Главная              Рефераты - Астрономия

Тести по психології - реферат

п/п

Запитання Варіанти відповіді
1 Психічне відображення -це:

1. Фотографія виразних рухів, виразів обличчя, в яких виявляються психічні стани людини.

2. Ідеальні образи предметів і явищ об’єктивної дійсності в свідомості людини, психічні процеси, що здійснюють сигнальну функцію і активно діють на середовище.

3. Збудження серцево-судинної системи під впливом різноманітних переживань.

2 Виховна мета найширше аналізується в ході таких видів навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва:

1 Малювання з натури;

2. Декоративне малювання;

3. Тематичне малювання.

3 Свідомість - це:

1. Активна діяльність центральної нервової системи.

2. Специфічно людська форма відображення і духовного освоєння дійсності, вища інтрегуюча форма психіки людини;

3. Природжена здатність організму реагувати на стимул зовнішнього і внутрішнього середовища.

4 Етап уроку «Сприйняття творів мистецтва» триває:

1. 5-7 хв.

2. До 10 хв.

3.До 15 хв.

5 Уміння - це:

1. Ознайомлення з порядком дій у виконанні певної справи;

2. Стереотипні прийоми виконання будь-якої діяльності;

3. Заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну свідомо намічену діяльність.

6 Урок малювання з натури вимагає:

1. Предметних наочних посібників;

2. Педагогічного малюнку;

3. Демонстраційних наочних посібників.

7 Декоративне малювання повинно бути тісно пов’язане з:

1.Ліпленням;

2. Тематичним малюнком;

3. Малюванням з натури.

8

Перший етап роботи над тематичною композицією:

1. Зображення лінії горизонту;

2. Вибір сюжету;

3. Оформлення зорового уявлення про сюжет теми з ескізів.

9 Позакласна робота з образотворчого мистецтва в школі проводиться в формі:

1.Заняття гуртка;

2. Екскурсії;

3. День знань.

10 Урок ліпки вимагає для створення виробів складної форми такі способи ліплення:

1.Конструктивний;

2. Скульптурний;

3. Комбінований.

11 Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль на підтримання уваги:

1.Цікава діяльність, що скеровується від-даленою метою;

2. Нецікава діяльність, що скеровується

близькою метою;

3. Нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою.

12 Технічні прийоми виконання малюнка на класній дошці вимагає:

1.Таблиці, репродукції;

2. Малюнки, зразки;

3. Педагогічний малюнок.

13 Що таке міркування:

1. Це складне судження, за допомогою якого доводиться та чи інша думка;

2. Це ряд пов’язаних між собою суджень, спрямованих на з’ясування істинності певної думки чи встановлення нового знання;

3. Це ряд пов’язаних між собою суджень, які пояснюють одне одного.

14 Назвати ведучий вид навчальної роботи з образотворчого мистецтва:

1.Малювання з натури;

2. Тематичне малювання;

3. Декоративне малювання.

15 Яку розумову операцію виконують учні, коли на основі спостереження певних фактів виводять та формують правило:

1.Аналіз;

2.Синтез;

3. Узагальнення;

4. Порівняння.

16 Які види образотворчого мистецтва створюють роботи об’ємно-площинного характеру:

1. Скульптура;

2. Графіка;

3. Декоративне мистецтво.

17 У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви:

1. Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об’єктів на основі попереднього досвіду;

2. Творча уява - це створення образів об’єктів, які до цього не сприймалися;

3. Творча уява - це створення образів об’єктів на основі їх словесного опису.

18 Який вид навчальної роботи є базою уроку малювання і ведучим:

1.Малювання на теми;

2. Декоративне малювання;

3. Малювання з натури.

19 Який існує зв’язок почуттів з діяльністю?

1. Почуття виникають у зв’язку з діяльністю, її успіхами і невдачами і не впливають на її хід;

2. Почуття викликаються діяльністю, її успіхами і невдачами і впливають на її хід;

3. Вплив почуттів на діяльність не має закономірного характеру.

20 Основні завдання уроку малювання з натури:

1.Формувати в учнів естетичне ставлення

до предметів.

2. Пізнання рослинного світу;

3. Уміти аналізувати предмет і спостерігати

його.

21 У яких рядках перелічено лише позитивні якості волі:

1.Цілеспрямованість і принциповість,

негативізм, рішучість, витримка, напо-

легливість, упертість, організованість;

2. Цілеспрямованість, принциповість, організованість, витримка, наполегливість, рішучість;

3. Цілеспрямованість, навіюваність, рішучість, організованість, принциповість, витримка;

4. Цілеспрямованість, упертість, витримка, рішучість, навіювання, ініціативність.

22 Перший етап роботи малюнку з натури:

1.Розробка деталей малюнка;

2. Форма, пропорції натури;

3. Розміщення, побудова, тональність.

23

Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

Людина з маловиразною мі-мікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:

1. Меланхолік;

2. Сангвінік;

3. Холерик;

4. Флегматик.

24 Назвати основний вид обліку знань, умінь і навичок:

1.Попередня перевірка і облік;

2. Поточний облік за чверть;

3. Підсумковий за чверть та за рік.

25 Природжені задатки:

1. Є лише передумовою, можливостями для формування здібностей в процесі виховання;

2. Є основою лише для фізичного розвитку;

3. Є лише передумовою для розвитку спеціальних здібностей.

26 Перший етап роботи над ескізом стінної газети:

1. Вибір сюжету;

2. Оформлення зорового уявлення про сюжет теми;

3. Ескіз до теми.

27 Яка з поданих нижче думок про умови психічного розвитку є правильною:

1. Умови життя не впливають на психічний розвиток дитини;

2. На психічний розвиток впливають лише умови шкільного навчання;

3. Умови життя дитини впливають на її розвиток безпосередньо;

4. Умови життя впливають на розвиток дитини через її діяльність.

28 Перший етап роботи над ілюстрацією до твору:

1.Зображення лінії горизонту;

2. Лінійна перспектива;

3. Повітряна перспектива.

29 У чому виявляється осмисленість сприймання:

1. У відносній постійності образу сприйняття об’єкта;

2. У відносній правильності відображення предметів;

3. У розумінні суті сприйнятого об’єкта.

30 Тематичне малювання повинно бути тісно пов’язане з:

1. Ліпленням;

2. Міжпредметними зв’язками;

3. Декоративним малюванням.

31 На які види поділяється запам’ятання залежно від участі мислення в його роботі?

1.Образне, механічне, словесно-логічне;

2. Образне, смислове, механічне;

3. Рухове, мимовільне, довільне, механічне;

4. Смислове, словесно-логічне, довільне.

32 Малюючи на дошці, на якій відстані повинен знаходитись вчитель образотворчого мистецтва:

1. 40-45 см;

2. 30-40 см;

3. 45-50 см.

33 Новоутворенням раннього віку є:

1. Маніпуляції з предметами;

2. Засвоєння моральних норм і правил;

3. Перетворення сприймання в самостійний пізнавальний процес;

4. Акт орієнтації в предметах.

34 Педагогічний малюнок вимагає:

1. Малювання від руки;

2.Малювання з допомогою лінійки;

3. Малювання по пам’яті та за уявою.

35 Цілі й мотиви діяльності:

1. Завжди збігаються;

2. Можуть не збігатись, а відрізняються одне від одного;

3. Розрізняються між собою завжди;

4. В одних умовах збігаються, а в інших відрізняються.

36 Які є різновидності малювання з натури:

1. Малювання за спостереженням, з пам’яті та за уявою;

2. Тематичне малювання;

3. Декоративне малювання.

37 У якому рядку подано повне і правильне визначення гри?

1. Найулюбленіша, доступна діяльність дитини;

2. Відтворення людського життя дитиною;

3. Творче відтворення дитиною життя дорослих в уявних обставинах;

4. Відтворення дитиною життя людей в уявних обставинах.

38 Вибрати найточніше визначення педагогіки:

1. Це наука про навчання та освіту;

2. Це частина науки про виховання людини;

3. Це наука про навчання та виховання.

39 Яке з тверджень є правильним?

1. Навчання йде за розвитком;

2. Змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини;

3. Навчання істотно не впливає на розвиток психіки дитини;

4. Навчання веде за собою розвиток.

40 Виберіть основні поняття (категорії) педагогічної науки:

1. Навчання, освіта, самоосвіта, виховання,

формування, перевиховання, само-

виховання, розвиток;

2. Навчання, освіта, самовиховання, виховання, спостереження, заохочення, перевиховання, розвиток;

3. Розвиток, формування, виховання, пере-

виховання, самовиховання,

етнопедагогіка, народна педагогіка.

41 Функції процесу навчання:

1. Виховна і освітня;

2. Освітня і розвиваюча;

3. Освітня, виховна і розвиваюча.

42

Виберіть правильну відповідь:

Освіта -це

1. Процес і результат навчання людини;

2. Процес викладання і учіння, засвоєння знань;

3. Процес вивчення особливостей учнів.

43 Методи навчання за джерелом знань:

1. Дослідницький, індуктивний, проблемний;

2. Бесіда, демонстрування, ілюстрування, спостереження, розповідь;

3. Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні.

44 Виховання - це:

1. Процес засвоєння умінь, навичок;

2. Процес формування світогляду;

3. Процес формування особистості в цілому або окремих її якостей.

45 Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:

1. Освітня, виховна і розвиваюча;

2. Освітня, виховна, розвиваюча, контролююча, діагностична, стимулююча, управлінська;

3. Контролююча, діагностична, керівна.

46 Вибрати методи формування суспільної свідомості:

1. Розповідь, роз’яснення, бесіда,

вправляння, ігри, диспути, приклад,

змагання;

2. Роз’яснення, бесіда, приклад, розповідь, диспут, читання і обговорення літератури.

3. Доручення, привчання, вправляння.

47 Функції виховного процесу:

1. Цілеспрямованість, безперервність, систематичність;

2. Виховання, самовиховання, перевиховання;

3. Довготривалість, цілісність.

48 Що є головним критерієм у визначенні стадії розвитку колективу:

1. Стосунки між вихованцями;

2. Характер пред’явлення вимог;

3. Час існування об’єднання;

4. Наявність активу та його робота.

49 Принципи національного виховання:

1. Виховання в колективі, єдність вимог і поваги особистості школяра, комплексний підхід до виховання;

2. Народність виховання, етнізація виховання, природовідповідність, гуманізація виховання;

3. Науковість виховання, наочність виховання, систематичність.

50 Вкажіть методи самовиховання:

1. Переконання, самонавіювання,

приклад, бесіда;

2. Самооцінка, самоконтроль, самокритика, приклад, самонавіювання, вправляння;

3. Самооцінка, заохочення, покарання, вибух;

4. Вправляння, ігри, вимога,

переключення..

51 Навчальний план:

1. Державний документ, в якому затверджені кількість і назви предметів, послідовність їх вивчення по класах, норми навчального часу в годинах на тиждень на всі навчальні предмети і на кожен предмет окремо, факультативні заняття;

2. Книги для навчання, в яких викладено основи наукових знань з певного предмету відповідно до навчальної програми;

3. Державний документ, в якому визначений зміст навчального предмету, система і об’єм знань, умінь і навичок для кожного року навчання, порядок і послідовність вивчення навчального предмету.

52 Світогляд - це:

1.Погляди, переконання, ідеали людини,

що формуються в процесі життя;

2.Система знань людини, що визначає її

діяльність;

3. Знання, уміння, навички, що здобуває людина в процесі життя.

53 Форми роботи школи і сім’ї:

1. Батьківські збори, щоденник, батьківський комітет, відкритий день школи, консультації;

2. Лекція, бесіда, розповідь, заохочення, вимога;

3. Екскурсія, роз’яснення, режим дня, пам’ятки.

54 Вибрати завдання морального виховання школярів:

1. Це виховання освіченої людини;

2. Це виховання умінь і навичок

виконувати норми і правила поведінки;

3. Формувати уміння поводити себе в суспільстві;

4. Формувати моральні почуття,

свідомість, уміння та навичок поведінки.

55 Виберіть групу нетрадиційних форм навчання:

1. Урок засвоєння нових знань, контрольний урок, узагальнюючий урок, комбінований урок;

2. Урок-чарівний концерт, урок взаємного навчання, урок-конверт, урок творчості;

3. Самопідготовка, домашня самостійна робота, факультативна, консультація, олімпіада.

56 Виберіть визначення трудового виховання:

1. Це виховання всебічно розвиненої

людини;

2. Це підготовка молоді до життя і праці;

3. Допомога у свідомому виборі професії;

4. Ознайомлення молоді із виробництвом і

його галузями.

57 Тип уроку визначається за такими ознаками:

1. За кількістю учнів;

2. За освітньою метою;

3. За способами пояснення нового матеріалу.

58 Естетичне виховання -це:

1. Виховання всебічно розвиненої людини;

2. Формування умінь оцінювати та створювати прекрасне;

3. Це навчання людини розуміти прекрасне;

4. Залучення молоді до прекрасного, до

багатовікової людської культури.

59 Розумове виховання -це:

1. Розвиток інтелектуальних вмінь людини;

2. Систематичне навчання учнів, побудоване на принципах розвиваючого навчання;

3. Процес розвитку розуму, пізнавальних інтересів і здібностей дітей, озброєння їх знаннями, вміннями та навичками, формування світогляду.

60 Художнє виховання - це:

1. Виховання засобами природи;

2. Виховання засобами мистецтва;

3. Виховання музикою, літературою, живописом;

4. Навчанняи розуміти твори прекрасного.

61 В зміст морального виховання входить:

1. Формування патріота України, любов до матері, батька, рідної мови, поваги до національної історії, виховання любові до праці, поваги до людей іншої національності;

2. Формування естетичної культури, розумових задатків, навичок навчальної діяльності, самообслуговування;

3. Формування любові до спорту, навичок самостійності, любові до праці.

62 Завдання естетичного виховання:

1. Навчити любити прекрасне;

2.Навчити самому творити прекрасне, його розуміти і оцінювати;

3. Навчити розуміти твори мистецтва;

4. Навчити створювати твори мистецтва.

63 Вибрати завдання школи по роботі з батьками:

1. Систематично зустрічатися та вести бесіди з батьками та дітьми;

2. Забезпечити єдність сім’ї і школи у вихованні дітей, здійснити педагогічну освіту батьків;

3. Навчити батьків виховувати дітей, використовувати методи та прийоми виховання;

4. Вивчати і поширювати досвід сімейного

виховання.

64 Виберіть найбільш точне визначення дидактики:

1. Наука про навчання підростаючого покоління;

2. Частина педагогіки про навчання та освіту;

3. Наука про виховання та навчання.

65 Принципи навчання -це:

1. Правила, якими керується вчитель у своїй діяльності;

2. Вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи роботи вчителя;

3. Вихідні положення, що визначають діяльність вчителя та характер пізнавальної активності учнів.

66 Індивідуалізація навчання означає:

1. Врахування особливостей кожної дитини

і пошук шляхів оптимального підходу до

неї в процесі навчання;

2. Орієнтація на особливості сприймання навчального матеріалу кожним учнем;

3. Врахування особливостей пам’яті і уваги кожного учня, класу;

4. Розвиток розумових можливостей кожного школяра.

67 Що означає грецьке слово «педагогіка»:

1. Знати дитину;

2. Любити дитину;

3. Вести дитину.

68 Виберіть психічні явища:

1. Відчуття, характер, воля, апетит;

2. Сприймання, мислення, уява, характер, здібності;

3. Радість, експеримент, травлення,

дихання, сміх.

69 Суть навчання полягає в тому, що це:

1. Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, в ході якого здійснюється навчання, виховання і розвиток людини;

2. Спільна праця вчителя і учнів, яка здійснюється в формі уроку, реалізує навчальну, виховну і розвиваючу функції;

3. Керівництво з боку вчителя процесом засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок в учнів, що супроводжується їх вихованням і розвитком;

4. Передача знань учням, формування в них готовності до праці.

70 Вкажіть типи поведінки тварин як способи пристосування їх до навколишнього:

1. Характер, емоції, інстинкти;

2. Потреби, навички, інстинкти;

3. Інстинкти, свідомість, інтелектуальна поведінка;

4. Інстинкти, навички, найпростіші форми

інтелектуальної поведінки.

71 Спрямованість особистості визначають:

1. Інтереси, переконання, ідеали, потреби, цілі;

2. Інтереси, переконання, потреби;

3. Темперамент, характер, здібності, ідеали, цілі;

4. Спадковість, характер, здібності.

72 Новонароджена дитина є:

1. Особистістю;

2. Особою;

3. Індивідуальністю;

4. Індивідом.

73 Хто з педагогів відстоював думку про єдність емоційного і естетичного виховання, про необхідність естетичного виховання в першу чергу засобами природи і мистецтва:

1. Я.А.Коменський;

2. В.О.Сухомлинський;

3. К.Д.Ушинський.

74 Діяльність -це:

1. Внутрішня активність людини,

спрямована на задоволення потреб;

2. Активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей;

3. Сукупність зовнішніх дій людини;

4. Внутрішня активність людини на

досягнення поставлених цілей.

75 Що ви розумієте під методом виховання:

1. Метод виховання -це діяльність вчителя, в результаті якої учень вивчає правила поведінки;

2. Під методом виховання слід розуміти діяльність вчителя і учнів з метою активізації учнів;

3. Метод виховання - це спосіб впливу на свідомість і волю вихованців з метою формування в них певних норм поведінки;

4. Це спосіб впливу на волю вихованців з метою формування в них дисциплінованості.

76 Як називається вид уваги, що викликається зовнішніми об’єктами без свідомого наміру бути уважним та без зусиль?

1. Довільна;

2. Мимовільна;

3. Післядовільна;

4. Зовнішня.

77 Як називається здатність людини за один акт уваги схоплювати певну кількість об’єктів:

1. Розподіл уваги;

2. Обсяг уваги;

3. Переключення уваги;

4.Стійкість уваги.

78 Виберіть властивості відчуттів:

1. Взаємодія, компенсація, чутливість і пороги, адаптація;

2. Сенсибілізація, предметність константність;

3. Вибірковість, цілісність, предметність;

4. Осмисленість, компенсація,

сенсибілізація, адаптація.

79 Вкажіть, в якому рядку включені науки, що входять у систему педагогічних наук:

1. Дидактика, психологія, історія, філософія, школознавство, теорія виховання;

2. Загальна педагогіка, вікова педагогіка, соціальна педагогіка, методика вивчення окремих предметів, історія педагогіки;

3. Педагогіка дошкільних закладів, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, педагогіка ПТУ;

4. Педагогіка виправних закладів, порівняльна педагогіка, анатомія і фізіологія дитини, методика гурткової роботи.

80 Виберіть процеси пам’яті:

1. Запам’ятання, забування, зберігання,

уявлення;

2. Запам’ятання, зберігання, пам’ять, відтворення;

3. Зберігання, забування, запам’ятання, відтворення;

4. Сприймання, осмислення, уявлення,

пригадування.

81 Виберіть визначення сприймання:

1. Пізнавальний психічний процес;

2. Синтез відчуттів;

3. Відображення предметів і явищ в цілому, з усіма властивостями;

4. Відображення об’єктів, яких ніколи не

бачили.

82 Який вид мислення переважає у людини при засвоєнні теоретичних знань і при здійсненні наукових відкриттів:

1. Наочно-дійове;

2. Абстрактне;

3. Образне;

4. Логічне.

83 Вказати засоби виховання:

1. Сім’я, школа, позашкільні заклади, середовище;

2. Розповідь, бесіда, роз’яснення, диспут;

3. Мистецтво, природа, праця, слово вчителя.

84 Назвіть види мовлення:

1. Усне, внутрішнє, письмове, діалогічне;

2. Наочно-образне, ситуаційне, усне;

3. Понятійне, узагальнююче, конкретне.

85 Які фактори впливають на зміст освіти в державі:

1. Матеріальна база школи, національні традиції, методи, прийоми та засоби навчання, рівень розвитку науки, техніки, культури;

2.Вікові особливості учнів, рівень

суспільно-економічного розвитку

держави, рівень вихованості учнів,

різноманітність типів навчально-

виховних закладів, політика держави;

3. Мета та завдання виховання, рівень науково-технічного прогресу, національні традиції народу, вікові та індивідуальні особливості дітей;

4. Національні традиції, вікові та особистісні особливості.

86 Вибрати види уяви:

1. Довільна, мимовільна, післядовільна;

2. Творча, відтворююча, довільна, мимовільна;

3. Образна, репродуктивна, творча, мрія;

4. Відтворююча, образна, осмислена.

87 В якому рядку перераховано основні етапи оволодіння учнями знаннями:

1. Спостереження, самостійна робота, аналіз, синтез;

2. Сприймання, осмислення, узагальнення, закріплення, використання на практиці;

3. Сприймання, самостійна робота, вирішення завдань, застосування на практиці, узагальнення.

88 Вольові дії - це:

1. Свідомі, імпульсивні, спрямовані на

досягнення мети;

2. Свідомі, пов’язані з подоланням перешкод на шляху до поставленої мети;

3. Імпульсивні дії на шляху до поставленої мети;

4. Свідомі, пов’язані з накресленням плану

та його виконанням.

89 Що визначає шкільна програма:

1. Структуру навчального уроку;

2. Кількість тижневих годин на кожний предмет;

3. Мету і завдання виховання особистості;

4. Зміст знань, умінь і навичок.

90 Виберіть правильні твердження:

1. Характер передається по спадковості;

2. Характер формується в процесі життя;

3. Деякі риси характеру не передаються від народження;

4. Лише окремі риси характеру

передаються по спадковості.

91 Що таке навчання:

1. Процес особистісного пізнання учнями навколишнього світу;

2. Діяльність вчителя по передачі знань, умінь та навичок учням по формуванню у них якостей та властивостей;

3. Пізнавальний, двосторонній, цілеспрямований, керований вчителем процес, спрямований на опанування учнями знаннями, вміннями, навичками, що є основою формування світогляду, рис характеру та форм поведінки;

4. Процес взаємодії вчителів і учнів.

92 Виберіть правильну відповідь:

1. Характер і темперамент тотожні;

2. Темперамент є основою формування характеру;

3. Між ними немає ніякого зв’язку;

4. Характер залежить від темпераменту.

93 Яке твердження є правильним:

1. Здібності існують незалежно від діяльності і поза нею;

2. Здібності в діяльності виявляються і в ній розвиваються;

3. Здібності розвиваються незалежно від діяльності, але в діяльності проявляються;

4. Поза діяльністю здібності існувати не можуть.

94 Новоутворення підліткового віку:

1. Орієнтація на самовизначення;

2. Довільність психічних процесів;

3. Почуття дорослості, формування самооцінки;

4. Сензитивні періоди, акселеація.

95 Провідним видом діяльності є:

1. Вид діяльності, яким найбільше займається дитина;

2. Вид діяльності, який сприяє розвитку психічних процесів та властивостей;

3. Вид діяльності, який обумовлює найважливіші зміни в психіці дитини;

4. Вид діяльності, який приносить дітям

найбільше користі та інтересу.

97 У молодших школярів мислення в основному:

1. Понятійне;

2. Словесно-логічне;

3. Наочно-образне;

4. Внутрішнє.

97 Виберіть методи перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів:

1. Тематична перевірка, спостереження, екзамени, бесіда, усне опитування, поточна перевірка;

2. Заліки, контрольна робота, підсумкова перевірка, програмовий контроль;

3. Усне і письмове опитування, програмовий контроль, метод спостереження, метод комбінованого опитування;

4. Екзамен, залік, контрольна робота, тести.

98 Учитель користується найвищим авторитетом у школяра:

1. В підлітковому віці;

2. В юнацькому віці;

3. В молодшому шкільному;

4. В дошкільному віці.

99 Знайдіть найбільш повний перелік вимог до сучасного уроку:

1. Дидактичні, організаційні, світоглядні, психологічні, етичні, гігієнічні;

2. Санітарно-гігієнічні, естетичні, виховні;

3. Організаційні, правильний відбір видів діяльності на уроці, раціональний розподіл часу на уроці;

4. Наявність навчального приладдя, відповідний світловий та температурний режим, врахування психологічного клімату на уроці.

100 Педагогічні здібності вчителя:

1. Формуються в процесі педагогічної

діяльності, роботи над собою;

2. Даються від природи;

3. Формуються в процесі навчання.