-

:

¡¯½, ¡³´¡´ 2p

0

1ë 3p 3d 1+ª¯´²¡¯ª¥½ª³´²ª¥½¡¯£


ª¯½ ¡²¡¯¸¡, ´¯¸ªÁ ª ²¯ªÁ £ £¥¯ ²¡³´£²

¡²¡¯¸


´¯¸ª, ²¯ª

ª³²¥

"1/2+" "2/3+" "1+" "2+"

ÎÂÔÔË×ËÍÂÙËâ ÍÂÕËÑÐÑÄ ÒÑ ÓÂÔÕÄÑÓËÏÑÔÕË ÔÖÎß×ËÆÑÄ (M2 Sn )

Mn+

²M2 Sn

Ó-ÓËÕÇÎß M2 Sn

ÔÂÆËÕÇÎß M2Sn

LiëCs MgëBa

ì ì

H2 O

H2 O (S2 ÿ ÿ! HSÿ)

ì ì

Mn, Fe, Co, Ni, Zn

10ÿ16 ÿ 10ÿ26

1 Ð. HCl (S2 ÿ ÿ! H2 S)

(NH4 )2 S

Ag, Cu, Cd,

Hg, SnII , Pb, Bi

10ÿ28 ÿ 10ÿ72

HNO3 ; Ù. Ä. (S2 ÿ ÿ! SO2 4 ÿ)

H2 S

As, Sb, SnIV ,

VV , Mo, W

10ÿ28 ÿ 10ÿ72

(NH4 )2 S; NaOH

MM22SS[nnMS## ++x]mSOHÿ2ÿ+ [ÿÿ!ÿMO![MSx]mxÿ]mÿ ÿ!

H2 S


¡¯ª¥½, ¯ª´²ª¥½, ¡¯- ª ³¯ª´²ª¥½ ³²½ 13)

ª¯½ ³²½ £ £¥¯ ²¡³´£²


³¯, ´², ¯ª

2ë 2/në 2/n+ 1+ 2+ 4+

Po ;:

4+ "5+" 6+

2ë 0 2+ 4+ 6+

N H

ª¢¥¯, £¾²¡

W0 1.4

Mg2Mo3O8 20)

Na[Mo2 P3 O12 ], Ä ÍÂÓÍÂÔÐÑÌ

ÔÕÓ. ë ÑÍÕ. [MoO6 ], MoìO 1:33

Cs2 [Mo3 O4 (C2 O4 )3 (H2 O)3 ] 4H2 O

0.5H2 C2 O4 , ÖÔÕ. Ä ÍÓËÔÕ. Ë Ó-ÓÇ,

Ä ÂÐËÑÐÇ ÍÎÂÔÕÇÓ ë ÕÓ-Í [OMo3 ], MoìMo 2.49, MoìO 1.92ë2.09

[R4 N]4 [Mo3 O4 (NCS)8 (H2 O)] 46)

K4 [MO2 (CN)4 ]-ÕÓÂÐÔ,

ÆËÂÏÂÅÐ., ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ.,

Mo=O 1.83, MoìC 2.20

K3 [MO(OH)(CN)4 ] nH2 O K6[M2O3(CN)8] nH2O 47)

K[Mo(CN)5 ], ÆËÂÏÂÅÐ. (d 2 ),

ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂÅ. ÒËÓÂÏËÆÂ (d 4 s)

H4 [M(CN)8 ] 6H2 O

K4 [M(CN)8 ] 2H2 O, ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., ÆËÂÏÂÅÐ (d 2 ), ÂÐËÑÐ ë ÆÑÆÇÍÂàÆÓ

(d 4 sp3 ) Ä ÔÕÓ. Ë ÂÐÕËÒÓËÊÏÂ ë Ä Ó-ÓÇ, MoìC 2.16

K2 [Mo(NCS)6 ]

M5 [W3 O4 (NCS)9 ] nH2 O, ÒÖÓÒ.

ÍÓËÔÕ., ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅ

M5 [Mo3 O4 F9 ], WìW 2.53 46)

(NH4)2[Mo3S(S2)6] 0.5H2O 48), ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ., ÆËÂÏÂÅÐ.

1+(d 5 ) 2+(d4 ) 3+(d3 ) 4+(d 2 )

K2 [MoOF4 ] H2 O

(NH4 )5 [Mo3 O4 F9 ] nH2 O

ÆËÂÏÂÅÐ., Ä ÂÐËÑÐÇ ë60) WO4

ÕÓ-Í [Mo3 O]

MoOF2 WOF2 #, ÔÇÓÞÌ,

MoOCl2 , ÍÓËÔÕ., ÍÑÓ., ÐÇ Ó. Ä Ü., Ù. Ä. ÐÇ ÓÇÂÅ Ô HCl, Ä ÔÕÓ. ë WOCl2 , ÍÓËÔÕ.,

ÔÎÑË ÑÍÕ. ÊÑÎÑÕËÔÕÞÇ,

ÕÓÂÐÔ-[MoO2/2 Cl4/2 ], ÄÑÊÅ. 500,

MoOWOCl, ÍÓËÔÕ., ÚÇÓÐ., ÐÇ Ó. Ä Í.; 4H2 O, = FëBr ÿ!450 W + WO 2Cl 2 58) MoìMo 2.93,MoìO 1.89, DWOBr H ˆ ÿ 2 832 9)

[M(NO)2 + Cl2 L2 ]

ÕÍÓÞÕËÇ

ÑÎÖÚÇÐËÇ ÄÂÉÐÇÌÛËØ ËÊÑÕÑÒÑÄ

¯ÂËÃÑÎÇÇ ÆÑÎÅÑÉË-

ÄÖÜËÌ

ËÊÑÕÑÒ

ÕÍÓÞÕËÇ

¯ÂËÃÑÎÇÇ ÆÑÎÅÑÉË-

ÄÖÜËÌ

ËÊÑÕÑÒ

238U (ÏÇÆÎ.n;g) 23992U ÿb!ÿ 239932.3NpÔÖÕ. 92

(ÂÍÏËÎÎÂÐ, ¿ÌÃÎÔÑÐ,

1940 Å.)

£ ÂÕ. ÓÇÂÍÕÑÓÇ

23892U (n;2n) 23792U ÿb!ÿ 23793Np (A=4n ‡ 1)

ÓÑÆÑÐÂÚÂÎßÐËÍ ÓâÆ Np;

Ä ÓÖÆÂØ ë 2 10ÿ10 % (ÂÕ.) ÑÕ U

237Np

2.14106 ÎÇÕ

252Cf (105 B, 5n) 257103 Lr 98

8 Ô

(ËÑÓÔÑ, 1961 Å.) 243Am (188 O, 5n) 256103 Lr

95

35 Ô

(ÎÈÓÑÄ, 1965 Å.)

269Lr

3 ÏËÐ.

238U (21d;2n) 23893Np ÿb!ÿ 2389486.4PuÎÇÕ 92

(³ËÃÑÓÅ, 1941 Å.)

239 Np ÿb !ÿ 239 94Pu (A=4n ‡ 3)

93

2.35 ÔÖÕ. 24390 ÎÇÕ

10-9 % (ÂÕ.) ÑÕ U; âÆÇÓÐÑÇ ÅÑÓáÚÇÇ

(ÓÂÔÜÇÒÎâÇÕÔâ ÒÑÆ ÆÇÌÔÕÄËÇÏ n)

244Pu

7.6107 ÎÇÕ

242Pu (2210Ne, 4n) 260104Rf

94

0.3 Ô

(ÎÈÓÑÄ, 1964 Å.)

249Bk (157 N, 3n) 261104 Rf

97

70 Ô

(ËÑÓÔÑ, 1969 Å.)

261Rf

70 c

24113 ÎÇÕPu ÿ!ÿ 24195Am436 ÎÇÕ

94 b

(³ËÃÑÓÅ, ËÑÓÔÑ, 1944 Å.)

242Pu (n;b) 24395 Am 94

243Am

7370 ÎÇÕ

239 Pu (a;n) 242 96 Cm (³ËÃÑÓÅ,

94

163 ÔÖÕ.

¥ÉÇÌÏÔ, ËÑÓÔÑ, 1944 Å.)

239Pu(n;g) 24094 Pu(n;g) 24194 Pu... 24394 Puÿb!ÿ

94 ÿ! 243Am (n;g) 24495 Am ÿb !ÿ 24496 Cm19ÎÇÕ 95

247Cm 1.64107 ÎÇÕ

241 Am (a;2n) 243 97 Bk (´ÑÏÒ-

95

4.5 ÚÂÔ.

ÔÑÐ, ËÑÓÔÑ, ³ËÃÑÓÅ, 1949 Å.)

244 Cm (a;p) 247 97 Bk ë ÐÂ ÖÔÍÑÓËÕÇÎÇ

96

247Bk 1380 ÎÇÕ

243Am (2210Ne, 4n) 261105Db

95

(¥ÓÖËÐ, ÎÈÓÑÄ, 1971 Å.)

249Cf (157 N, 4n) 260105 Db

98

9 Ô

(ËÑÓÔÑ, 1970 Å.)

261Db 34 c

242 Cm (a;n) 245 98 Cf (´ÑÏÒÔÑÐ,

96

44 ÏËÐ.

ËÑÓÔÑ, ³ËÃÑÓÅ, 1950 Å.)

96

ÿ244!Cm (25097Bkn;ÿgb!) . . .ÿ 25098Cf(24996 nCm;g) . . .ÿb!ÿ 254249979860CfBk (ÔÖÕ. n;g)

251Cf 890 ÎÇÕ

238U(415n;6b) 25398 Cfÿb !ÿ20.03 25399 EsÔÖÕ. 92

(ÒÓË ÂÕ. ÄÊÓÞÄÇ, 1952 Å.)

252Cf (n;g) 25398 Cf ÿb !ÿ 2539920 Es ÔÖÕ. (n;g) 25499Es 98

252Es 472 ÔÖÕ.

208 Pb (54 24 Cr, 2n) 260 106 Sg (ÎÈÓÑÄ, 1974 Å.) 82

ÓË ÂÕ. ÄÊÓÞÄÇ ÄÏÇÔÕÇ Ô

253 Esë 255 100 Fm (ËÑÓÔÑ, 1952 Å.)

99

22 ÚÂÔ.

238U (168 O, 4n) 250100 Fm 92

30 ÏËÐ.

257Fm

100.5 ÔÖÕ.

209 Bi (54 24 Cr, n) 262 107 Bh (áÐÙÇÐÃÇÓÅ, 1981Å.) 83

253Es (a;n) 256101 Md 99

77 ÏËÐ.

(ËÑÓÔÑ, ³ËÃÑÓÅ, 1955 Å.)

258Md

56 ÔÖÕ.

208Pb (5826Fe, n) 265108 Hs ÿ3!a

82

(áÐÙÇÐÃÇÓÅ, ÅÂÐÇÔâÐ, 1984Å.1:8 10 ÿ Ô )

241Pu (168 O, 4n) 253102 No

94

95 Ô

(ÎÈÓÑÄ, 1958 Å.) 246Cm (126 C, 4n) 254102 No

96

65 Ô

(ËÑÓÔÑ, ³ËÃÑÓÅ, 1958 Å.)

241Pu (188 O, 4n) 255102 No 94

3 ÏËÐ.

259No 58 ÏËÐ.

209Bi (5826Fe, n) 266109 Mt 3ÿ!a

83

5 10ÿ Ô

(áÐÙÇÐÃÇÓÅ, 1982 Å.)

AnN (An = NpëCf)

Np3 P4 AnP

AnAs

AnSb, AnBi

17) ÔÕÓ. ÕËÒ NaCl

NpC

NpC2

NpSi2

PuC

PuC2

Pu2C3 PuSi

PuSi2

CmSi PuB

Cm2 Si3 PuB2

CmSi2 PuB4 PuB6

3+ à.Ñ.

Np 1.3

ÆÓ. An 1.6

¯ÇÒÕÖÐËÌ*)

ÎÖÕÑÐËÌ

¡ÏÇÓËÙËÌ

áÓËÌ

¢ÇÓÍÎËÌ

ÂÎË×ÑÓÐËÌ

¿ÌÐÛÕÇÌÐËÌ ÇÓÏËÌ

ÇÐÆÇÎÇÄËÌ ¯ÑÃÇÎËÌ PuPO

ÑÖÓÇÐÔËÌ

2H2 O CmAsO4

CmVO4

²ÇÊÇÓ×ÑÓÆËÌ

×ËÑÎ. 10H2 O

¥ÖÃÐËÌ ³ËÃÑÓÅËÌ

ÍÓËÔÕ., ÃÙ.

M = NaëCs

ÍÓËÔÕ., ÅÑÎ.

NaPuF4 Na[AmF4 ]

M3 PuF6 Rb3 [AmF6 ]

M2 PuF5 M2 AmF5

Cs2 Na[NpCl6 ] 4) CsMPu3 PuCl2 F7 6 2H2 O, CsMAm2 NaAmCl2 F7 6 2) Cs2 Na[CmCl6 ] Cs2 Na[BkCl6 ]

PuS, PuTe, ÍÓËÔÕ., ÊÇÎ. 2)

CfS, ÔÕÓ. K2PuCl5

ÕËÒ NaCl An2 O2 S (Cf2 O2 S ÓÂÐßÛÇ

"ÅÇÍÔÂÅ. CfëÏÇÕ.") 17)

Np2 S3 ÒÑÓÑÛÍË,

Pu2 S3 } ÚÇÓÐ., Pu3 S4

Am2 S3 ËÊÑÔÕÓ. Sb2 S3

3 10)

ª¯½ ´²¡¯³²¡¯£½ ¿¯´£ (An) £ £¥¯ ²¡³´£²


¡´ 2s 2p à.Ñ.

Ca2

ììììììì

¯ËÕÓÂÕÞ 31)

Õ. ÒÎ.

261 3H2 O

308 ÓÂÊÎ.380

"ÚËÎËÌÔÍÂâ ÔÇÎËÕÓÂ"

334 ÓÂÊÎ. 400

310

414

561 4H2 O

592 208 Ô ÓÂÊÎ.

210 ÓÂÊÎ. 300

Ó. Ä É. NH3 ; ÂÐËÑÐ ë ÒÎÑÔÍËÌ ÕÓ-Í,

€ONO 120 (sp2 ), NìO 1.18ë1.25; ÑÍËÔÎ. ÕÑÎßÍÑ Ä ÓÂÔÒÎ.; Ä Å. ë ÏÑÎ. MI NO , ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË HNO3 ;

M(NO3 )n xH2 O ÿt !M2 On + H2 O +

+ NO + O2 ;

M NO , MII (NO3 )2 , M = LiëCs, CaëBa, Ni),

ÿ! M(NO2 )n + O2 + NO + NO2 M(NO ) , M = Cu, Be, Al, Mg, Fe,

Co, Ni, Ti, SnIV , ÍÓËÔÕ., ÎÇÕÖÚË, Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ, ÅËÆÓÑÎ.

; MI 2 O (300)

M [NO ], ÑÓÕÑÐËÕÓÂÕÞ, ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, NìO 1.38 16)

³²¯ª³´½²ª£¥¯½³²¡ 29)

4 3

´ËÑ×ÑÔ×ÂÕÞ 23)

5+

Zn4[P2S6]3= H3 [PS4 ] = Z n 4 [ P I V2 M3 [PS4 ],

S6 ] n =+H2 0Oë3, ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓÿ! H2 S + M3 [PSn O4ÿ n],

[PV2 S6]2

Ag7 [PS6 ]

ÓÇÔÇÍÂáÜËØÔâ Ag4 [P2 S7 ], ÂÐËÑÐ ËÊÑÔÕÓ. [P2 O7 ]

ÕÇÕÓÂàÆÓÂ

£Ñ ÄÔÇØ ÂÐËÑÐÂØ PìS 1.99ë2.12, PìP 2.28

PS(NH2 )3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ.,

ÏÇÆÎ. ÅËÆÓÑÎ. (SPN)n

ª¯½³²¡££¥¯²¡³´£²

½º¾Á, ³²¾¡, £ª³´

¡¯ª¥½ ª ³¡¯ª¥½ ½º¾Á¡, ³²¾½ ª £ª³´¡

3ë 0 3+ 5+

£¡¯¡¥ª

M

¯ª¢ª, ´¡¯´¡, ²´¡´ª¯ª 3+(d 2 )

V

1+ 2/n+ 4+

²¥

Õ. ÒÎ. Õ. ÒÎ. Õ. ÒÎ.

Ô ÓÂÊÎ.

NaHC2 ì SiC, "ÍÂÓÃÑÓÖÐÆ", Cr3 C2 1900 Fe3 C, "ÙÇÏÇÐÕËÕ" 1650 ×ÂÊÞ ÄÐÇÆÓÇÐËâ ÂÕ. ³ Ä ÔÕÓ. (r 51.3)

Na2 C2 ì ÔÕÓ. NaCl ÍÓËÔÕ., ÃÙ. (ÕÇÏÐ. Cr7 C3 1680 Mn3 C 1520 MC1ëx

CaC2 2300 } ÕËÒ ÂÎÏÂÊÖ Mn23 C6 ì ÍÓËÔÕ., ÔÇÓ. ËÎË ÚÇÓÐ.} ÿ! ZrC 3735 } BeC2 ì ËÊ-ÊÂ ÒÓËÏÇÔÇÌ), ÓÂÊÎ. Mn7 C3 ì Co3 C ÏÇÕÂÔÕÂÃ. ì Õ. ÒÎ.

MgC2 ì ÔÕÓ. >2200, ÔÕÓ. ÃÎËÊÍ Cr23 C6 (&"Cr4 C") 1520 Ni3 C ×ÂÊÞ ì TiC 3250

BaC2 >1780 CaC2 B4 C=B12 [C3 ], ÍÓËÔÕ., CrC ì (Fe, Cr)3 C, (Fe, Mo)3 C, HfC 3890 ÔÕÓ. 2 ì ÚÇÓÐ., Õ. ÒÎ. 2450, ÑÚ. ÕÄ., ÍËÔÎÑÕÑÖÒÑÓ- ÑÚ. ÕÄ., ÒÓËÆÂáÕ ÕÄ. VC 2830 ÕËÒ

MC3=M2[C2]3, M=- Õ. Í. >3500, Ä ÔÕÓ. ÐÞ, ÔÕÂÎâÏ; +H+ H2+ NbC 3500 NaCl

Al, ÕËÒ NaClëËÍÑÔÂ- ÖÔÕ. Í ÑÍËÔÎ. <10008 + CH4 + Cn Hm TaC 3900

Ce, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., àÆÓÞ [B12 ] Ë ÎËÐÇÌÐÞÇ WC 2660

+H2O ? C2H2 + ÅÓ. [C3], ÑÚ. ÕÄ., ØËÏ. MoC ì

M2C2 ;, M = CuëAu, ËÐÇÓÕÐÞ, ÉÂÓÑÔÕÑÌÍË. ´ÓËÅ. ÒÓËÊÏÞ [CM6] ÑÃÓÂÊÖáÕ ÙÇÒË C? Ä

ÔÕÓ. ÕËÒ NaCl ´Ä. ÔÒÎÂÄÑÄ Ä ÔËÔÕÇÏÇ ËÔÍÂÉ. ÔÕÓ. , CìC&1.65 HgC2 ;, ÑÃÓÂÊ. ËÊ Ó-ÓÂ BëCëS > ÕÄ. SiC Ë

Ä H2 O; ÄÊÓ. Ä ÔÖØÑÏ B4 C

ÔÑÔÕÑâÐËË. £ ÔÕÓ. ÂÙÇ- ÿ! Na2 WO4 Ë Õ. Æ.

ÕËÎËÆÑÄ (ÕËÒ CsCl) ë

ËÑÐÞ [C:C] , CìC

1.19ë1.24 (ÔÓ. ³2 ¯2 !)


²¯ª

£ ÊÂÄËÔËÏÑÔÕË ÑÕ ÏÑÎ. ÄÇÔ ë É. ËÎËÕÄ. Ä-ÄÂ, àÎÂÔÕËÚÐÞÇ R R

²¡¯ª, £, ³£ª¯¸

ììììì

33)

4 2

Pb¿2 S4 , ¿ = As("ÔÂÓÕÑÓËÕ"), Sb("ÙËÐÍÇÐËÕ"),

Bi("ÅÂÎÇÐÑÄËÔÏÖÕËÕ"); Pb(N3 )2 ;, ÄÊÓ. 350

2+ "3+" 4+

nPbCl2 Pb(OH)2 ;, n=1 "ÎÂÖÓËÑÐËÕ", Ä ÔÕÓ. ë ÍÄÂÆÓÂÕÐÞÇ ÂÐÕËÒÓËÊÏÞ

[PbO3 Cl5 ]; 2 ("×ËÆÎÇÓËÕ"); 3 ("ÒÇÐ×ËÎßÆËÕ")

PbCl2 nPbO, n=2 ("ÏÇÐÆËÒËÆ", Õ. ÒÎ. 693); 3 ("ÃÎËÍÔËÕ"); 6 ("ÎÑÓÇÕÕÑËÕ")

M3 [HPbF8 ]; M2 PbF6 , ÑÍÕ. ÂÐËÑÐ,

SrPbF6 = Sr[PbF4 F2/2 ]F M2 PbCl6 , ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ.,

ÔÕÓ. ÕËÒ K2 PtCl6 ,

PbìCl 2.50

; Br2

M2 PbBr6

M2 PbI6

4ë 0 2+ 4+


´²ª

Th O7 4H2O =

= 2ThO2 3H2O2 H2O

2 21.6ÿO0.15X0.5 nH2O 13)

Th(O2 )SO4 3H2 O

H2 [Th(O2 )(SO4 )2 ]

(NH4 )3 [ThF5 (O2 )]

CuClX, "ÃÂÐÆËÎËÕ" H MX3H2 O,

"MB5 O8 5H2 O",

9) [B3 2ë = X M = Li, Na

O3(OH)5]

MgX, nH2 O, n=3, 5 ("ÔÃÑÓÆÉËÕ")

("ËÐÆÇÓËÕ", "ÍÖÓÐÂÍÑÄËÕ") H

OH CaX nH2 O, n = 1 ("ÏÂÌÇÓ-

ÅÑ××ÇÓËÕ"); 2; 4 ("ËÐßÑËÕ") 8 2

CaMgX2 6H2 O; ZnX H2 O 10)

¢²

¢²ªª, ¡Àª¯ª BeO Al2 O3


ªÑÐÞ Be Ë Al Ä ÄÑÆÐÑÏ Ó-ÓÇ ÔÏ. Ô. 74

2s

Be0 ;:

3s

Al0 ;:

BeF2

BeCl2 + NaCl,

Õ. ÒÎ. 224

Be Al

ÏÇÕ., ÃÇÎ., ÃÎÇÔÕâÜËÇ

(ÒÑÍÓÞÕÞ ÕÑÐÚÂÌÛÇÌ ÒÎÇÐÍÑÌ ÑÍËÔÎÑÄ), ÎÇÅÍËÇ

ÕÄ., ØÓÖÒÍËÌ, ÒÓÑÊÓÂÚÇÐ ÏâÅÍËÌ, ÍÑÄÍËÌ ÆÎâ ÓÇÐÕÅÇÐÑÄÔÍËØ ÎÖÚÇÌ

d 1.85 2.70

Õ. ÒÎ. 1287 660

Õ. Í. 2507 &2500

E0Mn+/MÕÄ = ÿ1.85 ÿ1.70

E0[M(OH)4]nÿ /MÕÄ = ÿ2.52 ÿ2.34

Ó. Ä ÓÂÊÃ. Í., Ü., ÒÂÔÔËÄËÓ. HNO3

Ó. Ä HF, NH4 F ÐÇ Ó. Ä HF, H3 PO4 ,

CH3 COOH, ÏÇÕ. ÄÞÔ. ÚËÔÕÑÕÞ Ó. Ä (HCl +

+ Cu2+ + H2O2) ÅÇÍÔÂÅ. ÒÎ. ÖÒÂÍ. ÍÖÃ. ÒÎ. ÖÒÂÍ. a = 2.28, c = 3.58 a = 4.04

MìM 2.28 MìM 2.86

Cu + 46% Be = "ÃÇÓËÎÎËÇÄÞÇ ÃÓÑÐÊÞ", ÔÒÎÂÄÞ Ô ÄÞÔÑÍÑÌ ÕÄ., ÏÇØÂÐËÚÇÔÍÑÌ ÒÓÑÚÐÑÔÕßá Ë ÍÑÓÓÑÊËÑÐÐÑÌ ÖÔÕ.

³ÕÂÎË ØÓÑÏÑ-ÏÑÎËÃÆÇÐÑ-ÂÎáÏËÐËÇÄÞÇ, Al ÒÑÄÞÛÂÇÕ ÖÔÕ. Í Å. ÍÑÓÓÑÊËË, ÔÕÑÌÍÑÔÕß Í ËÊÐÑÔÖ Ë ËÔÕËÓÂÐËá. ³ÒÎÂÄÞ ÆÎâ ÏÂÅÐËÕÑÄ, 12ë15% Al

¥áÓÂÎáÏËÐËÌ, ÕÄ. ÔÒÎÂÄ, 93ë95% Al, 2.5ë5.5% Cu, 0.5ë2.0% Mg, 0.5ë1.2% Mn, 0.2ë1.0% Si

³ËÎÖÏËÐ, 10ë14% Si, 0.1% Na, ÑÔÕÂÎßÐÑÇ ë Al

[Be(Dipy)2 ], ÒÂÓÂÏÂÅÐ., mà×× = 2.1(2 ÐÇÔÒÂÓ. àÎ., sp3 ë ?) 18)

[Al(Dipy)3 ],

mà×× = 2.32

ÒÑÓÑÛÍË, ØËÏ. ËÐÇÓÕÐÞ ÒÑÔÎÇ ÒÓÑÍÂÎËÄÂÐËâ, ÔÒÎÂÄÎâáÕÔâ ÔÑ Ü., K2 S2 O7

2 p à.Ñ. Õ. ÒÎ. 2580 (ÑØÎ. ÿ! ÔÕÇÍÎÑ), Õ. Í. 4260, Õ. ÒÎ. 2072, Õ. Í. *3500, DH = ÿ1670(a); d = 3.96;

1.5 Ë (BeO)DH = ÿn 611 1) , Ä Å. ë ÏÑÎ. BeO (BeìO 1.33) a-, ÓÑÏÃÑàÆÓËÚ., ØËÏ. ËÐÇÓÕÇÐ, "ÍÑÓÖÐÆ", "ÓÖÃËÐ" (+CrÉ. (Ä ÓÂÔÒÎ. Na3AlF6) > [AlO]+ + [AlO2]ÿ III , ÍÓÂÔÐ.), ë ÙËÍÎÞ

; ÄÑÊÅ.; ÓÂÔÒÎ. +NaBO 2 "ÔÂÒ×ËÓ" (+Ti, FeII , ÅÑÎ.), ÑÚ. ÕÄ., Ä ÔÕÓ. ë ÅÇÍÔÂÅ. ÒÎ. ÖÒÂÍ.ÂÕ. O,

1.5 2/3 ÑÍÕ. ÒÖÔÕÑÕ ÊÂÐâÕÞ ÂÕ. Al, AlìO 1.86, 1.97

ÍÓËÔÕ., ÔÕÓ. ÕËÒ ÄáÓÕÙËÕ (ZnS), Í. Ú. Be 4, b-, "ÅÇÍÔÂÅ." (*Na2 O10Al2 O3 ), ÕÄ. àÎÇÍÕÓÑÎËÕ

"ÃÓÑÏÇÎÎËÕ", BeìO 1.64; ÎÇÕÖÚË Ä ÕÑÍÇ O2 t g-, ÍÖÃ.(Al2.67 O4 ), ÔÕÓ. ÕËÒ ÛÒËÐÇÎË, ØËÏ. ÂÍÕ.; +H2 O ÿ! Al(OH)3

t AlO(OH), b-"ÆËÂÔÒÑÓ" NaOH 350ÿ NaOH g-"ÃÈÏËÕ"

(Ä "ÃÑÍÔËÕÂØ") ÓÂÊÎ. 360, Ä ÔÕÓ. ë ÔÎÑË ÑÍÕÂàÆÓÑÄ

180ë200

Be(OH)2 , ÍÓËÔÕ., ÏÂÎÑ Ó. Ä Ü., ÄÑÊÅ. 1200, Al(OH)3 , a-, "ÅËÆÓÂÓÅËÎÎËÕ"("ÅËÃÃÔËÕ"), ÏÑÐÑÍÎ.(ÔÕÂÃ);

ËÊÑÔÕÓ. e-Zn(OH)2 b-, "ÃÂÌÇÓËÕ", ÅÇÍÔÂÅ.; g-, "ÐÑÓÆÔÕÓÂÐÆËÕ", ÕÓËÍÎ., ¡ÎáÏËÐÂÕÞ 6)

Ä ÔÕÓ. ë ÔÎÑË ÑÍÕ., AlìO 1.74ë2.06; Ó. Ä ÍÑÐÙ. Ü.

: Na10 [Al(OH)6 ]2 (OH)4 ; Na9 [Al(OH)6 ]2 (OH)3 6H2 O;

Na 2 BeF 4 BeO nH2 O; ÄÓÇÏâ, OHÿ Al2 O3 nH2 O; Ô ÑÃÜ. ÓÇÃÓÂÏË [ÔÏ. TiMII 3 [Al(OH)6 ]2 ; Ba2 [Al2 (OH4 (OR)10 )]16 ; Ba]; Li2 [2 Al[Al4 (2 OHO(OH))16 ], ÂÐËÑÐÞ ë ÑÍÕ.6 ] (8ë9)H2 O;

ÃÇÎ., ÔÕÖÆÇÐËÔÕÞÇ, Ó. Ä Í., Ü., ÐÇ Ó. Ä NH3 Ë NH4 X MOH K2 [Al2 O(OH)6 ] ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓÂ

Ó. Ä (NH4)2CO3 Ó. Ä EtNH2 Ba[AlO(OH)2]2 ë ÙÇÒß ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ; Na2[Al2O1.5(OH)5]

Be2+ + 2OHÿ>Be(OH)2 ;>H 2 O 2H+ + [Be(OH)4 ]2 ÿ Al3+ + 3OHÿ>Al(OH)3 ;>H 2 O H+ + [Al(OH)4 ]ÿ Na3 AlO3 ; Li5 AlO4 ; Na17 [Al5 O16 ]; Na14 [Al4 O13 ], ÂÐËÑÐÞ ë ÙËÍÎÞ KÑÔÐ. = 10ÿ15 ë10ÿ22 , KÍ. = 10ÿ25 KÑÔÐ. = 10ÿ33 , KÍ. = 10ÿ8 SrAl4 O7 ë ÍÑÐÆÇÐÔËÓÑÄÂÐÞÇ ÕÇÕÓÂàÆÓÞ, AlìO 1.73ë1.98

KLi4 [AlO4 ]; MII O Al2 O3 , M = Mg("ÛÒËÐÇÎß", Õ. ÒÎ. 2115),

MOH+ÔÒ Zn("ÙËÐÍÑÄÂâ ÛÒËÐÇÎß"), Fe("ÅÇÓÙËÐËÕ"); ÍÖÃ. ÍÓËÔÕ., Ä ÔÕÓ. BeCl2 H2 O NH4 OH (ÕËÒ ÛÒËÐÇÎË) ë ÑÍÕ. [AlO6 ], ÕÇÕÓÂàÆÓÞ [MII O4 ] Ë [OMII Al3 ], ÄÂÍ.,HClOÿ4 HCl)(<220, BeO ¢ÇÓËÎÎÂÕÞ 5) ÒÎ. ÖÒÂÍ. ÂÕÑÏÑÄ O.

Na2 Be(OH)2 O; M2 [Be(OH)4 ]; Na[Be(OH)3 ] 10) nH2 O, n = 15, 12, 9, 6

Be(ClO4)2 10), 4H2O, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ØÑÓ. Ó. Ä H2O Na2BeO2; M2Be2O3; Na6Be2O5 Al(ClOAl(ClO43 ))33 , ÎÇÕÖÚ,nH2 O, n = 9, 6, ÑÚ. ØÑÓ. Ó. Ä H2 O

Cs2Be3O4; K4Be3O5

; 250 M4 BeO3 ; Na6 Be8 O11 , ÙÇÒË ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ Al(BrO3 )3 9H2 O, Õ. ÒÎ. 62, ÓÂÊÎ. 100

Be4O(ClO4)6, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÅËÅÓ., Õ. ÒÎ. 165, ÄÑÊÅ. 100/133 Â 10) Ë ÕÓ-ÍÑÄ [BeO3], BeìO 1.45ë1.75 Al(IO3 )3 nH2 O, n = 6 , 8 86ÿ 18H2 O("ÂÎÖÐÑÅÇÐ"), ÓÂÊÎ. 86; MAl(ClO4 )(=4 , M = KëCs, [ClO"Al(ClO10) 4 )3 Cl2 O62 ")]

Be(IO4)2 8H2O; Be3(IO5)2 12H2O; Be(IO3)2 4H2O Al2[BeO4], "ØÓËÊÑÃÇÓËÎÎ" (ÐÇ ËÊÑÔÕÓ. Al2 (SO4 )3 , ÓÂÊÎ. 500; 9H2 O, Li2[Al(ClO4)5]

BeSO4 , ÅËÅÓ., Õ. ÒÎ. 540, ÓÂÊÎ. 580, ÔÕÓ. ÕËÒ ÍÓËÔÕÑÃÂÎËÕÂ (SiO2 ), ÿ270 ÛÒËÐÇÎË) HMÓ.2 SO54 0, Ä ÍÖÃ. ÔÕÓ. ë ÑÍÕ. [M(H24H2 O, M = NH4 , KëCs, ÍÄÂÔÙÞ, ÍÓËÔÕ., ÃÙ.,2 O)6 ]+ , [Al(H2 O)6 ]3+ Ë (NH4 )3 [Al(ClO4 )6 ]

2H2 O, 89 ÿ 4H2 O (= [Be(H2 O)4 ]SO4 ), ËÊÑÔÕÓ. CsCl; BeìO 1.62 10) ÕÇÕÓÂàÆÓÞ [SOD 4 ]2 ÿ (ÆÄÑÌÐÞÇ ÔÑÎË) HAl(SO4 )2 4H2 O

M2 SO4 2H2 O, M = K, NH4 (ÐÇ ÑÃÓÂÊ. ÍÄÂÔÙÑÄ, ÔÓ. Al !) M2 [Be(NO3 )4 ], M = [R4 N], [NO] 20) MII SO4 22H2 O, MII = Mg("ÒËÍÍÇÓËÐÅËÕ"), Na[Al13 O4 (OH)24 (H2 O)12 ](SO4 )4 nH2 O

BeSeO4 , ÿ213 2H2 O ÿ75 4H2 O; Be4 TeO7 (= "Be(NO3 )2 N2 O4 ") Fe("ÅÂÎÑÕÓËØËÕ") M[Al(NO3 )4 ], M = [NO2 ], Rb, Cs

Be(NO3)2, ÿ50 2N2O4, ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., Ó. Ä ÔÒ.; nH2O, n = 2, 4 Al13 (SO4 )3 (OH)33 46H2 O, ÔÕÓ. ÇÅÅËÐÂ(ÔÏ. ´ÂÃÎ. "ÑÎËÃÆÇÐ") 8) (2Õ. ÒÎ. 190); 2NOë ÃËÆÇÐÕÂÕÐÞ, Í. Ú. Al3 ÏÑÐÑ-,6 ;ÄÑÊÅ. (Õ. ÒÎ. 60, ÓÂÊÎ. 160, ÿ! NO2 + ), 6, 7 KAlAl133 (CrO(SO4 4))2 14(OH(OH)6 )11H 2 nOH, "ÂÎÖÐËÕ";2O 8) Al2 (SO4 )(OH)4 7H2 O t M2 [Al(NO3 )5 ], M = KëCs, 4 ÅÓ.

Be4 O(NO3 )6 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÎÇÕÖÚË, ÐÇ Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ Be2+ Al(NO3 )3 , ÄÑÊÅ. ÄÂÍ. 22) NO3 ÏÑÐÑ-, 1 ë ÃËÆÇÐÕÂÕÐÂ,

Be(H2 PO4 )2 H2 O; BeHPO4 H2 O;; Be3 (PO4 )2 6H2 O;, : [AlO6 ] ë ËÔÍÂÉ. ÑÍÕ., AlìO 1.91

² = 10ÿ38 , ÅËÆÓÑÎ. N2O5 Ë 1.98

Be(NH4 )PO4 H2 O;, ² = 10ÿ20 ; ÿ!700 Be2 P2 O7 9H2 O, Õ. ÒÎ. 73, ÓÂÊÎ. 134 (ÿ! NO2 +), ÑÚ. ØÑÓ. Ó. Ä H2 O M3[Al(NO3)6] 9)

NaBe[PO4 ], "ÃÇÓËÎÎÑÐËÕ"; Be2 [PO4 ](OH) 4H2 O, "ÏÑÓÂàÊËÕ"

Be(PO3 )2 ;, Ä ÔÕÓ. ë ÔÇÕÍ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ [PO4 ] Ë [BeO4 ] 2) Al6 (PO4 )4 (OH)6 5H2 O, "ÔÕÈÓÇÕËÕ"; KAlP2 O7 ; NaAl3 (PO4 )2 (OH)4

Be(NH4 )AsO4 1.5H2 O;, ÿ!400 Be2 As2 O7 + Be3 (AsO4 )2 M2 [Be(CO3 )2 ] AlCl3 PìO 1.52; ÐÇ ÑÃÓÂÊ. ÔÕÇÍÑÎ, "ÃÇÓÎËÐËÕ";AlPO4 ;, Õ. ÒÎ. &1400, ÐÇ Ó. Ä Í., ÔÕÓ. ÕËÒ ÍÄÂÓÙÂ, AlìO 1.74,2H2 O, "ÄÂÓËÔÙËÕ" 8) 19)

BeCO3 4H2 O;, ÓÂÊÎ. 100,ÿ!MHCOCO 2(p 3 ) (t) Be(CO3 )n (OH)2ë2n ;, ÍÓËÔÕ., ÑÓÂÐÉ.[Co(NH3 )6 ]2 [Be4 O(CO3 )6 ] 10H2 O;, Al(H2 PO4 )3 t, p [KAlPH3 O][Al2 O73 , ÑÍÕ. [AlO(H2 PO4 )6 (HPO6 ] 4 )2 ] 4H2 O

Ó. Ä M2 CO3 (ÔÓ. Al!) AlAsO4 ;, ÔÕÓ. ÕËÒ ÍÄÂÓÙÂ, ÿ! ÔÕÓ. ÓÖÕËΠ(TiO2 ); NH4 [Al2 (OH)(H2 O)(PO4 )2 ] nH2 O, [Be(HCOO)2 ]n , ÐÇ Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ, ÏÇÆÎ. ÅËÆÓÑÎ. 2H2 O, "ÏÂÐÔ×ËÎÆËÕ" ÍÂÓÍÂÔ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ,

[Be(OCOCH;: 3 )2 ]n , ÒÑÎËÏÇÓ, ÐÇ Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ CH3 COO KAlAlVO4 (AsO4 34 H)32 (OOH, "ÛÕÂÌÅÇÓËÕ")4 8H2 O, "ÂÎáÏÑ×ÑÓÏÂÍÑÔËÆÇÓËÕ" AlìO 1.82ë2.20M3 [Al(C2 O4 )3 ] nH19) 2 O,

t (CH3 CO)2 O (=AcO) Be Al5 (CO3 )(OH)13 5H2 O, "ÔÍÂÓÃÓÑËÕ" 19) M = Na, Mg/2("ÉÇÏÚÖÉÐËÍÑÄËÕ"),

Be4 O(OAc)6 , ÑÍÔÑÂÙÇÕÂÕ, ÍÓËÔÕ. ÍÖÃ. (ÔÕÓ. ÕËÒ ÂÎÏÂÊÂ), Õ. ÒÎ. 285, Mg6 Al2 (CO3 )(OH)16 4H2 O, "ÅËÃÓÑÕÂÎßÙËÕ"ÿ! + Xë , ÔÕÓ. ÑÍÕ., AlìO 1.90 17)

ÄÑÊÅ. ÄÂÍ. >220, Õ. Í. 331, ÐÇ Ó. Ä H2 O, ØÑÓ. Ó. Ä CHCl3 , ÏÂÎÑ Ó. Al(CH3 COO)3 ; + H2 III O(ÔÎÇÆÞ) Ë FeIII , ÐÇÎÇÕÖÚË, ÐÇ Ó. Ä CHCl[Al3 O(CH3 COO)6 ] 3 (ÔÓ. Be!)

Ä ÃÊÎ., Ä ÙÇÐÕÓÇ ÏÑÎ. ë ÕÇÕÓÂàÆÓ [O*Be4 ], ÔÄâÊÞÄÂáÜËÌ Be O* Be ÂÐÂÎÑÅË ÂÙÇÕÂÕÑÄ Cr 22)

4 ÕÇÕÓÂàÆÓ [BeO* O3 ]; CH3 COO ë ÃËÆÇÐÕÂÕÐÞ; Al2 [C6 (COO)6 ] 16H2 O, "ÏÇÎÎËÕ", ÂÐËÑÐ ë ÒÎÑÔÍËÌ ÙËÍÎ L, L = 2SO2 ; 1.5N2 O4 , ÍÎÂÕÓÂÕÞ, ÓÂÊÎ. &20 Be 2 (C2 O4 )3 4H2 O, Ó. Ä H2 O

Al

;Py+H2 O

Be(OAc)(OH) Py, ÿ!200( ÿPy) Be7 O2 (OAc)8 (OH)2 , ÐÇÎÇÕÖÚ, Ó. Ä Be

ÃÊÎ. >Be4 O(OAc)6 , ÏÑÎ. ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓ [O*Be4 ] Ô ÑÃÜ. ÄÇÓÛËÐÑÌ Al2 [Si2 O5 ](OH)4 , "ÍÂÑÎËÐËÕ", Ä ÔÕÓ. ë ÎËÔÕÞ [SiO4 ] Ë ÍÑÎÑÐÍË [AlO6 ] Na[AlSiO4 ], "ÐÇ×ÇÎËÐ", Ä. ÔÕÓ. ë Be6 O2 (OAc)8 , Õ. ÒÎ. 215, ÄÑÊÅ 130/1 Â, Ó. Ä ÃÊÎ., Cn H2n+2 , ÏÑÎ. ë O* O* Al[Si2 O5 ](OH) nH2 O, "ÏÑÐÕÏÑÓËÎÎÑÐËÕ", ÎËÔÕÑÄÑÌ ÔËÎËÍÂÕ ÔÇÕÍ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ [SiO4 ] Ë [AlO4 ]

2 ÕÇÕÓÂàÆÓ [O*Be4 ] Ô ÑÃÜ. ÓÇÃÓÑÏ [Be2 ] 3) Ô ÎÇÐÕÂÏË ÑÍÕ. [AlO6 ] (ÂÐÂÎÑÅ SiO2 , "ÕÓËÆËÏËÕÂ")

Al

; >215 [AlO2 SiO5 ] 5 Ë [SiO, "ÂÐÆÂÎÖÊËÕ" (Ä ÔÕÓ. ë ÙÇÒË ÑÍÕ. [AlO4 ]), "ÔËÎÎËÏÂÐËÕ", Õ. ÒÎ. 1860 (Ä ÔÕÓ. ë ÍÑÎÑÐÍË ËÊ4 O2/2 ], ËÊÑÎËÓ. ÅÓ. (K[(AlO"ÒÑÎÇÄÑÌ ÛÒÂÕ"2 )(SiO2 )3 ], "ÑÓÕÑÍÎÂÊ")

Be5 O2 (OAc)6 , ÍÓËÔÕ., ÎÇÕÖÚË >200/1 Â, Ó. Ä ÃÊÎ., CHCl3 , ÑÍÕ. [AlO6 ] Ë ÙÇÒË ÚÇÓÇÆÖáÜËØÔâ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ [AlO4 ] Ë [SiO4 ]); £ ÔÕÓ. ÂÎáÏÑÔËÎËÍÂÕÑÄ ÚÂÔÕß ÂÕ.

ÏÑÎ. ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓÂ Ô ÑÃÜ. ÅÓÂÐßá [Be3 ] "ÍÓËÐËÕ" (ÍÑÎÑÐÍË Ë ÔÎÑË ÑÍÕ. [AlO6 ]) Al ËÊÑÏÑÓ×ÐÑ ÊÂÏÇÜÂÇÕ Si Ä

BeC2 O4 3H2 O = [Be(H2 O)4 ][(C2 O4 ÿ! H2 O)2 Be] (?), Al2 [SiO4 ](F,OH)2 , "ÕÑÒÂÊ", Ä ÔÕÓ. ë ÑÍÕ. [AlO4 F2 ] ÕÇÕÓÂàÆÓËÚÇÔÍËØ ÒÖÔÕÑÕÂØ,

ØÑÓ. Ó. Ä H2 O (ÔÓ. ÆÓ. MC2 O4 !), ÔÎ. ÆËÔ. MAl(SiO3 )2 , M = Na("ÉÂÆÇËÕ"), Li("ÔÒÑÆÖÏÇÐ") Â ÚÂÔÕß ë ÑÃÓÂÊ. ÑÍÕ. [AlO6 ]

Be2 [SiO4 ], "×ÇÐÂÍËÕ"; Li2 Be[SiO4 ], "ÎËÃÇÓËÕ" Na12 [(AlO2 )12 (SiO2 )12 ], ÙÇÑÎËÕÞ

3 2 6 18

"ÂÍÄÂÏÂÓËÐ"), Õ. ÒÎ. 1650; Be4 [Si2 O7 ](OH)2 , "ÃÇÓÕÓÂÐÆËÕ"

BeAl[SiO4 ](OH), "àÄÍÎÂÊ"; Na2 Be[Si2 O6 ], "ÚÍÂÎÑÄËÕ"

M2 [Be(C2 O4 )2 ], M = Na(H2 O),

K, PyH, [Co(NH3 )6 ]/3, BeìO 1.62 7)

350

(ÔÏ. ´ÂÃÎ. "ÓÇÏÐËÌ"), ÿ27H2 O

Be Al [Si O ], "ÃÇÓËÎÎ" (ÒÓÑÊÓÂÚÐÞÌ ë "ËÊÖÏÓÖÆ", + CrIII ë


"ÃÇÓËÎÎ"

Be3Al2Si6O18

(NH4 )2 BeF4

BeO

Be(OH)Cl2H2 O 24)

1,16) Õ. ÒÎ. Õ. Í. DH Beì nH2O, n= MBeF3, ÂÐËÑÐ ë ÙÇÒß ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ

(Å.) [BeF2 F2/2 ], BeìF 1.50 Ë 1.60;

BeF2 , ÔÕÇÍÎÑ ËÎË 801 >800 ÿ1025 1.40 ì ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË Mg2 [SiO3 ]2 ÍÓËÔÕ., ËÊÑÔÕÓ. SiO2 (ÄÑÊÅ.) M2 [BeF4 ], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ.

BeCl2 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 425 520 ÿ494 1.75 4 BeìF 1.55, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË

(ÄÑÊÅ.) (ÄÑÊÅ.) (Õ. ÒÎ. 96) MII2 SiO4, M2SO4; ØÑÓ. Ó. Ä ¯2

BeBr2, ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 509 540 ÿ369 1.91 4 (MBeÔÓ. Al2F!)5, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË ÎËÔÕÑÄÞØ

BeI2 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 480 530 ÿ167 2.10 4 ÔËÎËÍÂÕÑÄ.

£ ÔÕÓ. Be2 ÍÂÓÍÂÔ ( = F) ËÎË ÙÇÒË ( = ClëI) ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ [Be4 ] M3 Be2 F7 , ÂÐËÑÐ ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓÂ Ô (ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË SiS2 ). ÂÊÑÄÞÇ ÒÇÓÇØÑÆÞ BeF2 (ÂÐÂÎÑÅ SiO2 ): ÑÃÜ. ÄÇÓÛËÐÑÌ, BeìF 1.52

225

b-Q ÿ! a-Q ÿ!450 T ÿ!680 a-C ÿ!130 b-C (Q-ÍÄÂÓÙÇ-, ´-ÕÓËÆËÏËÕÑ-, M2[BeCl4], M = LiëCs, [R4N],

Õ. ÒÎ. 580 Õ. ÒÎ. 820 ³-ÍÓËÔÕÑÃÂÎËÕÑÒÑÆÑÃÐÞÇ Tl, Ba/2; ÒÑÎÐÑÔÕßá ÅËÆÓÑÎ. p,t ÏÑÆË×ËÍÂÙËË) CsBeCl 3

600 (Í-Ó ZrF4 ) HBeCl3 2Py, MBe2 Cl5 ,

×ÂÊÂ, ËÊÑÔÕÓ. ÍÑàÔËÕÖ (Í. Ú. £Ç=6 !) M = NH4 , KëCs 4)

£ Å. ë ÎËÐÇÌÐÞÇ ÏÑÎ. £Ç2 (sp)

ËÎË ÆËÏÇÓÞ ì£Ç £Çì (sp2 )

Be2 ë Ó. Ä H2 O, ROH, Et2 O (Ô ÓÂÔÔÎÂËÄÂÐËÇÏ)

£Ç2 nNH3 , n = 12, 6, 4, 2(Cl); 13, 6 Ë 4 (I); nROH, n = 3, 4

[Be2 L2 ], = ClëI; L = RCHO, R2 CO, RNO2 , RCN, Py, R3 N, H2 S

( = BrëI), R2 O, ´hf; ÏÑÎ. ë ËÔÍÂÉ. ÕÇÕÓÂàÆÓ

[Be2 L], L = Dipy, Diox; BeCl2 3POCl3

BeS, ÒÑÓÑÛÑÍ, ÔÇÓÞÌ, ÖÔÕ. Í ¯2 , DH=ë235, ÔÕÓ. ÕËÒ Ô×ÂÎÇÓËÕÂ

ÅËÆÓÑÎ.; ÓÂÊÎ. 100 (ÒÑÎÖÚ. ÏÇÕÑÆÑÏ 1), 240 (ÒÑÎÖÚ. ÏÇÕÑÆÑÏ 3)(BeH2 )n , ÕÄ. ÃÇÎ. ÒÑÎËÏÇÓ, ÐÇ Ó. Ä à×., ÐÇÎÇÕÖÚ, ÐÂ ÄÑÊÆ. ÏÅÐÑÄ. LiBeH3

DH=+125; +H2 (p) ÿ! ÍÓËÔÕ., ÅÇÍÔÂÅ., Ä ÔÕÓ. ë ÍÂÓÍÂÔ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ, Li2 BeH4 M

£ÇìH 1.38ë1.44

Be(BH4 )2 , ÄÑÊÅ. 91, ÓÂÊÎ. 123, Ä ÒÑÎËÏÇÓÐÑÌ ÔÕÓ. ë ÅÓ. [BeH6 ],

BeìH 1.53ë1.61 11)

M2On

Be(CH3 COCHCOCH3 )2 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., Õ. ÒÎ. 108, Õ. Í. 270, Ó. Ä ÃÊÎ., CS2 , ÓÂÊÎ. Í. Ë Ü.

Be(C5 H5 )2 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÄÑÊÅ. ÄÂÍ. 25ë45, m=2.46, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅ

×ÇÓÓÑÙÇÐÂ, ÐÑ £Ç ÐÇ Ä ÙÇÐÕÓÇ ÑÔË V ÒÑÓâÆÍÂ, £Ç ë ÙËÍÎ 1.48 Ë 1.98

1+ 2+

[Al(NEt3 )]4 , [AlBr2 (PhOMe)]2 = Br, I. ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ.,

ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., ÓÂÊÎ. > 100,

ÏÑÎ ë ÍÄÂÆÓÂÕ ÏÇÆÎ. ÿ! Al+AlBr3

[Al4 ], AlìAl 2.53

AlìAl 2.64 29) [AlAlBr2 O] ë29) ÕÇÕÓÂàÆÓ

L

[Al]

H(1000)

Al

Be3 N2 , AlN, ÐËÕÓËÆÞ (ÔÑÎÇ-

ÑÃÓÂÊÐÞÇ), ÍÓËÔÕ., ÃÇÎ., ÑÚ. ÕÄ., ÄÑÊÅ., Õ. ÒÎ. *2200(p) c ÓÂÊÎ., DH=ÿ192(Be), ÿ318(Al), ØËÏ. ËÐÇÓÕÐÞ, ÍËÔÎÑÕÑÖÒÑÓÐÞ ÒÓË ÄÞÔ. t;

ÒÑÓÑÛÍË ÂÍÕ.,

+ H2 Oÿ!M(OH)n + NH3 ;

ÔÕÓ. ÕËÒ ÂÐÕË-Mn2 O3 (Be) Ë

ÄáÓÕÙËÕÂ(Al)

Be2 C, Al4 C3 , "ÏÇÕÂÐËÆÞ",

ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ. ËÎË ÍÑÓ.,

(ÒÓËÏÇÔß ³), ÓÂÊÎ.>2000,

+ H2 O ÿ! CH4 : + M(OH)n ,

ÔÕÓ. ÂÐÕË-³ÂF2 , DH=ÿ91(Be), ÿ208(Al) BeC2 , Al2 [C2 ]3 , ÂÙÇÕËÎËÆÞ,

+ H2 O ÿ! C2 H2 : + M(OH)n

Al/Hg

Al2 O3 xH2 O

AlO, = ClëI, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÅËÅÓ.; Al(OH)2 Cl 4H2 O, "ÍÂÆÄÂÎÂÆÇÓËÕ"

: As2 O3 (ÿAs3 )

14) Alì

Õ. ÒÎ. Õ. Í. DH Ä. Å. Ä ÔÕÓ. nH2 O, n =

(ÕÓ-Í) ÍÑÐÙ. ÏÑÔÕ.

AlF3 ; 1040 1279 ÿ1510 1.63 1.77 1.83 1 ("×ÎáÇÎ-

ÎËÕ"), 3, 5;

AlCl3 193(p) 180 ÿ704 2.06 2.04 2.24 6 ("ØÎÑÓÑÂÎ-

(ÄÑÊÅ.) ÎáÏËÐËÕ")

AlBr3 98 255 ÿ514 ì 2.21 2.40 6

AlI3 191 386 ÿ310 2.44 2.48 2.65 6

Al3 ë ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÅËÅÓ., Ó. Ä H2 O,

ROH, Et2 O ( = ClëI), Ä ÃÊÎ., CS2 Br Br Br

AlBr(Br, I). £ Å. AlË AlI Ë Ä Ó-ÓÂØ Ä CS3 ( = ClëI), Ä ÔÕÓ.Ë ÃÊÎ. ë 115 Al 87 93 Al

3 3 2

ÆËÏÇÓÐÞÇ ÏÑÎ. ë 2 ËÔÍÂÉ. ÕÇÕÓÂàÆÓ Br Br Br

Ô ÑÃÜËÏ ÓÇÃÓÑÏ; >800 Ä Å. ë ÏÑÐÑ-

Ë ÆËÏÇÓÞ; ÔÕÓ. AlF3 ë ËÔÍÂÉ. ÕËÒÂ ReO3 , [AlF6 ] ë ÕÓËÅ. ÂÐÕËÒÓËÊÏÂ;

AlCl3 ë ËÔÍÂÉ. ÕËÒ FeCl3 ; AlI3 ë ÙÇÒË ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ [AlI4 ] AlCl3 2NH3 = [AlCl2 (NH3 )4 ]+ [AlCl4 ]ÿ, ÄÑÊÅ. Al3 2L, L = Me2 S(Õ. ÒÎ. 72), POCl3 (164), Í. Ú. Al 5 (?)

[Al3 L], L = R2 O, R2 CO, Py, R3 N, NH3 (Õ. ÒÎ. 125, Õ. Í. 422), SO2 , H2 S, NO, PH3 , P3 14) , SbBr3 , POCl3 (=Cl3 PO: ÿ AlCl3 ), HCN, PCl5 , ÏÑÎ. ë ËÔÍÂÉ. ÕÇÕÓÂàÆÓ Ô ÃÑÎßÛËÏ m; Ä Ó-ÓÂØ L ÏÑÐÑÏÇÓÐÞÇ ÏÑÎ.

AlCl3 6L = [AlL6 ]Cl3 , L = H2 O (ÓÂÊÎ. 200, AlìO 1.88), NH3 (ÓÂÊÎ. 180), ÍÂÕËÑÐ. ë ÑÍÕ.

AlSCl

Al2 S3 , ËÅÎÞ, ÃÙ., Õ. ÒÎ. 1120, DH=ÿ651; + H2 O ÿ! Al(OH)3 ; + H2 S, 26)

ÐÇÖÒÑÓâÆÑÚÇÐÐÂâ ÔÕÓ. ÕËÒ Ô×ÂÎÇÓËÕ (a-, b-) ËÎË ÍÑÓÖÐÆ (g-) Al2 Se3 , ÉÇÎÕ.; Al2 Te3 , ÍÑÓ. (DH=ÿ567 Ë ÿ326)

Al[N(SiMe3 )2 ]3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÄÑÊÅ., Ó. Ä ÑÓÅ.

Ó-ÓËÕÇÎâØ, [AlN3 ] ë ÕÓ-Í, AlìN 1.78

AlO(NH2 ) Al(N3 )3

AlP, AlAs, ÑÓÂÐÉ., ÔÕÓ. ÕËÒ Ô×ÂÎÇÓËÕ AlCl3

Al(NCS)3 2Et2 O 25)

Al(CN)3 Et2 O

: HX(à×.)

(AlH3 )n xEt2 O, ÒÑÎËÏÇÓ, ÃÇÎ., ÅËÅÓ., ÐÇ Ó. Ä à×.

AlH3 , ÏÑÐÑÏÇÓ, ÓÂÊÎ. 105, Ä ÔÕÓ. ë ÍÂÓÍÂÔ ÑÍÕ., AlìH 1.72

NH3 ÿ> ÿ!ÿH30 2 H2 NìAlH 2NMe 2 ÿ3 ÿ, Õ. ÒÎ. 95, ÄÑÊÅ. 40(ÄÂÍ.), ÏÑÎ. ë20 !H2 HN=AlH ÿÿ150 H! 2 AlN

NMe3 , Õ. ÒÎ. 76;

ÕÓËÅ. ÃËÒËÓ., AlìH 1.7(àÍÄ.)

AlHn 3ën , ÑÚ. ÅËÅÓ., ÎÇÕÖÚË, Ó. Ä à×.; AlHI2 , Õ. ÒÎ. 80

AlH2 I, Õ. ÒÎ. 35

Al[BH4 ]3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÄÑÊÅ.>0, ÄÑÔÒÎ. ÐÂ ÄÑÊÆ.; Me3 N

M+Al+H2

Al(OR)3 , ÍÓËÔÕ. ËÎË É., ÃÙ., ÅËÅÓ., ÑÚ. ÓÇÂÍÙ., R = Me, Et

(ÒÑÎËÏÇÓÞ, ÐÇ Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ); R>Et (ÐËÊÍÑÒÎ., ÎÇÕÖÚË, Ä

Ó-ÓÇ ÔÖÜ. ÓÂÄÐÑÄÇÔËÇ ÂÔÔÑÙËÂÙËË ë ÆÑ ÕÇÕÓÂÏÇÓÂ); R = t-Bu (ÆËÏÇÓ); Al10 O4 (OEt)22 15)

Al(CH3 COCHCOCH3 )3 ;, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., Õ. ÒÎ. 192, Õ. Í. 315, ÄÑÊÅ. 140/10 ÏÏ,

Ó. Ä ÑÓÅ. Ó-ÓËÕÇÎâØ

AlF3

HF(40%)

MAlF4 ;, ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ (AlìF 1.69) ËÎË

ÔÎÑË ÑÍÕ. Ô ÑÃÜ. ÄÇÓÛËÐÂÏË [AlF4/2 F2 ]? [XeF5 ]+ [Al2 F7 ]ë , ÓÂÊÎ. 130 (ÿ! XeF6 )

M2 AlF5 ;, ÂÐËÑÐ ë ÙÇÒß ÑÍÕ. [AlF4 F2/2 ]? ,

M = TlI , K ( H2 O), Ba/2

(H3 O)2 AlF5 3H2 O

Na3 AlF6 ;, Õ. ÒÎ. 1012, "ÍÓËÑÎËÕ",

É. > 3Na+ + AlFÿ4 + 2Fÿ, ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ.,

AlìF 1.70 Ë 1.89

H3 AlF6 nH2 O, n = 3, 6 Ca2 AlF7 , Ä ÔÕÓ. ë [CaF7 ][AlF6 ] Ë F 12)

M[AlCl4 ], M = Na(Õ. ÒÎ. 185), NH4 (303),

K(256), Cs(377), [SCl3 ], [SeCl3 ](164),

[TeCl3 ](149), [NO](180), [PCl4 ](379),

[BeCl(Et2 O)3 ](55), MII /2 (VëNi),

[Bin ]/3 (n=3, 5), [Te4 ]/2, [Se8 ]/2, [Hg3 ]/2;

ÓÂÊÎ. ¯2 (Ê ËÔÍÎ. = [Re(CO)6 ]), ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, AlìCl 2.09ë2.84

HAlCl4 Diox; [Te4 ][Al2 Cl7 ]2 11) M[AlBr4 ], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ MAl2 Br7 , ÂÐËÑÐ ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓÂ Ô ÑÃÜ. ÄÇÓÛË-

ÐÑÌ, AlìBr 2.26(ÍÑÐÙ.), 2.43(ÏÑÔÕ.),

€BrAlBr 113(ÍÑÐÙ.), 104(ÏÑÔÕ.) 13)

M[AlI4 ]; Li[Al2 I7 ], Õ. ÒÎ. 220, Ä ÕÇÕÓÂàÆÓÇ

AlìI 2.50ë2.58 13)

ZnAl2 S4 , ÔÕÓ. ÕËÒ ÛÒËÐÇÎË MAlSe2 , ÉÇÎÕ.; MAlTe2 , ÍÓÂÔÐ.

M[Al(NH2 )4 ], M = LiëCs, ÍÓËÔÕ., ÃÇÎ., ÿ!50 NH3 27) ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ., AlìN 1.80ë1.89 Li[Al(¿H2 )4 ], ¿ = P, As

Li3 AlN2

Li3 AlP2 ; Li3 AlAs2 , ÔÕÓ. ÕËÒ CaF2 Li[Al(NCS)4 ] Li[Al(CN)4 ]

LiAlH4 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÓÂÊÎ. 125, Ó. Ä à×.,

nEt2 O, n = 1, 2, 2.5, 3,

n´hf, n = 1, 2, 3, 5,

+ H2 O ÿ! H2 , ÏâÅÍËÌ ÄÑÔÔÕ.; +R2 C=O ÿ! R2 CHOH; +¿n ÿ! ¿¯n # MH

M[AlH4 ]n , M = Na(Õ. ÒÎ. 178), K (ÐÇ Ó.

Ä à×., Ó. Ä ´hf, ÖÔÕ. >LiAlH4 ),

MnII , SnII , SnIV , Ti, Nb, ÖÔÕ. <0,

ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, AlìH 1.55

M3 [AlH6 ], M = Li(ÓÂÊÎ. 210), Na

(Õ. ÒÎ. 260, ÐÇ Ó. Ä ´hf, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅ

Na3AlF6); K 28)

M[Al(OR)4 ], M = LiëK, MgëBa/2,

CoëCu/2, U/4; Mg3 [Al(OEt)6 ]2 15)TlI3 [TlIIIO3 ] 26)

t

TlSO4=TlI[TlIII(SO4)2] 17) 1.67+ Tl3(NO3)5 = TlI2[TlIII(NO3)5],

ÍÓËÔÕ., ÃÙ., Õ. ÒÎ. 150, ÕÇÏÐÇáÕ ÄÑ ÄÎÂÉÐÑÏ ÄÑÊÆ.

TlI [TlIII (CH3 COO)4 ], ÂÐËÑÐ ë

ÆÑÆÇÍÂàÆÓ

Tl2 F3 17)

Tl46; = TlI3[TlIII6],

= Cl (ÉÇÎÕ., TlIII ìCl 2.57,

TlI ìCl 3.1ë3.8, Í. Ú. TlI 7, 8, 9),

Br (ÍÓÂÔÐ.)

Tl4 Cl4 Br2 , TlCl3

+H2 O ÿ! TlBr; + TlBr3 +

Tl4S3 = TlI3[TlIIIS3], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ

TlF2 , ËÊÑÔÕÓ. CaF2

Tl24 = TlI[TlIII4], = Cl, Br, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÂÐËÑÐ ë ËÔÍÂÉ.

ÕÇÕÓÂàÆÓ,Í.Ú.TlI 8,

TlìCl 2.48ë3.90,

ËÊÑÔÕÓ. MTlCl4 ,

1.33+ + H2O ÿ! Tl4Br6 + Tl6I8 = + TlBr3 10)

= TlI5[TlIIII8], Tl2Cl2Br2

ÍÓËÔÕ., ÚÇÓÐ. TlS, Tl4S3 TlSe, Õ. ÒÎ. 310 Ga

In O3

Ga2 O3 , ÍÓËÔÕ., ÃÇÎ., Õ. ÒÎ. 1795, DH=ÿ1089 (b), a-, H2 ; C (800) In2 O3 , ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., ÿt ! ÍÑÓ., Õ. ÒÎ. 1910 (p), Õ. Í. *3300, Tl ÓÑÏÃ., ËÊÑÔÕÓ. ÍÑÓÖÐÆÖ (ÏÇÕÂÔÕÂÃ.), GaìO Ä ÑÍÕ. 1.95; DH=ÿ920, ÔÕÓ. ÕËÒ Mn2 O3 , InìO 2.16, ÒÑÎÖÒÓÑÄÑÆÐËÍ b-, ÏÑÐÑÍÎ., Ä ÔÕÓ. ÕÇÕÓÂàÆÓÞ Ë ÑÍÕ., GaìO 1.83 Ë 2.00;

g-, ÔÕÓ. ÕËÒ Mn2 O3 , Ó. Ä Í. Ë Ü. ÕÑÎßÍÑ a-×ÑÓÏ : 340

: 300 In(OH)3 ;, ÃÇÎ., Ó. Ä Í., ÔÎ. Ó. Ä ÍÑÐÙ. Ü., ÍÖÃ. ÔÕÓ.

ÃÎËÊÍÂ ReO

GaOOH, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅ AlOOH, "ÆËÂÔÒÑÓÂ" 2) InO(OH), ËÊÑÔÕÓ. CrO(OH)3 , InìO 2.16 24)

Ga2 O3 xH2 O;, ÃÇÎ., Ó. Ä Í., Ü. Ë ÍÑÐÙ. NH4 OH

(Ä ÑÕÎ. ÑÕ Al Ë In); K2Í =K2ÑÔÐ =10ÿ11, K3Í=K3ÑÔÐ=10ÿ12 H2 O :; 15Ð. MOH

Ga(OH)3

ªÐÆÂÕÞ 22)

ÂÎÎÂÕÞ 35) M3 [In(OH)6 ] 2H2 O, Rb2 [In(OH)5 (H2 O)] Na9 [Ga(OH)6 ]2 (OH)3 6H2 O; Ba3 [In2 (OH)12 ], ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ., Na10 [Ga(OH)6 ]2 (OH)4 ; M[Ga(OH)4 ]; InìO 2.09ë2.27

NaGa11O16(OH)2; K2[Ga2O(OH)6]; Na5 [InO4 ], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ,

GaCl3 Ba[GaO(OH)2]2; MGaO2; M3GaO3; InìO 2.09; Cs6 [In2 O6 ]

Ca3 [Ga(OH)6 ]2 ; Ca3 (GaO3 )2 , Ó. Ä ¯2 Ca[In2 O4 ], ÂÐËÑÐÞ ë ÕÇÕÓÂàÆÓÞ

(Ä ÑÕÎËÚËÇ ÑÕ Al); CaGa4 O7 ; M5 GaO4 , Li3 InO3 ; MInO2 ; Rb2 In4 O7

M = Li, Na; M8 Ga2 O7 ; LiGa5 O8 ;

M2 Ga12 O19 , ÂÐËÑÐ ë ËÊÑÎËÓÑÄÂÐÐÞÇ ËÎË

Ga(ClO4 )3 , Ä ÏÑÎ. ë ÑÍÕ., 6H2 O, Ó. Ä ÔÒ. ÍÑÐÆÇÐÔËÓÑÄÂÐÐÞÇ ÕÇÕÓÂàÆÓÞ ËÎË ÑÍÕ., In(ClO4 )3 8H2 O, Õ. ÒÎ. 80, ÓÂÊÎ. 200

Ga5 (IO6 )3 3H2 O GaìO 1.78ë1.90 ËÎË 2.00 In(IO3 )3 ; M[In(SO4)2] 4H2O, M = KëCs, Ga2 (SO4 )3 , 18H2 O In(OH)SO4 2H2 O, Ä. ÔÕÓ. ë ÙÇÒË ÑÍÕ. Ô ÑÃÜ. ÓÇÃÓÂÏË (Ä ÔÕÓ. ë ÔÎÑË ÑÍÕ. ë

In

MI 2 SO4 24H2 O, M = KëCs, ÍÄÂÔÙÞ M[Ga(ClO4 )4 ], M = Rb, Cs, [NO] In2 2M((SeOSO2ISO4)3 3)4, ÓÂÊÎ. 600;3 , 24 5HH22 OO, M = NH, Ä ÔÕÓ. ë ÑÍÕ., InìO 2.14nH2O,4n =, Rb, Cs, ÍÄÂÔÙÞ5, 10 7) ÕÓÂÐÔ-H(=[H[5InOO2]4+ (H[In(SO 2O)2]4 , InìO 2.14),)2 (H2 O)2 ]ÿ )

Ga(NO3 )3 , ÄÑÊÅ. 140, Li7 [Ga(IO6 )2 ] 4H2 O

8H2 O, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., Ó. Ä ÔÒ. HGa(SO4 )2 4H2 O [InNO3(H2O)5](NO3)2, Í. Ú. In 7 M3 [In(SO4 )3 ], ÑÍÕ., InìO 2.12 GaPO4 , Õ. ÒÎ. 1670, ÏÑÎ. ÔËÕÑ, 2H2 O; M[Ga(NO3 )4 ], M = Li, Na, [NO2 ] InPO4 2H2O;, Ó. Ä ËÊÃ. H3PO4 Na[In(SeO4)2] 6H2O

Ga(HGaAsO2PO4 4)3 ÿ!t Ga(PO3)3 Í.Ú. Ga 4, 5 Ë 6Rb[Ga4(HPO4)(PO4)4] 0.5H2O, [InAsOIn(OH34)3 ë H2 2n O(CO; 3 )n +In(OH)3 ];, Ó. Ä ËÊÃ. ³2 3 ÿ (KK[In(CNH6H[In(NO4 )22 [In(NOO4 )2 3])4(3 nH)5 H]2O)2 O2]3(NO3)4 11) àÆÓÑÄ), GaìO, ÔÕÓ. ÕËÒ*a1.78-ÍÄÂÓÙ (ÍÂÓÍÂÔ ÕÇÕÓÂ, AsìO 1.72 15)- Cs(NH2[Ga(H4)3[Ga(C2PO24O)(HPO4)3] 42)]H2HO3PO15)4 H2O InBO[In2 (C2 O4 )3 (H2 O)4 ] 2H2 O, ÂÐËÑÐ ë ÒÇÐÕÂÅ.

ÃËÒËÓ., InìO 2.15(ÂÍÔ.), 2.23(àÍÄ.) 25)

GaO, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÖÔÕ. ÐÂ ÄÑÊÆ. (ÍÓÑÏÇ = I) In(OH)n 3ën ;; InOCl, ËÊÑÔÕÓ. BiOCl; InOBr;

InF

Õ. ÒÎ. Õ. Í. DH 2 (OH), ËÔÍÂÉ. ÔÕÓ. ÕËÒÂ ReO3

GaF3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÎÇÕÖ- >1000 800 ÿ1019 [R4 N][GaF4 ] H2 O; (NH4 )3 GaF6 ; 18) Õ. ÒÎ. Õ. Í. DH (NH4 )3 InF6 ;, InìF 2.06

ÚËÇ, (p) (ÄÑÊÅ.) Sr5 Ga3 F19 ; M2 [GaF5 (H2 O)] Sr2 InF7

3H2 O M[GaCl4 ], M = NH4 , [NO], K, InFInCl3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ.3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 586(1172p) >1200617 ÿÿ1029537 4nHH22 OO [BaR43 N]In22 [FInF12 ; Rb5 ] 2 nInH32 FO; MIn11 , Ä ÔÕÓ. ë2 F7

GaCl3 , ËÅÎÞ., ÃÙ., ÅËÅÓ. 78 201 ÿ523 [GaìCl 2.17GaCl2 Dipy2 ], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ,5,13) (ÄÑÊÅ.498) ÑÍÕ. Ë ÒÇÐÕÂÅ. ÃËÒËÓ.,

GaBr3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 122 279 ÿ385 InBr3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 420(p) 409 ÿ418 InìF 1.9ë2.2

GaI3 , ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ. 212 346 ÿ213 HGaCl4 , àÍÔÕÓÂÅËÓÖÇÕÔâ

MeCOOBu ËÊ 6Ð. Ó-ÓÑÄ HCl (ÍÑÓ. ÓÂÔÒÎ.) (ÄÑÊÅ.) M4 [InCl6 ]Cl; M3 [InCl6 ]

£ Å. ë ÆËÏÇÓÞ Ga2 6 [Gaì(ÍÑÐÙ., ÏÑÔÕ.) 2.10, (Ä ÑÕÎËÚËÇ ÑÕ Al) InI3 , ÍÓËÔÕ., 225 447 ÿ229 (a) Rb2 [InCl5 (H2 O)], ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ., 2.30(Cl); 2.24, 2.45(Br); €Ga(ÍÑÐÙ., ÏÑÔÕ.) 125, KGa2 Cl7 , ÂÐËÑÐ ë 2 ÕÇÕÓÂàÆÓ b-ÉÇÎÕ.5>a-ÍÓÂÔÐ., (Ô ÓÂÊÎ.) ÿ224 (b) InìCl 2.47, InìO 2.28

88(Cl); 128, 91(Br)] Ë ÏÑÐÑÏÇÓÞ ë ÕÓ-ÍË Ga3 , Ô ÑÃÜ. ÄÇÓÛËÐÑÌ ÓÑÏ- 57 ÃÑàÆÓËÚÇÔÍËÌ (R4 N)2 InCl5 ; KInCl4 , ÂÐËÑÐÞ ë GaìF 1.88 (ÍÓËÔÕ. ÔÕÓ. ÔÏ. In3) MGa3 Br10 ; K[GaI4 ], GìI 2.54 16) d ˆ 4:72 d ˆ 5:32 ÕÇÕÓÂÅ. ÒËÓÂÏËÆÂ Ë ÕÇÕÓÂàÆÓ

Ga3 L, = ClëI, L = H2 O, ROH, R2 O, NH3 , [R4 N][Gan 40ën ], , 0 =Cl, Br, (+ CHCl3 ) ÿ! In; + I2 HInCl4 , ÐÇÖÔÕ. Ë ÐÇ àÍÔÕÓ. à×.

NR3 , PCl3 , AsCl3 , PO3 , PCl5 , ÏÑÎ. ë ÕÇÕÓÂàÆÓÞ I, n = 1ë4 34) £ ÔÕÓ. Ga3 Ë In3 ( = Br, I) ë ÆËÏÇÓÞ, ÔÕÓ. ÂÐÂÎÑÅË Al2 6 (MÄ ÑÕÎËÚËÇ ÑÕ Ga3 InBr6 ; [R4 N]2 [InBr) 5 ]

( IInI 125, InIIn 86); ÒÓË ÄÞÔÑÍËØ t Ä Å. ë ÕÓ-ÍË 3 ; InF3 Ë [R

Ga4 [Fe(CN)6 ]3 ;, ÐÇ Ó. Ä ÓÂÊÃ. Í. MM[Ga(NCS)3 [Ga(NCS4)]6 ] 8) GaFÄ ÔÕÓ. InF€ 3 ËÊÑÔÕÓ. ReO3 €H2 O ë ÙÇÒË ÑÍÕ. [InF3 ; InCl3 ËÊÑÔÕÓ. AlCl2/2 (H23 O,F); 4 ], Inì(F,O) 2.07 InìBr 2.51M44 [N][InBrInBr6 ]Br4 ], ÕÇÕÓÂàÆÓ,, InìBr 2.67 (Ä ÑÕÎËÚËÇ ÑÕ Al)

Ga(NCS)3 nL, L = H2 O(n = 2), Dipy (1, 2), ; MInI4 , M = [R4 N], Cs Phen 8) In(CN)3; H2S (H2O) HInI4 , àÍÔÕÓ. à×.,

M2S (t) In3S3;, a-, ÍÖÃ., ÉÇÎÕ., Ó. Ä HNO3 ÙËÍÎÑÅÇÍÔÂÐÑÏ 6,12,16)

Ga2S3, ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., Õ. ÒÎ. 1250, DH=ÿ510, MGaS2, Ä ÔÕÓ. ë ÔÎÑË M2S3, M = Ga, In, Tl, Ä

ÓÂÊÎ. ¯2 , ÐÇÖÒÑÓâÆÑÚÇÐÐÂâ ÔÕÓ. ÕËÒ ÕÇÕÓÂàÆÓÑÄ, GaìS 2.3 ÓÇÊÖÎßÕÂÕÇ ËÊÑÏÑÓ×ÐÑÅÑ ; t, H + 23)

ÄáÓÕÙËÕÂ, ËÎË Ô×ÂÎÇÓËÕ CuGaSAg9GaSe2, "ÅÂÎÎËÕ"6; MGaSe2 ÊÂÏÇÜÇÐËâ ÄØÑÆâÕ Ä ÔÑÔ-ÕÂÄ ZnëCd-ÔÖÎß×ËÆÐÞØ b-, ÍÓËÔÕ., ×ËÑÎ., ÄÑÊÅ. 800, ËÊÑÔÕÓ. [MInSR4 N]32 [, M = Li, Na(In(NCS)6 ] H2 O)

GaGa22 SeTe33 , ÚÇÓÐ., Õ. ÒÎ. 1020, ÚÇÓÐ., Õ. ÒÎ. 792, ÒÑÎÖÒÓÑÄÑÆÐËÍ MGaTeLi3 GaN2 2 19) ÓÖÆ HNOg-Al2O3 ,3D, Õ. ÒÎ. 1050, ÒÎÑØÑ Ó. ÄH=ÿ426, ÒÑÎÖÒÓÑÄÑÆÐËÍ (Cu/2 ("ÓÑÍÇÊËÕ"),ÉÇÎÕ.), K(ÓÑÊ.), TlCl

GaN, ÍÓËÔÕ., ÃÇÎ., Õ. ÒÎ. 1500, Ó. ÕÑÎßÍÑ Ä ÍÑÐÙ. M[Ga(NH2 )4 ], ÂÐËÑÐ ë Fe/2 ("ËÐÆËÕ")

Ü. (t), ÔÕÓ. ÕËÒ ÄáÓÕÙËÕ ÕÇÕÓÂàÆÓ, Õ. ÒÎ. Õ. ÒÎ. In2 Se3 ; In2 Te3 , ÚÇÓÐ., Õ. Í. 906 Ë 667, MInSe2

GaìN 1.83ë2.04 GaP 1467 InP 1058 ÒÑÎÖÒÓÑÄÑÆÐËÍË,

GaAs 1245 InAs 942 DH=ÿ343(Se) Ë ÿ191(Te) Tl

Ga2H6, 2Me3N 32) LiGaHÓÂÊÎ. 20, ÄÑÔÔÕ.4 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÓËÔÕ., ÙÄ. ÑÕ ÉÇÎÕ. ÆÑ ÚÇÓÐ.,GaSb 712 InSb 525 ÓÂÊÎ. Ü. Ë HInN, ÍÓËÔÕ., ÚÇÓÐ., Õ. ÒÎ. 1200, ÖÔÕ.,2SO4, ÔÕÓ. ÕËÒ LiInH4 3Et2 O

(GaH3)n, Õ. ÒÎ. ÿ20, ÓÂÊÎ. ÿ15 ÂÍÕ.<LiAlH4 , ÒÑÎÖÒÓÑÄÑÆÐËÍË, ÔÕÓ. ÕËÒ ÄáÓÕÙËÕÂ 14)

: Et2 O, ÓÂÊÎ. 35 [GaH4] ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, "Ô×ÂÎÇÓËÕÂ" In(OR)3

MeBF3 N3, Õ. ÒÎ. 70, ÄÑÊÅ., Ó. Ä à×.(ÿBF3 R3N) R3 N HCl GaìH 1.97;

PMe3 , ÏÑÎ. ë ÕÇÕÓÂàÆÓ ÿ!100 Li3 GaH6 +

Ga[AlH4 ]3 , ÓÂÊÎ. 0 + Ga + H2

Ga(OR)n 3ën , = Cl, Br MOR M[Ga(OR)4 ], Ga

[Ga(OR)3 ]n , n = 2ë4, ÍÓËÔÕ. ËÎË É.,

ÃÙ., ÅËÅÓ., Ó. Ä ÃÊÎ., ÒÇÓÇÅ. ÄÂÍ. M = LiëK

; O 2 ( ÿTl 2O) Tl2O3, ÍÓËÔÕ., ÍÑÓ., Õ. ÒÎ. 716(p), DH=ÿ390,

500

ÿ! O2, ÔËÎßÐ. ÑÍËÔÎ., + S ÿ! ÄÊÓ., ÔÕÓ. ÕËÒ Mn2O3, TlìO 2.26

(Tl,Fe)2 O3 , "ÂÄËÙÇÐÐËÕ"

: 100

Tl2O3 xH2O;, ÍÑÓ., Ó. Ä Í., ÒÇÒÕËÊÖÇÕÔâ Ü., ÑÔÂÉÆÂÇÕÔâ ÒÓË pH51

; M2 O (+O2 )

´ÂÎÎÂÕÞ 13)

Na3 [Tl(OH)6 ]; Na8 Tl2 O7 3H2 O

Rb3Tl3O6

M5 [TlO4 ], ÉÇÎÕ., ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, TlìO 2.15ë2.23, t t

ÿ! M3 TlO3 ÿ! MTlO2 , M = LiëRb; CaTl2 O4 ; MII 2 Tl2 O5 ,

Ä ÔÕÓ. ë ÍÂÓÍÂÔ ÑÍÕ.,

TlìO 2.13ë2.59

Tl(OH)SO4 2H2 O, âÆÑØËÏËÍÂÕ HTl(SO4 )2 4H2 O 7) t MTl(SO4 )2 nH2 O,

Tl2 (SeO4 )3 ; ÿ! Tl2 SeO4 n = 5(Li, Na), 4(KëRb),

Tl6TeO12

Tl(NO3 )3 3H2 O, Í. Ú. Tl 9 2(Cs), Ä ÔÕÓ. ë ÙÇÒË ÑÍÕ.

(ÕÓÇØÛÂÒÑÚÐÂâ ÕÓËÅ. ÒÓËÊÏÂ), [Tl(SO4 )2 (H2 O)2 ], TlìO 2.24

TlìO 2.29ë2.64 M3 [Tl(SO4 )3 ]

TlPO4 , 2H2 O (NH4 )[Tl(CH3 COO)4 ]

Tl(CH3 COO)3 , Ä ÔÕÓ. ë ÙÇÒË H[Tl(C2 O4 )2 ] 3H2 O

[TlO4 O4/2 ], TlìO 2.31ë2.51 20) M[Tl(C2 O4 )2 ]

M3 [Tl(C2 O4 )3 ]

TlOF;, ÍÓËÔÕ., ÊÇÎ.

TlOBr 21)

TlF3 , ÍÓËÔÕ., ÔÄ.-ÊÇÎ.,

ÅËÅÓ., Õ. ÒÎ. 550 Ô ÓÂÊÎ., M[TlF

DH=ÿ573, ÔÕÓ. ÕËÒ YF3 M3 TlF46 ], Ba, ÔÕÓ. ÕËÒ CaF2 TlF7 2

TlCl3 , ÍÓËÔÕ., ÃÙ., MTl2 F7 , M = KëCs, TlI

ÓÂÊÎ. 40, Ó. Ä ÔÒ., à×., HTlCl

ËÊÑÔÕÓ. AlCl3 , DH=ÿ352 (R4N)24 TlCl 3H5,2 KOÖÔÕ =1018

TlBr3 , ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ., M2 [TlCl5 (H2 O)], TlìCl *2.49

ÐÇÖÔÕÑÌÚËÄÞ

M

TlClnBr3ën M33 [[TlClTl2 Cl6 ]9 ], ÂÐËÑÐ ë 2 ÑÍÕ. Ô2H2 O

Tl3 4H2 O = ÑÃÜÇÌ ÅÓÂÐßá

= [Tl3 (H2 O)2 ](H2 O)2 , K[TlCl4 ], ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ,

ÏÑÎ. ë ÕÓËÅ. ÃËÒËÓ., Tlì³l 2.42 Tlì 2.39(Cl), 2.51(Br), M[TlBr

TlìOH2 (ÂÍÔ.) *2.5 M[TlBr44 (], TlìBrH2 O)2 ] *2.55,

TlI3 ; = Tl+ [I3 ]ÿ KÖÔÕ =1024

TlBr3 nPy, Cs2 TlBr5 ; Cs3 Tl2 Br9 , Ä ÔÕÓ. ë

n = 2 (ÕÓËÅ. ÃËÒËÓ.), 3 ÿ Ë ÕÇÕÓÂàÆÓÞ

ÑÍÕ. [TlBr

3(ÑÍÕ.), TlìN *2.45, [TlBr4 ]ÿ 6 ] TlìBr 2.53 Ë 2.64

Rb

[TlBr2 I(POR3 )2 ] M[TlI3 TlBr4 ], ÍÓËÔÕ., ÕÇÏÐÑ-ÍÓÂÔÐ.,6 8/7H2 O

[TlClBrIL2 ], ÏÑÎ. ë ÕÓËÅ. ÂÐËÑÐ ë ÕÇÕÓÂàÆÓ,

ÃËÒËÓ., Tlì 2.47(Cl), TlìI 2.72ë2.84,

2.56(Br), 2.65(I) 32 12)

KÖÔÕ=10

Tl2 S3 , ÍÓËÔÕ., ÚÇÓÐ.,

Õ. ÒÎ. 260, Ó. Ä HNO3 ,

DH=ÿ116 Tl

Tl2 S5 , ÍÓÂÔÐ. Ë ÚÇÓÐ.

×ÑÓÏÞ M[Tl(CN)4 ], KÖÔÕ =1035

LiTlH4


3+

O2 (t, ÔËÐÇ-×ËÑÎ. ÒÎÂÏâ)

ª¯½ ¢²ªªÁ, ¡Àª¯ªÁ, ¡ªÁ, ª¯¥ªÁ ª ´¡ªÁ £ £¥¯ ²¡³´£²

³¡¯¥ª, ¡´ª¯ª

3+(d0 )

3d 4s 4p à.Ñ.

Ac2 O3 , ÒÑÓÑÛÑÍ, ÃÇÎ.,

DH=ÿ2047, ÔÕÓ. ÕËÒ La2 O3

Ac(OH)3 ;, ÃÇÎ., Ó. Ä Í., KÑÔÐ > Ln(OH)3

Ac(NO3 )3

AcPO4 , 0.5H2 O;

Ac2(C2O4)3;

AcO, = Cl, Br

AcOF, ÔÕÓ. ÕËÒ CaF2

: H2 O (1000)

AcF3 ;, ËÊÑÔÕÓ. LaF3

AcCl3 , ÔÕÓ. ÕËÒ UCl3 AcBr3 , ÔÕÓ. ÕËÒ UCl3 AcI3 , ÄÑÊÅ. ÄÂÍ.

Ac2 S3 , ÚÇÓÐ., ÓÂÊÎ. ¯2 ,

ËÊÑÔÕÓ. Ln2 S3

3

AcH, ÔÕÓ. ÕËÒ NaCl

AcH3 , ËÊÑÔÕÓ. LnH3

ª´´²ª, ¡¯´¡¯ ª ¡¯´¡-

¯ª¥½ (Ln)

4f 5d

6s

à.Ñ.

4f

5d

6s

à.Ñ.

2+

Nd2+ (f 4), Sm2+ (f 6), Eu2+ (f 7), Ho2+ (f 11), Tm2+ (f 13), Yb2+ (f 14)

;

;

;

;

;

;

;

;:

;:

;

;

;

;

;

;:

;:

;:

;

;

;

;

;:

;:

;:

;:

;

;

;

;:

;:

;:

;:

;:

;

;

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

;:

ÂÐÕÂÐ La0 1.08ÂÆÑÎËÐËÌ Gd0 1.11

EuO, ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ., Õ. ÒÎ. 1700, ÒÇÓÇÅ. ÄÂÍ.; Eu3 O4 =

¸ÇÓËÌ* Ce0 1.08´ÇÓÃËÌ ** Tb0 1.10 ³ËÐÕÇÊ Pm:14460Nd (21 D, n)14561 Pm + H2 O ÿ! H2 : (ÏÇÆÎ.), ÔÕÓ. ÕËÒ NaCl. EuII EuIII2 O4

18 ÎÇÕ ["SmO"=Sm2 ON; "YbO"=Yb2 OC; "LnO",

ÓÂÊÇÑÆËÏ Pr0 1.07¥ËÔÒÓÑÊËÌ Dy0 1.10 (23592U (ÖÎ, ÄËÎÎ,n) 147612.62PmÅÑÆÂ1938)+ Pu + Ln = LaëSm, Yb, ÍÓËÔÕ., ÊÑÎÑÕËÔÕÞÇ, Ô ÏÇÕ. ÃÎÇÔ-ÍÑÏ, ÐÇÖÔÕ. РÄÑÊÆ., ÒÓÑÄÑÆÐËÍË, ÔÑÆÇÓÉÂÕ Ln3+ ] 8)

¯ÇÑÆËÏ Nd0 1.07ÑÎßÏËÌ Ho0 1.10 (ÂÓËÐÔÍËÌ, ÎÇÐÆÇÐËÐ,

ÓÑÏÇÕËÌ Pm0 1.07¿ÓÃËÌ Er0 1.11 1947 Å.)àÎÇÏÇÐÕ Ä ÓÇÂÍÕÑÓÂØ (0.7 ÅÑÔÍÑÎÍÑÄÞÌ Ba(OH)ÊÖÇÕÔâ ÒÓË ÓÂÊÆÇÎÇÐËË Ln: ËÊÑÔÕÓ. Sr(OH)Eu(OH)22 , H2 HO2 O, Ó. Ä ¯2 (ÔÓ. SrëBa!), ËÔÒÑÎß-2 H2 O Ë8) Ln2O3

ÐÂ 1 ÍÅ Pu)

³ÂÏÂÓËÌ Sm0 1.07´ÖÎËÌ Tm0 1.11

ÄÓÑÒËÌ Eu0 1.01ªÕÕÇÓÃËÌ Yb0 1.06 Yb(ÉÇÎÕÑ-ÊÇÎ.); + HSmCOLnSOEu(ClO4 #34 , Ln = Sm(ÑÓÂÐÉ.), Eu(ÃÙ., ²=10)2 + ÿ! H2 + ... ÿ10 , ËÊÑÔÕÓ. BaSO4 ), ìììììììì0 1.14

*) ËÎË 4f 1 5d 1 6s2 áÕÇÙËÌ Lu

**) ËÎË 4f 8 5d 1 6s2 KEu(CH3 COO)3 , Ä ÔÕÓ. ë ÂÕ. Eu Ô Í. Ú. 8 Ë 9

ªÕÕÓËÌ Y0 1.11 ÔÕÓ. ë ÂÐÂÎÑÅË ÃÑÓÂÕÑÄ SrEu3 (BO3 )2 ; EuB2 O4 ; Eu2 B2 O5 ; EuB4 O7 ,


3+

Ln (ÍÓÑÏÇ

Ce, Tb, Pr)

H2 (>1000)

Ln2 3+ O,3 , ÍÓËÔÕ., ÕÖÅÑÒÎÂÄÍË, Õ. ÒÎ.DH=ÿ1791(Pm) ë 1883(Er); ÅÇÍÔÂÅ. ÔÎÑËÔÕÂâ ÔÕÓ. ÕËÒÂ La52000, Õ. Í. 4300, ÙÄÇÕ ÔÑÑÕÄÇÕÔÕÄÖÇÕ2 O3 , Í. Ú. TbCe77 OO1212 CeTb44 OO77 , ÍÓËÔÕ., ÔËÐ., Tb11 O20 , ÍÑÓ.

Ln

La 7 (ÑÆÐÑÛÂÒÑÚÐÞÌ ÑÍÕ.) (LaëPm), LaìO 2.55; ÏÑÐÑÍÎ. ÕËÒÂ b-Sm3) 2 O3 , Pr7 O12ëx Pr9 O16+x ; Pr6 O11 ,

Í. Ú. Sm 6 ËÎË 7 (SmëGd); ÍÖÃ. ÕËÒÂ Mn2 O3 , Í. Ú. 6 (PmëLu, Y) Pr10 O18 ÚÇÓÐÑ-ÍÑÓ., ÔÕÓ. ÕËÒ

Pr12O22 CaF2, ÓÂÊÎ. 520 18)

LnO(OH), ËÑÐÐÞÇ ÔÕÓ., Í. Ú. Ln 7 (ÑÆÐÑÛÂÒÑÚÐÂâ ÕÓËÅ. ÒÓËÊÏÂ) H2 O (+Q,

"ÅÂÛÇÐËÇ")

ëH2 O (Nd 600, Sm 500, Ho 300, Lu 100) Ce III(Ce IVO3 )3 xH2 O;,

2

3+ (MOH, t;p) ÍÓËÔÕ., ÔËÐÇ-×ËÑÎ.

Ln2O3 xH2O;, ÅÇÎË, ÙÄÇÕ ÔÑÑÕÄ. Ln ; ÿ! Ln(OH)3; , ÔÕÓ. ÕËÒ UCl3

(Í. Ú. 9), LnìO 2.43ë2.54; Lu(OH)3 ë ËÔÍÂÉ. ÔÕÓ. ReO3 (Í. Ú. 6), LuìO 2.24; Ó. Ä Í., ÔËÎßÐ. ÑÔÐ., ÒÑÅÎÑÜÂáÕ CO2 ; KÑÔÐ , Õ. ÓÂÊÎ., ² ÒÂÆÂáÕ ÑÕ La Í Lu

Ce(ClO4 )3 , t ÿ 8H2 O 31) ; Ln(ClO3 )3 3H2 O, Í. Ú. (9)La, (8)Yb 31) NaÂÐÕÂÐÂÕÞ, Na[Nd(OH)4 Ln(OH)7 nH2 O, Ln = Yb, Lu, Ä ÔÕÓ. ë ÑÍÕ. [Ln(OH)4 ], MLnO2 6 ] 4)

[Ln(H2 O)9 ](BrO3 )3 ; Ln(IO3 )3 ; (CeëLu), Í. Ú. Ln 8 (ÆÑÆÇÍÂàÆÓ) ÏËÐËÏÂÎßÐÑ p. Gd

HLa3 (IO3 )10 7H2 O; HPr(IO3 )4 ; LnH2 IO6 3H2 O; ÿ!t LnIO5 , 4H2 O 10)

Ln2 (SO4 )3 , ÒÑÓÑÛÍË, ÅËÅÓ., ÓÂÊÎ. 780(La), 630(Ce), ØÑÓ. Ó. Ä H2 O(0); 8H2 O;, Cs[Ce(ClO4 )4 ], Cs2 [Ce(ClO4 )5 ], Cs3 [Ce(ClO4 )6 ] 31)

Ó. ÒÂÆÂÇÕ Ô t, KÆËÔ [Ln(SO4 )]+ =10ÿ4 ; 9H2 O(La, Ce), Ä ÔÕÓ. ë ËÍÑÔÂàÆÓÞ [LnO12 ]; M3 [Ln(SO4 )3 ], (Y, La)

14H2 O(Ce); Pr2 O2 (SO4 ), "ÕÇØÂÊËÕ"; Ln2 (SO3 )3 6H2 O 33) ; La2 (SeO4 )3 5H2 O M5 [Ln(SO4 )4 ], (La, Pr), Í. Ú. Ln 10, LnìO 2.5ë2.6

Ln(NO3 )3 nH2 O, n = 6(PrëNd)(= [Ln(NO3 )3 (H2 O)4 ] 2H2 O Í. Ú. Ln 10); M4[Y2(SO4)5]; K8[Y2(SO4)7]; K6[Y4(SO4)9] 34)

(La, Ce)(= [Ln(NO3 )3 (H2 O)5 ] H2 O, Í. Ú. Ln 11; LnìO 2.54ë2.71); n = 5, K[Ln(SO4 )2 ] H2 O, (LaëSm) ÒÎÑØÑ Ó., (EuëDy)

(Y, Eu, Er); n = 1ë6(Tb), n = 4(TmëLu); n = 3 (= [Yb(NO3 )3 (H2 O)3 ], ÔÓÇÆÐÇ Ó., (TbëLu, Y) ØÑÓ. Ó. K5 Ce2 (SO4 )6 H2 O 29)

Í. Ú. Yb 9, YbìO 2.32ë2.43);ÿ! n = 3.5 (= [Y(H2 O)5 (NO3 )2 ][Y(H 2 O)2 (NO3 )4 ]) 43) M[Ln(SO4 )2 (H2 O)3 ](H2 I O), [NO], Í.Ú. Ln 10;, (Pr, Sm), Í. Ú. Ln 9Li3 [Ln(NO20) 3 )5 ]NO3 H9 Ln72.2III 7 CeH2 IV 6 O(SO4 )27 t LnO(NO3 ), Õ. ÓÂÊÎ. ÒÂÆÂáÕ ÑÕ Ce Í Lu; La(OH)2 (NO3 ), H2 O, Í. Ú. La 9 32) M2 [Ln(NO3 )5 ], M=M

LnPO4 ; (ErëYb), ÔÕÓ. ÕËÒ ZrSiO4 , LnìO 2.26ë2.37 22) M3 [Ce(NO3 )6 ], ÂÐËÑÐ ë ËÍÑÔÂàÆÓ; M3 [Nd2 (NO3 )9 ] Ln = LaëTb,

(Ce,La,Y,Th)PO4 , "ÏÑÐÂÙËÕ"; YPO4 , "ÍÔÇÐÑÕËÏ"; Nd[P5 O14 ] M(ËÍÑÔÂàÆÓ), Ó. ÓÂÔÕÇÕ ÑÕ La Í Gd;2 [Ln(NO3 )5 (H2 O)2 ] 2H2 O, (LaëSm), Í. Ú. Ln 12K3 Ce2 (NO3 )9 17) ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ. 29)

YAsO4 , "ÚÇÓÐÑÄËÕ"

(Y,U)[Nb,Ti]2 O6 , "àÄÍÔÇÐËÕ"; (Na,Ca,Ln)2 [(Ti,Nb,Ta)2 O6 ], "ÎÑÒÂÓËÕ" Mg3 [Ln2 (NO3 )12 ] 24H2 O; M2 [Ln(NO3 )5 ] H2 O (Pr, Sm); 17)

Ln2 (CO3 )3 nH2 O;, ²10ÿ20 (ÏËÐËÏÂÎßÐÑ Ó. Gd) Cs[Ln(NOK3[Ln(NO23 ))64 ](H2 O)2 ] (NdëTm); M5 [Nd2 (NO3 )11 ] H2 O 35)

La2 (CO3 )3 8H2 O, "ÎÂÐÕÂÐËÕ"; Ce(OH)CO3 ; (Ce,La . . .)FCO3 , "ÃÂÔÕÐÇÊËÕ" M3 Ln(PO4 )2 ; MI Ln[P4 O12 ], Í. Ú. Yb 7, Nd ë 8;

Ln(C2 O4 )3 10H2 O;, ÐÇ Ó. Ä ÓÂÊÃ. Í. Ë (NH4 )2 C2 O4 (Ä ÑÕÎ. ÑÕ Y Ë Th) K2Nd[P5O15]; KLa2(PO3)7 10H2O 36) Ln ÅÓ. Ce Ó. < ÅÓ. Y, Õ. ÓÂÊÎ. (500ë600), ÓÂÔÕÇÕ ÑÕ Ce Í Lu CsLn(PO3 )4 , Í. Ú. Ln 8 (ÂÐÕËÒÓËÊÏÂ)

La(CH3 COO)3 ÿ!NH4 OH La(OH)n (CH3 COO)3ën ;, ÅÇÎß, ÔËÐÇÇÕ Ä ÒÓËÔÖÕÔÕÄËË I2 M[Ln(CO3 )2 ] nH2 O, ÔÎÑË ÆÑÆÇÍÂàÆÓÑÄ [Ln(CO 37) 3 )5 (H2 O)3 ]

Be2 Y2 Fe[Si2 O10 ], "ÅÂÆÑÎËÐËÕ", "ËÕÕÇÓÃËÕ", ÔÑÆÇÓÉÂÕ Sc, EuëLu M3 [Ln(CO3 )3 ] 6H2 O; M5 Ln(CO3 )4 nH2 O 37)

Y2 [Si2 O7 ], "ÕÂÎÇÐËÕ" K3 [Y(C2 O4 )3 ] 9H2 O; [MZn(H2 O)n ](C2 O4 )2 H2 O

LnO;, ÔÕÓ. ÕËÒ CaF2 ËÎË PbFCl; LnCl(OH)2 , Ä ÔÕÓ. ë ÔÎÑË ËÊ 8-ÏËÄÇÓÛËÐÐËÍÑÄ 39) H2 (300)

ÿH2 O + NH4 (t, ÄÂÍ.)

Õ. ÒÎ. Õ. Í. ÿDH 40) Lnì (Å.) nH2 O, n=

La Lu La Lu La Lu La Lu

LnF3 ; 1430ë1184 2330ë2230 1727ë1702 2.22ë2.04 4; 1;, ÐÇ Ó. Ä 3M HNO3 t(ÿF2 )

LnCl3 862ë925 1750ë1480 1070ë954 2.59ë2.41 6; 7; 8; 9; 15 (Yb)

LnBr3 786ë960 1780ë1410 997ë795 2.74ë2.56 6 (Sm, Gd); 7 (La);

9 (Er, Y)

LnI3 779ë1048 1580ë1210 700ë556 2.98ë2.77 9 (LaëHo); 8 (ErëLu, Y); M2 LnF5 , Í. Ú. Ln 7 5)

6 (LaëLu) M3 LnF6 , ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ., (ÖÔÕ. Lu>La)

Ln3 , ÍÓËÔÕ., ÅËÅÓ., Ó. Ä ÔÒ. ( = ClëI). ³ÕÓ. LnF3 (LaëHo) ÕËÒÂ LaF3 ("ÕËÔÑÐË- MLnF4 , Ln = LaëTb, ÔÕÓ. ÕËÒ. CaF2

ÕÂ"): ÅÇÍÔÂÅ. ÔÎÑËÔÕÂâ, Í. Ú. La 11 (ÕÓËÅ. ÒÓËÊÏÂ Ô 5 ÛÂÒÍÂÏË), LaìF 2.45(7 ÂÕ. RbLn2 F7 ; BaLn2 F8 , Ä ÔÕÓ. ë

4+

³e(f 0 ), Pr(f 1 ), Nd(f 2 ), Tb(f 7 ), Dy(f 8 ) Ln

t

O2 CeOÓ. ÕÑÎßÍÑ Ä ÍÑÐÙ. H2, ÒÑÓÑÛÑÍ, ÃÇÎ. (2 SOÿ!4 (t)ÉÇÎÕ.), Õ. ÒÎ. 2700(; + H+ + H2O2 ÿ!Ó), CeDH3+=; ÿ1087,

H + (ëLn 3+) (Ce, Th)O2 , "ÙÇÓËÂÐËÕ" PrO2 , ÍÓËÔÕ., ÚÇÓÐÑ-ÍÑÓ., ÓÂÊÎ. 400 (p 2 = 1 ÂÕÏ.);

H 2 (1000) DH ˆÿ1004; TbO2 , ÍÑÓÓ., ÓÂÊÎ. 400; LnO2 ë ÔÕÓ. ÕËÒ CaF2

O2 ²=10³eO2nHÿ2O50, Ó. Ä ÍÑÐÙ. Í., ÑÚ. ÔÎ. Ä Ü.;, ÅÇÎß, ÉÇÎÕÑ-ÍÑÓ.,

M2 LnO3 , Li8 [LnO6 ], Ln = Ce, Pr, Tb

Li6 Tb2 O7 , M16 Tb3 O14 , Ä ÔÕÓ. ë ÙÇÒË ÕÇÕÓÂÅ. ÒËÓÂÏËÆ [LnO5 ] ËÎË ÑÍÕ.

BaLnO3 , ÔÕÓ. ÕËÒ ÒÇÓÑÄÔÍËÕÂ;

Ce(ClO4 )4 ; CeHIO6 3H2 O 10) ÿ! 2 : 27) + H+ Ln3+ + O

Ce(SO4 )2 , ÒÑÓÑÛÑÍ, ÉÇÎÕ., ÓÂÊÎ. 350, K8 [Ce2 (SO4 )8 ] 4H2 O;, ØÑÓ. Ó. Ä H2 O, ÐÇ Ó. Ä ÍÑÐÙ. H2 SO4 ; ÍÓËÔÕ., ÑÓÂÐÉ.

nH2 O, n = 12, 8, 4, ÍÓËÔÕ., ÑÓÂÐÉ.; (NH4 )6 [Ce(SO4 )5 ] 2H2 O, Ä ÔÕÓ. ë ÂÐÕËÒÓËÊÏÞ ¡ÓØËÏÇÆÂ

[Ce(H2 O)4 (SO4 )4/2 ], CeìO 2.29ë2.39 ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ.

CeOSO4 H2 O; Ce2 (OH)2 (H2 O)4 (SO4 )3 28) M2 [Ce(NO3 )6 ], M = MI ,

Ce(OH)(NO3 )3 3H2 O, ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ. 6) II /2 (8H2 O, ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ.);

(Ó-Ó ÉÇÎÕ.) M

[CePhen4 ](NO3 )4 H (àÍÔÕÓ. ËÊ Ó-ÓÑÄ

Ce(HPO4 )2 ;, ÐÇ Ó. Ä 4 Ð HNO3 (ÔÓ. Zr!) Ä HNO3 ë´¢), CeP2 O7 ; Ce(HAsO4 )2 2H2 O K2 Ce(PO4 )2 H2 O

Ce2 (CO3 )3 (OH)2 ;, ÍÓÂÔÐ.

Ce(CH3 COO)4 , ÍÓËÔÕ., ÍÓÂÔÐ. Na6 [Ce(CO3 )5 ], ÉÇÎÕ.,

Ce6O4(OH)4(CH3COO)12 30) 12H2 O2 ÿ, Í. Ú. Ce 10,ÃËÆÇÐÕÂÕÐÞ ÄÔÇ CO3

(ÔÓ. Th!), CeìO 2.4315)

Õ. ÓÂÊÎ. DH

CeF4 ;, ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 800 ÿ1962 PrF4, ÍÓËÔÕ., ÃÙ. 250 ÿ1705

TbF4 , ÍÓËÔÕ., ÉÇÎÕ. 550 ì

³ÕÓ. LnF4 ÕËÒ ZrF4 , Ä Å. ë ÕÇÕÓÂàÆÓ, CeìF 2.03;LnF4 ;+H O ÿt! LnF3 +HF+O2 11)

2

¯ÂÆÒÇÓÇÍËÔË 12)

Ln(O2 )3 ,

Ln=La, Pr, Nd, Dy

Nd2 O2 (O2 ), Ä ÔÕÓ. ë

[NdO4(O2)2/2],

NdìO 2.4, NdìOO 2.50ë2.65

Ln3+

Ln(OH)3 nH2 O2 xH2 O, Ln = La, Sm, Eu, Lu,

ÖÔÕ. La>Lu 7)

Ce(OH)3 (OOH), ÍÓËÔÕ., ÑÓÂÐÉ.-ÍÓÂÔÐ.

(ÍÂÚÇÔÕÄÇÐÐÂâ Ó-ÙËâ)

; H2O2 Ce(OOH)4 , ÑÓÂÐÉ.

Ln3+

Ce2 (CO3 )2 (O2 ) ;, ÕÇÏÐÑ-ÍÓÂÔÐ.

M8 [(CO3 )3 Ce]2 (O2 )2 nH2 O, M=Na (n=18, 30), K (12), ÑÓÂÐÉ., 2 ÅÓ. [O2 ] ë ÏÑÔÕ., CO3 ë ÃËÆÇÐÕÂÕÐÞ, Í. Ú. Ce 8, OìO 1.45, CeìOO

2.35, CeìOC 2.44 19)


H

Ce(OH)CO3 2O2

LiCeF5 , Li4 CeF8 , M2 LnF6 ,

M7Ln6F31,

M = NaëCs, Ln = CeëNd,

TbëDy, Tm, ÃÙ., Í. Ú.

Ln = 7ë9

Cs3 LnF7 , Ln = Nd, Tb, Dy; + H2 O ÿ!90 O2 + ...

M2 CeCl6 , M = Rb, Cs, [R4 N],

III(TbIVF5)3 t ÑÓÂÐÉ., ÂÐËÑÐ ë ÑÍÕ.,CeìCl 2.59ë2.62;

Tb

+ H2 O ÿ! Ce(III) + O2 : ...

H2 CeCl6 4Diox, ÍÓËÔÕ., ÑÓÂÐÉ.


F), 2.64(2 F) Ë 3.00(2 F); (SmëLu) ë ÕËÒ YF3 , ÓÑÏÃ., Í. Ú. Y 9 (ÕÓÇØÛÂÒÑÚÐÂâ ÒÓËÊÏÂ), YìF 2.3(8 F); 2.6(1 F), ÑÃÓÂÊ. ÂÐÑÏÂÎßÐÞÇ ÕÄ. Ó-ÓÞ Ô CaF2 ;

(Ca,Y,Ce)Fn , n = 2ë3, "ËÕÕÓÑ×ÎáÑÓËÕ"; LnCl3 (LaëGd) Ë LnBr3 (LaëPr)

ÔÎÑË ËÊ ÂÐÕËÒÓËÊÏ [LnF8 ] F2 (p); XeF2

MLn3 F10 , M3 Ln2 F9 , Ln = DyëLu, Y

´¥½ ²¡¥¯ªÁ Ln

1. ªÑÐÑÑÃÏÇÐÐÂâ ØÓÑÏÂÕÑÅÓÂ×Ëâ: ÔÑÓÃÙËâ Ln3+ РÍÂÕËÑÐËÕÂØ (Ä ÍÑÎÑÐÍÂØ) Ë

(NH4 )3 Ln2 F9 H2 O

3s 3p 3d à.Ñ.

ÂÅÐËÌ Mg0 ;: 1.2 MCO 3

4s 4p 4d MgO CaO SrO BaO RaO

ÂÎßÙËÌ Ca0 ;: 1.0 krist., bc., gigr. M[O2 ], ÒÇÓÇÍËÔË, ÍÓËÔÕ., ÃÙ., ÆËÂÏÂÅÐ., ÔÕÓ. ÕËÒ CaC2 ,

5s 5p 5d "periklaz" "izwestx" OìO 1.49, ÔËÎßÐ. ÑÍËÔÎ.

³ÕÓÑÐÙËÌ Sr0 ;: 6 s 6p 6d 1.0 t.pl. 2850t.k. 3600 26142850 2430ì &20001923 ìì O2 (Sr,(Ba125<600108 , HÂ 2 ) O); ÓÂÊÎ. 20MgO2 ;(?) 380 (CaOÄÊÓ.2 275) SrO4802 BaO7502

¢ÂÓËÌ Ba0 ;: 0.9 £Dstr.tipaH ÿNaCl, MìO 2.11(Mg), 2.40(Ca), 2.57(Sr),598 ÿ636 ÿ590 ÿ556 ÿ544 >600 DH ÿ623 ÿ652 ÿ640 (Õ. ÒÎ.ÿ632450)

7s 7p 7d 8H2 O; 8H2 O; 8H2 O

²ÂÆËÌ Ra0 ;: 0.9 m2.77 (=8.0(Ba);Ba), 8.9(Sr). MgO ëw g. ë mol. MO, M ì O 1.75 (Mg), 1.94 (Ba),him.inertnaposleprokaliwaniq; ÓÂÊÎ. &100

Ba1+x O, krist.,krasn. nH2 O2

Obrazowanie Ra priradiaktiwnomraspade: n = 0.5, 2 n=1, 2 n = 1, 2

t H2 O (ÍÓÑÏÇ MgO)

ÿ232!90 ...Thaÿ! 2286.788letRa(MsThbÿ1) ÿ! 228b89ÿ;Acg ÿ! 228a;g903.64Th ÿÔÖÕ.! 224 88aRa(rqd(ThXTh)) "ÃÓÖÔËÕ"Mg(OH)2 ; " Ò Ñ Ó Õ Î Â Ð -Ca(OH)2 ; Sr(OH)2 ; Ba(OH)2 Ra(OH)2

238 92U ÿ! 230 90Th ÿ! 226a;g88Ra ÿ!(rqd UëRa) ÆËÕ"

a a;g 1617 let Õ. ÒÎ. ì ì 450 408 Ô ÓÂÊÎ. ì

235 92Uaÿ!227 90 Th, g ÿ! 223 88Ra(a AcX) ÿ!(rqd Ac) ÓÂÊÎ.² 10350ÿ11 58010ÿ5 710 (?)10ÿ4 Ó. Ä ¯ì 2 Ó.>Ba(OH)ì 2 a 11.3 ÔÖÕ.

Wydelenie 226 Ra iz U-rud(&10ÿ5 %): 1) soosavdenies BaSO4 ;; nH2 nO=8, 1 (Õ.ÒÎ.95,ÓÂÊÎ.125),nH2 O, n=8

2) r.wkompleksonah; 3) drobnaqkristallizaciqilihromatÑÅÓÂ×Ë- 3, 2(220), 1(375)

MgO+CaO KÑÔÐ.2 10ÿ3 10ÿ2 10ÿ1 10ÿ1

(ËÊ "ÆÑÎÑÏËÕÂ") MO ³ÕÓ. ÕËÒ CdI2 £ ÔÕÓ. Sr(OH)2 MgCl2

MgO MìO 2.10 2.37 Í. Ú. Sr 7 (ÕÓËÅ.

ÑÆÐÑÛÂÒÑÚÐÂâ

Al [1200, ÒÓËÊÏÂ)

ÿM(AlO2)2] £ ÔÕÓ. M(OH)2 nH2 O Í. Ú. 8 (ÂÐÕËÒÓËÊ- t 5)

ÏÂ), M ì O Mg(NO3 )2 , ÓÂÊÎ. >300, ÿ N2 O4

ÇÎÑÚÐÑÊÇÏÇÎßÐÞÇ ÏÇÕÂÎÎÞ Ra(N3 )2 H2 O NaOH (65%) (100) neÊËÕ"), 2(2 O, n =t.pl.129)6t.pl.95,razl.100,r.wsp., "nitromagnH

Mg Ca Sr Ba Ra M(NO3 )2 , t.pl.561srazl.(Sa)ÿ!t M(NO2 )2 +, 570(Sr), 592(Ba, "O2 ÿ! NO2 + MO;nitro-

Na2 [Mg(OH)4 ]; Ba2 [Mg(OH)6 ]; barit"), Ra(?);

MgO 3K2 O = "K6 MgO4 ", ÆÄÑÌÐÑÌ wstr. ë kubookta|dr(Sr, Ba), MìO 2.77(Sr), 2.91(Ba),

ÏÇÕ., ÃÇÎ., ÃÎÇÔÕâÜËÇ ÏâÅÍËÇ MCl2 ÑÍËÔÇÎ, Ä ÔÕÓ. ë ÕÇÕÓÂàÆÓÞ [MgO4 ] 4) nH2 O, n = 4(Ca, t.pl.43,r.wsp.,ac.,

ÃÇÎ. ÃÇÎ. ÔÄ.-ÉÇÎÕ. ÃÇÎ. ÃÇÎ. "nitrokalxcit"; Sr, t.pl.31srazl.), 3(Ca, Õ. ÒÎ. 51), ÐÂ ÒÑÄÇÓØÐÑÔÕË ÑÍËÔÎâáÕÔâ ÄÑÊÆ., ØËÏ. ÂÍÕ. Ra4Mg 2(Ba, razl.12), 1(CaëBa, razl.&100)

ÕÑÐÚÂÌÛÂâ ÒÎÇÐÍÂ Mg(ClO 4 )2 , "angidron",I [Mg(ClOt.pl.246,razl.382,horr.wsp.,|f.4 )3 ] 15) , nM(NO=4 (2 Ca,)2 , razl.240(razl.44),Sr), 217(Ba), Ra;1(Ca, Sr, Ba, ÓÂÊÎ.n>100)H2 O, r.wsp.,

MgO ÔÄÇÕËÕÔâ Ä ÕÇÏÐÑÕÇ 6H2 O, t.pl.147; M

ÆËÂÏÂÅÐ. ÒÂÓÂÏÂÅÐ. krist.,bc.,o~.gigr.M(ClO4 )2 , M = Ca, Sr((silxn.osu{iteli),hor.r.wN H2 O), Ba (razl.505), nH22 OO,wstr.--, n = 3, KMN2 Ba(NO2 O2 n2 )H4 ,2 segneto|lastikO;, n = 5(Sr), 4(Ba)

d 1.74 1.54 2.69 3.6 &6 ikosa|dry [BaO12 ], BaìO 2.92 i3.03; n=1 15)

Õ. ÒÎ. 651 851 1000 10) 727 969 M(ClO3 )2 , razl. 120(Sr), t.pl. 414(Ba); nH2 O, n = 6(Mg), 2(Ca),

Õ. Í. 1107 1482 1390 1860 1536 8(Sr), 1(Ba), o~.hor.r.wN2 O K2 [Ba(NO3 )4 ],

E0 M2+/MÕÄ ÿ2.34 ÿ2.84 ÿ2.89 ÿ2.90 ÿ2.92 Ca(ClO)2 ; 3H2 O; 1/3Ca(OH)2 xH2 O, "belilxnaqizwestx" ÐÇÖÔÕ. ÍÑÏÒÎÇÍÔ

Ba(ClO2 )2 , razl.235

Ó. Ä ÓÂÊÃ. Í. ÓÇÂÅ. Ô ¯2 , ÔÒ., Ó. Ä É. NH3 (<MI ) M(BrO3 )2