А52.00.000 ЗИ Комплект ЗІП-О (згідно відомості ЗІП) 1
21. 9А52.00.000 ЄД Комплект експлуатаційних документів (згідно відомості ЄД) 1
22. ПБІ.342.053 Виріб 9П616 з комплектом ЗІП-О 1
23. ПЕ2.390.002 Виріб 9П618 з комплектом ЗІП-О 1
24. АЛ.3.8123.047 Панорама ПГ-1М з коліматором К-1 та триногою коліматору 1
25. Шлемофон танковий ТШ-001Л 2
26. Шлемофон танковий ТШ-001З 2
27. Апарат телефонний польовий 1
28. БШ3.803.053 Прилад ПНВ-57Е в металевому футлярі з ЗІП 1
29. Комплект автомобільний для спеціальної обробки ДК-4Д 2
30. Катушка ТК-2 1
31. ЩИ1.101.027 Радіостанція Р-173 1
32. Реле-регулятор РГ10ТКМ-1С 1
33. Фільтр Ф-10 1
34. Пускова коробка ПК-400Б 1
35. Прилад-свідок ЗЦ41.00.000 1

Укомплектованість кожного комплекту поставки визначається в відсотках, після чого визначається загальна комплектність виробу як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх комплектів поставки. Відомості про загальну укомплектованість виробу повинні бути відображені в розділі «Комплектність» акту технічного стану окремою строчкою.

В разі відсутності окремих деталей збірочних одиниць та інших елементів, які входять до складу елементів конструкції або складових частин з комплектів поставки, але окремо ні в яких документах, крім технічних описів, не обліковані, вони повинні бути, також, занесені до карток некомплекту комплектів поставки з позначкою про те, до якої збірки або блоку вони відносяться.

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП БМ 9А52

Перелік одиночних комплектів ЗІП (ЗІП – «О») вказаний в різних облікових документах:

1. Відомостях ЗІП.

2. В описах.

3. В пакувальних аркушах.

4. В розділах «комплект поставки» формулярів і паспортів.

Основою для пошуку облікових документів є загальна відомість ЗІП БМ, в якій обліковані як окремі елементи, так і основна частина комплектів ЗІП з посиланням на обліковий документ кожного з них. Перевірку наявності елементів ЗІП необхідно проводити в послідовності, що вказана у загальній відомості ЗІП. Інша частина комплектів ЗІП облікована у окремих відомостях, формулярах і паспортах складових систем і приладів.

Для зручності прийому рекомендується скласти перелік одиночних комплектів ЗІП.

Перевірку наявності елементів в одиночних комплектах ЗІП доцільно проводити на місці зберігання БМ, але для зручності пошуку елементів, обліку некомплекту і роботи з обліковими документами повинні бути поставлені 2–3 стола. Елементи кожного комплекту послідовно викладаються на столах, перевіряється їх наявність за переліком облікового документу та стан збереження. Елементи, які відсутні, обліковуються в робочому зошиті, а потім проводиться звірка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект. Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожний обліковий документ кожного комплекту ЗІП, в якому є відсутні елементи. При підготовці виробу до передачі повинні бути оформлені зведені катки некомплекту ЗІП, але з розподіленням по службах постачання.

Розподіл карток некомплекту, про що вже говорилося вище, по службах постачання пов’язано з тим, що забезпечення ЗІП, організація ТО і ремонтів складових частин зразків озброєння, які за номенклатурою належать до відповідних служб, покладені на начальників цих служб. Система забезпечення встановлена відповідними керівними документами по кожній службі.

Для начальника автомобільної служби, наприклад, таким керівним документом є наказ МО України №29 від 19.02.1994 р. «О снабжении автомобильным имуществом», де в статті 44 визначено, що «забезпечення військових частин автомобільним майном для об’єктів озброєння і техніки, в конструкції яких є автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі, електроустановки, акумуляторні батареї, гумотехнічні вироби, автошини здійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з’єднання, об’єднання, де об’єкти, що вказані вище, знаходяться (за підлеглістю і територіальним принципом).

В графі «примітка» картці некомплекту напроти назви кожного занесеного туди відсутнього елементу ЗІП повинна бути зроблена посилка на відповідний виправдальний документ, який підтверджує законність відсутності елементу ЗІП. Такими документами, як і для некомплекту елементів комплектів поставки, є:

1. Акт технічного стану зразка з додатками, складений попереднім здавальником.

2. Акт утилізації.

3. Акт списання втрачених матеріальних засобів.

4. Акт прийому, складений при прийомі виробу від іншої військової частини.

Укомплектованість кожного комплекту ЗІП визначається в відсотках, після чого визначається загальна укомплектованість виробу запасними частинами, інструментом і приладдям як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх одиночних комплектів ЗІП. Відомості про укомплектованість ЗІП повинні бути відображені в розділі «комплектність» акту технічного стану окремою строчкою

Рекомендується стан укомплектованості виробу ЗІП розподіляти в акті на дві групи:

1. укомплектованість спеціальної частини;

2. укомплектованість шасі.

До ЗІП спеціальної частини відносяться всі комплекти, які є номенклатурою служби РАО.

До ЗІП шасі, з урахуванням того, що засобами зв’язку і засобами РХБЗ комплектується шасі при його виготовленні на підприємствах, відносяться всі комплекти, які є номенклатурою автомобільної служби, служби РХБЗ і зв’язку.

Таким чином, в розділі «комплектність» акту технічного стану повинні бути зроблені наступні записи:

1. ЗІП спеціальної частини – ____%.

2. ЗІП шасі – ____%.

3. Комплект поставки виробу – ___%.

4. ЕТД – ___%.

Картки некомплекту №№____________ на __ аркушах додаються

Комплектність виробу, яка відображена у відсотках, є одним з основних показників його якісного стану і доводиться до старших начальників в донесеннях та при перевірках ними стану експлуатації ОіВТ, а також – є складовим критерієм оцінки зразка озброєння.

Методика прийому експлуатаційних показників БМ 9А52

Експлуатаційні показники БМ вказані або обліковані в основному формулярі БМ та в формулярах її складових частин. При прийомі БМ необхідно з’ясувати наступну інформацію:

1. Модифікація виробу.

2. Заводський номер виробу.

3. Дата виготовлення виробу.

4. Термін дії гарантійних зобов’язань підприємства–виробника або ремонтного підприємства.

5. Вид зберігання, на якому знаходиться виріб.

6. Відомості про рух виробу при експлуатації.

7. Відомості про закріплення виробу за особою, яка передає виріб.

8. Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації.

9. Напрацювання ресурсу після останнього капітального ремонту, якщо він проводився.

10. Напрацювання ресурсу складових частин.

11. Вид і дата останнього номерного технічного обслуговування.

12. Дата проведення останнього щоденного ТО.

13. Відомості про проведення останньої повірки вимірювальних приладів.

14. Відомості про проведення останнього освідчення балонів, що працюють під тиском.

15. Відомості про проведення щорічної перевірки вогнегасників.

16. Відомості про заміну складових частин виробу.

17. Відомості про встановлення категорії виробу.

18. Відомості про проведення середнього або капітального ремонтів.

19. Відомості, що записані до розділу «особые отметки».

20. Правильність і своєчасність заповнення розділів формуляру, які повинні заповнюватися на протязі експлуатації.

21. Правильність внесення виправлень в разі допущення помилок.

З метою визначення фактичного технічного стану БМ 9А52 проводяться перевірки систем, механізмів і агрегатів на функціонування.

Перевірки на функціонування плануються наступним чином:

1. Для проведення перевірок визначається повний робочий день.

2. Складається рапорт на отримання дозволу на проведення перевірок і подається по підпорядкованості. В рапорті вказуються:

2.1. Мета проведення.

2.2. Дата проведення.

2.3. Обсяг перевірок.

2.3. Кількість палива з розрахунком-обгрунтуванням.

Рапорт з резолюцією командира військової частини про надання дозволу на проведення перевірок БМ на функціонування є підставою для:

1. Включення БМ до «Книги заявок на вихід машин» і отримання «шляхового листа» у начальника авто служби.

2. Отримання «робочого листа роботи агрегату» у начальника служби РАО.

3. Отримання розрахункової кількості дизельного палива за «шляховим листом» для списання його на роботу силової установки шасі.

4. Отримання розрахункової кількості дизельного палива за «робочим листом роботи агрегату» для списання його на роботу двигуна агрегату живлення).

Для проведення перевірок БМ на функціонування необхідно підготувати інструкції з експлуатації і з технічного обслуговування БМ та її складових частин.

Після переведення БМ в бойове положення проводиться огляд і перевірка роботи механізмів.

При огляді БМ перевіряється кріплення вузлів і механізмів. Особливу увагу звернути на стан напрямних та їхнє кріплення.

При перевірці роботи механізмів перевірити роботу приводу вертикального наведення, відхиляючи маховик ВН на пульті Н почергово в обох напрямках і відпускаючи його. При відхиленні маховика ВН у положення «ВВЕРХ», кут підвищення ПідЧ повинен збільшуватися, у положення «ВНИЗ» – зменшуватися. Якщо відпустити маховик, то він повинен повернутися і зайняти нульове положення, а ПідЧ – зупинитися.

Перевірити роботу приводу горизонтального наведення, відхиляючи маховик ГН на пульті Н почергово в обидві сторони і відпускаючи його. При відхиленні маховика ГН у положення «ВПРАВО» ПовЧ повинна обертатися вправо, при відхиленні маховика ГН у положення «ВЛЕВО» повинна обертатися вліво, якщо відпустити маховик – зупинитися.

Перевірити можливість одночасного наведення маховиками ВН і ГН.

Перевірка прицільних пристроїв поділяється на часткову і повну.

Повна перевірка прицільних пристроїв проводиться при технічному обслуговуванні №1.

Часткова перевірка прицільних пристроїв проводиться кожного разу при підготовці БМ до роботи і включає:

1. Перевірку нульових установок прицілу.

2. Перевірку нульової лінії прицілювання.

Перед перевіркою прицільних пристроїв необхідно підготувати БМ, для чого:

1. Встановити БМ на рівну площадку і перевести в бойове положення, ретельно протерти контрольну площадку на люльці, встановити ПовЧ в положення 00 щодо подовжньої осі машини, а ПідЧ перевести в горизонтальне положення по контрольному рівню за допомогою домкратів і приводу вертикального наведення;

2. На передньому зрізі базової напрямної наклеїти по рискам перехрестя з ниток товщиною не більш 1 мм;

3. На задню частину базової напрямної установити втулку 9А52.22.070.

Перевірку нульових установок прицілу проводити в такій послідовності:

1. Встановити контрольний рівень на зрізі корзинки панорами паралельно поперечному рівню і, обертаючи маховичок настановного гвинта механізму поперечного качання прицілу, вивести бульку контрольного рівня на середину, при цьому булька поперечного рівня повинна бути на середині;

2. Повернути контрольний рівень на зрізі кошика панорами на 900 і, обертаючи рукоятку маховика кутів прицілювання, вивести бульку контрольного рівня на середину;

3. Вивести бульку подовжнього рівня на середину, обертаючи маховик механізму кутів місця цілі.

Після проведення перерахованих дій на шкалах механізмів кутів прицілювання і місця цілі повинні бути нульові установки (на шкалі механізму кута прицілювання 0–00, на шкалі механізмів кутів місця цілі 30–00), а бульки поперечного і подовжнього рівнів прицілу повинні знаходитися на середині.

Якщо установка на шкалі кутів місця цілі буде не 30–00, то треба вигвинтити на один-два обороти гвинт, що стопорить кільце, на який нанесена шкала тисячних, повернути кільце так, щоб розподіл 30–00 його шкали стали проти риски покажчика і закріпити кільце гвинтом

Якщо нульове положення шкали тисячних кутів прицілювання не співпадає з рискою покажчика, то необхідно вигвинтити на один-два обороти стопорні гвинти на торцевій поверхні маховика і повернути кільце зі шкалою тисячних так, щоб нульова позначка шкали стала проти риски покажчика і закріпити кільце гвинтами.

Перевірку нульових установок прицілу з подовжувачем проводити в такій послідовності:

1. Подовжувачем користуються при взаємному визируванні машин між собою і з машиною старшого офіцера батареї;

2. Зняти панораму й установити подовжувач у корзину панорами, який повинен бути надійно закріплений в ній і не повинен хитатися відносно корзини панорами;

3. Встановити панораму, верхівка центрального угольника панорами повинна збігатися з перехрестям панорами з подовжувачем на щиті.

Допускається розбіжність у вертикальній площині до 0–03. В запобігання переплутування подовжувачів на кожнім з них є номер прицілу до якого він доданий.

Перевірку нульової лінії прицілювання по віддаленій точці на місцевості робити в такій послідовності:

1. Вставити панораму в кошик і закріпити її зажимним гвинтом;

2. Встановити приціл вертикально по поперечному рівню;

3. Встановити по шкалам тисячних кутів прицілювання значення 0–00;

4. Візуючи через перехрестя ниток, навести базову напрямну в точку наведення, розташовану від БМ на відстані 800–1000 м;

5. Обертаючи маховики кутоміра і відбивача панорами, сполучити верхівку центрального угольника з точкою, у яку наведено перехрестя базової напрямної, при цьому на шкалах кутоміра панорами повинна бути установка 30–00, а на шкалах відбивача 0–00.

При відхиленні в установках кутоміра і відбивача більше половини тисячної необхідно послабити затискні гайки маховиків кутоміра і відбивача панорами і повернути кільця з розподілом так, щоб нульові установки їх стали проти рисок покажчиків. Після цього загвинтити затискні гайки. Якщо знадобиться пересунути кільце кутоміра, то треба послабити гвинти, що закріплюють кільце, і повернути його до співпадання розподілу 30–00 з рискою покажчика

При перевірці кутомірних шкал панорами необхідно перевірити і візирне пристосування голівки панорами. Якщо обрана точка наведення не буде між дротиками і щілиною візирної коробки, то обертаючи гвинти, якими закріплений дріт, пересунути її так, щоб через візирне пристосування була видною точка наведення.

Перевірка роботи НАПП від виносного пульту:

1. Превести пакет у зону «С» і виключити привід. Двигун шасі не глушити, встановити обороти в межах 1600–1700 об/хв;

2. З’єднати індикатор 9А52.22.260 і пристрій стикувальний 9А52.22.370 до 1-ої труби;

3. Істикувати від роз’єму Ш З пульта АДВ (127П9) джгут 132Ж9.

4. Під’єднати жгут 133Ж9 до роз’єму Ш З пульта АДВ і стикувальному пристрою 9А52.22.370;

5. Під’єднати кабель виносного пульта до роз’єму Ш57 на бічній стінці додаткової кабіни;

6. Встановити на пульті АП перемикач «ЗАДАНИЕ» у положення 1;

7. Встановити на пульті АДВ тумблери ВД, АКД, ПУСК АДВ у верхнє положення, а тумблер «ОТРАБОТКА Т» в нижнє положення;

8. Набрати на перемикачах КІ, К2, Ф, Т, ΔТ пульта АДВ дані у відповідності з табл. I додатку 3 – згідно номеру каналу, що перевіряється;

9. Включити на пульті АП тумблер ПИТАНИЕ НАПП, при цьому:

9.1 На пульті АП лампа НАПП/АДВ повинна мигати, повинно засвітитися світлодіод, що відповідає номеру каналу, що перевіряється;

9.2 На виносному пульті лампа НАПП/АДВ повинна мигати;

10. Вставити в гніздо виносного пульта ключ 9ВСб 00–10 і повернути його в положення «РАБОТА», одночасно включити секундомір, при цьому:

10.1 На пульті АП лампа «НАПП/АДВ» повинна припинити миготіння і горіти постійно, світлодіод повинен погаснути;

10.2 На виносному пульті лампа «НАПП/АДВ» повинна припинити миготіння і горіти постійно;

10.3 На пульті АДВ:

10.3.1 на індикаторах Т, ΔТ, Ф, К1, К2 повинні засвітитися нулі;

10.3.2 світлодіоди I, 2 і «РАБОТА» повинні мигати;

10.3.3 починаючи з 60 сек. світлодіоди 3 і 4 повинні мигати, а на індикаторі КІ повинно висвітитися число, набране на перемикачах КІ;

10.3.4 починаючи з 64 сек. світлодіод 5 повинен мигати, а на індикаторі К2 повинно висвітитися число, набране на перемикачах К2;

10.3.5 починаючи з 68 сек. світлодіод 6 повинен мигати, а на індикаторі Ф повинно висвітитися число, набране на перемикачах Ф;

10.3.6 починаючи з 76 сек. світлодіод 7 повинен мигати, а на індикаторі ΔТ повинно висвітитися число, набране на перемикачах ΔТ, з допуском +3;

10.3.7 починаючи з 86 сек. світлодіоди 8 і 9 повинні мигати;

10.4 Починаючи з 90 сек. на пульті АП і виносному пульті повинна засвітитися лампа «ДПЗ»;

11. На протязі 30 сек. після загоряння лампи «ДПЗ», обертати ручку індуктора на виносному пульті зі швидкістю 120 об/хв протягом 1–2 сек., у результаті чого:

11.1 На пульті АДВ повинна бути наступна індикація:

світлодіоди 1–9 повинні світитися постійно;

на індикаторі Т повинно висвітитися число, набране на перемикачах Т, з допуском +0,3;

світлодіод «РАБОТА» повинен мигати;

11.2 Лампа індикатора 9А52.22.260, що під’єднана до труби, повинна засвітитися;

11.3 На пульті АП і виносному пульті повинні згаснути лампи ДПЗ;

12. Установити на пульті АДВ тумблер «ОТРАБОТКА Т» в верхнє положення і одночасно включити секундомір. В момент загоряння світлодіода «ОТРАБОТКА Т» секундомір виключити. Час, зафіксований секундоміром, повинен відповідати числу, висвітленому на індикаторі Т, з допуском +0,2 с. Установити тумблер «ОТРАБОТКА Т» в нижнє положення;

13. Повернути ключ 9В370М. Сб 00–10 у гнізді виносного пульта в положення «ВЫКЛ», в результаті чого:

13.1 На пульті АДВ повинна погаснути вся індикація;

13.4 На пульті АП повинна мигати лампа «НАПП/АДВ» і повинен засвітитися світлодіод, що відповідає номеру каналу, що перевіряється;

13.5 На виносному пульті повинна мигати лампа «НАПП/АДВ»;

13.6 Лампа індикатора 9А52.2.260 повинна згаснути;

14. на пульті АП виключити тумблерПИТАНИЕ НАПП. При цьому лампи «НАПП/АДВ» повинні згаснути, світлодіод на пульті АП повинен згаснути.

Перевірка роботи НАПП від пульта АП.

1. Включити на пульті АП тумблер ПИТАНИЕ НАПП, при цьому:

1.1 На пульті АП лампа НАПП/АДВ повинна мигати, повинно засвітитися світлодіод, що відповідає номеру каналу, що перевіряється;

1.2 На виносному пульті лампа НАПП/АДВ повинна мигати;

2. Установити на пульті АДВ тумблери ВД і АКД у нижнє положення;

3. Вставити в гніздо пульта АП ключ 9В370ОМ Сб 00–10 і повернути його у положення «РАБОТА», у результаті чого:

3.1 На пульті АП лампа «НАПП/АДВ» повинна припинити миготіння і горіти постійно, світлодіод повинен згаснути, повинна засвітитися лампа «ДПЗ»;

3.2 На пульті АДВ на індикаторах Т, ΔТ, Ф, КІ, К2 повинні засвітитися нулі, світлодіоди 1,2 і «РАБОТА» повинні мигати;

3.3 Лампа НАПП/АДВ на виносному пульті повинна припинити миготіння і світитися постійно, лампа ДПЗ повинна світитися;

4. На пульті АП натиснути і відпустити кнопку «ПУСК», у результаті чого:

4.1 На пульті АДВ повинна бути наступна індикація:

на індикаторі Т повинно висвітитися число, набране на перемикачах Т с допуском +0,3;

світлодіоди 1–4, 6–9 повинні світитися;

світлодіод 5 світитися не повинен;

світлодіод «РАБОТА» повинен мигати;

4.2 Лампа індикатора, який під’єднаний до труби, повинна світитися;

4.3 Лампи «ДПЗ» на пульті АП і виносному пульті повинні згаснути;

5. Повернути ключ 9В370ОМ. Сб 00–10 у гнізді пульта АП у положення «ВЫКЛ», у результаті чого на пульті АДВ повинна згаснути вся індикація, на пульті АП повинна мигати лампа «НАПП/АДВ» і світлодіоди повинні засвітитися, на виносному пульті повинна мигати лампа «НАПП/АДВ», лампа індикатора 9А52.22.260 повинна згаснути;

6. На пульті АП виключити тумблерПИТАНИЕ НАПП. При цьому лампи «НАПП/АДВ» повинні згаснути, світлодіод на пульті АП повинен згаснути.

Примітка. Перевірку роботи НАПП від виносного пульта та від пульта АП виконати для кожного з 2–12 положень перемикача «ЗАДАНИЕ» на пульті АП, при цьому пристрій стикувальний 9А52.22.370 і індикатор 9А52.22.260 повинні бути під’єднані до труби, що відповідає положенню перемикача «ЗАДАНИЕ».


Перевірка часу повної роботи і режиму «ПОХОД».

1. Від’єднати пристрій стикувальний 9А52.22.370 від труби і жгута 133Ж9. Від’єднати жгут 133Ж9 від роз’єму ШЗ пульта АДВ і під’єднати до роз’єму Ш3 пульта АДВ жгут 132Ж9;

2. Від’єднати роз’єм Ш22 кабелю N27 від ФК (128П9) і під’єднати до роз’єму кабелю вставку 9А52.22.290;

3. Підключити до 1, 4 і 12 труби індикатори 9А52.22.260;

4. Встановити на пульті АДВ тумблери ВД, АКД і ПУСК АДВ у нижнє положення;

5. Встановити перемикач «ЗАДАНИЕ» на пульті АП у положення 4;

6. Включити на пульті АП тумблер «ПИТАНИЕ НАПП». При цьому на пульті АП і виносному пульті лампи «НАПП/АДВ» повинні мигати;

7. Вставити в гніздо виносного пульта ключ 9В37ОМ. Сб 00–10 і перевести його в положення «РАБОТА». При цьому на виносному пульті і пульті АП повинні засвітитися лампи «ДПЗ», а лампи «НАПП/АДВ» повинні припинити миготіння і горіти постійно;

8. Обертати ручку індуктора виносного пульта зі швидкістю 120 об/хв протягом 1–2 с.;

9. В момент висвітлення лампи індикатора, встановленого на 1 трубі, включити секундомір і в момент загоряння лампи індикатора, встановленого на 4 трубі, секундомір виключити. Час, зафіксований секундоміром, повинен знаходитися в межах 6,0–6,6 секунд;

(Примітка. Лампа індикатора, установленого на 4 трубі, гаснути не повинна).

10. Перевести ключ 9В370М. Сб 00–10 у положення «ВЫКЛ». При цьому лампи «НАПП/АДВ» повинні мигати, лампа індикатора, встановленого на 4 трубі, повинна згаснути;

11. Виключити на пульті АП тумблер «ПИТАНИЕ НАПП», при цьому лампи «НАПП/АДВ» повинні згаснути;

12. Встановити перемикач «ЗАДАНИЕ» на пульті АП у положення 12;

13. Виконати операції по пп. 6) – 8);

14. В момент загорання лампи індикатора, встановленого на 1 трубі, включити секундомір і в момент загоряння лампи індикатора, встановленого на 12 трубі, секундомір виключити. Час, зафіксований секундоміром, повинен знаходити в межах 36,4 – 40,0 секунд;

(Примітка. Лампа індикатора, встановленого на 12 трубі, гаснути не повинна).

15. Повернути ключ 9В370М. Сб 00–10 у положення «ПОХОД». При цьому лампи «НАПП/АДВ» повинні мигати, лампа індикатора, встановленого на 12 трубі, повинна згаснути;

16. Обертати ручку індуктора виносного пульта зі швидкістю 120 об/хв протягом 3–5 сек., при цьому лампи НАПП/АДВ повинні згаснути, привід повинен привести пакет і домкрати в похідне положення;

17. Повернути ключ 9В370М. Сб 00–10 у положення «ВЫКЛ»;

18. Виключити на пульті АП тумблер «ПИТАНИЕ НАПП»;

19. Виключити двигун шасі;

20. Від’єднати вставку 9А52.22.290 від кабелю №27 і під’єднати кабель №27 до роз’єму Ш22ФК 128П9;

21. Зняти з труб індикатори 9А52.22.260;

22. Від’єднати виносний пульт.

Якщо порядок перевірки на функціонування окремих складових елементів БМ в їх експлуатаційних документах не описаний, перевірка їх справності здійснюється у відповідності з розділами «Порядок работи» або «Експлуатция изделия» експлуатаційних документів цих складових елементів.

Висновки про технічний стан окремих складових елементів, які мають системний функціональний зв’язок з іншими елементами, здійснюються за результатами роботи системи в цілому.

В розділі дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту БМ 9А52, запропонована методика їх прийому та порядок обліку відсутніх документів, методика прийому комплектів поставки БМ 9А52 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому одиночних комплектів ЗІП БМ 9А52 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому експлуатаційних показників БМ 9А52 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану, а також – запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів БМ 9А52 на функціонування та визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин БМ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.


3. Методика підготовки БМ 9А52 до передачі

Можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі розпочинається:

1. На підставі наказу командира військової частини «Про підготовку озброєння і техніки до передачі» в разі передачі його до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ) за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ.

2. На підставі наказу командира військової частини «Про прийом і здачу посади начальника обслуги (командира взводу)» в разі передачі зразка озброєння відповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду.

3. На підставі наказу командира військової частини «Про передачу озброєння і техніки до іншого підрозділу» в разі передачі його до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступній послідовності:

1. Перевіряється наявність експлуатаційно-технічних документів, повнота і правильність їх оформлення.

2. Перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також – відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярах і паспортах.

3. Перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі.

4. Перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобу рухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка в цілому.

5. Перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу.

6. Результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану та додатками до нього.

Підготовка зразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:

1. Експлуатаційно-технічні документи перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

2. Дублікати облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей ЗІП) виготовлені і підготовлені до реєстрації.

3. Правильність заповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і зміни внесені.

4. Комплектність поставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікований в картках некомплекту.

5. Робочий бланк акту технічного стану підготовлений – реквізити та експлуатаційні показники занесені.

6. Комплекти ЗІП спеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту (по службах і комплектах).

7. Комплекти ЗІП засобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

8. Виправдальні документи на некомплект категорійних елементів оформлені (по службах і комплектах).

9. Виправдальні документи на некомплект некатегорійних елементів оформлені (по службах і комплектах).

10.Відомості про наявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.

11.Картки некомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані (по службах і комплектах).

12.Відсоткова наявність елементів в кожному комплекті встановлена.

13.Технічний стан спеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

14.Технічний стан засобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

15.Наявність і цілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в картках некомплекту.

16.Виправдальні документи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.

17.Робочий бланк акту технічного стану повністю заповнений.

18.Операція передачі зразка оформлена актом технічного стану.

19.Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ(третьої), IV(четвертій) або V(п’ятої) категоріям, підготовлений для оформлення операції зниження категорії зразка.

20.Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.

21.Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговування виробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічних операцій, передбачених Інструкцією з ТО.

В розділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі та підстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, що готує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, що вказані, є акт технічного стану з додатками.

Порядок оформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділі роботи.


Висновки

Матеріал, викладений в цій роботі, може бути практично використаний в якості методичних рекомендацій при прийомі БМ 9А52 та при підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:

При прийомі БМ 9А52:

1. З іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. З бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.

4. Від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.

При підготовці БМ 9А52 до передачі:

1. До іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2. Від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду начальника обслуги.

3. До іншого підрозділу в межах ракетної бригади.

В результаті виконання роботи:

1. Визначена актуальність теми «Методика прийому БМ 9А52 та підготовки її до передачі».

2. Розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО.

3. Розглянутий перелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

4. Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки БМ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

5. Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту БМ 9А52, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніх документів.

6. Запропонована методика прийому комплектів поставки БМ 9А52 та обліку відсутніх в них елементів.

7. запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП БМ 9А52 та обліку відсутніх в них елементів;

8. Запропонована методика прийому експлуатаційних показників БМ 9А52 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану.

9. Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів БМ 9А52 на функціонування.

10.Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин БМ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.

11.Запропонована методика підготовки БМ 9А52 до передачі.

12.Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок систем на функціонування.

13.Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операція прийому і передачі БМ 9А52.

Таким чином, в результаті роботи розроблена методика, за допомогою якої може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичний технічний стан і наявну комплектність цього виробу. Методичні рекомендації, які викладені в роботі, можуть бути використані і при прийомі інших зразків РАО.


Література

1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

3. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165).

4. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

7. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

9. Изделие 9А52. Формуляр 9А52.00.000 ФО