Главная              Рефераты - Коммуникация и связь

Розрахунок кіл несинусоїдного струму - контрольная работа

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра ТЕЕВ

Розрахунково–графічне завдання №1

«Розрахуноккіл несинусоїдного струму»

Варіант №9

Виконав ст. гр. 1СІ-08

Казіміров О.М.

Перевірив к.т.н

Кацив С.Ш.

Вінниця 2010р.


Зміст

1. Індивідуальне завдання

2. Теоретичні відомості

3. Розв’язання індивідуального завдання

Висновок

Список використаної літератури


1. Індивідуальне завдання

Дано:

r1=4 Ом; r2=12 Ом; r3=10 Ом;

l1=10 мГ;l2=20 мГ;

C1=50 мкФ;C2=10мкФ;

Em=144 В;Em1=600 В;Em2=300 В;

f=100 Гц.

1. Розкласти криву сигналу ЕРС на гармоніки, обмежившись 3-ма членами ряду Фур’є.

2. Визначити струм в нерозгалуженій частині електричного кола (миттєві та дійсні значення), обмежившись 3-ма членами ряду Фур’є.

3. Побудувати в системі координат:

- криву струму в нерозгалуженій частині кола з урахуванням трьох гармонік;

- окремі гармоніки струму.

4. Розрахувати реактивну потужність Q та активну Р, яку споживає коло при дії на нього періодичного негармонійного сигналу.


2. Теоретичні відомості

Наявність в електричних колах джерел енергії, напруга яких хоч і періодична, але відрізняється від гармонічної (рис.1), не дозволяє для розрахунку таких кіл використовувати безпосередньо метод комплексних амплітуд. Тому, звичайно, періодичну не синусоїдну функцію зображають у вигляді ряду Фур’є.

t
u

Рисунок 1

Відомо, що будь-яка періодична функція f(x) , яка задовольняє умови Діріхле, тобто якщо період функції може бути розбитий на скінченне число інтервалів, в кожному із яких f(x) безперервна і монотонна, і в усякій точці розриву f(x) існує f(x+0) і f(x-0), може бути зображена гармонічним рядом:

f(x)=

або

f(x)=

де коефіцієнти ряду Фур’є визначаються виразами:

Запишемо ряд Фур’є для напруги, зобразивши у вигляді однієї синусоїди:

або

Членирядузвичайно називають гармонічними складовими або гармоніками. Перша складова U(0) –нульова гармоніка або постійна складова. Складова –основна або перша гармоніка. Всі інші складові –вищі гармоніки. Кожна гармоніка може мати амплітуду і початкову фазу , які відрізняються від інших, але головною відмінністю гармонік є частота, тобто кожна гармоніка мав свою частоту.

При розрахунках з використанням рядів, звичайно, обмежуються скінченним числом гармонік.

Діюче значення несинусоїдних струмів і напруг


або

.

Аналогічно

.

Для k-ї гармоніки змінюються опори індуктивності і ємності:

Комплексне діюче значення:

Миттєві значення струму знаходяться, як сума миттєвих значень струмів різних гармонік. Якщо ,то )

Якщо коло складне, то для кожної гармоніки можна використовувати всі відомі методи розрахунку в комплексній формі.

Активна потужність в колах з не синусоїдними струмами і напругами дорівнює сумі активних потужностей окремих гармонік..


За аналогією з колом при синусоїдних струмах вводять поняття повної потужності:

Для оцінювання міри відмінності негармонічної кривої від синусоїдної вводять ряд різних коефіцієнтів.[1]

3. Розв’язання індивідуального завдання

Розкладемо криву в ряд Фур’є, обмежуючись постійною складовою та першими трьома гармоніками:

;

,[1]

Um = 150 В;

Миттєве та діюче значення напруги на 1 гармоніці:

;
;[1]
В;
В;

Миттєве та діюче значення напруги на 3 гармоніці:

В;

В;

Миттєве та діюче значення напруги на 5 гармоніці:

Знайдемо реактивні опори котушок і конденсаторів для кожної гармоніки:

Реактивні опори на 0 гармоніці:

xl1 (0) =0 Oм; xc1 (0) =∞ Oм;

Реактивні опори на 1 гармоніці:

;
;
;
;[1]
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;

Реактивні опори на 3 гармоніці:

;
;
;
;[1]
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;

Реактивні опори на 5 гармоніці:

;
;
;
;
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;

Використовуючи метод еквівалентних перетворень знаходимо загальний опір кола z і струм в нерозгалуженій ділянці кола для кожної гармоніки:

Z ;[1]

Z ;

Z ;

;

;

Миттєве та діюче значення струму на 0гармоніці:

ze (0) = ∞ Oм;I0 = =0A;

Миттєве та діюче значення струму на 1 гармоніці:

;
Ом;

В;

Миттєве та діюче значення струму на 3 гармоніці:

Ом
Ом
Ом
Ом
Ом

Миттєве та діюче значення струму на 5 гармоніці:

;
Ом;
;
; Ом
;
Ом
;
Ом
;
Ом
В;
В;

Графіки струмів для кожної гармоніки:

В;


Графік струму на 5 гармоніці


Активна і реактивна потужність відповідно:

Вт
Вар

Висновок

Вході виконання даної розрахунково-графічної роботи було знайдено миттєві та діючі значення напруг та струмів для кожної гармоніки, а також побудовано графіки струмів для кожної гармоніки. Розраховано активну та реактивну потужність, яку споживає коло при дії на нього періодичного негармонійного сигналу.

Список використаної літератури

1. Конспект лекцій з ТЕ та МК.