ТЕСТТЕР, СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ (магистратураға) - 2020

 

  Главная      Тесты

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТТЕР, СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ (магистратураға) - 2020

 

 

 

 

 

«Авиациялық апаттарды тергеу және ұшу қауіпсіздігі»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

 

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М106  -  Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Шифр        білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны: Тестіге «Авиациялық апаттардың ұшу қауіпсіздігі және тергеуі» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тапсырмалар оқыту тілінде (қазақша) ұсынылған.

 

 

 

 

 

 

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсыр

малар саны

1

Курсқа кіріспеі. Негізгі түсініктер, терминдер және анықтамалар

А

1

2

Авиация көлік жүйесінің саласы  ретінде

А

1

3

Азаматтық әуе кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

А,В

2

4

Жазатайым оқиғаларды және оқиғаларды зерттеу

В

1

5

Ұшуды және инженерлік қауіпсіздікті реттейтін нормативтік құжаттар

А,С

2

6

 Негізгі қауіпсіздік факторлары

А,В

2

7

Авариялардың алдын алу шаралары

В

2

8

Апаттардың алдын алу тұжырымдамасы

С

2

9

Апаттардың алдын-алу рөлі мен әдістері

С

1

10

Авиациялық көлік жүйесінің құрылымын зерттеу және оны жазу

В

2

11

Адам факторларының ұшу қауіпсіздігіне теріс әсері

А,В

2

12

Азаматтық авиация қызметін реттейтін негізгі нормативтік құжаттардың жіктелуі

С

2

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

«Авиациялық апаттардың ұшу қауіпсіздігі және тергеуі» пәні азаматтық авиацияның басты проблемасына байланысты азаматтық авиация және авиациялық қауіпсіздіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен айналысады. Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттерге ГА-да ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық негіздері мен ғылыми әдістерін, ұшу қауіпсіздігін бағалау және болжау бойынша есептеулер мен практикалық дағдыларды үйрету. «Әуе кеңістігін және авиациялық қызметті пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут.

Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут.

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы:

Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Түсуші тест тапсырмаларында берілген жауап ңұсқаларынан дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда түсуші 2 балл жинайды. Жіберілген бір қате үшін 1 балл, екі немесе одан көп қате жауап үшін түсушіге 0 балл беріледі. Түсуші дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қате болып есептеледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Правила производства полетов РК- Законы РК, Астана, 2017 год.

2. Зубков Б.В., Сакач Р.В. и др. под ред. Сакача Р.В. Безопасность полётов: учебник — М.: Транспорт 2015 г.

3. Рыбалкин В.В. Безопасность полётов: Учебное пособие - ч. 1,2 М.: РИО МГТУ ГА, 2015г.

4. Рыбалкин В.В., Зубков Б.В. Человеческий фактор и безопасность полётов. Учебное пособие - М: РИО МГТУ ГА, 2016г.

5. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС в РК, Астана,.: МИР, 2016г.

 

 

 

 

«Дала және ұңғымалық геофизикалық

зерттеулердің теориялық негіздеріне кіріспе»

пәні бойынша магистратураға түсуге

арналған кешенді тестілеудің

тест спецификациясы

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

 

 

 

 

 

Шифр

Білім беру бағдарламалар тобы

М109

Геофизикалық инжиниринг және технологиялар

3. Тест мазмұны:

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсырмалар саны

1

ҰГЗ әдістерінің жіктелуі. Электрметрияның физикалық негіздері. Тау жыныстарының меншікті электр кедергісі, оның әртүрлі факторларға тәуелділігі. Нүктелік көздің электр өрісі. Екі орта шекарасындағы электр өрісі. Тау жыныстарының электрохимиялық белсенділігі

A

2

2

Электрлік каротаж

Фокусталмаған зондтармен жүргізілетін электрлік каротаж. Көрінерлік кедергілер әдісі. КК әдісінің зондтары. КК әдісінің микромодификациясы. Бүйірлік каротажды зондтау.

Тоқ көзін бағыттауға арналған электрлік каротаждың әдістері. Бүйірлік каротаж.  Микробүйірлік каротаж.

Индукциялық каротаж. Электрохимиялық белсенділік әдістері. Өздігінен поляризацияланатын потенциалдар әдісі

2A

4

3

Иондаушы сәулелердің затпен өзара әрекеттесуі.

Гамма-сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуі. Нейтрондардың затпен өзара әрекеттесуі.

Иондаушы сәулелену көздері мен детекторлары

B

1

4

Ұңғыма қималарын зерттеу үшін радиоактивті әдістерді қолдану. Гамма-әдіс. Гамма-гамма тығыздық әдісі. Селективті гамма-гамма әдісі Рентгенорадиометриялық әдіс. Нейтрон-нейтрондық әдіс. Нейтрондық гамма әдісі. Нейтронды-активациялық әдіс. Импульсті нейтронды әдістер

1C

 

2

5

ҰГЗ электрлік емес әдістері. Акустикалық каротаж. Тау жыныстарының серпімділік қасиеттері. Ұңғымада серпімді тербелістердің таралуы.АҚ зондтары.

Ұңғымаларды зерттеудің термиялық әдістері. Тау жыныстарының жылулық қасиеттері. Геотермия. Жасанды жылу өріс әдісі. Жергілікті жылу өрістері әдісі

C

1

6

Электрбарлау әдістерінің теориялық негіздері. Тау жыныстарының электромагниттік қасиеттері. Электрбарлау әдістерінің жіктелуі. Тік электрлік зондтау әдісі (ВЭЗ). Электр профилдеу әдісі (ЭП). Табиғи электр өрісінің әдісі (ЕП). Туындаған поляризация әдісі (ВП). Айнымалы өріске негізделген әдістердің сипаттамасы. Мұнай-газ құрылымдары мен кен нысандарын іздеу кезіндегі электрбарлау мүмкіндіктері. Электрбарлаудың заманауи әдістері

C 1

В 1

2

7

Сейсмобарлау әдістерінің теориялық негіздері. Серпімді толқындардың сипаттамалары. Деформация. Кернеу. Геометриялық сейсмиканың негізгі принциптері. Ферма принципі. Гюйгенс-Френель принципі. Сейсмобарлауда зерттелетін толқындар. Көп қабатты ортада сынған, шағылысқан толқындар.

Жалпы тереңдікті нүкте әдісі (МОГТ). Шағылысқан толқындар (МОВ) әдісінің және сынған толқындар (МПВ) әдісінің сипаттамасы мен ерекшеліктері. Сейсмобарлаудың заманауи әдістері. Сейсмобарлау әдістері - мұнай-газ құрылымдарын іздеу және барлау үшін негізгі әдістер ретінде

С

3

8

Гравибарлау. Тау жыныстарының тығыздығы. Тартылыс күші және оның құрамдастары. Ауырлық күші, өлшем бірлігі. Ауырлық күші, геоид.  Ауырлық күшінің аномалиясы. Ауырлық күшінің өлшенген мәндеріне енгізілетін Фая мен Буге түзетулер

А

2

9

Магниттік барлау. Тау жыныстарының магниттік қасиеттері. Жердің магнит өрісінің моделі мен элементтері. Жердің қалыпты магнит өрісі. Материктік және аймақтық магниттік ауытқулар. Магнит өрістерінің тәуліктік вариациялары. Кулон заңы. Максвелл заңы. Гаусс пен Ламонның заңдары. Диполь өрісінің сипаттамасы

В

2

10

Радиометриялық түсіру. Гамма әдісі. Радиоактивті түрлену түрлері, табиғи радиоактивті нуклидтер, табиғи радиоактивті элементтердің таралуы, Радиоактивті ыдырау заңы

В

1

Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

«Дала және ұңғымалық геофизикалық зерттеулердің теориялық негіздеріне кіріспе» пәнін оқыту мақсаты - болашақ мамандарға дала және ұңғыма геофизикалық әдістердің негіздері мен теориясын білу. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер: әр әдістің негізінде жатқан негізгі физикалық заңдар туралы, тау жыныстарының петрофизикалық қасиеттері туралы түсінікке ие болу керек; геофизикалық әдістердің физикалық негіздерін; қолданылатын зонд қондырғыларын; геофизикалық әдістердің мүмкіндіктерін білу керек; нақты есептерді шешу үшін әдістерді қолдану.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут.

Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут.

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы:

Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Үміткер тест тапсырмаларында берілген жауап ңұсқаларынан дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда үміткер 2 балл жинайды. Жіберілген бір қате үшін 1 балл, екі немесе одан көп қате жауап үшін үміткерге 0 балл беріледі. Үміткер дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қате болып есептеледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1.Пак. Ю.Н., Пак Д.Ю., Иманов М.О. Геологиялық-геофизикалық зерттеулердегі ядролық технологиялар. Оқулық. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы,  2018

2. Пак Д.Ю. Пак. Ю.Н. Ядролық геофизика бойынша дәрістер курсы және зертханалық практикум. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011

3. Пак Д.Ю. Минералдық  шикізатты рентгенфлуоресценттік талдаудың  әдістемелік негіздері. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009

4. Пак. Ю.Н., Пак Д.Ю., Каскатаева  К.Б. Көмірлерді ядролы-физикалық талдау әдістері және аспаптары. Монография. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013

5.Нұрмағамбетов Ә., Молдақұлов Н.З. Ұңғыманы геофизикалық әдістермен зерттеу. Оқулық. Алматы: ҚазҰТУ, 2012

6.Нұрмағамбетов Ә., Нүсіпов Е. Геофизикалық барлау әдістерінің негіздері. Оқулық. Алматы: Ғылым, 2013

7.Парафилова Р.У., Пономарева М.В., Джаныспаева Д.И. Дала геофизикасының жалпы курсы. Оқулық. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012

 

 

 

 

«Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

1. Мақсаты. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті. Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

M104  - Көлік, көлік техникасы және технологиялары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тест мазмұны:

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсырмалар саны

1

Энергетикалық қондырғылардың (ЭҚ) және олардың жүйелерінің классификациясы, құрылымы және жұмыс істеу принципі:

Әртүрлі көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының классификациясы және техникалық сипаттамалары

Энергетикалық қондырғылардың принциптік, жинақталу және кинематикалық сұлбалары

Жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері, жұмыс істеу принципі және сипаттамалары

А-1

В-2

С-1

4

2

Жұмыс процестерінің теориясы және энергетикалық қондырғыларды есептеу:

Отын және жану өнімдері

Піспекті іштен жану қозғалтқыштарының (ІЖҚ) жұмыс процесі

Қалақшалы машиналар мен газтурбиналық қозғалтқыштың (ГТҚ) жұмыстық процестері

Турбокомпрессордегі ауаны сығымдау процесі

А-1

В-2

С-1

4

3

Энергетикалық қондырғылардың қуатын арттыру сипаттамалары мен амалдары:

Энергетикалық қондырғылардың сипаттамалары

Энергетикалық қондырғылардың қуатын арттыру амалдары

Піспекті машина мен үстеме үрлеу агрегаттарының бірлесе жұмыс істеуі

А-1

В-1

С-1

3

4

Піспекті қозғалтқыштың айналшақты-бұлғақты механизмінің кинематикасы мен динамикасы:

Піспек қозғалысының кинематикалық сипаттамалары

Қисықмойынды-шатунды механизм динамикасы

А-1

В-1

С-1

3

5

Энергетикалық қондырғылардың пайдаланудағы жұмысы:

Энергетикалық қондырғылар жұмысының пайдаланудағы режимдері

ІЖҚ-ның негізгі көрсеткіштері

Жылулық тепе-теңдік

А-1

В-1

С-1

3

6

Энергетикалық қондырғылардың сенімділігі, диагностикасы және сынауы:

Энергетикалық қондырғылардың сенімділігі және оны қамтамасыз ету жолдары

ЭҚ-дың техникалық диагностикасы

ЭҚ-ды диагностика жасау әдістері мен құралдары

А-1

В-1

С-1

3

Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Тапсымалардың мазмұны осы пәннің типтіқ оқу бағдарламасына сәйкес келеді

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут.

Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут.

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы:

Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Үміткер тест тапсырмаларында берілген жауап ңұсқаларынан дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда үміткер 2 балл жинайды. Жіберілген бір қате үшін 1 балл, екі немесе одан көп қате жауап үшін үміткерге 0 балл беріледі. Үміткер дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қате болып есептеледі.

9. Ұсынылатын әдебиет тізімі:

1.   Мусабеков М.О, Шанлаяков А.С, Текебаев М.А. Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары // Оқулық. Алматы, 2011.

2.   Кулагин В.В. Теория, расчёт и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок // Учебник. Москва «Машиностроение», 2005.

3.   Ковылов Ю. Л. Теория рабочих процессов и моделирование процессов ДВС // Учебник. Самара, 2013.

4.   Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания. - Харьков: ХНАДУ, 2009.

5.   Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания. 1 и 2 тома – Москва: «Моркнига», 2007-2008 гг.

6.   Луканин В.Н., Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания: Динамика и конструирование Книга 2. - М.: Высш. школа, 2007.

7.   Шароглазов Б.А., Фарафонтов М.Ф., Клементьев В.В. Двигатели внутреннего сгорания: теория, моделирование и расчёт процессов. – Челябинск: ЮУрГУ, 2005 г.

8.   Кончаков Е.И. Техническая диагностика судовых энергетических установок: учеб. пособие. - Владивосток: Изд - во ДВГТУ, 2007. - 112 с.

9.   Мелисаров, В.М. Тепловой расчёт и тепловой баланс карбюраторного двигателя и двигателя с впрыском топлива: учебное пособие / В.М. Мелисаров, П.П. Беспалько, М.А. Каменская. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.

10. Мелисаров, В.М. Тепловой расчёт и тепловой баланс дизельного двигателя без наддува и с турбонаддувом. Расчёт основных деталей двигателя: учебное пособие / В.М. Мелисаров, М.А. Каменская, П.П. Беспалько, А.М. Каменский. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011.

11. Драгомиров С.Г., Абрамов П.В. Лабораторный практикум по курсу «Системы электронного управления автомобильными двигателями»: Учебное пособие / Владим. гос. ун-т. Владимир: Редакционно-издательский комплекс ВлГУ, 2004.

12. Лиханов В.А., Деветьяров Р.Р., Лопатин О.П. Конструкция автотракторных двигателей внутреннего сгорания: Учебное пособие. – Киров: Вятская ГСХА, 2005.

13. Володин А.И., Зюбанов В.З. и др. Локомотивные энергетические установки. М., Желдориздат, 2002.

14. Алиев Б. Автомобиль двигательдері. Оқу құралы. – Алматы: Эпиграф, 2015. – 175 б.

 

 

 

«Ұшу аппараттарының құрылысы»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

тест спецификациясы

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М105 - Авиациялық техника және технологиялар

Шифр           білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны:

 

 

 

 

Содержание темы

Уровень трудности

Количество заданий

1

 «Ұшу аппараттарының құрылысы» курсына кіріспе

А

1

2

Ұшу аппараттарын жүктеу шарттары

А

3

3

Ұшу аппараттарының ұшуға жарамдылыгының нормалары.

А

2

4

Қанаттың құрылысы

В

2

5

Ұшақ фюзеляжі құрылысы

В

2

6

Ұшақтың артқы бөлігінің құрылысы

В

2

7

Ұшақ шассиінің құрылысы

В

2

8

Әуекемелерінбасқаружүйелерінің құрылысы жәнеоны басқару

В

2

9

Ұшақтыңкүштік құрылғысының құрылысыжәнежұмысы

С

2

10

Ұшақтыңбиіктігініңжүйесі.

С

1

11

Ұшу аппаратының гидравликалық жүйесі

С

2

12

Мұзқатырмағыштық жүйесі

В

2

13

Ұшақтыңішкіжабдықтары жәнеавариялық-құтқаружабдықтары

С

2

 

14

Әуекемелерініңөрткеқарсыжабдықтары

А

3

 

15

Ұшақтардыңжанар - жағармайжүйесі

С

2

 

Барлығы

 

30

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Құрылымдық элементтердің, агрегаттардың және функционалдық жүйелерді зерттеу, авиациялық конструкциялардың беріктігі мен дизайны үшін есептеу негіздерін меңгеру.

«Ұшу аппараттарының қүрылысы» пәнін оқып үйрену барысында алған білімдер әуе кемелерінің және авиациялық қозғалтқыштардың техникалық қызмет көрсетудегі болашақ мамандарға ұшақтардың, тұтастай алғанда және олардың жеке жүйелерінің жұмысын бағалаудың күрделі міндеттерін дербес шешуге мүмкіндік береді.Қателердің себептерін белгілеу, оларды жою және алдын-алу туралы шешім қабылдау. Әуе кемелерінің құрылымдық элементтерінің беріктігін есептеулермен негіздеу үшін ұшу қауіпсіздігін, экономикалық тиімділікті және әуе кемелерін кеңейтуді жақсарту үшін өзгерістер енгізу қажет. Әуе кемелерін пайдаланудың нақты жағдайында ұшу қауіпсіздігінің деңгейін бағалау.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут
          Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларыныңбөлінуі:

-           жеңіл (A) – 9тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмаларыжабықформадаберіледі. Ұсынылған бес жауапнұсқасынанбіржауаптытаңдаукерек.

8. Тапсырманыңорындалуынбағалау:

Дұрысорындалғанәртапсырмаүшін студентке 1 балл береді, оданбасқажағдайда - 0 балл беріледі.

9.Ұсынылатынәдебиеттертізімі:

1.                  Житомирский Г.И.  “Конструкция самолёта”, ”Машиностроение” 2016г.

2.                 Воскобойник  М.С и др. ”Конструкция и прочность самолёта и вертолёта”, ”Транспорт ”, ” 2016г.

3.                 Белайчук А.К и др. ”Сборник задании по конструкции и прочности самолёта и вертолёта” М,  ”Транспорт”, ” 2016г.

4.                 Володко А.М. и др. ”Основы конструкции и технической эксплуатации одновинтовых вертолётов” М, ”Военное издательство”, ” 2016г.

5.                 Шульженко М.Н ”Конструкция самолёта” М, ”Машиностроение” 2015 г.

 

 

 

 

«Авиациалық техниканың теориялық негіздері»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

тест спецификациясы

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М105 - Авиациялық техника және технологиялар

Шифр         білім беру бағдармалартобы
3. Тест мазмұны:

  

 

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсыр

малар саны

1

Азаматтық авиация мемлекеттік шаруашылықтың саласы ретінде жәнеАзаматтықавиацияның ұшақтары мен тікұшақтары туралы негізгі ақпараттар.

А

1

2

Ұшақтар мен тікұшақтардың классификациясы және әуе кемелерінің ұшу кезеңдері

А

1

3

Аэродинамиканың негізгі теориялық жағдайы

А

2

4

Әуе кемесі құрылысының  элементтері және Қанатты механикаландыру

С

1

5

Шасси

В

1

6

Ұшу аппаратын басқару

С

1

7

Ұшу аппараттарының функцияналдық жүйелері

С

1

8

Авиациялық қозғалтқыштар туралы негізгі мәліметтер

А

2

9

Авиациялық қозғалтқыштардың негізгі бөліктерінің құрылысы және теникалық күтімі

С

1

10

Авиациялық қозғалтқыштардың функцияналдық жүйелерінің құрылысы техникалық күтудің және пайдалануының  мәселелері

С

2

11

Ұшақтардың ұшу қауіпсіздігі және  әуежайлар мен аэродромдар

В

1

12

Әуе кемесін ұшуға дайындауды ұйымдастыру.

В

1

13

Әуе кемелерін басқару жүйелерін және қозғалтқыштардың құрылысының  негіздері.

В

2

14

Әуе кемелерінің техникалық күтімін ұйымдастыру

В

2

15

 Азаматтық авиация іс-қызметтерін реттейтін негізгі нормативтік құжаттарының классификациясы

В

1

 

Барлығы

 

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

 «Авиациялық техниканың теориялық негіздері» пәні студенттерге оқыту авиациялық техниканың теориялық негіздерін, ұшу аппараттарын нысан ретінде пайдалануды, Азаматтық Авиация дамуының негізгі кезеңдерін,  ұшу аппараттарымен авиақозғалтқыштардың элементтерінің құрылымын және аэродинамикасын, әуежайды, ұшу қауіпсіздігін, ұшақтардың және авиақозғалтқыштардың функцияналды жүйелерін техникалық күтуді және жөндеуді ұйымдастыру мәселелерін білу  үшін қажет.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут
          Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6  тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмаларыжабықформадаберіледі. Ұсынылған бес жауапнұсқасынанбіржауаптытаңдаукерек.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрысорындалғанәртапсырмаүшін студентке 1 балл береді, оданбасқажағдайда - 0 балл беріледі.

9.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1.     Житомирский М.Н. «Конструкция самолетов», 2015 г.

2.     Шульженко М.Н. «Конструкции самолетов», 2015 г.

3.     Гусев Б.К., Докин  В.Ф.  «Основы авиации». М., Транспорт, 2013г.

4.     Никитин Г.А., Баканов Е.А. «Основы авиации», М., Транспорт, 2015 г.

5.     Авиационные двигатели А.Е. Заикин, 621 стр, 2012 год.

6.     Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок, серия «Газотурбинные двигатели» в 5 томах. М.: Машиностроение, 2012г.

7.     Паллей З.С. Конструкция и прочность авиационных двигателей. – М.: Транспорт, 2011г, - 425 стр.

8.     Рыбалкин В.В. Безопасность полётов: Учебное пособие - ч. 1,2 М.: РИО МГТУ ГА, 2015г.

9.     Рыбалкин В.В., Зубков Б.В. Человеческий фактор и безопасность полётов. Учебное пособие - М: РИО МГТУ ГА, 2016г.

10. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС в РК, Астана,.: МИР, 2016г.

11. Аникин Н.В., Назаров Ю.В. «Техническая эксплуатация самолетов», М., Транспорт, 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Физика» пәні бойынша магистратураға

 түсуге арналған кешенді тестілеудің

тест спецификациясы

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М107 -  Ғарыштық техника және технологиялар

Шифр      білім беру бағдармалартобы
3. Тест мазмұны:

 

 

 

  

 

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсырмалар саны

1

Ньютон заңдары

А

4

2

Кеплер теңдеуі және заңы

В

6

3

Екі және үш дене мәселелері

А

5

4

Статика. Кинематика. Динамика.

В

6

5

Электродинамика.Электромагниттік толқындар.

С

9

Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

30

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Денеге түсірілген күш әсерінен материалдық денелердің қозғалысын зерттеу, күш әсеріндегі материялық денелердің тепе-теңдік шарттарын, дене қозғалысының геометриялық қасиеттерін, олардың массасы мен әсер етуші күштерді ескермей зерттейтін салалар қамтыланған

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут

Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-  жеңіл (A) – 9тапсырма (30%);

-  орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

-  қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмаларыжабықформадаберіледі. Ұсынылған бес жауапнұсқасынанбіржауаптытаңдаукерек.

8. Тапсырманыңорындалуынбағалау:

Дұрысорындалғанәртапсырмаүшін студентке 1 балл береді, оданбасқажағдайда - 0 балл беріледі.

9. Ұсынылатынәдебиеттертізімі:

1.    Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие для вузов- М. : Кнорус, 2012 г.  т.1.

2.    Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие для вузов- М. : Кнорус, 2012 г.  т.2.

3.    Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики . -М.:  Высш. шк. , 2003.

4.    Трофимова Т.И. Курс физики. - М.: Академия, - 560с. , 2004.

5.    Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М.: Высш. шк., 2006

6.    Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб.: Книжный мир, 2003

7.    Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1

8.    Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.2

9.    Иродов И.Е.  Основные законы электромагнетизма. - М.: Бином, 2000

10.    Трофимова Т.И. Курс физики с примерами решение задач.Т.1..-М.: «Кнорус», 2010.

11.    Трофимова Т.И. Курс физики с примерами решение задач.Т.2..-М.: «Кнорус», 2010.

12.    Қойшыбаев Н. Механика.-Алматы; Зият-пресс,2005.-т.1

13.    Қойшыбаев Н. Физика.Оқу құралы. Т.1: Механика.Молекулалық физика.-Алматы;2001.

14.    Қойшыбаев Н. Электр және магнетизм.-Алматы; Зият-пресс,2006.-т.3

15.    Қойшыбаев Н. Физика.Оқу құралы. Т.2: Электродинамика негіздері. Тербелістер мен толқындар.Оптика. Кванттық және атом ядросы.-А, 2001

 

 

 

«Нанотехнология негіздері»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

тест спецификациясы

(2019 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 


«Основы нанотехнологий» комплексное тестирование для поступления в магистратуру по предмету спецификация теста (Разрешены к использованию с 2019 г.)

 

 

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М108  –   Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Шифр          білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны: Тестіге «Нанотехнология негіздері» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тапсырмалар оқыту тілінде (қазақша) ұсынылған.

 

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тап

сыр

малар саны

1

Нанотехнология негіздері бойынша жалпы сұрақтар

Құрылымдық сипаттамалары бойынша наноматериалдар мен нанобъектілердің классификациясы. Нанообъектілердің құрылымдарының ерекшеліктері. Нанообъектілер мен наноқұрылымдардағы кванттық-өлшемдік эффекттер. Наноматериалдарды синтездеу әдістерінің классификациясы.

A, B

2

2

Нанотехнология тарихы

Ғылымдағы негізгі жетістіктер, нанотехнологияның дамуы мен пайда болуына үлесін қосқандар. Наноғылымдағы кілт ашылымдар. Нанообъекттерді идентификациялау әдістерінің дамуы.

B, C

2

3

Наноматериалдарды ерітінділерде синтездеу әдістері

Золь-гель синтезі. Гидротермальді синтез. Ерітінділердегі тұнулар. Криохимиялық синтез. Сонохимиялық синтез.

C

1

4

Наноматериалдарды синтездеудің жоғары энергетикалық әдістері

Детонациялық синтез. Доғалық синтез. Лазерлік абляция әдісімен наноматериалдарды синтездеу. Механохимиялық синтез.

B, C, C

3

5

Наноматериалдарды синтездеудің жоғары температуралық әдістері

Химическое парофазное осаждение. Физическое парофазное осаждение. Синтез в пламени. Плазмохимический синтез. Карбонизация и пиролиз.

A, B, C

3

6

Наноматериалдарды талдаудың микроскопиялық әдістері

Оптикалық микроскопия. Сканирлеуші-туннельдік микроскопия. Жарықтандырғыш электронды микроскопия. Атомдық-күштік микроскопия. Сканирлеуші электрондық микроскопия.

B, C

2

7

Талдаудың спектроскопиялық және дифракциялық әдістері

Атомдық-абсорбционды және атомдық-эмиссионды талдау. ЭПР-, ЯМР-спектроскопиясы. Раман-спектроскопиясы. ИҚ- және УК-спектроскопия. Рентгендік спектрлік талдау. Рентгендік құрылымды талдау.

A, B

2

8

Көміртекті емес наноматериалдар

Интерметаллидтердің нанобөлшектері. Металлдардың оксидтері. Металлды пленкалар және жабындылар. Гетероқұрылымдар.

A, B

2

9

Көміртекті наноматериалдар

Көміртекті нанотүтікшелер: құрылымы, қасиеті, синтездеу әдістері. Графен: құрылымы, қасиеті, синтездеу әдістері.

Фуллерендер және олардың туындылары: құрылымы, қасиеті, синтездеу әдістері. Кеуекті көміртекті наноматериалдар.

A, B

2

10

Наноматериалдарды қолданудың қолданбалы аспектілері

Наноматериалдардың энергетикада қолданылуы.  Наноматериалдар негізіндегі композиттер. Металлургиядағы наноматериалдар. Көміртекті наноматериалдардың практикалық қолданылуы.

A

1

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Тесттік тапсырмаларының мазмұнында аналитикалық химияның әдестері мен тәсілдері, теориялық және практикалық құзыреттіліктері сипатталады.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут
Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-                     жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-                     орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-                     қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін студентке 1 балл береді, одан басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. – М.: Изд-во «Машиностроение –1», 2003. – 112 с.

2. Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения. – М.: 2014. – 125 с.

3. Сидоров Л.Н., Юровская М.А., Борщевский А.Я., Трушков И.В., Иоффе И.Н. Фуллерены: Учебное пособие, изд. «Экзамен», 2005. – 688 с.

4. Мансұров З.А.,  Діністанова Б.Қ., Керімқұлова А.Р., Нажипқызы М./ Нанотехнология негіздері. Алматы, ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014. – 248 б.

5. Уильямс Л., Адамс У. Нанотехнологияларға құпиясыз жолкөрсеткіш. Ағылшын тілінен аудармашылар: Мансұров З.А., Нажипқызы М., Діністанова Б.Қ. – Алматы: ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы. – Алматы, 2012. – 386 б.

6. Мансуров З.А. Углеродные наноструктурированные материалы на основе растительного сырья / Алматы: «Қазақ университеті», 2010. – 275 с.

7. Мансуров З.А., Приходько Н.Г., Савельев А.В. / Образование ПЦАУ, фуллеренов, углеродных нанотрубок и сажи / Алматы: «Қазақ университеті» 2012. 379 с.

8. Нажипқызы М., Бейсенов Р.Е., Мансұров З.А. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 248 б.

9. Мищенко С.В., Ткачев А.Г. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, применение / Москва: "Машиностроение", 2008, 172 с.

10. Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века. Ред. Л.А. Чернозатонского. Москва «Техносфера», 2003. 336 с.

11. Мансұров З.А., Шабанова Т.А., Мофа Н.Н. Синтез и технологии наноструктурированных материалов / Алматы, 2012. – 318 с.

 

 

 

«Механика»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

 

 

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М090 – Физика

М101 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

М108 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

Шифр          білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны: Тестіге «Механика» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тапсырмалар оқыту тілінде (қазақша) ұсынылған.

 

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсыр

малар саны

1

Кинематика

1 – A, 2 – B,1 – C

4

2

Материялық нүкте (нүктелер) динамикасы.

1 – A, 2 – B,1 – C

4

3

Сақталу заңдары.

1 – A, 2 – B,1 – C

4

4

Жұмыс және энергия.

2 – A, 1 – B,1 – C

4

5

Қатты дене динамикасы.

1 – A, 1 – B, 2 – C

4

6

Инерциялық емес санақ жүйелер. Тартылыс өрісіндегі қозғалыс.

1 – A, 1 – B, 1 – C

3

7

Сұйықтар мен газдар механикасы.

1 – A, 2 – B, 1 – C

4

8

Тербелістер мен толқындар.

1 – A, 1 – B, 1 – C

3

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

30

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Тесттік тапсырмаларының мазмұнында механика курсынан негізгі анықтамалар және физикалық шамалар кіреді, және механиканың негізгі заңдары мен қағидаларын, олардың логикалық мазмұны және математикалық өрнектерді қолданылады.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут
Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларыныңбөлінуі:

-  жеңіл (A) – 9 тапсырма (30%);

-  орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

-  қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін түсушіге 1 балл береді, одан басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1.    Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. – М.: «ОНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2003. – 432 с: ил.

2.    Иродов И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 9-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 309 с.: ил.

3.    Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. – М.: ООО АСТ, 2003. – 336 с.: ил.

4.    Стрелков С.П. Механика. Учебник. 4-е изд. Стер. – СПб.: Лань, 2005. – 560 с.: ил.

5.    Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том І. Механика. – М.: Наука, 1989. – 567 с.

6.    Иродов И.Е. Задачи по общей физике. Учебное пособие для вузов. / И.Е. Иродов. – 8-изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 431 с.

7.    Ақылбаев Ж.С., Гладков В.Е., Ильина Л.Ф., Тұрмухамбетов А.Ж. Механика: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2005. – 464 б.

8.    Жалпы физикалық практикум. Механика: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған / С.И. Исатаев, Ә.С. Асқарова, В.В. Кашкаров, И.В. Локтионова т.б. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 176 б.

9.     Савельев И.В. Жалпы физика курсы. Т. 1. Механика. Молекулалық физика, Алматы, 2004. - 508 б.

 

 

 

«Математика» пәні бойынша магистратураға

түсуге арналған кешенді тестілеудің тест спецификациясы

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

  

 

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М107 - Ғарыштық техника және технологиялар

Шифр       білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны:

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсыр

малар саны

1

Бірінші ретті дифференциальдық теңдеулер

С

3

2

Жоғарғы ретті дифференциальдық теңдеулер

А

6

3

Математикалық физиканың есептері

С

3

4

Математикалық бағдарлау есептері

В

4

5

Бірайнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептері

В

4

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Жоғары деңгейдегі дифференциалдық теңдеулер мәселесі, математикалық физика теңдеуі мәселелері, оңтайлы басқару қарастырылады.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут

Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларыныңбөлінуі:

-  жеңіл (A) – 6  тапсырма (30%);

-  орташа (B) – 8тапсырма (40%);

-  қиын (C) – 6тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмаларыжабықформадаберіледі. Ұсынылған бес жауапнұсқасынанбіржауаптытаңдаукерек.

8. Тапсырманыңорындалуынбағалау:

Дұрысорындалғанәртапсырмаүшін студентке 1 балл береді, оданбасқажағдайда - 0 балл беріледі.

9.Ұсынылатынәдебиеттертізімі:

1.    Босс, В. Лекции по математике: Дифференциальные уравнения / В. Босс. - М.: Ленанд, 2019. - 208 б.

2.    Агафонов, С., А. Обыкновенные дифференциальные уравнения / С. А. Агафонов, Т.В. Муратова. - М.: Academia, 2018. - 352 б

3.    Демидович, Б.П. Дифференциальные уравнения / Б.П. Демидович, В.П. Моденов. - СПб.: Лань, 2006. - 288 б.

4.    Горлач, Б.А. Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения: Учебник / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 2017. - 252 б.

5.    Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. - СПб.: Лань, 2010. - 400 б.

6.    Эльсгольц, Л.Э. Дифференциальные уравнения / Л.Э. Эльсгольц. - М.: Издательство ЛКИ, 2019. - 312 б.

7.    Аполлонский, С.М. Дифференциальные уравнения математической физики в электротехнике / С.М. Аполлонский. - СПб.: Питер, 2019. - 320 б

8.    Бицадзе, А.В. Уравнения математической физики / А.В. Бицадзе. - М.: Альянс, 2016. - 312 б.

9.    Бицадзе, А.В. Сборник задач по уравнениям математической физики / А.В. Бицадзе, Д.Ф. Калиниченко. - М.: Альянс, 2016. - 312 б.

10.                  Юдин, Д.Б. Математические методы управления в условиях неполной информации: Задачи и методы стохастического программирования / Д.Б. Юдин. - М.: Красанд, 2017. - 400 б.

11.                  Мышкис, А.Д. Прикладная математика для инженеров: Специальные курсы / А.Д. Мышкис. - М.: Физматлит, 2007. - 688 б.

Ширяев, В.И. Исследование операций и численные методы оптимизации / В.И. Ширяев. - М.: Ленанд, 2017. - 224 б.

 

 

 

 

«Машина бөлшектері»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

 

 

        1.Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

        2.Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

     М104 - Көлік, көліктік техника және технологиялар

        3.Тест мазмұны:

Тақырыптың мазмұны

 

Қиындық деңгейі

Тапсыр

малар саны

1

Машина бөлшектері мен тораптарын жобалау және есептеу негіздері: Жалпы мағлұматтар, машиналар мен бөлшектерге қойылатын талаптар, машиналар сенімділігі, машина бөлшектерінің жұмысқабілеттілігі мен есептеу критериилері, айнымалы кернеулер кезіндегі беріктік

В-1

1

2

Резьбалы қосылыстар: Жалпы мағлұматтар,резьбалар классификациясы, артықшылықтары мен кемшіліктері, резьбалардың негізгі типтері мен геометриялық параметрлері, резьбалы бөлшектерді дайындау әдістері, олардың материалдары мен беріктік кластары, резьбалы қосылыстарды беріктікке есептеу

А-1

В-1

2

3

Кілтектіжәнеоймакілтектіқосылыстар:Жалпы мағлұматтар, артықшылықтары мен кемшіліктері, қосылыстар түрлері мен есептеулері, қосылыстарды құрылымдау бойынша ұсыныстар, кілтектер мен оймакілтектер материалдары және шектік кернеулері

В-1

С-1

2

4

Пісірмелі, дәнекерлі және тойтармалы қосылыстар: Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, қосылыстардың негізгі типтері мен элементтері, қосылыстарды беріктікке есептеу

А-1

В-1

2

5

Тістіберілістер:Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, классификациясы, тісті ілінісудің негізгі теориялары, дөңгелектер ілінісуінің геометриясы, тісті дөңгелектерді дайындау және материалдары, тісті эвольвентті ілінісудің негізгі элементтері мен сипаттамалары, жүктеу режимдері, тісті берілістерді беріктікке есептеу

А-1

В-2

С-2

5

6

Бұрамдықтыберілістер: Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, классификациясы, бұрамдық пен дөңгелекті дайындау және материалдары, бұрамдықты берілістегі негізгі геометриялық қатынастар, іліністегі күштер мен есептік жүктемелер, бұрамдықты  берілістерді беріктікке есептеу

А-1

В-1

С-2

4

7

Берілістер мен редукторлар жайлы жалпы мағлұматтар. Фрикциондыберілістер: Берілістердің арналуы және классификациясы, берілістердегі негізгі кинематикалық және күштік қатынастар, редукторлар мен фрикционды берілістер классификациясы, фрикционды берілістердіңартықшылықтары мен кемшіліктері, катоктар материалдары, вариаторлар, фрикционды берілістерді беріктікке есептеу

А-1

В-1

2

8

Белдіктіберілістер: Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, белдіктер классификациясы мен типтері, берілістердегі негізгі геометриялық қатынастар, берілістегі күштер, белдіктердің шкивтер бойымен сырғанауы, белдіктегі кернеулер, белдіктің ұзақмерзімділігі

А-1

В-1

2

9

Шынжырлыберілістер:Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, шынжырлар классификациясы, жұлдызшалар, шынжырлы  берілістердегі негізгі геометриялық қатынастар, шынжыр буындарындағы күштер

А-1

В-1

С-1

3

10

Біліктер,  осьтер және муфталар: Жалпы мағлұматтар, біліктер, осьтер және муфталар классификациясы, біліктер, осьтер және муфталар материалдары мен құрылымдық элементтері, біліктер мен осьтерді беріктікке есептеу

А-1

В-1

С-2

4

11

Тербелужәнесырғанау мойынтіректері: Жалпы мағлұматтар,артықшылықтары мен кемшіліктері, классификациясы мен шартты белгілері, мойынтірек бөлшектерінің негізгі типтері мен материалдары, тұрақты және айнымалы жүктеу режимдерінде мойынтіректерді берілген ресурсқа есептеу, мойынтіректерді майлау және нығыздау құрылғылары

А-1

В-1

С-1

3

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны:

 30

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:

Машина бөлшектері” пәнінде өндірісте, халық шаруашылығында кеңінен таралған машина мен тетіктердің жалпы бөлшектерінің құрылымы мен есептеу жолдары және олардың құрылымдау мәселелері карастырылады.

Тапсырма мазмұны берілген пәннің типтік оқу бағдарламасына сәйкес келеді.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Біртапсырманыорындаууақыты – 2 минут
Тест орындалуыныңжалпыуақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

 Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

             - жеңіл (A) – 9тапсырма (30%);

             - орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

- қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін түсушіге 1 балл береді, одан басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1.Решетов Д.Н. «Детали машин», учебник для вузов, - М., Машиностроение, 2008 г., с.282.

2.Иванов М.Н. «Детали машин», учебник,  - М., Высшая школа, 2013 г., с.339.

3.Иосилевич Г.Б. «Детали машин» - М., Машиностроение, 2006 г., с.385.

4.Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. «Детали машин», учебник,- М., ИНФРА-М, 2015 г., с.512.

5.Чернавский С.А., Ицкович Г.М. «Курсовое проектирование деталей машин», -М., Машиностроение, 2006г., с.416.

6.Омаров А.Ж., Батырмұхамедов Ж.К.  «Машина бөлшектері», оқу құралы, Алматы, ҚазККА,2003 ж., 651 б.

7. Баймуратов Р.К., Изимбергенова Ш.И. «Машина бөлшектерін курстық жобалау», Әдістемелік нұсқаулар, Алматы, ҚазККА, 2006ж., 146 б.

 

 

 

 

 

«ХИМИЯ» пәні бойынша

магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

 

 

 

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М111  - Тамақ өнімдерін өңдіру

 

Шифр  - білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны: Тестіге «Химия» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тапсырмалар оқыту тілінде (қазақша) ұсынылған.

 

Тақырыптың мазмұны

 

Тапсыр

малар саны

Қиындық деңгейі

1

Атом құрылысы. Элементтердің периодтық жүйесі.

А-1

С-1

2

2

Химиялық байланыс. Молекулалардың құрылысы.

В-1

С-1

2

3

Химиялық үрдістердің жалпы заңдылылықтары: химиялық термодинамика, химиялық кинетика және тепе-теңдік

А-1

В-1

 

2

4

Ерітінділердегі химиялық үрдістер: ерітінділердің жалпы қасиеттері, электролит ерітінділері, тұздар гидролизі.

В-1

С-1

2

5

Тотығу-тотықсыздану реакциялары.

Электрохимиялық үрдістер.

В-1

С-1

2

6

Бейорганикалық қосылыстар.

Комплексті қосылыстар.

А-1

В-1

2

7

Көмірсутектер: алкандар, алкендер, алкиндер; алкадиендер, арендер.

В-1

С-1

2

8

Оттек құрамды органикалық қосылыстар: гидроксиқосылыстар, оксоқосылыстар; карбон қышқылдары және олардың туындылары.

А-1

С-1

 

2

9

Азот құрамды органикалық қосылыстар: нитроқосы-лыстар, аминдер; азо-  және  диазоқосылыстар, аминоқышқылдар.

А-1

В-1

2

10

Биоорганикалық қосылыстар: липидтер,көмірсулар, ақуыздар.

А-1

В-1

2

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

20

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: Тест тапсырмалары студенттердің химияның теориялық негіздері бойынша білімдерін анықтауға мүмкіндік береді.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут.

Тест орындалуының жалпы уақыты – 50 минут.

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы:

Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Түсуші тест тапсырмаларында берілген жауап ңұсқаларынан дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда түсуші 2 балл жинайды. Жіберілген бір қате үшін 1 балл, екі немесе одан көп қате жауап үшін түсушіге 0 балл беріледі. Түсуші дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қате болып есептеледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия: Оқулық. - Алматы: ҚазМҰУ, 2011.

2. Құлажанов Қ.С., Сүлейменова М.Ш., Хамзина Ж.Б. Бейорганикалық химияның негіздері: Оқулық. - Алматы: Экономика, 2015.

3. Ибрашева Р.К. Органикалық химия: Оқу құралы. - Алматы: АТУ, 2014.

4. Бейсебеков М. Қ., Әбілов Ж.Ә. Органикалық химия: Оқулық. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.

5. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері. Оқулық. - Алматы: Экономика, 2014.

 

 

 

 

«Кемелердегі қызметті ұйымдастыру негіздері»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М110   -  Теңіз техникасы мен технологиялары

Шифр             білім беру бағдармалар тобы

 

 

 

 

 

 

3. Тест мазмұны: Тест «Кемелердегі қызметті ұйымдастыру негіздері» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасына сәйкес келесі тақырыптар бойынша оқу материалынан тұрады.

Тақырыптың мазмұны

Қиындық деңгейі

Тапсырмалар саны

1

Кемелердің құқықтық мәртебесі

А

1

2

Қазақстан Республикасының туын ұшу құқығы

А

1

3

Экипаж мүшелерінің негізгі міндеттері

А

1

4

Экипаж қызметтерін жоспарлау

А,В

2

5

Кемелердегі қауіпсіздік және кеме қауіпсіздігі

А,В

2

6

Кеменің құқықтық мәртебесін айқындайтын құжаттар.

А,В

2

7

Кеменің жағдайын куәландыратын құжаттар

А,В,С

3

8

Кеменiң күнделiктi қызметiнiң ұйымы мен шарттары көрсетiлетiн кеме құжаттары

А,В,С

3

9

Кемелердің техникалық құжаттары

А,В,С

3

10

Кеме журналының тәртібі

В,С

2

11

Кеменің рөлі

В,С

2

12

Радио журналын жүргізу тәртібі

В,С

2

13

Машиналар журналын жүргізу тәртібі

В,С

2

14

Ағынды сулар мен жұмыс жүргізу тәртібі

В,С

2

15

Мұнай операцияларының журналын жүргізу тәртібі

В,С

2

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

30

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: пән бойынша тапсырмаларды орындау үшін навигациялық вахтаны атқарудың негізгі принциптерін түсіну және қолдану, берілген режимдерде жүзу шарттарын және вахта қызметін ұйымдастыру мәселелерінде оның дайындық дәрежесіне байланысты қауіпсіздік деңгейін талдай білу қажет. Курс бағдарламасы теңіз кемелерінде қызметті ұйымдастыру бойынша білімдер мен практикалық дағдыларға, кемелерде қызметті ұйымдастыруға халықаралық және ұлттық талаптар бойынша кеме қызметінің әр түрлі жағдайларында негізделеді.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут
          Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларыныңбөлінуі:

-           жеңіл (A) – 9 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы:

Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.

8. Тапсырманыңорындалуынбағалау: Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін  түсушіге 1 балл береді, одан басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

9.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Аксютин Л.Р. Общий курс морского транспорта - Одесса.: Латстар, 2011

2. Гуревич. Г.И.. Организация работы морского флота – М.: Транспорт, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кеме құрылымы мен теориясы»

пәні бойынша магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

1. Мақсаты: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М110 - Теңіз техникасы мен технологиялары

Шифр     білім беру бағдармалар тобы

 

 

 

 

 

3. Тест мазмұны: Тест «Кеме құрылымы мен теориясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасына сәйкес келесі тақырыптар бойынша оқу материалынан тұрады.

 

Тақырыптыңмазмұны

Қиындық

деңгейі

Тапсырмалар саны

1

Теңіз кемелерін классификациялау негіздері

А

1

2

Кемелердің архитектуралық- конструкциялық типтері

А

1

3

Кеме корпусының геометриясы және жүзгіштігі

А,В

2

4

Кеме корпусының конструкциясы

А,В

2

5

Корпустың техникалық жағдайының уақытқа байланысты өзгеруі және бақылау

В

1

6

Кеме құрылғылары

А,В

2

7

Кеме жүйелері

А

1

8

Қозғалтқыштар, оларды есептеу әдістемесі

В

1

9

Кеменің теңізжүзгіш қабілетін классификациялау

В

1

10

Динамикалық орнақтылық

С,В

2

11

Кеменің алғы орнақтылығы

С

1

12

Кеме жүргізу орнақтылығына Теңіз Регистрінің талаптары

С

1

13

Кеменің батпаушылығы

С,В

2

14

Кеме корпусының беріктік негізі

С

1

15

Кеменің абыржуы кезінде теңселу және теңіз жүзгіштігі     

С

1

Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

 

20

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: тапсырманың мазмұны: ПДМНВ78/95 Конвенциясының талаптарына сәйкес көлік теңіз кемелерінің негізгі типтерінің құрылысын түсінуге, кеме корпусының құрылымы мен құрылымы бойынша терминологияны меңгеруге; практикалық қызметте пайдаланылатын есептеу әдістемелерін талдай білуге; халықаралық конвенциялар мен теңіз кеме қатынасы тіркелімінің ережелеріне сәйкес кеменің теориясы мен құрылымы бойынша теориялық білімдерін практикада жинақтай білуге негізделген.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2,5 минут.

Тест орындалуыныңжалпыуақыты – 50 минут.

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

-           жеңіл (A) – 6 тапсырма (30%);

-           орташа (B) – 8 тапсырма (40%);

-           қиын (C) – 6 тапсырма (30%).

7. Тапсырма формасы: Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау: Түсуші тест тапсырмаларында берілген жауап ңұсқаларынан дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда түсуші 2 балл жинайды. Жіберілген бір қате үшін 1 балл, екі немесе одан көп қате жауап үшін түсушіге 0 балл беріледі. Түсуші дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қате болып есептеледі.

9. Ұсынылатынәдебиеттертізімі:

1. Кацман Ф.М., Дорогостайский Д.В. Теория судна и движители: Учебник. -Л.: Судостроение, 2009 280с.

2. Шарлай Г.Н. Управление морским судном: учебное пособие /. - Владивосток: Мор.гос. ун-т, 2011. -543с.

3. Жинкин В.Б. Теория устройства судна: Учебник.-3-е изд., СПб.: Судостроение, 2014.-336с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////