Главная              Рефераты - Астрономия

Права та обовязки вартового - реферат

Назва реферату : Права та обовязки вартового
Розділ : Військова справа, ДПЮ

Права та обовязки вартового

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ

У житті військових частин і підрозділів, особливо в мирний час, вартова служба відіграє дуже важливу роль.

Несення вартової служби є виконанням бойового зав­дання. (Вартою називають озброєний підрозділ, споряд­жений для несення вартової служби (мал. ). Вдень і вночі, за будь-якої погоди на варті несуть службу тисячі військовослужбовців. За час служби в армії і на флоті кожному солдату (матросу) доводиться багато разів сто­яти на посту. Бути чатовим (вартовим) — відповідальний і почесний обов'язок воїна Збройних Сил України. Вар­това служба вимагає від військовослужбовця глибоких знань, виконання статутних обов'язків, постійної і висо­кої пильності, дисциплінованості, ініціативи.

Вартова служба призначається для надійної охо­рони й оборони важливих військових об'єктів, бойових прапорів, а також утримуваних на гауптвахті або в дис­циплінарній частині військовослужбовців.

Забороняється призначати для несення вартової служби військовослужбовців, які не прийняли Військо­вої присяги, не засвоїли програми початкової підготов­ки, а також тих, хто має дисциплінарне стягнення.

Варти бувають: гарнізонні — для охорони й оборони об'єктів гарнізонного призначення; внутрішні — для охоро­ни й оборони об'єктів військової частини; тимчасові — для охорони й оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), перевезень, тимчасового складування.

До складу варти входять: начальник варти і вартові, а в разі потреби — також помічник начальника варти, водії транспортних засобів, ще один помічник начальни­ка варти — по службі вартових собак.

Для безпосередньої охорони й оборони об'єктів із скла­ду варти виставляють чатових,

Чатовим називають озброєного вартового, який вико­нує бойове завдання з охорони й оборони дорученого йому поста.

Солдат, призначений на варту, повинен твердо вив­чити обов'язки чатового, підготувати зброю і спорядження. Призначення солдатів на варту проводиться не піз­ніше, ніж за добу до заступання в наряд. Як правило, вони призначаються від однієї роти. Список особового складу варти, складений відповідно до табеля постів, оголошується старшиною на вечірній перевірці.

У ніч напередодні заступання в наряд військовослуж­бовці, призначені на варту, не несуть ніякої іншої служ­би і не залучаються до роботи. До заступання в наряд особовому складу варти надається не менш ніж дві го­дини для підготовки до нього і відпочинку.

ПОСТ, ЙОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ

Постом називають об'єкт, що його має охороняти й оборо­няти чатовий, а також місце, на якому цей об'єкт знаходиться. Пости встановлюються біля Бойового прапора части­ни, біля складів з боєприпасами, зброєю, спорядженням,-біля техніки (мал. 26).

Залежно від тривалості несення служби пости під­розділяються на постійні (добові) і тимчасові (частина доби). Перші — тризмінні, другі — двозмінні.

На території поста з урахуванням місцевих умов пот­рібно забезпечити достатній огляд і зону обстрілу (не менше 50 м), тому територію навколо поста звільняють від чагарнику, дерева проріджують, нижні гілки обрубу­ють, траву скошують, зайві предмети прибирають.

Для оборони найважливіших об'єктів і приміщення варти поблизу зовнішніх постів викопують та обладну­ють окопи. В нічний час підходи до поста й об'єкта, що охороняються, освітлюються, при цьому освітлення має бути таким, щоб чатовий весь час перебував у тіні.

Пост обладнується сигналізацією, що забезпечує чатовому можливість не менш ніж з двох пунктів не­гайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного.

На кожному посту є постовий одяг, а також спеціа­льно обладнаний для його збереження постовий гриб або постова будка з вішалкою; на внутрішньому посту є ша­фа або вішалка для куртки. Постовий гриб (постова буд­ка) фарбується під колір об'єкта, що охороняється, або навколишньої місцевості (мал. 27). На зовнішньому (а в деяких випадках і на внутрішньому) посту безпосередньо біля об'єкта, що охороняється, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, відра й інвентар (лопати, сокири, ломи, багор).

ОБОВ'ЯЗКИ ЧАТОВОГО. СПОСОБИ ОХОРОНИ ПОСТА

Чатовий зобов'язаний:

знати й уміти виконувати свої обов'язки, зазначені в Ста­туті гарнізонної та вартової служби Збройних Сил Укра­їни і в табелі постів;

охороняти й обороняти свій пост, нічим не відволіка­тися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (але пат­рон у патронник не досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати під­ступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

не допускати до поста ближче ніж на відстань, виз­начену в табелі постів, нікого, крім начальника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, яких вони суп­роводжують;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

знати маршрути руху транспортних засобів варти і їх

розпізнавальні знаки та сигнали;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гав­кіт вартового собаки, негайно передати повідомлення до вартового приміщення;

викликати начальника варти при виявленні будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та в разі будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

не залишати самостійно поста, поки не буде змі­нений або знятий.

Чатовий має відповідати лише на запитання началь­ника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, які прибули тільки з ними для перевірки.

Чатовому на посту забороняється сидіти, притуля­тися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, пере­давати й приймати будь-які предмети, заходити в зону дії технічних засобів охорони, досилати без потреби пат­рон у патронник.

Чатовий є особою недоторканною. Недоторканність

чатового полягає: в особливій охороні законом його прав; у підпорядкуванні його лише певним особам — началь­никові варти, його помічникові та своєму розвідному; в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чато­вого, визначені його службою; у наданні йому права за­стосовувати зброю у випадках, передбачених Статутом.

Здійснюючи охорону об'єкта, чатовий патрулює всере­дині огорожі або обходить його по периметру між зовнішньою і внутрішньою огорожами, а також спостерігає з виш­ки та використовує технічні засоби охорони (мал. ). Чато­вий ходить за визначеним маршрутом із швидкістю, що за­безпечує надійну охорону об'єкта, огляд місцевості й огоро­жі, а також дає змогу доповісти по засобах зв'язку началь­никові варти про несення служби чи подати встановлений сигнал при проходженні пунктів сигналізації.

Чатовий на посту має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат із складеним прикладом — без багне­та, багнет — у піхвах на поясному ремені); вночі — в по­ложенні готовності до стрільби стоячи, вдень — у поло­женні «на ремінь» або в положенні готовності до стріль­би стоячи (мал. 29); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового прапора військової частини (корабля) автомати з дерев'яним прикладом — у положенні «на ремінь», зі складеним прикладом — «на груди».

Якщо на посту виникає пожежа, чатовий негайно передає повідомлення про це до вартового приміщення і, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняється, намагається погасити вогонь. Якщо по­жежа виникає на технічній території об'єкта, який охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внут­рішню огорожі, а також поблизу поста, то чатовий пе­редає повідомлення про це до вартового приміщення і да­лі несе службу на посту. Під час гасіння пожежі ча­товому дозволено тримати зброю в положенні «за спину» (мал. ).

ПОРЯДОК ЗАРЯДЖАННЯ ТА РОЗРЯДЖАННЯ ЗБРОЇ

Заряджання і розряджання зброї проводиться пе­ред вартовим приміщенням за командою начальника варти і розвідних і під їхнім безпосереднім наглядом. Заряджають і розряджають автомати у спеціально об­ладнаному місці, яке має кулеуловлювач (для схоплю­вання кулі в разі випадкового пострілу). Зброю за­ряджають щоразу перед виходом на пости, в дозір, для конвоювання заарештованих, які перебувають під су­дом, слідством, або засуджених, для супроводу осіб, які перевіряють варту. Розряджання зброї і огляд її після розряджання здійснюють перед тим, як зайти у вартове приміщення. Автомати заряджають спорядже­ними магазинами. Патрон у патронник не досилають. Перед заряджанням автомати ставлять на запобіжник.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ЧАТОВИМ

Чатовий зобов'язаний застосувати зброю у таких випадках:

коли заарештований, якого він охороняє, робить спробу втекти і після попередження його вигуком «Стій! Стріляти буду!» не зупиняється;

коли порушник підходить до об'єкта, що охороня­ється, і після вигуків чатового — спочатку «Стій! Відійти праворуч!», а потім «Стій! Стріляти буду!» — не ви­конує цих вимог і намагається проникнути на пост;

коли порушник, який намагався проникнути на об'єкт, що охороняється, після вигуку чатового «Стій! Стріля­ти буду!» пробує втекти.

У всіх цих випадках чатовий робить попереджуваль­ний постріл, потім стріляє у порушника. В разі раптово­го нападу на пост чи на об'єкт, що охороняється, чато­вий застосовує зброю без попередження.

ЗМІНА ЧАТОВИХ

За командою розвідного попередньої варти: «Чатовий, здати пост!» — чатовий здає пост. При цьому чатовий і вар­товий повертають один до одного голови. Чатовий, нази­ваючи номер поста, перелічує вартовому все, що підлягає охороні, згідно з табелем постів, а також повідомляє, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здачі поста вартовий за командою свого роз­відного: «Вартовий, прийняти пост!» — зобов'язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об'єкт, що охо­роняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, ларьків), кількість машин, літаків, гармат, іншої бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв'язку, пожежога­сіння, цілість і справність замків, пломб і печаток.

Закінчивши здачу та приймання поста, чатовий і вар­товий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об'єктові, що охороняється, і по черзі до­повідають: «Товаришу (пане) сержант, рядовий Ковален­ко пост номер 5 здав»; «Товаришу (пане) сержант, ря­довий Гриценко пост номер 5 прийняв». За командою розвідного попередньої варти: «Рядовий Коваленко, з поста кроком руш!» — вартовий, якого змінили, зали­шає пост. З цього моменту вартовий Гриценко стає ча­товим і виконує свої обов'язки на посту.